BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 50/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 października 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 49-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie finansowym na 2012 rok.
4. Informacja Dyrektora ZPOZ w Łomży na temat funkcjonowania ZGLR Nr 4 w Łomży.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego działki nr 381 położonej w obrębie Grzymały gm. Nowogród.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego części działki nr 70/7 położonej w Piątnicy Poduchownej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku.
8. Podjęcie 5-ciu uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
9. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2013 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2013 rok.
10. Sprawy różne:
1) Wniosek członka Zarządu Wiesławy Masłowskiej dotyczący wykonania remontu przepustu w miejscowości Jarnuty.
2) Wniosek członka Zarządu Wiesławy Masłowskiej dotyczący wykonania remontu na drodze powiatowej w kierunku miejscowości Jednaczewo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 49-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 49-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Barbara Stalewska – wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie finansowym na 2012 rok dotyczy przesunięć środków miedzy paragrafami, na których są wynagrodzenia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma wynagrodzenie na dwóch paragrafach, jeden z paragrafów dotyczy tylko wynagrodzeń pracowników służby cywilnej. Natomiast od stycznia do czerwca br. mieliśmy zatrudnionego pracownika w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i zabrakło nam środków na jednym z paragrafów z wynagrodzeniami. W związku z tym proponujemy przeniesienie kwot między paragrafami, aby móc regulować bieżące wypłaty wynagrodzeń (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie finansowym na 2012 rok został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta – poprosiłem Dyrektora ZPOZ w Łomży o przygotowanie informacja na temat funkcjonowania ZGLR Nr 4 w Łomży. Wynika to z tego, że uznałem, iż problem ten wymaga szerszego przedstawienia, w przyszłości może nawet na forum Rady Powiatu. ZGLR Nr 4 w Łomży obecnie mieści się obok Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w siedzibie byłego hotelu pielęgniarek. Konkretnie sprawa dotyczy ogłoszenia konkursu ofert – przetargu na wynajem pomieszczeń, które dotychczas Szpital Wojewódzki wynajmował nam bez przetargu. W tej kwestii spotkaliśmy się z Marszałkiem Województwa. Jednak był on w ogóle zaskoczony tym, że prowadzimy zakład podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zdaniem nie ma istotnego uzasadnienia dla realizacji przez samorządy tych zadań, bowiem niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej dobrze sobie radzą na tej płaszczyźnie. Byłem tym zdumiony i poinformowałem, że jak wskazuje liczba pacjentów zapisanych do ZPOZ, to sprawa ta jest ważna właśnie dla tych pacjentów, ponieważ chcą korzystać z naszych usług. Póki co jest miejsce na rynku usług medycznych zarówno dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jak publicznych.
Samorząd Województwa oczekuje od nas, że będziemy płacić znacznie więcej za wynajęte pomieszczenia lub wynajmie je innym podmiotom. Bardzo mnie to zmartwiło, szczególnie mając na uwadze fakt, że staraliśmy się zachować jak najlepszą współpracę ze Szpitalem, między innymi nie wynajmowaliśmy w swoich budynkach pomieszczeń podmiotom, które stanowiły konkurencję dla Szpitala.

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – jak został utworzony Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, było to 1 stycznia 1999 roku, to wynajmowaliśmy pomieszczenia w samym Szpitalu. Zajmowaliśmy tam powierzchnię ponad 600 m2. Jednak usunięto nas z tego budynku. W związku z tym przenieśliśmy się do byłego hotelu pielęgniarek. Obecna sytuacja jest bardzo niepokojąca. W tym roku jeszcze jako jedyni przystąpiliśmy do przetargu na wynajem pomieszczeń i zaproponowaliśmy stawkę w kwocie 6,50 zł za 1 m2, czyli w porównaniu z rokiem ubiegłym niewiele wyższą.
Dodam, że w ramach dobrej współpracy zlecaliśmy Szpitalowi wykonywanie badań, w ubiegłym na te badania wydaliśmy kwotę ponad 120.000 zł. W związku z tym mogliśmy liczyć na preferencje przy wynajmie pomieszczeń. Natomiast aktualnie Urząd Marszałkowski chce nas zmusić do płacenia większych kwot za ten wynajem.
Przychodnia Nr 4 przynosi nam pewne zyski, więc musimy ją szczególnie chronić. Jeżeli wejdą na nasz rynek duże firmy farmaceutyczne lub inne działające w sferze zdrowotnej, to będziemy mieli duże problemy, ponieważ z pewnością będą one zainteresowane pomieszczeniami do wynajmu zlokalizowanymi w pobliżu Szpitala.

Irena Przybylak – o ile wzrosła stawka za wynajem pomieszczeń, w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Stanisław Studencki – o 1 zł za 1 m2.

Wicestarosta – na jaki okres została podpisana umowa w sprawie wynajmu tych pomieszczeń?

Stanisław Studencki – Szpital w ogłoszeniu nie określił okresu, na który będzie zawarta umowa. Uważam, że wynika to z tego, że w pośpiechu ogłaszali przetarg. W mojej ocenie powinniśmy podpisać umowę na okres 3 lat, ale nie mogę jeszcze tego potwierdzić.

Starosta – uważam, że możemy także rozważyć wystąpienie do samorządu województwa o przekazanie nam majątku, który powinien być nam przekazany podczas tworzenia powiatów – przy reformie administracyjnej z 1998 roku. W tamtym okresie staraliśmy się uzyskać majątek, na którym ZPOZ mógłby prowadzić swoją działalność, jednak te działania, mimo naszego dużego zaangażowania, nie powiodły się.
Z kolei Starosta, z prośbą o ustosunkowanie się do możliwości przejęcia nieruchomości wynajmowanej przez ZPOZ na potrzeby Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży, udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – przed samą reformą z 1998 roku ze Struktury Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wydzielono strukturę w postaci Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, który obecnie podlega pod nasz samorząd. Natomiast do końca nie nastąpił oficjalny podział majątku Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego, decyzje w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości dalej figurowały na Szpital, który po reformie nie zmienił swojej nazwy, mimo wyodrębnienia oddzielnej struktury, o której wcześniej wspomniałem.
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży otrzymał do prowadzenia przychodnie w terenie i w mieście. Między innymi w budynku, w którym mamy obecnie swoją siedzibę także była przychodnia prowadzona przez ZPOZ oraz znajdowały się w nim poradnie należące do Szpitala. Natomiast grunty, nieruchomości znajdowały się w trwałym zarządzie Szpitala Zespolonego, czyli były w starej strukturze. Natomiast tam gdzie Szpital nie zabiegał o skomunalizowanie nieruchomości, np. budynków i gruntów przychodni w terenie, to zostały one skomunalizowane na rzecz powiatu. Staraliśmy się o przyznanie nam nieruchomości, których najemcą był ZPOZ jednak nie udało nam się uzyskać tych nieruchomości.
Poza tym w sytuacji, kiedy ZPOZ wyprowadzał swoją Przychodnię Nr 4 do hotelu pielęgniarek, to poradnie, które znajdowały się w naszej obecnej siedzibie, były przenoszone do nieruchomości należącej do Szpitala.
Uważam, że na dzień dzisiejszy nie mamy już szans na otrzymanie nieruchomości, które wynajmuje ZPOZ. Możemy jedynie starać się o wynajęcie bez przetargu, ale czy taka decyzja będzie to zależy od dobrej woli Marszałka.

Stanisław Studencki – Marszałek chciał, abyśmy podpisali zobowiązanie, że w drodze bezprzetargowej będziemy korzystać z zamawianych badań w Szpitalu. Oczywiście nie zgodziliśmy się na to. Jednak jak wynika z tego Marszałek jest zainteresowany jedynie zachowaniem własnego interesu, nie oferując nic w zamian.

Starosta – oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ma na własność część nieruchomości, którą zajmuje na swoją działalność w hotelu pielęgniarek.

Stanisław Kozikowski – warto zauważyć, że Marszałek Województwa po przekazaniu nam nieruchomości, w której mamy swoją siedzibę zarzucał nam, iż znaczną cześć tej nieruchomości przekazaliśmy innym podmiotom działającym na rzecz społeczeństwa.
Można domniemywać, że jeżeli ewentualnie utrudnią nam działalność na tym terenie, to niepubliczne zakłady będą chciały zagospodarować ten teren.

Stanisław Studencki – podczas wizyty na posiedzeniu Zarządu Województwa dało się wyczuć zazdrość, że nasz ZPOZ nie ma długów i dobrze sobie radzi, natomiast Szpital Zespolony prowadzony przez Marszałka ma ogromne długi. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat Szpital – w ramach różnych programów, z których my nie mogliśmy korzystać – otrzymał ponad 150 mln zł i mimo tego ma tak duże długi.
Musimy dbać o tę przychodnię, bowiem mamy z niej pewne zyski, a np. do medycyny szkolnej dokładamy duże środki, w ostatnim roku dołożyliśmy do niej 150.000 zł.

Wiesława Masłowska – czy ZPOZ dokłada środki do utrzymania gabinetów i zakupu sprzętu?

Stanisław Studencki – nie, my opłacamy wynagrodzenie personelu oraz zakup drobnych środków medycznych.

Starosta – z pewnością problem sam się nie rozwiąże i być może w niedalekiej przyszłości będziemy musieli się nim zająć ponownie.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.5 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego działki nr 381 położonej w obrębie Grzymały gm. Nowogród wynika z pisma Burmistrza Nowogrodu do Dyrektora ZDP w Łomży, w którym jest zawarta informacja, że ww. działka jest w drodze powiatowej a prawnie stanowi własność Gminy. Jeżeli na tej drodze nie są planowane w najbliższym czasie inwestycje, to możemy podjąć działania o przejęcie tej działki w trybie administracyjnym, który będzie bezkosztowy. W tej sprawie władny jest Zarząd Powiatu, wobec tego zwróciliśmy się do tego organu o zajęcie stanowiska.

Starosta – a ewentualnie kto powinien ponieść koszty notarialne, jeżeli byśmy przyjęli inną drogę postępowania?
Stanisław Kozikowski – wg przyjętych zasad, takie koszty powinien ponosić nabywający.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei członkowie Zarządu w zarządzonym głosowaniu, 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, opowiedzieli się za uregulowaniem stanu prawnego działki nr 381 położonej w obrębie Grzymały gm. Nowogród w trybie administracyjnym, który będzie bezkosztowy.

Ad.6 Starosta ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego części działki nr 70/7 położonej w Piątnicy Poduchownej dotyczy działki położonej na rozdrożu dwóch dróg, powiatowej i gminnej. W tym przypadku będzie wymagany projekt podziału działki. W tej sprawie także władny jest Zarząd Powiatu, wobec tego zwróciliśmy się do tego organu o zajęcie stanowiska (Stanisław Kozikowski w celu bliższego przedstawienia położenia ww. działki zapoznał zebranych z mapą geodezyjną obejmującą przedmiotowy teren).

Wicestarosta – ulica Forteczna prowadząca do Mleczarni w Piątnicy ma być przebudowywana. Wobec tego najprawdopodobniej powinien być przygotowany projekt obejmujący także podział ww. działki.

Stanisław Kozikowski – na ten temat jeszcze nic nam nie wiadomo. Natomiast jeżeli będziemy mieli podział tej działki to będziemy mogli sprzedać część, która jest nam zbędna. W tej sprawie powinien wypowiedzieć się Zarząd Dróg Powiatowych.

Wicestarosta – w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem w tej sprawie będzie sprzedanie zbędnego nam terenu. Z pewnością okoliczni mieszkańcy będą zainteresowani nabyciem dodatkowego gruntu.

Elżbieta Parzych – uważam, że jeżeli Gmina planuje przebudowę swojej drogi to ona powinna ponieść koszty podziału działki.

Starosta – jestem podobnego zdania, z tym, że Powiat powinien ponieść koszty za tę część, która będzie dotyczyć drogi i działki powiatowej, a za pozostałą część powinna zapłacić Gmina. Jeżeli będzie to trudne do oszacowania to można koszty podzielić po 50 %.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei członkowie Zarządu w zarządzonym głosowaniu, 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, opowiedzieli się za uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna, jednostka ewidencyjna Piątnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/7 o pow. 0,0483 ha wg uzgodnień, które zostaną przeprowadzone pomiędzy zarządcami przylegających dróg: powiatowej i gminnej. Ponadto członkowie Zarządu postanowili zaproponować Wójtowi Gminy Piątnica podzielenie kosztów podziału niniejszej działki po 50 %.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – co kwartał jest obowiązek przedstawienia do biuletynu informacji publicznej informacji o danych z wykonania budżetu. Aktualna informacja zawiera dane z ostatnich 3 kwartałów. Budżet powiatu na 2012 rok według stanu na 30 września 2012 roku wynosił po stronie dochodowej – 26.635.871,00 zł a po stronie wydatkowej – 29.341.512,00 zł. W okresie III-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę - 19.925.866,24 zł tj. 74,81 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę 17.359.311,68 zł tj. 59,16% w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w tabeli stanowiącej załącznik do projektu uchwały. Z wskazanych danych wynika także to, że w sprawozdawczym okresie realizowano deficytowy budżet na kwotę – 2.705.641,00 zł, o którą wyższy był plan wydatków od planu dochodów. Natomiast faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie 2.566.554,56 zł, a przy tym żadnej jednostce nie pozostały na 30 września br. nieopłacone zobowiązania, dla których upłynął termin płatności.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/174/2012 z dnia 31 października 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym z przedłożonych projektów wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Wobec tego zwiększa się o kwotę 2.759 zł w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 października 2012 roku; zwiększa się o kwotę 2.004 zł w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 października 2012 roku; oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 88.300 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110, wynikającą z błędnego wprowadzenia danej kwoty Uchwałą Nr 44/150/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku do planu budżetu powiatu na 2012 rok na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2012 roku.
Ponadto w projekcie proponowane jest przeniesienie środków w planie wydatków na kwotę 4.185 zł w planie wydatków, z tego na zadania własne: zmniejsza się w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2.185 zł z tego w § 4019 o kwotę 1.840 zł i w § 4449 o kwotę 345 zł. Z kolei zwiększa się o kwotę 2.185 zł w dziale 853, rozdziale 85333 w § 4110. Przesunięcie w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wynika ze zmniejszenia wkładu własnego w realizowanym projekcie „Podniesienie jakości usług rynku pracy” z tytułu przebywania jednej osoby na urlopie macierzyńskim oraz zwolnienia z opłacenia składek na Fundusz Pracy. Podziału środków dokonano na podstawie pisma z dnia 16 października 2012 roku.
Także w przedłożonym projekcie dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków budżetu powiatu i planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży, w dziale 710, rozdziale 71015, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000 zł w § 4020, zwiększając jednocześnie o 2.000 zł w § 4010. W wyniku przeprowadzonej analizy planu finansowego w w/w rozdziale należy wprowadzić przesunięcia niezbędne do zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w § 4010, w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych. Zmiany wprowadzone zostały na podstawie wniosku z dnia 12 października 2012 roku, złożonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, jednostkę realizującą powyższe zadania.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/175/2012 z dnia 31 października 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym z przedłożonych projektów zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 26.400 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 22.440 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; a w § 2009 o kwotę 3.960 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Uwierz w swoje możliwości”, na podstawie umowy, zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Założeniem głównym projektu jest to, że co najmniej 35 % z 15 osobowej grupy docelowej uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto 30 % uczestników i uczestniczek zostanie skierowanych do odbycia stażu w tzw. strefie „zielonych miejsc pracy” związanych głównie z zagospodarowaniem odpadów poprzez segregację i odzyskiwanie surowców wtórnych. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży przez okres od 01.09.2011r., a zakończony 30.06.2013 r. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z 15 października 2012 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/176/2012 z dnia 31 października 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym z przedłożonych projektów zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 11.600 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110, wynikającą ze zwiększenia dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października 2012 roku. Środki te mają być przeznaczone na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste. Wniosek o dodatkowe środki został złożony do Wojewody Podlaskiego z dnia 20 września 2012 roku.
Z kolei w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 340.596 zł, tytułem pomocy finansowej z Gminy Miastkowo na podstawie porozumienia z dnia 28.02.2012 roku. Sprawa ta dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo – Zaruzie – Rydzewo na odcinku ul. Warszawska. Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w danej sprawie wpłynęło 23 października 2012 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/177/2012 z dnia 31 października 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 4.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest dokonanie przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok pomiędzy paragrafami na kwotę 85.736 zł na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Szczegółowe zestawienie tych przesunięć zawiera załącznik nr 2.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/178/2012 z dnia 31 października 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 5.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w ostatnim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok proponowane jest dokonanie przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w związku z uzgodnieniami z Ministerstwem Finansów, które przyznało dodatkowe środki z rezerwy MPiPS na dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/179/2012 z dnia 31 października 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ogólnie przedstawiając informację nt. wstępnych założeń do budżetu powiatu na 2013 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2013 rok pragnę zaznaczyć, że są one na bardzo podobnym poziomie jak w roku bieżącym. Jedynie dotacja, która została zwiększona to dotacja na składki zdrowotne za bezrobotnych. Zmniejszono nam dotację na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, nawet nie uwzględniono zwiększenia składki na ubezpieczenia rentowe.

Starosta – można z tego wywnioskować, że powinniśmy z odpowiedzi na zmniejszenie tej dotacji zmniejszyć także zakres realizowanych zadań, skoro taka jest decyzja Rządu w tej sprawie.

Elżbieta Parzych – jestem podobnego zdania.

Starosta – wobec tego powinniśmy poprosić naczelników poszczególnych wydziałów, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, aby przygotowali wykaz tych zadań i wtedy poinformujemy Wojewodę, których zadań nie będziemy w stanie zrealizować.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
Ad.10 Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu członkowie Zarządu – Wiesławie Masłowskiej.

1.) Wiesława Masłowska – odnosząc się do wykonania przepustu w miejscowości Koty pragnę poinformować, że zachodzi pilna potrzeba wyremontowania przepustu także w miejscowości Jarnuty. W ubiegłym roku dokonaliśmy oględzin tego terenu i stąd mój wniosek. Aktualnie jesteśmy w trakcie wydawania decyzji środowiskowej i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Koszt jaki został oszacowany wynosi 53.852 zł. Do ZDP wystąpił już Wójt o wydanie odpowiedniej decyzji, było to 2 października.
Wg szacunków odwodnienie rowów przy tej inwestycji ma opiewać na kwotę ponad 58.000 zł. W związku z tym proszę o zabezpieczenie tych środków na następny rok w budżecie powiatu łomżyńskiego.
Jestem przekonana, że wykonanie tych inwestycji powinno przebiegać równolegle, aby było to racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Starosta – czy jest wykonany projekt na przebudowę tego mostu także w ciągu drogi powiatowej?

Wiesława Masłowska – tylko w ciągu drogi gminnej.

Starosta – uzgodnienia były takie, że dokumentacja zostanie wykonana na oba przepusty przez tego samego projektanta, natomiast przebudowa miała być zrealizowana w kolejnym roku. Procedura będzie dość długotrwała.
Póki co zapisujemy ten wniosek w protokole z posiedzenia Zarządu.

Natomiast co do remontu przepustu w miejscowości Koty, to uzgodniliśmy, że będzie starać się o pozyskanie dofinansowania z 1 %-towej rezerwy Ministra Infrastruktury.

Wiesława Masłowska – chciałabym zapytać jeszcze jak przedstawiałaby się sprawa pokrycia kosztów inwestycji, który samorząd byłby inwestorem przy tych inwestycjach, ponieważ Gmina pokryła koszty projektu?

Starosta – przy wszystkich inwestycjach na drogach powiatowych trzymamy się pewnych zasad i w tym przypadku ustaliśmy z Wójtem, że na drodze powiatowej inwestorem będzie samorząd powiatu a na drodze gminnej samorząd gminy Łomża, mimo tego, że koszty projektu pokryła Gmina.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

2.) Wiesława Masłowska – pragnę zapytać jak przedstawia się sprawa dotycząca wykonania remontu na drodze powiatowej w kierunku miejscowości Jednaczewo, bowiem Rada Gminy Łomża podjęła już uchwałę intencyjną w tej sprawie w zakresie zaplanowania środków na ten cel w budżecie Gminy.

Starosta – a kiedy Rada Gminy podjęła taką uchwałę.

Wiesława Masłowska – w poniedziałek.

Starosta – nie wiedziałem nic o tej uchwale, więc tę sprawę wyjaśnimy i uzgodnimy w najbliższym czasie.
Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 50-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 08:52
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 08:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1863 razy