BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 51/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.05. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 50-ego posiedzenia Zarządu.
3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. warunków technicznych i finansowych przebudowy drogi powiatowej 1934 B Piątnica – Kalinowo – Drozdowo.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
5. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013 – 2016 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013 – 2016 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Sprawy różne:
1) Informacja nt. rozdysponowania w 2012 roku środków na schroniska młodzieżowe,
2) Omówienie kwestii dotyczącej funkcjonowania ZGLR Nr 4 w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 50-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 50-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Janusz Świderski – informacja nt. warunków technicznych i finansowych przebudowy drogi powiatowej 1934 B Piątnica – Kalinowo – Drozdowo zawiera wartości szacunkowe. Długość tej przebudowy to około 6,60 km. Planowaną inwestycję podzielono na etapy trzy: Piątnica Poduchowna ul. Szkolna – Piątnica Włościańska do gr. z m. Kalinowo – dł. ok. 2,50 km, II etap – Kalinowo – Drozdowo z wyłączeniem odcinka o dł. 1,012 km – budowa przejść dla żab – dł. ok. 2,20 km, III etap – m. Drozdowo – do gr. z m. Niewodowo – dł. 1,90 km. W związku z planowaną przebudową i rozbudową w/w odcinka drogi powiatowej wstępnie oceniamy, że nastąpi fakt kolizji występujących linii telefonicznych, energetycznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z nowo projektowaną drogą, a tym samym nastąpi konieczność przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu. Założono także odwodnienie pasa drogowego w postaci rowów przydrożnych o szerokości dna rowu 0,4 m i nachyleniu skarpy 1:1,5 obsianych trawą. W celu zabezpieczania rowów przed rozmyciem stosuje się umocnienie trawą wysoko koszoną. W miejscach zwiększonych spadków podłużnych oraz przy wlotach i wylotach przepustów zaplanowano umocnienie brukiem. W obszarach zabudowanych, gdzie szerokość pasa drogowego jest ograniczona zabudową jednorodzinną, przewidziano kanalizację deszczową. Ma ona za zadanie odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi oraz odprowadzenie wód opadowych (roztopowych). Zaplanowano budowę kolektora oraz studzienek kanalizacyjnych. Ujęcie wód opadowych przewidziano za pomocą wpustów ulicznych przykrawężnikowych z kratką ściekową z osadnikiem, umiejscowionych wzdłuż linii projektowanego krawężnika. Pobocza zaplanowano o szer. od 0,75 m – 1,5 m umocnione pospółką lub destruktem, (pozyskanym z frezowania nawierzchni bitumicznej).

Irena Przybylak – warto zauważyć, że poza terenem zabudowanym odcinek drogi przeznaczonej do modernizacji nie powinien przekraczać 1-go kilometra.
Chciałabym dodać, że koszty wykonania modernizacji odcinka ponad 1-go kilometra z przejściami dla płazów wyniosły niewiele ponad 1 mln zł. Więc nawet jeżeli doszłyby koszty wykupu i inne to całość inwestycji nie powinna być na takim poziomie – około 18 mln zł.

Janusz Świderski – samo odwodnienie może kosztować nawet do 40 % wartości inwestycji, poza tym przebudowa linii energetycznej i inne. Podaliśmy dane bardzo ogólne. Obawiam się, że te 18 mln zł może mieć tendencję rosnącą a nie malejącą.

Starosta – z pewnością wartość inwestycji uzależniona jest od zakresu rzeczowego prac. Na przedmiotowym terenie obowiązują normy wynikające z Natura 2000, więc trzeba byłoby opracować raport oddziaływania na środowisko. To również może wnieść szereg różnych uwarunkowań technicznych do spełnienia w ramach przebudowy i rozbudowy inwestycji, co wpłynie także na podniesienie kosztów.
Ponadto przebudowa linii energetycznej i inne zakresy inwestycyjne to zdecydowanie zwiększa koszty. Bez tych elementów nie otrzymamy pozwolenia na budowę.
Dodatkowo należy spodziewać się, że mieszkańcy np. Kalinowa na pierwszym planie postawią kwestię odwodnienia. Wczoraj wpłynęła skarga od jednego z mieszkańców tej miejscowości w sprawie zalewania jego posesji. Nawet jeżeli zrezygnowalibyśmy z odwodnienia to droga uległaby szybkiej degradacji.
Poza tym lokalni mieszkańcy z pewnością oczekiwaliby, aby na tym terenie były ścieżki rowerowe.

Irena Przybylak – zgadzam się z tym, także dużo mieszkańców Łomży jeździ tą drogą na wycieczki rowerowe, a niektórzy pracownicy cały rok dojeżdżają do pracy rowerami – do Muzeum.

Janusz Świderski – w odniesieniu do etapu I trzeba zauważyć, że na przebudowywanym odcinku występuje nawierzchnia bitumiczna szerokości od 7 – 5 m o przekroju szlakowym i półulicznym (strona lewa chodnik z płytek betonowych o średniej szerokości 2,00 m o dł. odc. ok. 250 m oraz polbruk o średniej szer. 1,68 m o dł. odc. ok. 1406 m). Szerokość pasa waha się w granicach od 9,5 do 12 m. Pobocza gruntowe są zarośnięte i posiadają nieodpowiedni spadek, miejscowo występuje brak pobocza. Istniejąca nawierzchnia wykazuje uszkodzenia zmęczeniowe. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne do rowów korytkowych w miejscowości Piątnica Włościańska, natomiast na dalszych odcinkach brak rowów. Na omawianym odcinku pod koroną drogi występują obiekty inżynierskie, które kwalifikują się do przebudowy. Wzdłuż drogi, miejscowo w pasie drogowym, występują linie telefoniczne, energetyczne oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Istniejąca trasa drogi przebiega wzdłuż obszarów zurbanizowanych o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej oraz obszarów niezabudowanych wzdłuż gruntów rolnych i leśnych. Usytuowanie niektórych budynków przebiega po granicy pasa drogowego.
Dodatkowo zabudowa jest na tyle zwarta, że na tym odcinku drogi będą problemy z wykupami gruntów.
Uważam, że bez Gminy Piątnica nie powinniśmy zabierać się za tą inwestycję.

Irena Przybylak – czy prawnie jest to możliwe, aby mieszkańcy ewentualnie zrzekli się odszkodowań za grunty?

Starosta – taki wariant jest wg obowiązującego prawa możliwy, jednak czy realny to nie wiem, myślę, że to mało prawdopodobne, aby mieszkańcy zrzekli się odszkodowań.

Wicestarosta – wg mnie przy tej inwestycji bardzo ważne jest odwodnienie. Z tego terenu systematycznie napływają skargi dotyczące zalewania posesji przez wody opadowe lub wybijające źródła. Woda także zalewa drogę i doprowadza do jej degradacji.

Janusz Świderski – na przedmiotowym odcinku występują obiekty inżynierskie przeznaczone do przebudowy, część z nich może kwalifikować się do likwidacji, ale mogą być także przepusty zaplanowane do budowy. Poza tym należy zaprojektować przepusty pod zjazdami. Zaprojektowaliśmy trzy typy zjazdów w zależności od ich usytuowania i funkcji jaką pełnią: zjazdy bitumiczne publiczne, zaplanowano z betonu asfaltowego o szerokości zjazdu 5,00 – 7,00 m oraz szerokości pobocza gruntowego 0,75 m; zjazdy indywidualne z kostki betonowej – występują w miejscu gdzie projektowany jest krawężnik, szerokość zjazdu 4,0 m oraz szerokość pobocza gruntowego 0,5 m; oraz zjazdy indywidualne bitumiczne z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m oraz szer. pobocza gruntowego 0,75 m.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscach niebezpiecznych należy przewidzieć do wykonania obustronne bariery drogowe. Ostateczny koszt oraz rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji nawierzchni, sposobu odwodnienia planowanej inwestycji oraz konieczność przebudowy urządzeń technicznych zostanie określony po opracowaniu dokumentacji technicznej wg obowiązujących przepisów przez uprawnionego projektanta, po dokonaniu wizji lokalnej oraz opracowaniu aktualnej mapy do celów projektowych, jak również wykonaniu badań geotechnicznych.
Nie wiemy ile działek będzie do wykupienia. Zaletą tej inwestycji jest to, że na tym odcinku nie mamy mostów.
W tę inicjatywę powinniśmy włączyć także Gminę Wizna oraz Miasto Łomża.

Starosta – jestem przekonany, że zaangażowanie finansowe Miasta Łomża w tę inwestycję jest mało prawdopodobne, bowiem inwestycja nie dotyczy jedynie terenu powiatu łomżyńskiego. Natomiast jeżeli będziemy mogli starać się o jakieś środki zewnętrzne na tę inwestycję to zaproponujemy samorządowi miejskiemu podpisanie partnerstwa w przedmiotowej sprawie.

Elżbieta Parzych – zgadzam się z tym, jednak wszystko wskazuje, że następne rozdanie środków unijnych na drogi nastąpi dopiero w 2014 roku, natomiast uruchomienie tych środków aż w 2015 roku.

Janusz Świderski – wartość tej inwestycji jest na tyle wysoka, że moim zdaniem będziemy musieli zaangażować w te zadanie jak najwięcej samorządów, ponieważ bez tego nie mamy realnych szans na jej zrealizowanie.

Wicestarosta – tę drogę i tak musimy remontować i modernizować, ponieważ jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Być może w miejscach gdzie będzie to możliwe powinniśmy w najbliższym czasie rozpocząć powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi – może już w przyszłym roku.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zabierając głos poinformowała, że budżet na 2013 rok zapowiada się bardzo słabo, natomiast w 2014 roku wg prognoz ma być nieco lepiej, jednak dopiero w 2015 roku przewidywany jest wzrost gospodarczy. Wobec tego podkreśliła, że aktualnie najistotniejsze jest, aby dochody nie przekroczyły wydatków bieżących, ponieważ w takim przypadku nastąpiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nawiązując do powyższego stwierdziła, że planowanie kolejnych dużych wydatków inwestycyjnych jest dość ryzykowne dla zachowania stabilności budżetu powiatu.

Starosta – dodał, że samorząd Gminy Łomża, mimo tego, iż wspólnie z naszym samorządem podjął już działania skutkujące zaangażowaniem finansowym na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej, najprawdopodobniej będzie miał poważne trudności w kwestii przeznaczenia niezbędnych środków na dalszą realizację działań w zakresie modernizacji drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia (pełna treść informacji nt. warunków technicznych i finansowych przebudowy drogi powiatowej 1934 B Piątnica – Kalinowo – Drozdowo stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych poinformowała, że od kilku lat trwają prace dotyczące przystąpienia do projektu, który obejmowałby budowę tras rowerowych na terenie naszego powiatu. Natomiast aktualnie pojawiła się szansa na takie uczestnictwo w charakterze partnera w projekcie pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013. Projekt ten ma być realizowany na terenie Województwa Podlaskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wobec tego istnieje konieczność wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do tego projektu. Głównym celem projektu jest zapewnienie członkom lokalnej oraz regionalnej społeczności jak najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania aktywnej turystyki i rekreacji oraz promocja walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa narodowego Województw Polski Wschodniej. Planowana łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi 24 496 m. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Tras rowerowych, nie są planowane żadne budowy i przebudowy skrzyżowań czy obiektów inżynierskich. Zadaniem Powiatu będzie pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości około 8 683,17 PLN brutto oraz zapewnienie trwałości projektu przez 5 lat od daty zakończenia w kwocie około 15 007,12 PLN brutto. Środki te zostaną zabezpieczone w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, który jest jednocześnie instytucją realizującą to zadanie i prowadzącą bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zabierając głos poinformowała, że wspomniana kwota ma stanowić udział własny Powiatu, wobec czego należy traktować to jako zadanie inwestycyjne, gdzie potrzebna jest właściwa uchwała Rady Powiatu.

Edyta Zawojska – taki wzór otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego i mamy aktualnie przyjąć uchwałę intencyjną.

Starosta – moim zdaniem może należy zmienić sformułowanie, że kwota ta stanowi udział Powiatu Łomżyńskiego i wtedy będziemy mogli pokryć wydatki ze środków na zadania bieżące.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – w chwili obecnej chodzi jedynie o podjęcie uchwały intencyjnej, więc moim zdaniem najlepiej nie wspominać w uzasadnieniu o kwocie 8 683,17 PLN brutto.

Barbara Gorzęba – jeżeli mamy przystąpić do tego projektu to musimy zaplanować wydatki na ten cel, szczególnie jeżeli pada już określona kwota.

Starosta – czy Urząd Marszałkowski wymagał, aby taka kwota została wpisana w uchwale intencyjnej?

Edyta Zawojska – w zasadzie takiego wymogu nie ma, z własnej inicjatywy zapisaliśmy w uzasadnieniu taką kwotę, z tym, iż Urząd Marszałkowski w tej sprawie bezpośrednio kontaktował się z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży i oni posiadają więcej informacji na temat samego projektu.

Wiesław Jemielity – Urząd Marszałkowski na wszelki wypadek zaproponował podjęcie takiej uchwały, natomiast nie wie jeszcze czy na pewno będzie ona wymagana jako obowiązkowy załącznik przy aplikowaniu o środki.

Starosta – w związku z tym, że sesja planowana jest dopiero w połowie grudnia br. to mamy jeszcze czas na przygotowanie przez Zarząd Powiatu i następnie podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały. Mając na uwadze powyższe proponuję przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu propozycja Starosty została zaakceptowana 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych na 2012 rok wynika z faktu, że konieczne jest zwiększenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Poradni o kwotę 1.739 zł. Zwiększenie te wynika z aktualizacji obowiązujących kwot naliczania ww. funduszu oraz aktualnej liczby pracowników (kopia przedmiotowego wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych na 2012 rok został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok przewiduje w ramach zadań własnych zmiany w planie dochodów budżetu powiatu – dochodach bieżących w postaci zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 96.103,40 zł w dziale 852, w tym: w rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 38.924,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2012 roku; w rozdziale 85204, § 2130 o kwotę 9.984,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2012 roku; w rozdziale 85206, § 2130 o kwotę 47.195,40 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 2 listopada 2012 roku.
Ponadto na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 27.995,40 zł w dziale 852, rozdziale 85206, § 2320 i plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Natomiast na zadania własne zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 68.108,00 zł w dziale 852 i w tym finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: w rozdziale 85202, § 2820 o kwotę 38.924,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie. Pismo w danej sprawie zostało złożone 6 listopada 2012 roku; w rozdziale 85204, § 4170 o kwotę 9.984,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 2 rodzin zastępczych zawodowych utworzonych od 1 lipca 2012 r. na terenie naszego powiatu. Pismo w tej sprawie zostało złożone także 6 listopada 2012 roku; w rozdziale 85206, § 3110 o kwotę 19.200,00 na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/180/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok w ramach zadań własnych zakłada rozwiązanie rezerwy budżetowej „oświatowej” – wydatki bieżące. Wobec tego proponowane jest zmniejszenie środków finansowych w tej dziedzinie o kwotę 1.739,00 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na uzupełnienie planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu socjalnego. Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął 21 października 2012 roku a rozpatrzony został pozytywnie w dniu dzisiejszym.
Z kolei w ramach zadań własnych dochodów majątkowych zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 388.018,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2012 roku.
Natomiast w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – dochodów bieżących zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 159.900,00 zł w tym: w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 listopada 2012 roku; w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 155.900,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o 130.000,00 zł decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2012 roku oraz o kwotę 25.900,00 zł decyzją z dnia 6 listopada 2012 roku.
Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu powiatu – zadania własne – wydatki majątkowe, gdzie zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 388.018,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi oraz zmianą zakresu realizowanych zadań uwzględnionych na Liście Nr 2 zakwalifikowanych wniosków i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Także w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – wydatki bieżące – zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 159.900,00 zł w tym: w dziale 710, rozdziale 71015, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł i plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży na zakup materiałów i wyposażenia Inspektoratu; oraz w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130 o kwotę 155.900,00 zł i plan Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/181/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania realistycznej
wieloletniej prognozy finansowej na okres nie krótszy niż 4 lata. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku: prognozę kwoty długu jednostki, wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienie przyjętych danych. Prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej 7 pozycji, o których wspominam w dołączonych materiałach. Rada podejmuje uchwałę w sprawie prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową. Wartości przyjęte w prognozie finansowej i budżecie j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w celu dokonania oceny finansowej powiatu łomżyńskiego w przyszłych latach, celem określenia możliwości inwestycyjnych. Przyjęto w niej wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2013-2016 i wynikający z niego stosowny wzrost prognozowanych wydatków.
Odnośnie wartości zamieszczonych w części „ dochody” oraz „ wydatki’ wskazuje się, że wartości wykazane za 2010 i 2011 rok wynikają ze sprawozdań rocznych, zaś do ustalenia wartości za 2012 rok posiłkowano się sprawozdaniami z wykonania budżetu powiatu za trzy kwartały tegoż roku. Projektując dochody na 2013 rok przyjęto: w zakresie dochodów własnych wartości zbliżone do poziomu przewidywanego wykonania za 2012 rok ze źródeł „stabilnych”, zaś subwencje w wielkości wskazanej w piśmie z 10.10.2012 roku Ministra Finansów. Natomiast dotacje i środki z budżetu państwa, ze źródeł zagranicznych i z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wyrażone zostały sumą wynikającą z odpowiednich pism, bądź też porozumień. W prognozie dochodów na lata 2014-2016 przyjęto ich wzrost po 2,5 % w stosunku rok do roku. Dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku wykazano na 8.000,00 zł w roku 2013, w związku z planowaną sprzedażą zużytego sprzętu transportowego jako złom. Dochody majątkowe na kwotę 615.277,00 zł, zaplanowano zgodnie z projektem budżetu zadania pn. ”Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – administracja rządowa. Jest to 85 % wartości zadania, które Powiat otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na realizację w/w projektu, zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 720, rozdział 72095 w § 6067. Dotacja celowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wielkość wydatków na 2013 rok jest zgodna z projektem uchwały budżetowej, skalkulowanie ich zostało zamieszczone w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. Planowane wydatki na 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2012 są niższe dlatego, że w trakcie 2012 roku pozyskano dodatkowe środki na współfinansowanie zadań, które realizował powiat. Do określenia prognozowanych wydatków na lata 2014-2016 przyjęto ich dynamikę wzrostu o 2,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF, zaś wydatków majątkowych na przedsięwzięcia nie planowano, ponieważ przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Natomiast planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowane deficytu budżetowego. Pozycja 28 ”wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „ Dochody” ogółem a pozycją 27 „Wydatki ogółem” i jest kwotą ujemną -1.611.628,00 zł, która wskazuje, że budżet na 2013 jest deficytowy. Planowany deficyt budżetu powiatu pokryty zostanie z nadwyżek z lat ubiegłych. Poza tym w niniejszej prognozie zaplanowano, że wydatki na ww. lata pokrywają się z prognozowanymi dochodami.

Natomiast przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok, po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego pismem z dnia 25 października 2012 r., a subwencje i udziały w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. z tym, że plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaprojektowano na poziomie 3.400.000 zł. Uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2013 roku inne dochody, w tym dochody własne i środki niewykorzystanych nadwyżek z lat poprzednich, zaprojektowano w ramach tych zasobów pieniężnych wydatki. Przy czym kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2012 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, ale też skutki netto, tj. przyrost bądź spadek, zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych. W rezultacie projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 24.073.605,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 25.685.233,00 zł, a tym samym deficytem w wysokości 1.611.628,00 zł – angażując przy tym na pokrycie deficytu budżetu pozostałej nadwyżki z lat ubiegłych, stanowiącej kwotę 1.611.628,00 zł.
Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok jest w kwocie 24.073.605,00 zł. Udział subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w zaprojektowanych dochodach ogółem, stanowi 61,58 %. Jednak wielkości tych dochodów będą miały charakter wiążący dopiero po potwierdzeniu ich przez stronę rządową w oparciu o rozstrzygnięcia ustawy budżetowej na 2013 rok. Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wynikają z umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.170.789,00 zł.
Pokrycie zaplanowanych na 2013 rok wydatków na kwotę – 25.685.233,00 zł stanowią zaplanowane dochody i środki nadwyżek z lat poprzednich. W zaplanowanych wydatkach stanowiących załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu wydzielono 609.850,00 zł do „Rezerwy budżetowej” w tym 144.640,00 zł na rezerwę ogólną; 465.210,00 zł na rezerwy celowe, z tego: 250.000,00 zł na inwestycje drogowe; 71.400,00 zł na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 143.810,00 zł na uzupełnienie planu wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Na konkretne zadania i cele podzielono kwotę – 25.075.383,00 zł, przestrzegając jednak dyrektywności dotacji celowych, tj. przeznaczenia ich w całości na wydatki wskazane przez podmioty dotujące jak też wykorzystywania uzyskanych dochodów z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska na koszty zadań wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Z tego na wydatki inwestycyjne 2.724.296,00 zł w tym proj. unijne 723.855,00 zł, a na wydatki bieżące – 22.351.087,00 zł, tj. 87,02% planowanych wydatków, w ramach których na wynagrodzenia osobowe i pochodne (obowiązkowe od wynagrodzeń składki na ZUS i FP) ustalono 8.560.930,00 zł, a 13.790.157,00 zł na finansowanie pozostałych. wydatków pozapłacowych, w tym projekty unijne bieżące – 630.977,00 zł. Przy projektowaniu budżetu na 2013 rok należało zachować zasadę zawartą w ustawie o finansach publicznych w artykule 242, który mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane wydatki bieżące, które zaprojektowano na kwotę 22.960.937,00 zł, są niższe o kwotę 489.391,00 zł od planowanych dochodów bieżących. Planowane dochody bieżące ustalono w wysokości 23.450.328,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 623 277,00 zł.
Reasumując pragnę podkreślić, że w zasadzie nie mamy żadnych dochodów majątkowych, co stwarza poważne trudności dla projektowania nowych zadań inwestycyjnych. Także ważne jest to, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, bowiem będzie to skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Przy tym, że jest nadzieje, że udziały w podatkach mogą być nieco wyższe niż przedłożony plan, jednak dowiemy się konkretów na temat dopiero na początku przyszłego roku.
Zagrożeniem jest także to, że przy udziale w inwestycjach środków zewnętrznych możemy spodziewać się, iż nie będzie zaliczkowania i będziemy musieli refinansować całość kosztów danego zadania.
Na zakończenie dodam, że nie została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń pracowniczych, bowiem nadwyżka dochodów nad wydatkami jest zbyt mała, aby teraz uwzględnić te podwyżki.

Starosta – z przedstawionych danych wynika, że mamy tyle samorządności, ile dany minister nam przekaże i przy tym jeszcze wskaże miejsce czy działanie, na które te środki mamy skierować. Dochody własne powiatów, między innymi z udziałów w podatkach PIT i CIT są tak niskie, że trudno jest mówić o faktycznej samorządności. Niestety taką mamy aktualnie rzeczywistość samorządową.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionych zagadnień.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013 – 2016 została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/182/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/183/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 1) W sprawach różnych głos zabrała Irena Przybylak, która poprosiła o informację nt. rozdysponowania w 2012 roku środków na schroniska młodzieżowe.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że najprawdopodobniej ww. środki w roku bieżącym nie zostały rozdysponowane.

Starosta – w uzupełnieniu przypomnę, że na terenie powiatu łomżyńskiego mamy dwa schroniska, jedne w szkole w Wiźnie a drugie w Drozdowie, natomiast szczegółowe dane na poruszony temat posiada pani Elżbieta Gosk, główny specjalista ds. oświaty i kultury, która w tej sprawie przedstawi informację w najbliższym czasie.

Irena Przybylak – ważne jest to, aby środki na schroniska były rozdysponowane jeszcze w tym roku, ponieważ w przeciwnym razie będziemy musieli je zwrócić.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do poruszonego tematu.

Ad.8 2) Starosta – odnosząc się do kwestii dotyczącej funkcjonowania ZGLR Nr 4 w Łomży pragnę poinformować, że Zarząd Województwa Podlaskiego unieważnił przetarg na wynajem pomieszczeń, które wynajmował ZPOZ w Łomży w budynku hotelu pielęgniarek. Stawka wynajmu została zaproponowana przez nasz ZPOZ na poziomie 6,50 zł/1m2, jednak nie odpowiadało to Zarządowi Województwa. Wobec tego ZPOZ zaproponował podwyższenie stawki o 1,50 zł/1m2 na co przystał Zarząd Województwa. Umowa najmu ma być zawarta na okres 3 lat, aktualnie czekamy jeszcze na jej podpisanie przez Zarząd Województwa.
Dodam, że przeanalizowaliśmy specyfikację przetargową i nie znaleźliśmy w niej żadnych zasad, które określałyby warunki unieważnienia przetargu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do poruszonego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 51-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 30 lis 2012 15:28
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2012 15:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1175 razy