BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać
I. Przedmiotem przetargu jest:
- Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2 oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.
- Nieruchomość nie posiada obciążeń. Lokale mieszkalne nr 2 i nr 3 są przedmiotem najmu na czas nieokreślony.
- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.
II. Cena wywoławcza: 160 469,29 zł, wadium: 8 023,46 zł, minimalne postąpienie: 1 610,00 zł
III. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).
IV. Poprzedni przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 6 września 2012 roku
i 26 października 2012 r.
V. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
VI. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 15 stycznia 2013 r. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
VII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VIII. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
IX. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
X. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XI. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XII. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XIII. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XIV. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 po uzgodnieniu
z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel.
86 215-69-27.
XV. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.
Data powstania: wtorek, 11 gru 2012 14:10
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2012 14:15
Data przejścia do archiwum: sobota, 19 sty 2013 10:09
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1201 razy