BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 53/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.05.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 52-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
6. Przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie m. Jedwabne.
7. Przyjęcie porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie m. Nowogród.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2013 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
14. Przyjęcie 3 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.
18. Zapoznanie z porządkiem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
19. Sprawy różne:
1) informacja dotycząca nadmiernego zużycia energii w Muzeum Przyrody w Drozdowie przez lampy oświetlające siedzibę Muzeum.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 52-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 52-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego dotyczy przekazania komputerów z klawiaturą, myszką i okablowaniem oraz drukarki, zgodnie z załącznikiem do uchwały będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. O ten sprzęt zwróciła się do nas nasza jednostka – Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży i Szkoła Podstawowa Nr 5 im Stanisława Staszica w Łomży. Mamy możliwość przekazania tego sprzętu, bowiem w trakcie bieżącego roku – w ramach wymiany komputerów na nowe pozostały urządzenia, które ze względu na przestarzałe parametry nie są przez nas wykorzystywane.

Irena Przybylak – czy PUP posiada jeszcze tego typu sprzęt, który nie jest użytkowany?

Mieczysław Bieniek na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.
Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży jest konsekwencją postanowień sprzed roku, kiedy to ustaliliśmy, że pod koniec 2012 roku zostanie dokładnie oceniona struktura organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych. Wobec tego proponowane jest wprowadzenie pewnych zmian, które dotyczą dwóch elementów: powołania zastępcy dyrektora – tak jak to przedstawiliśmy – z przydzieleniem zadań administracyjno-tecznicznych. Ponadto w związku z faktem, że w przyszłym roku nie planujemy dużej ilości inwestycji, będą to trzy lub cztery nieduże inwestycje, proponujemy połączenie stanowiska przygotowania inwestycji ze stanowiskiem inspektora nadzoru. Jest to w mojej ocenie zasadne. Druga kwestia dotyczy stanowiska ds. napraw. W poprzednich latach takie stanowiska funkcjonowały, jednak aktualnie – te obowiązki w zakresie utrzymania technicznego sprzętu drogowego wykonują drogomistrzowie. W związku z tym nie ma żadnej potrzeby utrzymywania tego stanowiska. Te rozwiązania są przetestowane i świetnie się sprawdziły. Dzięki tym zmianom podnieśliśmy również stan kontroli wewnętrznej.

Starosta – czyli wniosek jest taki, że te dwa stanowiska zostaną przesunięte do sekcji utrzymania dróg.

Janusz Świderski – tak właśnie jest, oczywiście nie ma tutaj mowy o zwalnianiu pracowników. Dodam, że perspektywa jest taka, że kryzys dotyka już wszystkich i musimy usprawnić funkcjonowanie ZDP, ze szczególnym naciskiem na sekcję utrzymania dróg, bowiem środki na inwestycje drogowe zostały mocno uszczuplone we wszystkich programach pomocowych. Oczywiście jesteśmy jeszcze dalecy od doskonałości, ale stopniowo będziemy dalej usprawniać funkcjonowanie ZDP.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – chciałbym dodać, że w kwestii dotyczącej nomenklatury informuję, iż w paragrafie 14 ust. 2 należy poprawić nazwę Wydziału na Wydział Organizacyjny i Kadr.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (z uwzględnieniem poprawienia w paragrafie 14 ust. 2 nazewnictwa Wydziału Organizacyjnego i Kadr) została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/191/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z samorządami w Urzędzie Marszałkowskim.
Podstawą opracowania lokalizacji tych przystanków były: opomiarowanie samochodowe, mapy zasadnicze, projekty przebudowanych dróg, internet i szereg uzgodnień. Dodatkowo uwzględniono 3 przystanki, które nie są zlokalizowane w pasie drogowym. Sytuacja ta dotyczy przystanków, które nie są w pasie drogowym, ponieważ są położone na działkach gminnych.
W kwestii formalnej dodam, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Wobec tego gminy mają obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych, powiaty na powiatowych, a województwa na drogach wojewódzkich.

Irena Przybylak – czyją są własnością wiaty przystankowe na drogach powiatowych? Pytam o to, ponieważ wiele wiat jest w bardzo złym stanie technicznym.

Janusz Świderski – one są własnością gmin i konserwacja należy do tych samorządów, natomiast my mamy obowiązek odpowiedniego oznakowania.
Dodam, że regulacje w powyższym zakresie dotyczą wdrożenia postanowień właściwej dyrektywy unijnej.

Starosta – niestety obowiązujące przepisy zabraniają umieszczania reklam na wiatach i przystankach. Środki z tego tytułu mogłyby trafiać właśnie na konserwację i remonty tych urządzeń.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 i Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekty porozumień z Gminą Jedwabne oraz z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie tych gmin zostały uzgodnione z burmistrzami, z którymi uzgodniono poszczególne zakresy prac, z naszej strony polegające głównie na pomocy przy ułożeniu chodników. Te porozumienia są podpisywane od wielu lat i sprawdzają się pod względem skuteczności.

Elżbieta Parzych – z jakich powodów te drogi są zaklasyfikowane jako powiatowe, przecież one powinny być drogami gminnymi.

Janusz Świderski – zgadzam się z tym i w mojej ocenie sprawy te powinny być uporządkowane. Podczas przejmowania przez powiaty tych dróg przejmując często nie analizowali wszystkich przejmowanych dróg.

Starosta – należy pamiętać, że przy reformie samorządowej w 1998 roku wielkość subwencji drogowej była naliczana od posiadanej liczby kilometrów dróg utwardzonych. Natomiast w chwili obecnej można rozważyć uporządkowanie tych kwestii.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie m. Jedwabne zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu porozumienie z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie m. Nowogród zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – odbiegając od meritum podkreśliła, że w miejscowości Kalinowo nadal woda zalewa drogę i zamarza, wobec czego tworzy bardzo poważne zagrożenie dla osób korzystających z tej drogi. Nawiązując do powyższego poprosiła o podjęcie dalszych działań, aby rozwiązań ten problem.

Janusz Świderski – poinformował, że w tej sprawie Wójt Gminy Piątnica w piśmie skierowanym do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, iż nie będzie podejmował interwencji, ponieważ ten problem nie dotyczy kompetencji gminy. Wyjaśniając dodał, że właściciela posesji, na której znajduje się źródło wypływu wody, poinformował, iż wg prawa wodnego to on – czyli właściciel posesji odpowiada za szkody jakie wyrządza wypływająca woda i w sytuacji kiedy nie podejmie działań zmierzających do właściwego uregulowania odpływu wody zostanie złożone zawiadomienie do Prokuratury o powodowaniu zagrożenia na drodze publicznej.

Starosta – polecił, aby na wspomnianym, niebezpiecznym odcinku zainstalować odpowiednie oznakowanie informujące o zagrożeniu.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 wynika z zapisów art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem głównym programu jest skuteczny rozwój systemu pieczy zastępczej w Powiecie Łomżyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa zastępczego. Zgodnie z wymienioną ustawą zadania związane z zapewnieniem dzieciom opieki zastępczej należą do zadań własnych powiatu. Aktualnie w domach dziecka przebywa 10-ro dzieci z naszego powiatu, a koszty utrzymania jednego dziecka w takich placówkach przekraczają 3.000 zł miesięcznie. Większość rodzin w ramach pieczy zastępczej w naszym powiecie to rodziny spokrewnione, jest to aż 18 rodzin. Jedynie dwie rodziny mają charakter rodzin zawodowych, które to otrzymują wynagrodzenie miesięczne, natomiast wg programu zakładamy, że jedna rodzina zawodowa nam przybędzie. W ramach tego programu będziemy współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z sądami, z innymi centrami pomocy rodzinie oraz innymi instytucjami.

Starosta – poprosił o krótkie przedstawienie kwestii dotyczącej porozumienia zawartego z Miastem Łomża w sprawie przekazania do realizacji części naszych zadań miejskiemu Centrum Pieczy Zastępczej.

Edward Jarota – poinformował, że dokładną informację w tej sprawie przedstawi po przekazaniu sprawozdania z realizacji zadań przez Centrum Pieczy Zastępczej. Dodał przy tym, że na co dzień współpraca z tym Centrum jest i układa się pozytywnie, wobec czego na dzień dzisiejszy nie ma żadnych uwag odnoszących się do tej współpracy.

Starosta – polecił przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań przez Centrum Pieczy Zastępczej za 2012 rok na sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” stanowi kontynuację programu realizowanego już od 2008 roku. Jest to największy program systemowy w tym zakresie. Z tego programu skorzystało ponad 730 osób, natomiast środki pozyskane z tego tytułu wynoszą ponad 4.200.000 zł. W sumie wartość projektu na 2013 rok wyniesie około 1500.000 zł.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – w związku z realizacją projektu omówionego w poprzednim punkcie jest wymagane upoważnienie przez Zarząd Powiatu Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2013 projektu tego projektu. W zasadzie jest to tylko kwestia formalna.

Irena Przybylak – czy dziecko autystyczne może otrzymać wsparcie na zakup komputera, w ramach rehabilitacji?

Edward Jarota – tak, ale jeżeli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaleci w swojej opinii taką potrzebę.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2013 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/192/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – od 2009 roku Powiat Łomżyński prowadzi politykę wspierania młodzieży uzdolnionej poprzez przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Proponowana zmiana polegająca między innymi na wprowadzeniu nowych obszarów przyznawania stypendiów jest kolejnym etapem realizacji tej polityki. Uchwała w nowym kształcie proponuje przyznawanie stypendiów: naukowych, sportowych i artystycznych dla uczniów i studentów zamieszkujących powiat Łomżyński. Stypendium naukowe – przeznaczone jest dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jakieś dziedzinie wiedzy, tj. sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz szkoły lub uczelni i społeczności uczniowskiej lub studenckiej. Stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki. Stypendium sportowe – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia sportowe, wybitne wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski. Stypendium może zostać przyznane uczniom lub studentom, do ukończenia 26 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego. Stypendium nie obejmuje uczniów szkół podstawowych. Stypendia dla uczniów przyznawane są na okres 10 miesięcy a w przypadku studentów na 9 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane do 10 września każdego roku. Ze względu na czas przyjęcia uchwały rok 2013 będzie rokiem przejściowym w przyznawanych stypendiach – w roku szkolnym lub akademickim 2012/2012 wnioski o przyznanie stypendium będą mogły być składane do 31 stycznia 2013 roku i będą wypłacane na okres 5 m-cy tj. od 1 lutego do 30 czerwca 2013r. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na dany rok. Wypłaty stypendium dokonuje się w systemie miesięcznym lub na uzasadniony wniosek stypendysty w formie jednorazowej wypłaty. Kandydatów do stypendium moją prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów/studentów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna, Starosta Łomżyński, dyrektor szkoły/rektor uczelni. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji przedstawionej przez Komisję powołaną w tej sprawie przez Starostę Łomżyńskiego. W skład Komisji wchodzą: 2 członków Zarządu Powiatu, 2 członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz pracownik urzędu. W kwestiach formalnych uchwała wprowadza także wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) oraz umowę stypendialną (załącznik nr 3) do uchwały. Ustanowienie stypendiów w 3 w/w obszarach będzie stanowiło dodatkowy czynnik motywujący uczniów i studentów w dążeniu do kolejnych sukcesów. Poza tym osoby te poprzez swoje osiągnięcia promują także pozytywny wizerunek powiatu łomżyńskiego. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.12 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – W związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach wymienionych do przekazanych Państwu dokumentach. Jest to pięć następujących sytuacji: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; oraz pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub też nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Także pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 7 sierpnia 2012r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 579 z dnia 9 sierpnia 2012 r. obowiązujące w 2013 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. Wobec tego, mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok przewiduje dokonanie zmian w planie dochodów bieżących na kwotę 17.181,00 zł z czego zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 6.290 zł w dziale 758, rozdziale 75801 w § 2920 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 roku; oraz zmniejsza się w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 23.471,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2012 roku. Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu i plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę 23.471,00 zł w dziale 852, rozdziale 85202, § 2820 w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców „dotowanych” oraz przekazywaniem niższej od średniej wojewódzkiej kwoty dotacji dla niektórych domów pomocy społecznej oraz zwiększenia miesięcznej kwoty dotacji na 1-go mieszkańca w domach pomocy społecznej, w których miesięczny koszt utrzymania jest wyższy od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji. Jest to realizowane na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2012 roku. W wyniku zmian deficyt budżetu na 2012 rok ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.290,00 zł.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/193/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.14 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.380,00 zł na zadania własne w dziale 720, rozdziale 72095 w § 2337, tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Decyzji z dnia 28 lutego 2012 roku. Zmiany należy dokonać ponieważ wydatki pierwotnie w uchwale budżetowej zostały zaplanowane w rozdziale 75095, a winny być zapisane zgodnie z pismem z 14 września br. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w rozdziale 72095. W wyniku tej zmiany deficyt budżetu na 2012 rok ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.100,00 zł.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.14 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę o kwotę 70.571,00 zł z tego plan dochodów bieżących w § 2440 - 1.722,00 zł i plan dochodów majątkowych w § 6260 – 68.849,00 zł. Jest to związane z przyznaniem dla powiatu łomżyńskiego środków na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszar B programu pn. „Przyjazna przychodnia – rozbudowa budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa podjazdu dla wózków inwalidzkich” – nazwa beneficjenta: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Kwota dofinansowania stanowi 40% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego, które będzie realizowane w 2013 roku. Środki na w/w zadanie zostały przekazane przez PFRON na rachunek wyodrębniony w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.14 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok ma charakter porządkowy. Załączniki określone w § 1 niniejszej uchwały zostały zaktualizowane na podstawie uchwał podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu na mocy upoważnień. W załączniki nr 1 w stosunku do ostatnich zmian jakie wprowadzono uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 roku zmieniono wykaz inwestycji na podstawie zapisów uchwał Zarządu Powiatu. Wprowadzono kwoty pomocy finansowej z Gminy Śniadowo i Gminy Miastkowo oraz urealnione kwotę dotacji z budżetu państwa z kwoty 972.500,00 do wysokości 584.482,00 zł. Ponadto przesunięto środki z poz. 2 i 3 w wysokości 50.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku musi być zgodny z planem wydatków w tym zakresie na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego” został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody„ wskazuje aktualny deficyt budżetowy, który po zmianach wprowadzonych uchwałami stanowi kwotę 2.626.680,00 zł i jest niższy od ustalonego uchwałą Rady z 27 września br. o kwotę 78.961,00 zł. Załączniki Nr 4 i 5 dotyczące wysokości dotacji, jakie były przyznane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.15 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy deficytu. Mianowicie zapisy zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015 są konsekwencją zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 27 września br. tj. od ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Łomżyńskiego. Zarząd Powiatu w ramach upoważnień wprowadzał zmiany w formie uchwał zmieniających budżet na 2012 rok. Projekt uchwały w sprawie zmian zawiera załączniki, które mają wpływ na kształt WPF na lata 2012-2015. Są to załącznik Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” oraz załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”. W trakcie minionego okresu zwiększyły się wydatki inwestycyjne oraz zmniejszył się deficyt budżetowy oraz prognoza dochodów i wydatków na 2012 rok. Po dokonanych zmianach należy wprowadzić zmiany w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012 oraz wielkość planowanych wydatków inwestycyjnych i wysokość deficytu budżetowego. W tym przypadku planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu z kwoty 2.705.641,00 zł do wysokości 2.626.680,00 zł. Natomiast w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany limitu wydatków na 2012 roku z kwoty 37.460,00 zł do wysokości 35.275,00 zł w wyniku urealnienia wydatków z tego tytułu. Ponadto zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 200.852,00 zł do kwoty 198.667,00 zł, w konsekwencji zmiany limitu wydatków na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonych zmian należy urealnić wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć, co przynależy do kompetencji Rady.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.16 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 jest konsekwencją uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej tą prognozę finansową. Opinia RIO jest pozytywna jednak zawiera kilka słusznych uwag. Zwrócono uwagę na zadania realizowane przy udziale środków europejskich. Powinny one być wykazane z tzw. „siódemką” i „dziewiątką”. Generalnie chodzi o rozdzielenie środków w wykazach środków europejskich i środków krajowych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok także jest konsekwencją uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej tą prognozę finansową. Opinia RIO jest pozytywna jednak zawiera kilka sugestii. Przede wszystkim zwrócono nam uwagę, że nie powinno być wprowadzanych załączników dotyczących administracji rządowej oraz załącznika dotyczącego dotacji, jakie otrzymujemy z Urzędu Miasta. Ponieważ taki sam podział istnieje w planie wydatków ogólnych, gdzie mamy wyszczególnione trzy działy. Uważam, że z zaleceniem RIO powinniśmy się zgodzić. Co do zasady zostały wycofane z pierwotnej wersji ww. załączniki.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/195/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Starosta – poinformował, że po najbliższej sesji, o godzinie 1400 zostanie zorganizowane uroczyste spotkanie opłatkowe, natomiast proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu obejmuje aż 27 punktów i jest skonstruowany wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
11. Prezentacja budżetu na 2013 rok:
1) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
22. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2012 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
23. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2012 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
24. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2011/2012.
25. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.19 Starosta – odnosząc się do zastrzeżeń pani Ireny Przybylak w sprawie nadmiernego zużycia energii w Muzeum Przyrody w Drozdowie przez lampy oświetleniowe oraz propozycji dotyczącej wprowadzenia oszczędności w zakresie wykorzystania tych lamp, pragnę poinformować, że pani Dyrektor – Anna Archacka przedstawiła dane wskazujące, iż wspomniane lampy dziennie zużywają energię na kwotę około 8 zł.

Irena Przybylak – warto zauważyć, że w takim przypadku w skali roku lampy zużywają energię na ponad 3.000 zł, czyli przy zastosowaniu oszczędności np. w postaci wyłączenia zaledwie co drugiej lampy mamy oszczędność rzędu 1.500 zł rocznie. Poza tym droga, przy której znajduje się Muzeum jest bardzo dobrze oświetlona i nie ma potrzeby aż tak intensywnego oświetlania siedziby Muzeum. Dodatkowo w okresie zimowym lampy świecą się dłużej i z pewnością zużywają więcej energii.

Starosta – może należy wprowadzić zastosowanie oświetlenia zegarowego uwzględniającego przerwę nocną. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a nasze uwagi zostaną przekazane pani Dyrektor – Annie Archackiej.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 53-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 28 gru 2012 09:03
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2012 09:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1918 razy