BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 54/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 53-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Szczepankowie.
4. Podjęcie 2 uchwał w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz upoważnienia Starosty Łomżyńskiego i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
6. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2013 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
11. Sprawy różne:
• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.


Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.
Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 53-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 53-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Szczepankowie jest konsekwencją podania pani dr stomatologii Joanny Gromak, która w dniu 17 grudnia br. zwróciła się o wynajęcie wspomnianych pomieszczeń. Od około 2 lat w tym Gabinecie nie ma stomatologa, ponieważ ze względu na gminne rozliczenie kontraktów z NFZ w zasadzie szanse ma tylko jeden punkt stomatologiczny w danej gminie na uzyskanie kontraktu. Natomiast pani Gromak ma zamiar uzyskać doświadczenie na tym terenie, ponieważ jest lekarzem bezpośrednio po studiach. Będzie starała się własnymi siłami wejść na rynek usług stomatologicznych – bez kontraktu z NFZ, aktualnie chce zacząć od pracy w Szczepankowie.

Starosta – czy pani Gromak pracowała już wcześniej w zawodzie stomatologa?

Stanisław Studencki – w ostatnim czasie była zatrudniona w ramach wolontariatu w ośrodku zdrowia w Warszawie.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Szczepankowie został zaakceptowany 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekty uchwał w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz upoważnienia Starosty Łomżyńskiego i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie dotyczą dwóch nieruchomości. Przedstawię Państwu trochę historii dotyczącej niniejszych nieruchomości. Mianowicie działka nr 20248 swojego czasu była jedną działką i co do niej została wydana decyzja w sprawie wpisania do dobra kultury, do rejestru zabytków. Było to w roku 1993. W międzyczasie został przygotowany projekt podziału nieruchomości. Działki te zostały sprzedane państwu Frankowskim.
W ubiegłym roku państwo Frankowscy, z tytułu, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, ubiegali się o obniżenie opłaty o 50 % z tytułu użytkowania wieczystego. Jest to możliwe na podstawie ustawy o nieruchomościach, jednak w ubiegłym roku odmówiliśmy wnioskodawcom takiej bonifikaty, bowiem budynki na tej nieruchomości nie są zabytkami. Jednak na wniosek Konserwatora Zabytków do ksiąg wieczystych zostały wpisane te nieruchomości jako zabytkowe. Stosując się do wykładni przedstawionej w orzecznictwie wskazane jest obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Atr.74 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje na możliwość obniżenia bądź podwyższenia 50%-towej bonifikaty, ale przez organ stanowiący czyli w naszym przypadku przez Radę Powiatu.
Jeżeli obniżymy opłatę o 50 % z tytułu użytkowania wieczystego to w skali roku będzie to mniejsza kwota o 1.291 zł
Druga nieruchomość dotyczy naszej jednostki organizacyjnej – Regionalnego Ośrodka Kultury, w tej sytuacji kiedy wspomnianej jednostce udzielamy dotacji na funkcjonowanie, to obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowi kwestię obiegu środków między naszymi budżetami.
Przygotowaliśmy 2 projekty uchwał, jednak nie ma obowiązku ich podejmowania w takim kształcie, np. można sprawę przedstawić Radzie Powiatu, która będzie mogła zastosować inne bonifikaty.

Starosta – jakie były koszty nabycia prawa wieczystego użytkowania?

Stanisław Kozikowski – wartość tej działki była oszacowana na poziomie około 95.597 zł – za 10 arów.

Starosta – na czyj wniosek Konserwator Zabytków wpisał tę nieruchomość do Księgi Wieczystej?

Stanisław Kozikowski – na wniosek państwa Frnakowskich.

Starosta – jeżeli nie ma takiej konieczności, to uważam, że nie powinniśmy podejmować uchwały, która uszczupli nasze dochody. Właściciel nieruchomości powinien zdawać sobie sprawę, że każda nieruchomość wiąże się z kosztami utrzymania i opłatami.

Stanisław Kozikowski – wcześniej uzasadnialiśmy, że nie zgadzamy się na obniżenie opłaty, ponieważ nie było wpisu do Księgi Wieczystej, natomiast aktualnie ten wpis już jest dokonany. W związku z tym, wg zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy uregulować niniejszą sprawę.

Z kolei członkowie Zarządu 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) opowiedzieli się za tym, aby w chwili obecnej nie podejmować uchwał w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz upoważnienia Starosty Łomżyńskiego i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie.

Ad.5 Elżbieta Gosk – gł. spec. Wydziału PRS – projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego przewiduje okres na składanie ofert od 28 grudnia 2012 r. do 21 stycznia 2013 r. W tym konkursie zapisaliśmy na realizację zadań:
1) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – kwotę w wysokości 22.000 zł;
2) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – kwotę w wysokości 34.000 zł;
3) z zakresu promocji i upowszechniania turystyki – kwotę w wysokości 6.000 zł.
Szczegóły dotyczące składnia ofert i realizacji ww. zadań są określone w dołączonym do projektu uchwały regulaminie.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/196/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 338.343,00 zł z tego 21.343,00 zł na zadania własne w dziale 758, rozdziale 75802, § 2760 na podstawie pisma Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 roku, informującego o przyznaniu dodatkowych środków dla powiatu z rezerwy subwencji ogólnej. Poza tym kwotę 317.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku.
W wydatkach bieżących w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 317.000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130 i plan Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych.
Zmiany dotyczące zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego są zgodne z wnioskiem z 18 grudnia 2012 r., w ramach którego dokonuje się przeniesienia między rozdziałami w ramach jednego działu na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Zwiększenia należy dokonać w związku z powrotem pracownika z urlopu bezpłatnego. Przenosi się w ramach działu 852, kwotę 10.800,00 zł: z rozdziału 85201, § 2320 – 6.000,00 zł (zadania na porozumienia); i z rozdziału 85218 § 4210 – 800,00 zł i § 4300 – 4.000,00 zł (zadania własne) na uzupełnienie planu wydatków bieżących w rozdziale 85218, § 4010 o kwotę 10.800,00 zł (zadania własne).
Zamiany w planie wydatków i w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Łomży z dnia 18 grudnia 2012 roku gdzie w ramach działu 853 przenosi się kwotę 761,00 zł.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/197/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok to comiesięczna uchwała porządkująca. Dotyczy ona zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w ramach upoważnień udzielonych dyrektorom tych jednostek. Zmiany dotyczą jedynie przesunięć w ramach jednego rozdziału, poza zwiększaniem wynagrodzeń i wydatków majątkowych

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/198/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust.1 i 2 załącznika Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. Jest to uchwała powiązana z uchwaleniem budżetu powiatu na rok 2013.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/1992012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) oraz dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału danego działu. Tutaj także ma zastosowanie wyłączenie zwiększenia w tym trybie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
Ta uchwała także wynika z uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2013 rok została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/200/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że następny projekt uchwały również wynika z uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok i odnosi się do przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek, zgodnie z przedstawionym Państwu załącznikiem do uchwały.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/201/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały ustala plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2013 rok. Plany te są szczegółowo rozpisane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie planów finansowych zadań na 2013 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok odnosi się do przesunięcia planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok pomiędzy paragrafami na kwotę 101 zł, celem zwiększenia o tę sumę planu wydatków w paragrafie 4119 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”. Dotyczy to działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/203/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 54-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 23 sty 2013 11:59
Data opublikowania: środa, 23 sty 2013 12:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1836 razy