BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 55/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.25.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 54-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o akceptację umów najmu gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów ogłoszonych przez Dyrektora na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.
4. Przyjęcie 2 porozumień pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środków trwałych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
8. Podjęcie 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
9. Sprawy różne:
1) Przyjęcie projektu porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Województwem Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”.
2) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” (...).
3) Rozpatrzenie wniosku pana Andrzeja Grzybały skierowanego do Zarządu Powiatu w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
4) Rozpatrzenie wniosku pana Marka Jankowskiego POL-MARC skierowanego do Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu wynajmowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 54-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 54-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – z reguły koniec umów z NFZ to także koniec umów z lekarzami kontraktowymi. Z tego względu musimy ogłosić konkursy na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ginekologii. Ten fakt wiąże się ściśle z potrzebą zawarcia umów najmu gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów ogłoszonych przez Dyrektora na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.

Starosta – czy konkurs jest ogłaszany przez ZPOZ?

Stanisław Studencki – tak, natomiast Zarząd Powiatu akceptuje projekty umów najmu gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów. Jest to nieodłączna część kontraktów, aby móc wykonywać świadczenie medyczne należy dysponować pomieszczeniem, które w tym przypadku ZPOZ ma wynajmować.

Starosta – czy jest to formalnie prawidłowa procedura?

Stanisław Studencki – tak, jest to analogiczna procedura, którą stosuje NFZ.

Starosta – czy jeżeli lekarz wynajmie pomieszczenie w innym obiekcie, który nie należy do ZPOZ, to czy jego szansa na uzyskanie podkontraktu maleje?

Stanisław Studencki – w zasadzie tak, ponieważ ten lekarz ma świadczyć usługi na rzecz pacjentów ZPOZ. Jeżeli lekarz ma swój lokal to wtedy może świadczyć usługi bezpośrednio w ramach kontraktu NFZ.

Starosta – tak, ale w takim przypadku wszystkie czynności administracyjne lekarz musi sam sobie zorganizować i je wypełnić w ramach własnych obowiązków.

Wiesława Masłowska – osobiście zastanawiałam się, z jakiego powodu te stawki za najem lokali są aż tak niskie?

Stanisław Studencki – jest to stawka preferencyjna, ale tylko dla naszych lekarzy, w zasadzie zatrudnionych w ZPOZ i odnosi się do średniej utrzymania danego lokalu, w stosunku do zajmowanej powierzchni. Oczywiście rewaloryzujemy te stawki o stopę inflacji. Te stawki nie zmieniły się od 4 lat, wynika to z tego, że stawki przyjęte jako wskaźniki do naliczania czynszu są takie same od 4 lat.

Starosta – z czego wynika różnica w zakresie stawek za najem pomieszczeń na świadczenia ginekologiczne?

Stanisław Studencki – jest to wynikiem okresu, na który zawieraliśmy kontrakt z NFZ – na podstawową opiekę zdrowotną kontrakt był na rok a na ginekologię na 3 lata.

Wiesława Masłowska – chciałabym poruszyć problem dotyczący zapobiegania zachorowaniom w zakresie ginekologii. W tym przypadku bardzo wartościowa jest edukacja młodzieży przez ginekologów, jednak nie możemy znaleźć lekarza, który wyraziłby zgodę na poprowadzenie zajęć z dziewczętami.

Stanisław Studencki – wcześniej prowadziliśmy taką edukację, mieliśmy swoją cytologię i laboratorium, jednak nowe zasady kontraktowania usług z zakresu ginekologii zniszczył nasze zaplecze i przygotowania w tym zakresie. Obecnie NFZ w ogóle nie przewiduje takich działań jak edukacja ginekologiczna.

Wiesława Masłowska – uważam, że dobra wola lekarza i Dyrektora mogłaby pomóc w przeprowadzeniu takich zajęć. Dodam, że w zakresie ginekologii nie ma rejonizacji.

Stanisław Studencki – oczywiście, ja lekarzowi za to zapłacę, ale w pierwszej kolejności trzeba bezie ustalić tematykę, program i zakres takich zajęć.

Wiesława Masłowska – należy tutaj dodać, że w przypadku stomatologii sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jest wiele podmiotów, które wręcz zabiegają, aby przeprowadzić wykłady i zajęcia z dziećmi i młodzieżą, ponieważ zdają sobie sprawę, że te dzieci i młodzież będą w niedalekiej przyszłości ich klientami.

Stanisław Studencki – my dokładamy środki i wręcz sami finansujemy wiele działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, jednak w NFZ nie ma mowy o zrozumieniu potrzeb społeczeństwa, tam jest komputer i system, który przyjmuje albo odrzuca, argumentacja merytoryczna nie wchodzi w grę przy finansowaniu jakichkolwiek świadczeń medycznych.

Starosta – cieszę się, że Dyrektor oddeleguje ginekologa na takie zajęcia z młodzieżą. Ponadto proszę o przygotowanie wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia dotyczące problemu zapobiegania zachorowaniom w zakresie ginekologii.

Stanisław Studencki – może lepiej róbmy sami takie zadania bez kierowania wystąpień, ponieważ Ministerstwo Zdrowia jest dotychczas jedynym podmiotem, który nie odpowiedział nam na żadne pismo czy apel.

Starosta – rozumiem, a czy pielęgniarki także muszą wynajmować pomieszczenia?

Stanisław Studencki – tak, te umowy najmu są wymienione pod pozycją nr 8 i nr 9.

Starosta – ile zyskuje lekarz, który zawiera podkontrakt – w porównaniu do tego lekarza, który jest zatrudniony na umowę o pracę?

Stanisław Studencki – jest to różnica około 100 %. Dla ZPOZ najkorzystniej jest, jeżeli lekarz lub pielęgniarka jest na podkontrakcie.

Elżbieta Parzych – ile procent lekarzy jest na podkontrakcie?

Stanisław Studencki – około 50 %.

Starosta – ilu jest lekarzy, którzy posiadają listę pacjentów i mogliby przejść na podkontrakt, biorąc pod uwagę elementy ekonomiczne?

Stanisław Studencki – w mojej ocenie jest to około 3 lekarzy, którym by się to opłacało. Opłacalność zaczyna się od około 1.500 pacjentów, jest to w zasadzie minimum.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o akceptację umów najmu gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów ogłoszonych przez Dyrektora na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy został zaakceptowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – projekt porozumień pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczą dwóch inwestycji – opracowania dwóch projektów.
Pierwsza odnosi się do opracowania projektu – droga na odcinku Budy – Mikołajka. Długość 1,2 km. Zasady tak jak we wcześniejszych porozumieniach. Koszty oczywiście podzielone zostały po 50 %. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu prac projektowych.
Druga inwestycja odnosi się do opracowania projektu – droga na odcinku Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy. Długość 0,8 km. Porozumienie obejmuje zasady tak jak we wcześniejszych porozumieniach. Koszty podzielone zostały po 50 %. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu prac projektowych.

Irena Przybylak – a co w sprawie drogi na odcinku Drozdowo – Kalinowo? Ta droga się rozsypuje, jest bardzo niebezpieczna i jest na niej znacznie większe obciążenie ruchem.

Janusz Świderski – ta inwestycja nie jest na chwilę aktualną do udźwignięcia przez nasze samorządy. Z odwodnieniami i wykupami jej wartość jest szacowana nawet na 50 mln zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dodam, że ww. przedsięwzięcia będą sfinansowane z rezerwy budżetowej a środki zostaną rozdysponowane we właściwym czasie uchwała Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica – na odcinku Budy – Mikołajka, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica – droga na odcinku Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środków trwałych jest wynikiem porządkowania stanów magazynowych. Wykaz przedstawiony do sprzedaży lub likwidacji dotyczy zużytych i przestarzałych elementów, których naprawa, regeneracja jest ekonomicznie nieuzasadniona. Inaczej jest w sprawie rębaka, chcemy go sprzedać, ponieważ używamy bardziej wydajnego rębaka, a ten, który nie jest wykorzystywany zamieramy sprzedać. Jego wartość to około 4 tys. zł. Ma swój napęd i jego stan jest dobry, ale od pewnego czasu jest nam nieprzydatny.

Elżbieta Parzych – a pług w jakim jest stanie?

Janusz Świderski – jest w złym stanie technicznym, wielokrotnie spawany, rok produkcji 1990.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, został zaakceptowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. spec. Wydziału PRS – poinformowała, że wg regulaminu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji wykonujące czynności związane z obsługą Komisji. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Wydział Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży. W dniu posiedzenia Komisji członkowie otrzymują następujące materiały: zestawienie ofert zgłoszonych do konkursu; kartę oceny formalnej ofert; kartę oceny merytorycznej ofert; oświadczenie bezstronności i poufności. Przy tym zadaniem Komisji jest:
1) przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert przy pomocy Karty Oceny Oferty I i II,
2) sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Zarządowi do udzielenia dotacji z budżetu powiatu w ramach otwartego konkursu ofert,
3) sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które nie rekomenduje się Zarządowi do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert ze względu na uchybienia formalne oraz na uzyskanie niskiej oceny przez Komisję.
Członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy podpisują oświadczenie o bezstronności i poufności lub powiadamiają do protokołu o zachodzącym konflikcie interesów. Przystępując do oceny ofert Komisja sprawdza czy podmioty, które zgłosiły oferty spełniają wymogi formalne i mają w swoim statucie zadania zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu i oferty odpowiadają zakresowi ogłoszonego konkursu, a o odrzuceniu ofert decyduje Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Natomiast § 4 regulaminu określa kryteria i skalę ocen oraz sposób rekomendowania ofert. Z prac Komisji będzie sporządzony protokół i przekazany zostanie Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wraz z listą ofert. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o przyznanych dotacjach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu – www.powiatlomzynski.pl. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd decyzji.
Reasumując dodała, że skład Komisji Konkursowej został zaproponowany w § 1 projektu uchwały.

Starosta – pozostały jeszcze dwa miejsca do obsadzenia w Komisji Konkursowej. Pragnę zaproponować p. Edytę Zawojską – Naczelnika Wydziału PRS oraz p. Irenę Przybylak – członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Obie te panie reprezentowały samorząd naszego powiatu w Komisji Konkursowej w poprzednim roku.

Członkowie Zarządu przychylili się do powyższej propozycji.

Następnie, wobec braku dalszych uwag i pytań, zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/204/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. spec. Wydziału PRS – poinformowała, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Przedstawiony projekt nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2012. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 122.100,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 103.785,00 zł środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w § 2009 o kwotę 18.315,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Specjalizacja – motorem sukcesu zawodowego”, na podstawie umowy zawartej w dniu 4 listopada 2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Założeniem głównym projektu jest podniesienie/dostosowanie kwalifikacji osób pracujących do wymagań łomżyńskiego rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łomży od 01.03.2012 roku, a zakończony zostanie 30.06.2013 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/205/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr .... do niniejszego protokołu).

Ad.8 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 361.136,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 306.965,00 zł środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w § 2009 o kwotę 54.171,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”, na podstawie umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2011 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Założeniem głównym projektu jest przygotowanie 39 osób (31 kobiet i 8 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatów: łomżyńskiego i m. Łomża do powrotu na rynek pracy i uzyskanie członkostwa i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej 30 osób do końca grudnia 2013 roku. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łomży przez okres od 01.01.2012 roku, a zostanie zakończony 31.12.2013 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/206/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr .... do niniejszego protokołu).

Ad.8 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 90.100,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w 2007 o kwotę 76.585,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z ES oraz w § 2009 o kwotę 13.515,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży”, na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Liderem Projektu – Fundacją Edukacji i Twórczości z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok a Powiatem Łomżyńskim, w dniu 10 września 2012 roku. Powiat Łomżyński będzie realizował zadania w projekcie jako Partner, zaś Fundacja Edukacji i Twórczości jako Lider. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie min. 30 osób z powiatu łomżyńskiego do końca stycznia 2014 roku, poprzez założenie i prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany przez okres od 1 listopada 2012 roku do 31 stycznia 2015 roku. Ogólna wartość projektu to kwota 893.081,90 zł , po stronie Powiatu Łomżyńskiego Jako Partnera – 182.500,00 zł.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/207/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr .... do niniejszego protokołu).

Ad.8 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – czwarty projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 815.554,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w 2007 o kwotę 693.221,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z ES oraz w § 2009 o kwotę 122.333,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”, na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 9 października 2012 roku z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku. Powiat Łomżyński będzie realizował projekt jako Partner projektu, zaś Fundacja jako Lider. Środki będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, z którego realizowane będą wydatki przypisane w projekcie dla Powiatu. Celem głównym projektu jest utworzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) w Łomży, a następnie rozwój i popularyzacja ekonomii społecznej poprzez przeprowadzenie kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego, finansowego oraz promocyjnego na rzecz PES, osób fizycznych oraz otoczenia ES z terenu Subregionu Łomżyńskiego do czerwca 2015 roku. Projekt jest realizowany przez okres od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. Ogólna wartość projektu to kwota 4.364.796,75 zł , po stronie Powiatu Łomżyńskiego jako Partnera – 1.106.320,00 zł.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/208/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr .... do niniejszego protokołu).

Ad.8 5) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zrealizowanych przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok pomiędzy paragrafami w/w rozdziałach na kwotę 24.503 zł. Zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 24.503 zł, w tym zmniejszono w: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o 5.000 zł; § 4260 „Zakup energii” o 11.000 zł; § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 8.503 zł. Przy tym zwiększono jednocześnie plan wydatków o kwotę 24.503 zł w: § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 13.503 zł; § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o kwotę 11.000 zł.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/209/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1) Starosta przechodząc do spraw różnych o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – poinformował, że projekt porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Województwem Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” przewiduje sfinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych z 5 % wkładem własnym. Czas realizacji jest określony do 2015 roku. Długość trasy rowerowej to ponad 10 km. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski natomiast partnerami są powiaty.
Wyłonione biuro projektowe w ramach przetargu otrzyma od nas wszelkie dane, którymi dysponujemy, aby wykonać projekt. Trasa ma przebiegać na odcinku Stara Łomża – Pniewo. W związku tym mam pewne obawy, ponieważ na tej trasie planujemy modernizację drogi powiatowej, natomiast w niniejszym porozumieniu jest zapis, że inwestycje o podobnym charakterze nie mogą się nakładać i może być źródło finansowania jedynie z własnego budżetu i środków unijnych. Aktualnie jesteśmy na etapie wydania decyzji środowiskowej, jeżeli chodzi o nasze przygotowania do przebudowy tego odcinka drogi.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wg danych, które uzyskałam z Urzędu Marszałkowskiego, naszym kosztem ma być jedynie bieżące utrzymanie tej ścieżki, natomiast w przypadku kiedy zajdzie konieczność wykupu gruntów – nieruchomości to będziemy musieli założyć rachunek, na który wpłyną środki celem przeprowadzenia wykupu.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Województwem Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – Województwo Podlaskie” została przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2) Starosta poinformował, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” (...) jest dokumentem formalnym, wymaganym przy aplikowaniu o środki unijne. Konkretnie ma upoważnić do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” (...) została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/210/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.9 3) Starosta poinformował, że wpłynęło podanie pana Andrzeja Grzybały, które skierował on do Zarządu Powiatu w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Z kolei Starosta odczytał ww. podanie (ww. dokument stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając podkreślił, że zainteresowany prosi o wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę z trzech do dziewięciu miesięcy bez cofania rozwiązania umowy o pracę, ponieważ wydłużony okres wypowiedzenia pozwoli mu na otrzymanie świadczenia przedemerytalnego.
Reasumując Starosta podkreślił, że takie wydłużenie okresu wypowiedzenia nie narusza obowiązującego prawa, jednak będzie skutkować zwiększeniem wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę około 24.000 zł, która będzie musiała być zabezpieczona, o ile podanie p. Grzybały zostanie zaakceptowane.

Janusz Świderski – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że problem wynikł w związku z tym, że okres studiów nie został zaliczony do stażu pracy na rzecz p. Grzybały, ponieważ były to studia zaoczne i w tym okresie pracował on.

Starosta dodał, że wcześniej sprawa pana Andrzeja Grzymały była sprawdzana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i z przeprowadzonych ustaleń wynikało, iż zainteresowany otrzyma zasiłek pomostowy, jednak ostatecznie ZUS zinterpretował inaczej niż pierwotnie zakładano okresy składkowe, mimo tego, że w analogicznych placówkach na terenie kraju okres studiów zaocznych, w takiej sytuacji, jaka wystąpiła w przypadku p. Grzymały, był zaliczany jako okres składkowy.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu podanie pana Andrzeja Grzybały do Zarządu Powiatu w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę zostało zaakceptowane 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 4) Starosta poinformował, że wpłynęło podanie pana Marka Jankowskiego POL-MARC skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu wynajmowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego. Z kolei Starosta odczytał ww. podanie (ww. dokument stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając podkreślił, że zainteresowany prosi o wydłużenie okresu najmu lokalu w związku z zakwalifikowaniem do projektu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dotyczącego utworzenia nowego stanowiska pracy, którego jednym z wymogów jest posiadanie umowy najmu użytkowanego lokalu do końca trwania projektu, czyli do 30.12.2015 roku.

Wiesława Masłowska – zapytała, czy pan Starosta popiera przedłużenia umowy najmu lokalu?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu podanie pana Marka Jankowskiego POL-MARC skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu wynajmowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego zostało zaakceptowane 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 55-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 7 lut 2013 13:18
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2013 13:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1920 razy