BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 37/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 października 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.25.
Komisja obradowała w pełnym sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przewiduje w § 1 przeniesienie środków w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży na kwotę 50.690 zł, z tego:
a) zmniejsza się je w rozdziale 90002 – Państwo mają błąd, bowiem zapisane omyłkowo w projekcie uchwały w rozdziale 90001 – w § 6220 o kwotę 17.690 zł i jednocześnie zwiększa o tą samą kwotę w rozdziale 90095 w § 6220 na sfinansowanie przygotowania projektu koncepcyjnego budowy (wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego) budynku konferencyjno – socjalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wykonanie studium wykonalności w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”, typ projektu – budowa, przebudowa, doposażenie infrastruktury ośrodków edukacji ekologicznej;
b) zmniejsza się je w dziale 921, rozdziale 92118 w § 6220 o kwotę 33.000 zł i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę w rozdziale 92118 w § 2480 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Środki dotacji zostaną wykorzystane na zakup opału, opłaty za energię elektryczną oraz wywóz nieczystości. Zarazem wskazuje się, iż zaproponowano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92118 § 6220 w ramach zaistniałego tzw. „nadmiernego planu”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt zmian w budżecie powiatu dokonuje zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w rozdziale 71030 na 2010 rok poprzez:
1) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 100.000 zł w § 2960, w związku ze zmniejszeniem wpływów z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł w § 4300 i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z tego: w § 4210 o kwotę 10.000 zł, a w § 6120 o kwotę 40.000 zł;
3) zwiększenie w wierszu „I” kwot do wysokości pokrywającej się ze stanem faktycznym funduszu na początek 2010 roku według bilansu i zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2009 rok.
Po przeprowadzeniu remontu kilku pomieszczeń piwnicznych, zaistniała konieczność zakupu szaf biurowych do przechowywania dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Planowane było wykonanie regałów, co stanowiło usługę, zobowiązanie za nią sfinansowane byłoby z istniejącego planu w § 4300). W chwili obecnej wskazane jest zakupienie gotowych elementów do złożenia regałów. Dlatego istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 10.000 zł. Natomiast przejście z opracowań analogowych na opracowania cyfrowe, które zabezpiecza posiadane dokumenty przed dalszym zużyciem, a także pozwoli w przyszłości na zarządzanie nimi i udostępnianie przez Internet. Tym niemniej realizacja tego celu wymaga zakupu dobrej jakości kolorowego skanera, którego wartość wynosi 40.000 zł, co stanowi wydatek inwestycyjny. Należy więc zabezpieczyć środki w § 6120, gdyż zakupy powyżej 3.500 zł stanowią wydatek inwestycyjny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży jest wynikiem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która nakłada obowiązek na samorządy likwidacji gospodarstw pomocniczych. W związku z tym od przyszłego roku nie może już u nas funkcjonować Zakład Techniczny PODGiK oraz Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego. Ponadto w celu odpowiedniej przejrzystości zaproponowaliśmy uchwalenie jednolitego tekstu nowego Regulaminu, aby łatwiej korzystać z tego dokumentu. Zadania Zakładu Technicznego zostały dopisane do Wydziału Geodezji jako odrębnego oddziału. Natomiast zadania Zakładu Obsługi zostały dopisane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Z kolei w nowym Regulaminie proponujemy drobne zmiany aktualizacyjne, tj. np. wykreślenie szkół, które zostały przekazane do prowadzenia innym organom samorządowym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Anna Archacka – poinformowała, że po przekazaniu przez Zarząd Powiatu budynków gospodarczych wraz z działką przystąpiliśmy do porządkowania tego terenu. W związku z tym Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie ze Statusem, prowadzi edukację przyrodniczą, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Warunki lokalowe którymi placówka dysponuje, pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z jedną grupą zwiedzających. Częstokroć zdarza się większe zapotrzebowanie na przeprowadzenie lekcji w tym samym czasie. Poza tym Ośrodek mógłby służyć jako baza do szkoleń związanych z ochroną środowiska prowadzonych na rzecz innych instytucji. Budowa niewielkiego Ośrodka w postaci sali wykładowej o pow. ok. 85 m2, zaplecza sanitarnego, dydaktycznego, kotłowni, poddasza użytkowego, pozwoli na poszerzenie działalności edukacyjnej, wpłynie też na poprawię estetyki otoczenia obiektów muzealnych. Ośrodek poprzez swoją architekturę będzie nawiązywał do zabudowy dworskiej. Koszty są w wysokości 487.999,99 zł. Zakładane jest, że na realizację zaangażuje się finalnie 60.000 zł, jako dotację z budżetu powiatu – tzw. „wkład własny”, 88.000 zł – w formie rozrachunków z tytułu podatku VAT oraz 399.999,99 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji, został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).Ad.5W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 37-me posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:15
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1198 razy