BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 marca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30, natomiast zakończenie o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w pełnym – pięcioosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Sprawy różne.

Następnie poinformowała, że w związku z tym, iż Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej automatycznie zostanie przekształcony – na mocy właściwej ustawy – środki tego Funduszu zostaną wchłonięte do budżetu powiatu i nie ma potrzeby podejmowania w tej sprawie uchwały przez Radę Powiatu. Nawiązując do powyższego stwierdziła, że temat w kwestii zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy wycofać z proponowanego porządku obrad.

Z kolei Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego (5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.

Następnie ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekt sprawozdania z działalności w 2009 roku Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego przedstawia się następująco: „Komisja w 2009 roku obradowała sześciokrotnie, natomiast frekwencja wyniosła 100 %. Komisja na posiedzeniu nr 11/09, w dniu 16-go stycznia 2009 roku opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok. Na posiedzeniu nr 12/09, w dniu 18-go marca 2009 roku, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy oraz przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku. Kolejne posiedzenie nr 13/09, miało miejsce 21-go kwietnia 2009 roku. Na posiedzeniu tym pozytywnie zaopiniowano następujące projektu uchwały Rady Powiatu: w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi od Miasta i Gminy Nowogród; w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród; w sprawie „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008 – 2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012 – 2015”. Na posiedzeniu nr 14/09, w dniu 3-go czerwca 2009 roku, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego, a także zapoznano się z realizacją przez dzierżawców – zarządców obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. W posiedzeniu tym uczestniczyli prezesi kół łowieckich, nadleśniczowie nadleśnictw Łomża i Nowogród oraz łowczy okręgowi w Łomży. Na posiedzeniu nr 15/09, w dniu 3-go czerwca 2009 roku, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa. Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń, nr 16/09, miało miejsce 3-go grudnia 2009 roku. Tego dnia wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Powiatu Łomżyńskiego zaopiniowano projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok”.

Z kolei Przewodnicząca Komisji poprosiła zebranych o ewentualne uwagi.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego sprawozdanie z działalności Komisji w 2009 roku zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy odnosi się do nieruchomości ośrodka zdrowia w miejscowości Gać – konkretnie sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. Wykaz tych nieruchomości został wywieszony do publicznej wiadomości. Wszyscy mieszkańcy tych lokali złożyli wnioski o wykup nieruchomości. Okazało się, że jeden z mieszkańców ma umowę najmu na czas oznaczony, wobec czego nie może skorzystać na ogólnych zasadach z pierwszeństwa wykupu zajmowanego lokalu. W związku z tym wskazane jest podjęcie przez Radę Powiatu przedłożonego projekt uchwały. Lokal ten – jako alternatywne rozwiązanie – można przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu, jednak z najemcą w zasadzie nie będzie zainteresowanych zakupem takiego lokalu (pełna treść uzasadnienia stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji ponownie udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją poprzedniego projektu uchwały. Projekt przewiduje tryb bezprzetargowy sprzedaży. Najemca lokalu pierwszego złożył wniosek o wykup po obniżonej cenie – 40 % wartości, najemca lokalu 2 – za 20.000 zł, najemca lokalu nr 3 – za 15.000 zł. Jeden z nabywców telefonicznie poinformował, iż nie będzie zainteresowany nabyciem lokalu powyżej 40 % kosztów ceny rynkowej
Z kolei Stanisław Kozikowski przedstawił propozycje bonifikaty. Kontynuując dodał: jeżeli chcielibyśmy pozbyć się tych najemców to konieczne byłoby zapewnienie im lokalu zastępczego. Stąd zaproponowane bonifikaty. Należy dodać, że powinniśmy przyjąć takie rozwiązanie, które zapewni nam zbycie tych lokali, bowiem generują one duże straty dla naszego ZPOZ. Moglibyśmy przyjąć zasadę, że np. największą bonifikatę udzielamy najemcy, który najdłużej korzysta z wynajmu lub też z innego punktu widzenia – największą bonifikatę moglibyśmy udzielić najemcy, który najkrócej korzysta z wynajmu, co także ma uzasadnienie, bowiem ZPOZ musiał dokładać środki do kosztów wynajmu tych lokali. Także można przyjąć rozwiązanie, że bonifikata będzie równa dla wszystkich np. w wysokości 40 %. Możliwe jest także rozłożenie na raty spłaty wykupu lokali, jednak wiąże się to z poważnymi utrudnieniami. Reasumując dodał, że projekt uchwały przewiduje, że wszystkie koszty sprzedaży poniosą nabywcy – wg przyjętych zwyczajów.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 18-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.


Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:20
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1303 razy