BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Stefana Żebrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Sprawy różne.

Z kolei zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego (5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) członkowie Komisji przyjęli ww. porządek posiedzenia.

Następnie Przewodnicząca Komisji ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że w dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawno- finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Akty prawa miejscowego w zakresie finansowym należy przystosować do nowych uregulowań. Zgodnie z 234 ustawy o finansów publicznych organ stanowiący j.s.t. określa w uchwale tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały określa procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, jakie są niezbędne przy pracach nad projektem budżetu. Należy zwrócić uwagę na § 7 projektu uchwały budżetowej, który zawiera zapis o wieloletniej prognozie finansowej, która po raz pierwszy sporządzana będzie na 2011 rok. Jednakże trwają jeszcze na szczeblu Ministerstwa Finansów uzgodnienia, co do zasad jej sporządzania, ponieważ okazało się, że ustawodawca nie sprecyzował jak ma wyglądać WPF. Wiadomo tylko, że ma mieć postać uchwały, która równolegle będzie uchwalana z uchwałą budżetową i każda jej zmiana pociągnie za sobą zmianę w uchwale budżetowej.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 19-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:22
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1013 razy