BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 27/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 lutego 2010 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 10.00, natomiast zakończenie o godz. 10.30.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Barbary Zalewskiej oraz radnej Ireny Przybylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie.
4. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z propozycjami tematów, które napłynęły w związku z uchwaleniem plany pracy Komisji na 2010 rok. Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne pytanie bądź uwagi.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu plan pracy Komisji na 2010 rok został przyjęty 7 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, wg następującego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok. I kwartał.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok. II kwartał.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2009 rok. II kwartał.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok. II kwartał.
5. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2009 i 2010 roku. II/III kwartał.
6. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2009 i I półrocza 2010 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg. III kwartał.
7. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego. III kwartał.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2010 roku. II półrocze.
9. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2010 rok. IV kwartał.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2010 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – projekt pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi” planujemy złożyć w związku z ogłoszonym 12 grudnia 2009 roku konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20113, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk. Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z faktu, że konieczne jest uzupełnienie środków, którymi dysponujemy na zadania promocyjne. Wobec tego jest to projekt promocyjny, jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Łomżyńskiej, poprzez realizację przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej – film o powiecie, spoty reklamowe w telewizjach, radiach regionalnych w całej Polsce, udział w targach krajowych i międzynarodowych, w tym zamieszczanie oferty turystycznej w publikacjach, informatorach krajowych i zagranicznych, wydawnictwa promocyjne zgodnie z ustaloną w projekcie koncepcją tematyczną tłumaczone na 4 języki – angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, prowadzenie podstrony internetowej. Planujemy między innymi udział w targach w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Jednym z kryteriów merytoryczno – technicznych wyboru projektu jest wkład własny Beneficjenta. Za podwyższenie wkładu własnego beneficjent otrzymuje dodatkowe punkty w ogólnej ocenie projektu. Jeżeli uzyskamy wymaganą akceptację to będziemy dysponować znaczącymi środkami na promocję naszego powiatu. Wizualizacja będzie musiała być tak przygotowany, aby odzwierciedlać wszystkie cztery pory roku w naszym powiecie. Ze swoją ofertą będziemy docierać do odbiorcy w sposób zmasowany – poprzez wizję i fonię (reklamy w mediach, radiu, w gazetach, folderach, ulotkach itp.). Minimalna wartość projektu to 300.000,00 zł kosztów kwalifikowanych, z czego środki własne mają stanowić minimum 5%.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk, został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 3 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – objaśniając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie poinformowała, że wynika on ze zmiany przepisów regulujących działalność organizacji turystycznych oraz ze zmiany siedziby tej organizacji. W nowej ustawie o turystyce wymienione są bezpośrednio regionalne i lokalne organizacje turystyczne, które nie muszą mieć statusu stowarzyszeń. Ponadto poprzedni Zarząd LOT nie zarejestrował tej organizacji w krajowym rejestrze sądowym i konieczna była z tego powodu zmiana Zarządu na taki, który dopełni tych obowiązków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie, został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 3 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 27-me posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:24
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1195 razy