BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 56/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 55-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży w sprawie zmiany planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży środków trwałych będących na stanie ZDP.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP o przyznanie kwoty 8.000 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji.
10. Przyjęcie 3 porozumień z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu.
11. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12. Zatwierdzenie listy osób zarekomendowanych do otrzymania stypendiów Starosty Łomżyńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
15. Zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci.
16. Zajęcie stanowiska w sprawie czynności podejmowanych w stosunku do najemców zalegających z czynszami.
17. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w sprawie zmiany w planie wydatków jednostki w 2013 roku i zabezpieczenie środków z rezerwy budżetowej ogólnej.
18. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
19. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 55-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 55-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Barbara Stalewska – wniosek w sprawie zmiany planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok wynika z planowanego zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników z puli zaplanowanej na pokrycie kosztów podróży służbowych i wydatków rzeczowych. Braki w wynagrodzeniach wynikają z tego, że w roku bieżącym musimy wypłacić nagrody jubileuszowe dla dwóch naszych pracowników – w wysokości 300 % i 150 % wynagrodzenia zasadniczego.

Starosta – czy środki na nagrody jubileuszowe nie były zaplanowane na ten rok w budżecie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży?

Barbara Stalewska – były, jednak zdaniem naszej księgowej zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży w sprawie zmiany planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok został zaakceptowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta poinformował, że Dyrektor oraz księgowa Muzeum Przyrody w Drozdowie mają aktualnie kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego, wobec czego nie mogły uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu Zarządu. Nawiązując do powyższego poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012.

Barbara Gorzęba – rok 2012 w Muzeum Przyrody w Drozdowie został zamknięty stratą w wysokości 90.124,73 zł. Na taki wynik duży wpływ miała zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która to ustawa reguluje miedzy innymi zasady prowadzenia rachunkowości naszych instytucji kultury, w tym przypadku Muzeum Przyrody Drozdowie.
Zmienił się sposób księgowania amortyzacji środków trwałych, które nabyte zostały przed 1 stycznia 2012 roku, w wyniku czego dokonane odpisy amortyzacyjne wpływają fundusz jednostki. Została naliczona amortyzacja na kwotę 106.599,46 zł i to wpływa na zmniejszenie funduszu, poza tymi odpisami jednostka uzyskała zysk w kwocie 16.474,73 zł co w ostatecznym rozliczeniu daje stratę w wysokości 90.124,73 zł. Starta ta zostanie pokryta z funduszu jednostki, co zapisane zostało w projekcie uchwały Zarządu o przyjęciu sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Zmniejszenie funduszu następować będzie także w kolejnych latach, ponieważ niektóre środki trwałe a przede wszystkim budynki amortyzowane są w wysokości 2,5% rocznie a nabyte zostały przed 1 stycznia 2012 roku. Trudno będzie osiągnąć zysk, który pokryje stratę po naliczeniu odpisów amortyzacyjnych.
Muzeum Przyrody posiada kredyt w wysokości 110.90,03 zł, który zostanie spłacony po rozliczeniu projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Urząd Marszałkowski przekaże środki po zaakceptowaniu zrealizowanego zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa ośrodka edukacji ekologicznej”.
Reasumując należy zaznaczyć, że Muzeum nie ma zobowiązań długoterminowych, zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Irena Przybylak – odnosząc się do kwestii ogrzewania pragnę poinformować, że doszły do mnie informacje, iż w Muzeum Przyrody jest zimno i warunki do pracy są bardzo trudne.

Starosta – potwierdzam ten fakt, jednak wynika to z tego, że instalacja doprowadzająca ciepło jest bardzo stara i są duże straty energii. Zimą w miejscu gdzie przebiega kanał doprowadzający ciepło topi się śnieg, czyli gołym okiem widać, że są poważne straty ciepła. Jednak koszty modernizacji tej instalacji i sieci byłyby bardzo wysokie, wobec tego pani Dyrektor stara się o kompleksowe rozwiązanie problemu przygotowując wniosek o wsparcie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Osobiście zaproponował przeniesienie biur do nowego, otwartego w ubiegłym roku Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie warunki są bardzo dobre. Te rozwiązanie zostało zaakceptowane i ma być wdrożone przed następną zimą.

Irena Przybylak – uważam, że jest to bardzo dobry pomysł.

Wicestarosta – osobiście zauważyłem, że duże straty ciepła są w miejscu, gdzie znajduje się szklane zadaszenie.

Starosta – dodam, że także jest konieczna wymiana instalacji elektrycznej i kompleksowy projekt ma rozwiązać te problemy, z tym, że same koszty dokumentacji technicznej opiewają na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok (kopia sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/211/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jadwiga Sawicka – księgowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przedstawiła sprawozdanie finansowe Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok (kopia sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży podsumowując podkreślił, że sytuacja placówki jest pozytywna, szczególnie jeżeli chodzi o uzyskanie dochodów własnych, które przy aktualnym kryzysie gospodarczym w jego ocenie są na zadawalającym poziomie.

Wiesława Masłowska – wyraziła uznanie dla działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, szczególnie jeżeli chodzi o pracę z dziećmi i młodzieżą, między innymi w zakresie zajęć prowadzonych w ramach Zespołu Pieśni i Tańca Łomża.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego sprawozdania.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/212/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przypomniała, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Natomiast ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Uwzględniając realizację wspomnianej ustawy Rada Powiatu Łomżyńskiego podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zwiększenie liczby przystanków o trzy na drodze nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Woj. Polskiego) wynikła z pominięcia jednej linii PKS Łomża, Kolno – Białystok przez Stawiski - Jedwabne, Plac Jana Pawła II – Wizna.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży środków trwałych będących na stanie ZDP dotyczy dwóch sztuk sprzętu drogowego, który został zakupiony w 2009 roku. Aktualnie tego sprzętu już nie wykorzystujemy. W zasadzie był on użyty tylko kilkukrotnie, ponieważ nie spełniała swoich funkcji. Jedna głowica – do wycinania gałęzi stwarzała zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, natomiast głowica do wyrównywania i ścinania poboczy, zasypywała rowy przy drogach, co skutkowało koniecznością wykonywania dodatkowych prac i tym samym podnoszenia dodatkowych – znacznych kosztów.
Wartość głowic to ponad 29.000 zł i ponad 32.000 zł, czyli zakupu obu głowic wyniósł ponad 62.000 zł. Obecnie wyceniane są one na kwotę około 11.000 zł (wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży środków trwałych będących na stanie ZDP stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta – niestety to jest potwierdzone przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, sprzęt ten nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Irena Przybylak – kto jest odpowiedzialny za zakup tego sprzętu. Przecież ten zakup został zrealizowany zaledwie 3,5 roku wcześniej.

Starosta – odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych, trudno teraz wyciągać odpowiedzialność personalną.

Irena Przybylak – apeluję, aby na przyszłość dokonywane zakupy inwestycyjne były lepiej przemyślane.

Wicestarosta – przed zakupem sprzęt należy sprawdzić i przetestować, w tym przypadku ta sprawa została zaniedbana.
Aktualnie musimy dołożyć starań, aby pozbyć się tego sprzętu, ponieważ nie mamy z niego żadnej korzyści, natomiast z upływem czasu jego wartość będzie malała.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za sprzedaniem powyżej omówionych środków trwałych będących na stanie ZDP.

Ad.8 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – konieczność zwiększenia środków z rezerwy budżetowej wynika z realizacji inwestycji w zakresie przebudowy rogi powiatowej w Miastkowie – ulicy Warszawskiej, a konkretnie wiąże się to z kwestią odszkodowań – wykupów gruntów, które w ramach tej inwestycji przeszły na własność Powiatu Łomżyńskiego (wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za akceptacją wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej.

Ad.9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek o przyznanie kwoty 8.000 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji jest konsekwencją przyznania kwoty 900.000 zł z rezerwy ministerialnej na pokrywanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumentacja techniczna jest opracowana na drogę powiatową przebiegającą przez wieś Szabły Młode, natomiast modernizowany – remontowany odcinek ma długość 2,8 km. Aktualizacja dokumentacji jest konieczna jeżeli chcemy starać się o otrzymanie tych środków, jest to standardowa procedura przy tego typu przypadkach (ww. wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta – koszty opracowania aktualizacji dokumentacji będą pokryte przez samorząd Gminy Śniadowo.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za akceptacją wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 8.000 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji.

Ad.10 1) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pierwsze porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki – Pietrasze, długość to około 2,9 km, koszt wykonania dokumentacji to około 44.000 zł. Porozumienie te dotyczy także opracowania dokumentacji na odcinek drogi powiatowej Kotowo – Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo, o długości około 1,76 km, koszt wykonania dokumentacji to około 26.000 zł. Finansowanie po 50 % przez Powiat i Gminę.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 2) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – kolejne porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej Stryjaki – Karwowo – Wszebory, długość to około 2,25 km, koszt wykonania dokumentacji to około 28.000 zł. Finansowanie 100 % przez Gminę Jedwabne.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 3) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – kolejne porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczy przebudowy drogi powiatowej przebiegającej od Wizny do miejscowości Pluty, na odcinku Mocarze – Chyliny, długość odcinka to około 2,231 km, koszt wykonania dokumentacji to około 33.000 zł. Finansowanie po 50 % przez Powiat i Gminę Jedwabne.

Starosta – dodam, że inwestycje na ww. odcinkach dróg powiatowych, o ile będą wypełniały wymagane kryteria, w celu ich dofinansowania będą składane jako wnioski projektowe do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli ww. porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy inwestycji na drodze gminnej w Piątnicy - ul. Fortecznej, do skrzyżowania z drogą gminną w Piątnicy – ul. Północnej. Wydanie opinii wynika z obowiązujących przepisów, Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych uwag w przedmiotowej sprawie

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ww. postanowienie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – osoby zarekomendowane do otrzymania stypendiów Starosty Łomżyńskiego reprezentują 3 dziedziny: sportową, naukową i artystyczną. W okresie 17.01.2013 – 12.02.2013 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęło 18 wniosków, w tym: w dziedzinie sportowej: 5 wniosków; w dziedzinie naukowej: 9 wniosków; w dziedzinie artystycznej: 3 wnioski. 2 wnioski spośród 17 złożonych w terminie zostało odrzuconych formalnie ze względu na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, stypendium może zostać przyznane uczniowi/studentowi zamieszkującymi powiat łomżyński. Wskazane osoby, tj.: Łukasz i Paweł Lipscy we wniosku wskazali miasto Łomżę jako miejsce zamieszkania. W związku z powyższym wnioski te nie zostały skierowane do dalszego rozpatrzenia i zostały odrzucone ze względów formalnych. W dniu 12 lutego 2013 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynął 1 wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie sportowej. Zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, „Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie (…)”. Terminem granicznym składania wniosków był 31.01.2013 r. W związku z powyższym Komisja postanowiła pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Komisja przeanalizowała pod kątem merytorycznym wszystkie wnioski. Ocenie podlegały osiągnięcia przedstawione przez kandydatów w oparciu o § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego stanowiącego załącznik do Uchwały XXIV/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego. Po czym na mocy przeprowadzonego głosowania Komisja wytypowała po 1 kandydacie z każdej kategorii: w dziedzinie sportowej - Ewelinę Lubiejewską, gm. Piątnica; w dziedzinie naukowej – Karola Kurpiewskiego, gm. Łomża; w dziedzinie artystycznej – Piotra Komorowskiego, gm. Piątnica

Starosta – czy te kwoty dla stypendystów są zwolnione z podatku?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – tak, te stypendia są zwolnione z podatku – do kwoty 3.800 zł.

Edyta Zawojska – stypendia będą wypłacane do czerwca, ponieważ od przyszłego roku szkolnego będzie nowy nabór. Ten rok jest rokiem przejściowym i stypendia będą wypłacane do końca obecnego roku szkolnego.

Starosta – uważam, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być także przeznaczane na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, tak jak było to na początku okresu, kiedy został wprowadzony EFS.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali przedstawioną listę osób zarekomendowanych do otrzymania stypendiów Starosty Łomżyńskiego.

Ad.13 Elżbieta Gosk – gł. spec. Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. Reasumując poinformowała, że na 16 złożonych wniosków odrzucono dwa – ze względów formalnych. Ponadto jeden wniosek nie został zaproponowany do dofinansowania ze względu na brak środków.

Starosta – czy organizacje i stowarzyszenia, które wystąpiły w tegorocznym konkursie i realizowały zadania w ramach ubiegłorocznego konkursu rozliczyły się z otrzymanego od nas wsparcia finansowego.

Elżbieta Gosk – jeśli chodzi o Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka to przyznaję, że z mojej winy niesłusznie temu stowarzyszeniu została przyznana dotacja, jednak nie miałam świadomości, iż naruszyłam ustawę o finansach publicznych. Te stowarzyszenie zwróciło się o przedłużenie terminu rozliczenia. Pozostałe organizacje rozliczyły się z dotacji.

Starosta – w nawiązaniu do tych informacji proponuję wykreślenie z projektu uchwały punktu dotyczącego przyznania dofinansowania dla Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” i 1-ym głosem wstrzymującym się (głosów przeciwnych nie było), zaakceptowali propozycję złożoną przez Starostę Łomżyńskiego.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego sprawozdania.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/213/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Elżbieta Gosk – gł. spec. Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – przedstawiając sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poinformowała, że od 4 lat nauczyciele wynagradzani są wg kwot bazowych od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia. Wynagrodzenia te są przeliczane w oparciu o specjalny kalkulator umieszczony na stronie internetowej Ministra Edukacji. Jeżeli z przeliczeń będzie wynikać, że nauczyciel otrzymał mniejsze wynagrodzenie od obowiązującej średniej to są wypłacane jednorazowe dodatki uzupełniające. W tym roku wystąpiła różnica w przypadku dwóch nauczycieli mianowanych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i należne kwoty zostaną wypłacone tym nauczycielom.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego sprawozdania.

Ad.15 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – wystąpiliśmy z wnioskiem o zajęcie przez Zarząd Powiatu stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci, ponieważ ostatni przetarg na sprzedaż tej nieruchomości zakończył się negatywnie. Możemy ogłosić kolejny przetarg – już czwarty. Aktualnie możemy także przystąpić do pertraktacji i obniżyć wartość sprzedawanej nieruchomości do wysokości 40 % wartości kosztorysowej. Możemy także odstąpić od dalszej próby sprzedania. W takim przypadku należałoby rozważyć ewentualną przebudowę nieruchomości – pod kątem modernizacji systemy grzewczego. Niestety na dzień dzisiejszy nikt nie wyraził zainteresowania tą nieruchomością.
Dodam, że obie rodziny, które zamieszkują ten obiekt zalegają z płatnościami za czynsz.

Wicestarosta – gdzie jest ogłaszany przetarg?

Stanisław Kozikowski – ogłoszenia są publikowane na lokalnych i regionalnych portalach internetowych oraz na jednym portalu specjalistycznym, który profesjonalnie zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Koszt ogłoszenia przy przetargu to kwota 120 zł.

Starosta – proponuję, aby ogłosić kolejny przetarg, w ramach którego powinniśmy starać się sprzedać nieruchomość w Gaci za 50 % wartości kosztorysowej. To zapobiegnie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym ponownym oszacowaniem nieruchomości.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/216/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zajęcie stanowiska w sprawie czynności podejmowanych w stosunku do najemców zalegających z czynszami wynika z faktu, że dwóch najemców zalega nam z płatnościami za czynsz. Jeden zalega za dwa miesiące bieżącego roku, natomiast drugi zalega za ostatnie trzy miesiące – w tym przypadku możemy już wysłać powiadomienie o wypowiedzeniu umowy, jeżeli w ciągu wyznaczonego terminu – np. jednego miesiąca nie ureguluje zaległości. Sprawę tę z kolei możemy skierować do komornika, który jeżeli nie znajdzie majątku, z którego będzie mógł pobrać należności to obciąży nas kosztami postępowania komorniczego. W kolejnym etapie będzie mogli od Gminy wyegzekwować koszty, które ponieśliśmy z tytułu zadłużenia lokatorów. Obaj lokatorzy nie podpisali nowej umowy z nami, jednak nowe stawki za czynsz, które ustaliliśmy obowiązują ich.

Wobec braku uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za wystosowaniem powiadomienia o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu osobie, która zalega z płatnością za trzymiesięczny czynsz, jeżeli w wyznaczonym terminie nie ureguluje tych zaległości.

Ad.17 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w sprawie zmiany w planie wydatków jednostki w 2013 roku i zabezpieczenie środków z rezerwy budżetowej ogólnej składa się z trzech części. Pierwsze są wynikiem zmian wytycznych w zakresie kwalifikacji budżetowej pieczy zastępczej i rodzin zastępczych. Konkretnie dotyczy zmiany w planie dochodów, a kompetencje tych zmian należą do Rady Powiatu.
Ponadto w wydatkach w pieczy zastępczej następuje przeniesienie wydatków w paragrafie Rodzin zastępczych.
Poza tym mamy jednego wychowanka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powicie zambrowskim i na ten cel konieczne jest zabezpieczenie kwoty 1.693 zł.
Dwie ostatnie zmiany należą do kompetencji Zarządu Powiatu.

Wobec braku uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w sprawie zmiany w planie wydatków jednostki w 2013 roku i zabezpieczenie środków z rezerwy budżetowej ogólnej (wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.18 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy rozwiązania rezerw budżetowych drogowej i ogólnej na kwotę 20.625 zł. Kwota ta ma być przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zastały przejęte w ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej w Miastkowie – ulicy Warszawskiej oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Stare Szabły – Szabły Młode. Poza tym uchwała dotyczy zabezpieczenia środków za pobyt naszego wychowanka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powicie zambrowskim. Na ten cel konieczne jest zabezpieczenie kwoty 1.693 zł. Sprawy te były omawiane już na dzisiejszym posiedzeniu.

Wobec braku uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/214/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.18 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zmian jakie były wprowadzane przez kierowników jednostek w ramach upoważnienie jakie daje uchwała budżetowa na 2013 rok. Zmiany te są szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wobec braku uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/215/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.19 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 56-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 08:25
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2013 08:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1988 razy