BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 28/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 marca 2010 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 8.45, natomiast zakończenie o godz. 9.10.
Komisja obradowała w pełnym dziewięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że przygotował projekt sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok o następującej treści: Komisja Rozwoju Gospodarczego w roku 2009 obradowała pięciokrotnie. Natomiast frekwencja podczas tych posiedzeń wyniosła 86,67 %. Pierwsze z przedmiotowych posiedzeń miało miejsce w dniu 16 stycznia 2009 roku. Opracowano na nim i przyjęto plan pracy Komisji na 2009 rok, a także zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna-Czarnocin-Penza-Nagórki-Chludnie-Kupnina-Serwatki oraz wystąpiono z prośbą o informację nt. odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie zaprojektowanych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne posiedzenie, nr 23/09, odbyło się w dniu 28 stycznia 2009 roku. Komisja tego dnia zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Posiedzenie, nr 24/09, odbyło się w dniu 7 września 2009 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego i zawarcia porozumienia z Burmistrzem miasta Byczyna w sprawie realizacji projektu w 2009 roku w ramach programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” oraz zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażania zgody na przejęcie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa. Na posiedzeniu nr 25/09, które miało miejsce w dniu 28 września 2009 roku zaopiniowano dwa projekty uchwały:
1. w sprawie wyrażania zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki- Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. w sprawie wyrażania zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny-Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Na zakończenie członkowie Komisji wysłuchali informacji Skarbnika Powiatu dotyczącej rozdysponowania planowych środków w budżecie na 2009 rok na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie – w zakresie wydatków inwestycyjnych.
Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń, nr 26/09, odbyło się 24 listopada 2009 roku. Na posiedzeniu tym dokonano analizy możliwości naprawy odcinków dróg powiatowych, na których występuje szczególne zagrożenie w ruchu drogowym (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka drogi w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Kalinowo gm. Piątnica). Ponadto przeprowadzono szczegółową analizę wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe oraz zakupu środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Z kolei w końcowej fazie obrad zaopiniowano projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok”.

Nawiązując do powyższego poprosił zgromadzonych o ewentualne pytanie bądź uwagi.

Wobec ich braku zarządzono głosowanie, w wyniku którego ww. sprawozdanie zostało przyjęte 9 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity – omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Objaśniając stwierdził, że pierwotna uchwała w tej kwestii została podjęta w grudniu 1998 roku, gdzie w paragrafie 3 tej uchwały została określona początkowa struktura organizacyjna ZDP, a w paragrafie 5 został zawarty zapis, iż regulamin organizacyjny określa zasady organizacji i strukturę wspomnianej jednostki organizacyjnej. W myśl ustawy o samorządzie powiatu organem odpowiedzialnym za strukturę organizacyjną ZDP jest Zarząd Powiatu, który podejmował kilkakrotnie uchwały w tej sprawie. Zdaniem biura prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z pierwotnej uchwały w sprawie utworzenia ZDP w Łomży należy usunąć paragraf 3, aby móc dokonać zmiany struktury organizacyjnej tej jednostki, co przynależy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Wobec tego przedłożone zmiany w projekcie uchwały stanowią dostosowanie zapisów do obowiązujących norm prawnych.
Poza tym proszę o dokonanie poprawki w paragrafie 3 projektu uchwały w postaci „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego”. Uchwała pierwotna była ogłoszona w tym trybie, w związku z tym zmiana tej uchwały także powinna być ogłoszona w taki sposób.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 28-me posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:03
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1224 razy