BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 30/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.20, natomiast zakończenie o godz. 9.40.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Stefana Żebrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że w dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawno- finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Akty prawa miejscowego w zakresie finansowym należy przystosować do nowych uregulowań. Zgodnie z 234 ustawy o finansów publicznych organ stanowiący j.s.t. określa w uchwale tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały, który określa procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, jakie są niezbędne przy pracach nad projektem budżetu.
Należy zwrócić uwagę na § 7 projektu uchwały budżetowej, który zawiera zapis o wieloletniej prognozie finansowej, która po raz pierwszy sporządzana będzie na 2011 rok. Jednakże trwają jeszcze na szczeblu Ministerstwa Finansów uzgodnienia, co do zasad jej sporządzania, ponieważ okazało się, że ustawodawca nie sprecyzował jak ma wyglądać WPF. Wiadomo tylko, że ma mieć postać uchwały, która równolegle będzie uchwalana z uchwałą budżetową i każda jej zmiana pociągnie za sobą zmianę w uchwale budżetowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – poinformowała, że w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego.
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy: kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Także w przypadku kiedy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Decyzję o przemieszczaniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.
Ponieważ przepisy nie określają szczegółowych zasad wyznaczania wysokości opłat, dając w tym względzie swobody wybór radom powiatu, propozycja przedstawiona w projekcie uchwały opracowana została w oparciu o zaproponowane ceny usług przez podmioty, które zadeklarowały gotowość świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów jak również rozwiązania funkcjonujące w innych powiatach. Wyznaczenie jednostek następuje na czas określony, nie dłużej niż 3 lata.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 30-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:06
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1425 razy