BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 31/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2010 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 10.00, natomiast zakończenie o godz. 11.10.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Lecha Szabłowskiego i radnego Stefana Żebrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5.627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2.230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2.165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
4. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1, Ad.2 i Ad.3 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – samorządy mają czas do 30 września na złożenie w ramach NPPDL wniosków o dofinansowanie zaprojektowanych inwestycji drogowych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. W związku z tym zostały przygotowane 3 projekty. Maksymalnie mogą być dofinansowane 2 projekty do łącznej kwoty dotacji 3 mln zł. Realne szanse dofinansowania ma raczej tylko jeden projekt.

 Pierwszy projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi niespełna 6 mln zł, wobec tego na samorząd Gminy Śniadowo i Powiat Łomżyński przypada po około 1,5 mln zł. Rada Gminy także w dniu dzisiejszym podejmie decyzję w niniejszej sprawie. Na odcinku ww. drogi jest duże natężenie ruchu, szczególnie w okresie letnim.

 Jan Olszewski – kolejny projekt jest analogiczny do omówionego powyżej. Obejmuje on złożenie w ramach NPPDL wniosku o dofinansowanie zaprojektowanej inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. Obecnie na tym odcinku jest nawierzchnia z bruku. Łączy on powiaty: łomżyński i grajewski. Jest to dokończenie inwestycji rozpoczętej w poprzednich latach. Nie ma jeszcze podjętej uchwały przez samorząd Gminy. Rada Gminy Jedwabne będzie miała posiedzenie w przedmiotowej kwestii za około 9 dni.

 Jan Olszewski – trzeci projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m. W tym przypadku odcinek łączy nasze dwie drogi powiatowe. Wartość kosztorysowa tego zadania 1.941.000 zł. Z budżetu państwa otrzymamy dofinansowanie 50 %, jeżeli uzyskamy akceptację tego wniosku. Udział nasz jest przewidziany w kwocie 150.000 zł a Gminy w wysokości ponad 807.000 zł. Gmina Wizna już podjęła uchwałę w przedmiotowej kwestii.

Radna Irena Przybylak – jaka jest łączna kwota jaką Powiat musi wygenerować na te inwestycje i w jaki sposób zostanie ona wyasygnowana?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jest to około 3 mln zł. Jednak realne szanse dofinansowania ma raczej tylko jeden projekt. Po odjęciu od planu wydatków tj. od kwoty 5.606.103zł środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaangażowanej na zadania inwestycyjne minus 2.227.808 zł. Więc pozostaje kwota, którą powiat może przeznaczyć z własnego budżetu na utrzymanie dróg powiatowych 3.378.295 zł; z tej kwoty na bieżące utrzymanie należy odjąć 2.556.103 zł. Czyli pozostaje na inwestycje 822.192 zł. Ponadto w 2010 roku zaplanowana jest rezerwa na inwestycje - 500.000 zł. Subwencja ogólna przyznana na utrzymanie dróg powiatowych na 2010 rok – 2.722.971 zł. Należy także zauważyć, że brakuje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w br. ze względu na bardzo trudne warunki zimowe. Jeżeli zaciągniemy kredyt to rocznie zabezpieczyć musimy 400.000 zł – jeżeli kredyt weźmiemy w wysokości 1,5 mln zł – na 5 lat. Czyli na inwestycje na kolejne lata pozostanie jedynie po 400.000 zł rocznie. Koszty odsetek rocznie to około 100.000 zł.
Trzeba podkreślić, że na tym etapie budżet państwa nie jest spięty, nie wiadomo jak to się potoczy, a nasz budżet jest w blisko 90 % zależny od budżetu państwa.

Wicestarosta – pragnę zaznaczyć, że maksymalne dofinansowanie jakie może otrzymać powiat na jeden projekt to w ramach NPPDL 3 mln zł, ile uzyska akceptację, tego nie wiemy, jednak nie więcej niż do dwóch projektów. W skali punktowej oceniane jest bezpieczeństwo, powiązanie komunikacyjne i współpracę między samorządami. Są to trzy kategorie. Preferowany przez nas jest zasadniczo wniosek, który może uzyskać największe dofinansowanie. Jednak każdy może lobować w komisji oceny wg swojego uznania.
Natomiast proponowane dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo został zaproponowany wg możliwości finansowych samorządu powiatu i gminy Wizna.

Radna Barbara Zalewska – odcinek Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnego remontu.

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji – naszym życzeniem jest, aby 3 wnioski były zaakceptowane, zobaczymy jak sprawy się potoczą.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W trzecim głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2.165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych na prośbę Przewodniczącego Komisji zebrani omówili możliwości dofinansowania ZDP w Łomży, w szczególności w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz możliwości sfinansowania zakupu niezbędnego sprzętu – przede wszystkim specjalistycznego wirnika z przeznaczeniem do usuwania śniegu zalegającego na drogach.

Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji ustalili, że ostatecznie powyższa kwestia będzie przedmiotem dyskusji kolejnego posiedzenia Komisji – po stwierdzeniu, które zaplanowane inwestycje przez ZDP nie zostaną zrealizowane oraz zapoznaniu z bieżącą sytuacją budżetową.

Ponadto nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 31-sze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:07
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1268 razy