BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 1/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w przerwie VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 12.10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.35.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Funkcje poszczególnych członków Komisji, które zostały ustalone w trakcie pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła najstarsza wiekiem radna – członek Komisji – Barbara Zalewska, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że przedmiotem obrad będzie kwestia ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2011 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 22 lutego br.
Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu.

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnej Marii Mrozek, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnej Barbary Zalewskiej.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu zostało jednogłośnie przyjęte.

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 6 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji Budżetu – radnej Marii Mrozek oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu – radnej Barbary Zalewskiej.

W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji poprosiła zebranych o zaproponowanie terminu posiedzenia Komisji, na którym zostałoby dokonane zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Członkowie Komisji postanowili spotkać się w ww. sprawie po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 1-sze posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 961 razy