BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.30.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Posiedzenie otworzyła najstarsza wiekiem radna – członek Komisji – Izabela Cwalina, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że przedmiotem obrad będzie kwestia ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2011 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 22 lutego br.
Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji.

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnego Sławomira Łomotowskiego, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnego Andrzeja Piotrowskiego.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 6 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji – radnego Sławomira Łomotowskiego oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji – radnego Andrzeja Piotrowskiego.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o zaproponowanie terminu posiedzenia Komisji, na którym zostałoby dokonane zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Członkowie Komisji postanowili spotkać się w ww. sprawie po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Sławomir Łomotowski zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 947 razy