BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w przerwie VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Jako pierwszy głos zabrała najstarsza wiekiem z członków Komisji – radna Barbara Zalewska, która poinformowała, że przedmiotem posiedzenia ma być ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2011 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 22 lutego br.
Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji.

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnego Rafała Kołakowskiego, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnej Elżbiety Parzych.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 6 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji – radnego Rafała Kołakowskiego oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji – radnej Elżbiety Parzych.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o zaproponowanie terminu posiedzenia Komisji, na którym zostałoby dokonane zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Członkowie Komisji postanowili spotkać się w ww. sprawie po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodniczący – Rafał Kołakowski, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.


Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1218 razy