BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w przerwie VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 12.20 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.50.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Irena Przybylak – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła najstarsza wiekiem radna – członek Komisji – Izabela Cwalina, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że przedmiotem obrad będzie kwestia ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2011 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 22 lutego br.
Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji.

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na przewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnej Wiesławy Masłowskiej, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnego Mirosława Szymanowskiego.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 9 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji – radnej Wiesławy Masłowskiej oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji – radnego Mirosław2a Szymanowskiego.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o zaproponowanie terminu posiedzenia Komisji, na którym zostałoby przeprowadzone zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Członkowie Komisji postanowili spotkać się w ww. sprawie po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Zgromadzeni nie zgłosili innych zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby omówienia na posiedzeniu Komisji.

Z kolei Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:11
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1125 razy