BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 13.50 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że zwołała posiedzenie w trybie pilnym ze względu na potrzebę przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektem budżetu powiatu na 2011 rok. Wobec powyższego stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:

1. Wstępna analiza projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji, z prośbą o przedstawienie głównych założeń projektu budżetu powiatu na 2011 rok, udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – na wstępie chciałam zaznaczył, iż budżet na 2011 rok zaprojektowany został w oparciu o zasady zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła takie zmiany jak:
1) likwidację funduszy celowych, w naszym przypadku fundusz ochrony środowiska i gospodarki zasobem geodezyjnym;
2) likwidację gospodarstw pomocniczych – Zakładu Obsługi, który działał przy Starostwie Powiatowym w Łomży i Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
3) likwidację wydzielonych rachunków dochodów własnych – taki rachunek był utworzony przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży;
4) wprowadzono nową zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących (art. 242), która obowiązuje od 2011 roku;
5) wprowadzono długookresowe planowanie tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie sporządzana na 4 lata budżetowe (to jest początek wprowadzana budżetu zadaniowego do jednostek samorządu terytorialnego). Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalana równocześnie z uchwała budżetową (jako równoległy dokument);
6) termin uchwalenia budżetu i WPF co do zasady powinien być zachowany do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy ale w wyjątkowych sytuacjach ostatecznym terminem jest 31 stycznia roku budżetowego. Jednakże budżet na 2011 rok może być uchwalony do 28 lutego roku budżetowego na podstawie wprowadzonej zmiany do ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 238 poz. 1578 z 2010 r. art. 42).
Należy przypomnieć, że bez zgody zarządu rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu j.s.t.
Ogólnie budżet powiatu został zaprojektowany na poziomie 22.985.332 zł dochody , wydatki zaś na kwotę 24.506.531 zł przy deficycie w wysokości 1.579.799 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych kształtującej się na poziomie 1.808.622 zł. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 7% co stanowi kwotę 335.978 zł.
Dochody powiatu w zaprojektowanym budżecie na 2011 rok kształtują się następująco;
Roczna subwencja ogólna planowana jest zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku to kwota 8.868.561 zł z czego:
• kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalona została na poziomie - 4.911.290 zł:
• część równoważąca subwencji ogólnej - 3.117.062 zł;
• część oświatowej subwencji ogólnej - 840.209 zł.
Ponadto dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie 2.500.000 zł.
Chciałam na wstępie wskazać na to, że Zarząd w całości zaplanował wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe a kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na zadania ZDP tj – 2.758.258 z . O zasadach przyznawania dla powiatu poszczególnych części subwencji w szczegółach powiem przy omawianiu poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.
Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęte w projekcie uchwały budżetowej zostały w wysokości – 4.952.000 zł z tego :
• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r w części 85/20 – województwo podlaskie na poziomie 4.249.000 złotych.
• na zadania własne powiatu – domy pomocy społecznej - 703.000 zł na mieszkańców przyjętych przed 1.stycznia 2004 roku/;
Natomiast plan dochodów ustalony dla powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych ustalony pismem Wojewody został na poziomie 103.000 zł. Dochody w ustawowych terminach muszą być przekazywane na rachunek budżetu Wojewody. Są to dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 100.000), z nadzoru budowlanego (3.000). W przypadku dochodów uzyskiwanych w rozdziale 70005 – gospodarki gruntami i nieruchomościami – powiat uzyskuje 25 % z tych dochodów a w ramach nadzoru budowlanego – 5% jako dochód własny powiatu.
Dochody uzyskane z odpłatności za wykonywanie zadań na zasadzie porozumień a mianowicie:
• zadania z zakresu geodezji i kartografii (udział Miasta) - 233.700 zł;
• współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP - 1250.000 zł (udział Miasta);
Na wstępie w założeniach do budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego została przyjęta subwencja oświatowa w wysokości 840.209 złotych , rozplanowano na zadania oświatowe kwotę 759.003 zł a 190.112 zł zapisano w rezerwie na zadania, które trudno przewidzieć w chwili obecnej na 2011 rok. Przedstawię jak to się ma w podziale na poszczególne zadania oświatowe.
1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 1 w Łomży (rozdział 85416) – budżet realizowany w ramach przyznanej subwencji oświatowej. Plan na 2011 rok ustalono na poziomie 557.723 zł. Wydatki osobowe i pochodne - 488.228 zł; zaś wydatki rzeczowe – 69.495 zł. Ponadto 3.600 zł przeznaczono na dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446). Zaś na utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych zgodnie z metryczką oświatową zaplanowano 7.568 zł (rozdział 85417). Należy nadmienić, iż dotacji dla szkół niepublicznych nie zaplanowano, ponieważ nie było naboru do tych szkół.
2. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i jego utrzymaniem zaplanowane zostały między innymi w rozdziałach – 85201, 85202, 85203, 85204, 85218 i tak:
 w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze „plan na 2011 rok – 450.000 zł, przewidywane wykonanie w 2010 r. zł;
 w rozdziale 85202 – Domy po0mocy społecznej zadanie własne powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dotacji w wysokości 703.000 zł współfinansowanie jest utrzymanie pensjonariuszy z dwóch domach w Łomży ( 10) i w Tykocinie (28). Są to osoby, które zostały przyjęte przed 1 stycznia 2004 roku.
 w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki zaplanowano w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka w Kownatach dla osób niepełnosprawnych (35 osób – koszt utrzymania dziennego 1.190 zł za jedno miejsce miesięcznie).
 w rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” – plan na 2011 rok 850.000 zł z tego 678.053 zł to środki własne powiatu a 171.947 zł środki z innych powiatów; (wykonanie w 2010 r. 810.700 zł) z czego 675.295 zł kwota planowana jest na wypłaty comiesięcznych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu a kwota 180.000 zł to dotacja na nasze dzieci, które są na terenie innych powiatów. Zaś kwota 24.705 zł przeznaczona zostanie na pomoc rzeczową dla 5 wychowankom, który zaczną samodzielne życie.
Koszty administracyjne PCPR (rozdział 85218) – 342.576 zł. PCPR realizuje swoje zadania także ujęte w rozdziale 85311, są to wydatki związane z współfinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży w zakresie rehabilitacji zawodowej – jest to kwota 69.048 zł (wykonanie za 2010 rok - zł); na którą składa się dotacja z m. Łomża – 23.016 zł, a 46.032 zł to środki własne powiatu.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Rozdział 85156 – składki zdrowotne - 3.120.000 zł przy wykonaniu na 2010 rok – 3.592.000 zł. Rozdział 85333 – zawiera wydatki dotyczące PUP w Łomży na kwotę 2.999.399 zł z czego:
- 11.250.000 zł to kwota współfinansowania przeznaczona przez Prezydenta Miasta Łomża w wysokości udziału procentowego mieszkańców m. Łomży w bezrobociu - 1.250.000 zł;
- kwota 7% z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne – 818.700 zł;
- powiat angażuje swoje środki w wysokości – 930.699 zł
przewidywane wykonanie planu wydatków PUP to kwota – 2.262.209 zł. Powiat udział własny zwiększył o 13.108 zł. .
Podział planu wydatków na wydatki osobowe i rzeczowa przedstawia się następująco:
- wydatki osobowe i pochodne – 2.739.859 zł
- wydatki rzeczowe – 203.570 zł.
w rozdziale 85395 zaplanowano środki na pokrycie wydatków na realizację projektów unijnych (POKL) w oparciu o zawarte umowy na kwotę 1.752.681 zł. W chwili obecnej jest ich 5 w 85% środki europejskie i 15% budżet państwa.
Po likwidacji powiatowych funduszy celowych planowane dochody i wydatki zostały ujęte w budżecie powiatu na dziale 700, 750 i 900 i przedstawia się to następująco:
Zadania wykonywane w ramach ustawy Prawo geodezyjne będą finansowane ze środków zgromadzonych w rozdziale 70095 z tytułu usług geodezyjnych (plan został określony na kwotę 600.000 zł), które zostały sklasyfikowane w rozdziałach 71012, 71013,71014 (na kwotę 300.000 zł i w rozdziale 75020 (300.000 zł).
Natomiast środki z zakresu wykonywania ustawy – Prawo ochrony środowiska zaklasyfikowano w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 270.000 zł a wydatki w rozdziałach 90001, 90002, 90005, 90006, 90008 i 90095. generalna zasadą w przypadku wydatkowania środków uzyskanych w ramach tej ustawy jest to, że nie mogą być one wydatkowane na inne cele niż ochrona środowiska. Plan wydatków na 2011 rok został ustalony na kwotę 498.000 zł wyższy od planu dochodów ponieważ środki z 2010 roku nie zostały wydatkowane i są w nadwyżce budżetowej a której sfinansowane zostaną w/w wydatki.
Ponadto jak już wcześniej wspominałam, likwidacji uległy dwa gospodarstwa, których pracownicy wraz z zadaniami weszli w struktury starostwa powiatowego. Dochody i wydatki z tytułu administrowania budynku i wynajmu lokali zaplanowano w rozdziale 75020.w kwocie 355.106 zł.
Następna pozycja w budżecie są wydatki związane z kulturą i sportem. Wydatki na kulturę w ramach działu 921 ustalono na poziomie – 1.347.137 zł. Mamy dwie instytucje kultury – ROK i Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz współfinansujemy bibliotekę miejską w Łomży. W sprawie biblioteki podpisywane jest co roku porozumienie o współfinansowanie z Prezydentem Miasta Łomży – współfinansowanie zaprojektowano na kwotę 45.000 zł (tak jak w 2010 roku) .
Zaplanowano wydatki na utrzymanie ROK w Łomży na poziomie 466.000 zł a dla Muzeum 380.000 zł. Ponadto w wysokości 416.637 zł został zabezpieczony wkład własny na realizację projektu przez Muzeum Przyrody w Drozdowie pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na pozostałe zadania z kultury zaplanowano – 34.500 zł.
Natomiast na kulturę fizyczną zaprojektowano w budżecie kwoty w wysokości 42.000 zł/ na poziomie planu 2010 r. z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych i na nagrody starosty za osiągnięcia sportowe i na dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych.
Następnie omówię dział 600 tj. „Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe”, w którym umiejscowiony jest ZDP w Łomży Budżet został zaprojektowany na poziomie 4.934.874 zł z tego na zadania inwestycyjne – 1.542.674 zł (został złożony wniosek w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych tzw. schetynówka) na drogę powiatową nr 1946 B Osobne – Śniadowo gm. Śniadowo a bieżące utrzymania ZDP ustalono na poziomie 3.392.200 w tym utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto ustalona została kwota rezerwy na inwestycje drogowe w wysokości 100.000 zł.

Z kolei Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby ewentualne wnioski i uwagi do przedstawionego tematu przedłożyć na najbliższym posiedzeniu, które zostało zaplanowane w dniu 11 lutego br. Natomiast aktualna prezentacja projektu budżetu

Zebrani przychylili się do powyższej sugestii.

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 2-gie posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1426 razy