BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 3/11z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 lutego 2011 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 1430 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1510.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że zwołała posiedzenie w trybie pilnym ze względu na potrzebę przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektem budżetu powiatu na 2011 rok. Wobec powyższego stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji, z prośbą o przedstawienie głównych założeń projektu budżetu powiatu na 2011 rok, udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2011 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2011 r. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 7% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych. Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok i WPF na lata 2011-2014 przekazano wszystkim Państwu w dniu 16 listopada 2010 roku. Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję. Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.868.561 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.249.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 9.867.771 zł. Łącznie więc dochody stanowią kwotę 22.985.332 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2011 na kwotę 24.506.531 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.579.799 zł który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2011 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2010 roku przyjął projekt budżetu na 2011 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Zadania drogowe w stosunku do poprzedniego roku 2010 roku zostały zabezpieczone na kwotę niższą, ponieważ z roku na rok wykorzystywane były nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i skalkulowana nadwyżka za 2010 rok pozwalała na wprowadzenie deficytu, jaki przedstawiony został w projekcie budżetu na 2011 rok. Jednakże trwają prace nad podsumowaniem roku 2010, które wykażą faktyczną nadwyżkę, którą będzie można ewentualnie zagospodarować na zadania drogowe. Należy nadmienić, że mimo trudności Zarząd zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 349.494 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2010 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2010 roku w ramach projektów unijnych. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2011 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2011 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapominać o nowym instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014, którą równocześnie rada powiatu uchwala z budżetem powiatu. Wnoszę, zatem o przyjęcie budżetu i WPF. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany, które zostaną wprowadzone do budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji przedstawiając opinię Komisji stwierdziła: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dochody z poszczególnych źródeł w wysokości 22.926.732 zł uznać można za realne do uzyskania, z których będą mogły być realizowane wydatki zaplanowane na kwotę 24.506.531 zł. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2011 rok został zamknięty deficytem w wysokości 1.579.799 zł. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Także zaprojektowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stwarzają dla nich korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na poziomie zadawalającym. W sytuacji ujawnianych ocen o możliwych trudnościach finansowych w całym kraju, utworzone rezerwy i pozostałe środki z nadwyżek z lat ubiegłych będą mogły być wykorzystane przy ewentualnych zmniejszeniach w budżecie powiatu na 2011 rok. Oceniając całokształt budżetu na 2011 rok Komisja opiniuje go pozytywnie , ponieważ skonstruowano go w ramach planowanych na 2011 rok dochodów i środków przewidywanej „ skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2011 został zaopiniowany pozytywnie 6 - ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ( opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 3-cie posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:14
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1221 razy