BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 59/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 marca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 57 i 58 -ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2013 r. oraz ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
6. Sprawy różne:

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 57-go, bądź 58-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 57-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 58-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że podczas 56-ego posiedzenia Zarządu Powiatu została podjęta uchwała o ustaleniu ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego w miejscowości Gać. W ramach tej uchwały została określona cena sprzedaży na poziomie 50 % wartości plus podatek VAT od gruntu pod tą nieruchomość. Natomiast aktualnie uzyskaliśmy opinię Bydgoskiej Izby Skarbowej, z której wynika, że od gruntu nie pobiera się VAT-u. W związku z tym cena sprzedaży spadnie o ponad 5.000 zł, co powinno ułatwić zbycie tej nieruchomości. Z tego powodu zaproponowałem podjęcie kolejnej uchwały – w sprawie uchylenia uchwały Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2013 r. oraz ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. Z kolei przygotowałem alternatywny projekt uchwały – w sprawie podjęcia rokowań, gdzie sprzedaż nieruchomości nastąpiłaby za 40 % wartości nieruchomości. Jednak głównym powodem zmiany uchwały jest pomniejszenie o podatek VAT.

Starosta – czy ta opinia Bydgoskiej Izby Skarbowej na pewno może mieć zastosowanie w naszym przypadku? Czy nie będzie to ryzykowne?

Stanisław Kozikowski – przeprowadziliśmy analizę tej kwestii z naszym radcą prawnym oraz panią Skarbnik i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy zastosować sprzedaż nieruchomości z gruntem bez naliczania podatku VAT. Dodam, że przy użytkowaniu wieczystym budynek i grunt są odrębnymi nieruchomościami, natomiast w przypadku nieruchomości w miejscowości Gać nie mamy do czynienia z użytkowaniem wieczystym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2013 r. oraz ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/219/2013 z dnia 27 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedłożone sprawozdanie dla Państwa składa się z części opisowej, tabelarycznej i informacji dotyczącej mienia komunalnego powiatu Łomżyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności finansowej naszych instytucji kultury i ZPOZ –u. W części opisowej zawarto dane z wykonania budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków wg zapisów ustawy o finansach publicznych i klasyfikacji budżetowej. Zawarto dane w formie opisowej, tabelarycznej i postaci wykresu. Budżet Powiatu na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku w formie uchwały Rady Powiatu nr XVII/75/2011. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę - 28.536.954,40 zł a po stronie wydatków na kwotę 31.142.291,40 zł. Tym samym plan dochodów powiększono o kwotę 6.620.87,40 zł netto, a plan wydatków o 6.857.189,40 zł. W związku z tym deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 237.102,00 zł i ukształtował się ostatecznie na poziomie 2.605.337,00 zł. Zbiorcze wskaźniki realizacji budżetu za 2012 rok są poprawne. Bowiem w ujęciu kasowym zrealizowany został nadwyżką budżetową w wysokości 311.708,97 zł, dochody budżetu zostały wykonane w 99,14 %, zaś wydatki w 89,85 %. W związku z niewykorzystaniem środków z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynoszących na koniec 2012 roku – 4.520.988,15 zł. Nadwyżki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku, który ukształtowano na kwotę 3.243.218,00 zł. Nadwyżka rachunkowa wynika w zdecydowanym stopniu z przesunięcia zadań inwestycyjno –drogowych, które będą realizowane w tym roku bieżącym. Ponadto w nadwyżce ujęte zostały środki wynikające z rozliczenia działalności w ramach Prawo ochrony środowisko – 335.565,00 zł, które bezwzględnie wykorzystywane mogą być tylko zgodnie z przeznaczeniem, jakie określa wspomniana ustawa środki europejskie – 158.311,83 zł. Ponadto należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2012 roku wymagalne zobowiązania. Porównując dochody uzyskiwane w latach 2010-2011-2012 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania nie ulega zmianie. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji. Spadek subwencji w ostatnich trzech latach kształtuje się następująco: 8.157.490 zł, 8.128.328 zł, 7.902.226 zł – bez subwencji oświatowej. Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, jednak od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były wysokie. W roku 2010 wyniosły 141.735,00 zł, w 2010 już tylko 41.840,56 a w 2012 roku 2.900,80 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie a w niektórych przypadkach zmniejszających się drastycznie, nadwyżka z lat ubiegłych maleje w szybkim tempie, co jest niepokojące. Jak sytuacja w naszych dochodach się nie poprawi , będzie bardzo trudno zabezpieczyć bieżące wydatki, nie mówiąc już o inwestycjach. Powiat w chwili obecnej nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono. Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu jak już wspomniałam zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania.
W informacji o mieniu komunalnym zawarto dane dotyczące jednostek budżetowych i osób prawnych, stan mienia na dzień 31 grudnia 2012 roku i zmiany jakie wystąpiły w omawianym roku budżetowym. Jednostki budżetowe to: Starostwo Powiatowe w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży. Natomiast osoby prawne to dwie instytucje kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i ZPOZ w Łomży. Zmiany w trakcie roku wpłynęły na zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 3.810.299,87 zł, w tym osób prawnych 104.441,65 zł; jednostek budżetowych – 3.705.858,22 zł. Przede wszystkim są to wartości dróg jakie zostały przebudowane w trakcie 2012 roku. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały uzyskane w wysokości 161.705,32 zł przy planie 135.000,00 zł. Tabele w formie załączników do informacji sporządzone są na podstawie danych, jakie zostały zawarte w bilansach poszczególnych jednostek powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/220/2013 z dnia 27 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały dotyczy zmian jakie wprowadzili kierownicy jednostek: Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy, które były wprowadzane w ramach upoważnienia jakie daje uchwała budżetowa. Zaznaczyła przy tym, że najistotniejsza kwestia w tej uchwale dotyczy kary, która ma być wypłacona na rzecz przedsiębiorcy w wysokości 121.963 zł. Zadanie to ma być zrealizowane w związku z wcześniej analizowaną kwestią odnoszącą się do niewłaściwego wykonania projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej w gminie Śniadowo.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/221/2013 z dnia 27 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono tematów, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 59-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 07:54
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 07:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1848 razy