BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 60/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 59-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie bilansu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu ZPOZ w Łomży za 2012 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej.
5. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
6. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
7. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą sprawy przyjęcia odcinka drogi gminnej o dł. 440 mb. od wsi Stanisławowo do granicy województwa mazowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zadeklarowania wysokości składki członkowskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
12. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.


Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 59-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 59-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – rok 2012 zamknęliśmy nadwyżką finansową netto w kwocie 76.500,78 zł. Złożyły się na to przychody, które zostały wykonane w 99,75 %. Niestety NFZ zmienia zasady z dnia na dzień i ciężko jest zaplanować nam dochody i wydatki.
Realizowaliśmy w tym okresie dwa podstawowe kontrakty, tj. podstawowa opieka zdrowotna oraz ginekologia i położnictwo. Także sprzedaliśmy badania diagnostyczne oraz wynajmowaliśmy mieszkania. Wykonanie planu wyniosło ponad 10.929.6982,32 zł. Zaplanowane koszty udało nam się obniżyć prawie o 1% i stąd można było uzyskać nadwyżkę finansową. Największe przekroczenie uzyskaliśmy w zakupie materiałów, bowiem mieliśmy dużą liczbę awarii. Pragnę przypomnieć, że mamy na utrzymaniu 15 ośrodków zdrowia. W pozostałych punktach występują minimalne przekroczenia lub nawet mniejsze wydatki od zaplanowanych.
W 2012 roku ZPOZ wypełnił wszystkie zobowiązania, zarówno pracownicze jak i wobec innych podmiotów, z którymi zawierał umowy (bilans za 2012 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży znajduje się w aktach Wydziału PRS).

Irena Przybylak – jakie są zamierza ZPOZ w stosunku do świadczeń ginekologiczno-położniczych?

Stanisław Studencki – w tym zakresie planujemy utworzyć jedno, specjalistyczne centrum, które będzie znajdować się w ZGLR Nr 3 w Łomży. Taką sytuację wymusił NFZ, który postawił bardzo wysokie wymogi. Spełnienie ich jest niemożliwe przez ZPOZ w ośrodkach wiejskich na terenie powiatu. Miedzy innymi planujemy zakup nowoczesnego sprzętu USG, z możliwością uzyskania obrazu 3D itp.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu ZPOZ w Łomży za 2012 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/222/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Alina Mocarska – księgowa Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – uzasadniając podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży pragnę podkreślić fakt, że ZPOZ nie ma żadnych długoterminowych zobowiązań i osiągnął nadwyżkę finansową. Było to możliwe dzięki szczególnej staranności i zabiegom Pana Dyrektora, który stara się przyznawać pracownikom premie. Wobec tego w moim przekonaniu również powinien być dodatkowo wynagrodzony.Starosta – przypomniał, że nagroda dla Dyrektora ZPOZ była przyznawana corocznie i stanowi dodatkowe wynagrodzenie za bardzo dobre wyniki ZPOZ.
Poza tym podkreślił, że Rada Społeczna ZPOZ w Łomży wypowiedziała się pozytywnie w przedmiotowej sprawie (kopia wniosku Rady Społecznej ZPOZ z dnia 10.04.2013 roku stanowi załącznik do uchwały)

Irena Przybylak – taka nagroda jest przyznawana między innymi także ze względu na to, że Dyrektor ZPOZ nie otrzymuje premii.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/223/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły dotyczy inwestycji drogowej w m. Supy na drodze powiatowej. Wójt wyraził zgodę na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 50 % wartości kosztorysowej, czyli w kwocie ponad 301 tys. zł. Zadania, które będą należeć do nas są określone standardowo – takie jak we wcześniejszych tego typu porozumieniach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy inwestycji drogowej przeniesionej do realizacji w z roku poprzedniego na rok bieżący. Wynika to z tego, że okazało się, iż konieczne jest wykonanie dodatkowych robót w postaci odwodnienia. W związku z tym konieczny był między innymi wykup działki, co skutkuje – w łącznych kosztach koniecznością zapewnienia środków finansowych w wysokości 40.000 zł. Wójt zgodził się na pokrycie tych kosztów po 50 %.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Zbójna w sprawie przejęcia odcinka drogi gminnej o dł. 440 m od wsi Stanisławowo do granicy województwa mazowieckiego, będącego przedłużeniem naszej drogi powiatowej nr 1907B (stary nr 23338) Zbójna — Osowiec — Ruda Osowiecka — Stanisławowo, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje, że przedmiotowa droga gminna kończy się dwuprzęsłowym mostem stalowym z pokładem drewnianym dl. 21,80mb, szer.5,80 mb, usytuowanym w skosie ok. 60 ° na rzece Szkwa i położonym na działce gminnej. Od strony powiatu ostrołęckiego zlokalizowana jest inna droga powiatowa nr 2539B (stary nr 28146) o przebiegu Ostrołęcka — Lęk Starościński — Kurpiewskie — Szkwa. Po przeanalizowaniu map z geoportalu (brak map zasadniczych dla tego terenu) wynika, most zlokalizowany jest na prywatnej działce nr 80/2, nawet być może częściowo na terenie powiatu ostrołęckiego. Działka drogowa nr 86 kończy się na granicy powiatów i jednocześnie województw i wcale nie kończy się mostem. Koryto rzeki nie jest zlokalizowane na dz. wodnej, a droga wyjeżdżona nie pokrywa się z pasem drogowym (dz. nr 86 ). Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986r. (Dz. U. z 1986r. Nr 30, poz.151 z późn. zm.) na podstawie którego droga 23338 (stary numer) została kiedy§ zaliczona do drogi wojewódzkiej, a później do kategorii dróg powiatowych nie precyzowało, że przebieg tej drogi ma sięgać do granicy województwa (powiatu).To prawdopodobnie spowodowało, 2e odcinek tej drogi należy do Gminy Zbójna i jest przez nią administrowany. Ustalenie przebiegu dróg powiatowych oraz zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały Rady Powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów. W związku z powyższym niezbędne, a wręcz konieczne było wystąpienie z prośbą do Wójta Gminy Zbójna o przedstawienie dokumentów określających stan własności działek, mostu i drogi.
Reasumując Dyrektor ZDP przedstawił mapkę geodezyjną opisującą położenie odcinka drogi gminnej o dł. 440 mb. od wsi Stanisławowo do granicy województwa mazowieckiego (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, na prośbę członka Zarządu – Pani Ireny Przybylak omówił problem dotyczący planowanych działań, które będą podejmowane w związku z zagrożeniem na drodze powiatowej – w m. Niewodowo i m. Kalinowo – na terenie gm. Piątnica.

Ad.8 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS – projekt uchwały w sprawie zadeklarowania wysokości składki członkowskiej jest konsekwencją uchwały Rady Powiatu z dnia 1.02.2006 roku w sprawie przystąpienia do Związku Kurpiów, jednak od tego czasu nie zostały podjęte żadne dalsze ustalenia, w tym także dotyczące opłacania składki członkowskiej. W roku bieżącym Związek Kurpiów wystąpił do nas o zadeklarowanie takiej składki, która zgodnie ze statutem jest określona przez członków autonomicznie. Wobec tego w tym roku planujemy składkę w wysokości 500 zł, a od przyszłego roku w wysokości 1.000 zł. Dodam, że Regionalny Ośrodek Kultury regularnie współpracuje ze Związkiem Kurpiów a laureatami konkursów tego Związku są także przedstawiciele naszego samorządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zadeklarowania wysokości składki członkowskiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/224/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że nastąpiła zmiana przepisów zakresie ustawy o finansach publicznych. W związku z tym przygotowano projekt uchwały w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami. Projekt uchwały odnosi się do obowiązku przekazywania przez samorząd powiatu pewnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa, które pozyskują jednostki organizacyjne. W przypadku Powiatu Łomżyńskiego są to trzy jednostki: PCPR, PINB oraz Starostwo Powiatowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/225/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego także wynika ze zmiany przepisów dotyczący ustawy o finansach publicznych. Pierwotnie sprawy z zakresu sporządzania bilansu skonsolidowanego były uregulowane w Zarządzeniu Starosty Łomżyńskiego, jednak nowe wytyczne Ministerstwa wymuszają uregulowanie tych kwestii uchwałą Zarządu. W bilansie tym uczestniczą wszystkie nasze jednostki organizacyjne. Dodam, że pod względem merytorycznym niniejsza uchwała nie wprowadza żadnych zmian.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego także wynika ze zmiany przepisów w ustawie o finansach publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/226/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynika z ustawy o finansach publicznych. Podsumowując dodała, że ww. dane stanowią pełne odzwierciedlenie informacji z wykonania budżetu za rok poprzedni, które to już były analizowane przez Zarząd Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/227/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 W sprawach różnych nie poruszono tematów, które w ocenie zebranych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Zarządu Powiatu.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 60-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 25 kwi 2013 15:23
Data opublikowania: czwartek, 25 kwi 2013 15:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1942 razy