BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 61/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 60-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 60-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 60-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – poinformował, że Regulamin Rady Społecznej ZPOZ w Łomży ostatnio był uchwalany 18 marca 2003 roku. Natomiast 15 kwietnia 2012 roku zmieniła się ustawa o działalności leczniczej i stąd też konieczność wprowadzenia pewnych aktualizacji. Rada Społeczna jest ciałem opiniującym i doradczym i jej regulamin jest zatwierdzany przez radę powiatu w formie uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.

Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy ufundowania nagrody w ramach festiwalu „Teatr w walizce”, który jest organizowany od wielu lat przez władze miejskie. W ubiegłym roku Starosta Łomżyński ufundował nagrodę za scenografię, natomiast w roku bieżącym proponowane jest przeznaczenie środków w analogicznej wysokości do roku 2012.

Starosta – pragnę dodać, że taką nagrodę Starosta Łomżyński funduje corocznie w zadzie od początku powstania Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że już tradycyjnie co kwartał przyjmowana jest przez Zarząd Powiatu informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za ostatni kwartał, która jest przeznaczona do publicznej wiadomości. W ostatnim kwartale uzyskano rachunkową nadwyżkę budżetową ponad 231.000 zł. Informacja zawiera źródła dochodów i wydatki z podziałem na poszczególne dziedziny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/228/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że budżet powiatu na 2012 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 21.916.867,00 zł oraz wydatki w kwocie – 24.285.102,00 zł, a więc wyższe wydatki o – 2.368.235,00 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 28.536.954,40 zł tj. o 6.620.087,40 zł czyli o 30,21 %, a plan wydatków o 6.857.189,40 tj. o 28,24 %, do wysokości– 31.142.291,40 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 2.605.337,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa – 584.392,00 zł; pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 1.954.980,00 zł; pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 3.219.912,00 zł; dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 860.803,40 zł na finansowanie takich zadań jak: opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 512.000 zł. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 89,82 % w stosunku do ogólnego planu. W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się , iż na wydatki inwestycyjne i remonty w 2012 roku przeznaczono kwotę – 3.578.612,46 zł tj. 65,65 %, w tym: na zakupy inwestycyjne – 283.049,99 zł; oraz na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 3.295.562,47 zł z przeznaczeniem m. in.: 196.493,00 zł na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości; 2.832.963,69 zł – koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami, środki z gminy 1.037.135,25 zł; 266.105,78 zł – realizacja inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, wkład własny powiatu – 183.105,79.
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami.
6. Realizacja budżetu w roku 2012 przebiegała na ogół poprawnie. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań
Natomiast porównując dochody uzyskiwane w latach 2010-2011-2012 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania ulega zmianie, ale na nie korzyść finansów Powiatu. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji. Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, ale nie osiągają kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Udziały od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były wysokie. W roku 2010 wyniosły 141.735,00 zł, w 2011 już tylko 41.840,56 zł, a w 2012 roku 2.900,80 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie a w niektórych przypadkach zmniejszających się drastycznie, nadwyżka z lat ubiegłych maleje w szybkim tempie, co jest niepokojące. Jak sytuacja w naszych dochodach się nie poprawi , będzie bardzo trudno zabezpieczyć bieżące wydatki, nie mówiąc już o inwestycjach.
Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2012 zamknął się w efekcie wynikiem dodatnim. Pozostałe środki niewykorzystane w roku budżetowym, zostały zaangażowane w 2013 roku na zadania niezrealizowane w roku 2012 oraz na pokrycie planowanego deficytu, który w tym roku ustalony został na poziomie 3.243.218,00 zł.
Ponadto otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2012 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2012 roku oraz zobowiązania związane z naliczeniami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2012 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/229/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok odnosi się do dwóch decyzji: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i decyzji Starosty Łomżyńskiego. Dotyczą one zabezpieczenia środków w ramach planu i rozdziału budżetowego na składki PFRON. Są to zmiany w ramach upoważnienia jakie daje Rada Powiatu kierownikom jednostek.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/230/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 61-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: wtorek, 4 cze 2013 09:39
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2013 09:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1714 razy