BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 62/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 maja 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 61-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2018”.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.
7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2012 – informacja Dyrektora PCPR w Łomży.
8. Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2013/2014.
9. Zapoznanie z porządkiem obrad XXVI sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne:
1) Omówienie problemu dotyczącego potrzeby wybudowania chodnika przy skrzyżowaniu w miejscowości Drozdowo – gm. Piątnica (w okolicach siedziby Muzeum Przyrody),
2) Omówienie problemu dotyczącego potrzeby wybudowania odwodnienia w miejscowości Kalinowo – gm. Piątnica,
3) Omówienie problemu dotyczącego potrzeby wybudowania ekranu ochronnego w miejscowości Stara Łomża – gm. Łomża,
4) Omówienie stanu prac nad przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przebudowy odcinka drogi Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zmiany w zakresie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński wynikają z tego, że PKS doszedł do wniosku, że należy wybudować jeszcze kilka przystanków (trzy) na drodze nr 1942B dr.677 – Koziki – Kołaczki – Sierzputy Zagajne – dr. 677 i o dwa na drodze nr 1944B dr.677 – Sierzputy Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo wynikło z utworzenia nowej linii PKS Łomża – Strzeszewo przez Koziki, Śniadowo.
W związku z tym mamy obowiązek zaktualizowania uchwały Rady Powiatu podjętej w przedmiotowej sprawie.

Starosta – czy to jest nowa linia autobusowa?

Janusz Świderski – tak. Dodam, że zwróciłem się z prośbą do Dyrektora PKS o to, aby przeprowadził dokładną analizę potrzeb w zakresie tworzenia nowych przystanków i przedstawił nam kompleksowe dane na ten temat.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują 3 dziedziny: rehabilitację społeczną; rehabilitację zawodową i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Niniejszy program opracowano w oparciu o dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Starostwa Powiatowego w Łomży. Określono w nim misję, cele i zadania programu. Wskazano również realizatorów, potencjalne źródła finansowania oraz oczekiwane efekty z realizacji zadań programu. Do najważniejszych obszarów problemowych zaliczono: umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom dostępu do jak najpełniejszej informacji o prawach i uprawnieniach; ułatwienie dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym i społecznym; umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym i zawodowym; dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z obniżoną funkcjonalnością; wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej; wypracowanie współpracy pomiędzy instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problemów osób niepełnosprawnych; przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych do pełnego udziału w życiu publicznym i przestrzeni publicznej; prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej.

Irena Przybylak – muszę stwierdzić, że niestety zespoły orzekania o niepełnosprawności czasami orzekają niewłaściwie, dają orzeczenie o niepełnosprawności w zakresie choroby psychicznej dla kilkuletnich dzieci.

Edward Jarota – zgadzam się z tym, że takie przypadki się zdarzają. Poza tym chciałbym dodać, że Program wyznacza główne kierunki działań w zakresie polityki społecznej Powiatu, mające służyć podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych, które ze względu na szczególną sytuację życiową, zdrowotną, społeczną i zawodową nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, społecznym, publicznym i zawodowym. Działania zapisane w Programie zmierzają do aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, edukacyjnym w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska wykluczenia osób niepełnosprawnych, które może być przyczyną ich społecznej eliminacji i marginalizacji. Na zakończenie pragnę dodać, że przedłożony Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2018”.

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Starosta Powiatu w Kolnie zwrócił się do naszego Starosty z prośbą o zawarcie porozumienia, aby mieszkańcy tamtego powiatu mogli ewentualnie korzystać z pomocy naszego ośrodka pomocy społecznej w Kownatach. Tamtejsza Rada Powiatu wyraziła zgodę, aby z takiej pomocy mogli korzystać.

Starosta – czy porozumienie przewiduje tylko całodobową opiekę dla mieszkańców powiatu kolneńskiego?

Edward Jarota – tak. Dodam, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wolny miejsc w tym Ośrodku – na pobyt całodobowy. Poza tym w pierwszej kolejności będziemy przyjmować mieszkańców naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 (Uchwałą Nr XVI/69/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku). W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Z przeprowadzonych ankiet w szkołach w powicie łomżyńskim wynika, że w 6 gminach (na 9 w naszym powiecie) występuje przemoc w rodzinie.

Starosta – czy asystenci funkcjonują w placówkach gminnych – w tzw. gops-ach?

Edward Jarota – na dzień dzisiejszy jeszcze nie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.

Ad.7 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że od 2012 roku, dotychczas przygotowany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej został zastąpiony Oceną Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS). Obowiązek przygotowania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy województwa OZPS wynika z nowelizacji w 2011 roku ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 16 a tejże ustawy powiat sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Sporządzona ocena zasobów pomocy społecznej przedstawiana jest radzie powiatu. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012, zawiera informacje dotyczące zadań powiatu realizowanych z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ocena została sporządzona w formie tabelarycznej i zawiera obraz ilościowy osób korzystających z pomocy społecznej oraz poniesione nakłady finansowe w latach 2010 – 2012 oraz prognozy i potrzeby na lata 2013 – 2014. Informacje zebrane w dokumencie Analiza Zasobów Pomocy Społecznej, pozwoliły na dogłębną analizę sytuacji społecznej w powiecie łomżyńskim, a w szczególności osób korzystających ze wsparcia tut. Centrum. Dane statystyczne wskazują, że liczba klientów korzystających z pomocy społecznej PCPR w Łomży utrzymuje się na stałym poziomie. W wyniku analizy danych dotyczących sytuacji rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu łomżyńskiego przez pryzmat ostatnich dwóch lat wynika, że liczba rodzin zastępczych pozostaje na podobnym poziomie, tj. 34 rodzin. Zdecydowanie większą liczbę stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, co wiąże się z tym, że rodziny takie są powoływane przez sąd poprzez orzeczenie o umieszczeniu w nich dziecka bez konieczności wcześniejszego przeszkolenia rodziców. Z danych dotyczących rodzin zastępczych niespokrewnionych (od roku 2012 nazywanymi niezawodowymi) wynika, iż nieznacznie rośnie ich liczba. Na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonuje dwie rodziny zastępcze zawodowe – wielodzietne, w której w ciągu roku przebywa do kilkanaściorga dzieci. Na postawie analizy danych dotyczących pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wynika, że liczba usamodzielnianych wychowanków pozostaje na podobnym poziomie – od 33 do 37 osób rocznie. Na tym samym poziomie jest również liczba osób kończących proces usamodzielnienia i otrzymujących pieniężne usamodzielnienie – ok. 10 osób rocznie. Wśród usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę przeważają osoby z rodzin zastępczych – ponad 28 osób w ciągu roku w stosunku do ok. 10 osób w ciągu roku z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z analizy danych dot. środków finansowych wydatkowanych na zadania własne wynika, że w roku 2013 planowane jest zwiększenie środków na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych w stosunku do roku 2012 aż o 10%. Jest to powiązane z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która zwiększa świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Ustawa będzie miała również wpływ na zwiększenie kosztów utrzymania Centrum w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników w roku 2014, gdyż nałożyła obowiązek zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej. Jest to osoba odpowiedzialna za pracę socjalną z rodziną zastępczą oraz za kontakt z asystentami rodzin pracującymi z rodzinami biologicznymi. Celem współpracy koordynatora i asystenta rodziny jest umożliwienie dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej. Z danych dotyczących utrzymania i rozwoju Domów Pomocy Społecznej wynika, że w ciągu ostatnich lat systematycznie rośnie; średnio o ok. 10% koszt utrzymania jednej osoby korzystającej z usług dps. Na podstawie analizy środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej można wywnioskować, że koszt utrzymania powyższych placówek jest niezmienny od kilku lat. Zmianie nie uległ również koszt utrzymania jednej osoby korzystającej z usług powyższych instytucji. Koszt utrzymania jednej osoby korzystającej z pobytu dziennego w Ośrodki Wsparcia wynosi 1.000 zł miesięcznie – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast utrzymanie jednego miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.190 zł – dotacja z budżetu powiatu i środki z PFRON. Analizując dane dotyczące umieszczania osób w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kownatach należy stwierdzić, że placówka w pełni zaspokaja potrzeby 45 osób w zakresie zapewnienia opieki dziennej oraz całodobowej opieki dla 8 osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i psychicznie przewlekle chorych z terenu powiatu łomżyńskiego. Aby poszerzyć możliwości pomocy oferowane przez PCPR pozyskujemy również środki z EFS na dodatkowe formy wsparcia dla naszych mieszkańców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 lipca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku objęliśmy wsparciem 143 osoby z którymi zawarto kontrakty socjalne. Podkreślić należy, że realizacja Projektu dała możliwość zaproponowania mieszkańcom powiatu łomżyńskiego dodatkowych form pomocy. Wsparcie, które otrzymali miało charakter kompleksowy i pozwoliło po raz kolejny w tak znacznym stopniu wzbogacić ofertę pomocy naszym klientom. Dzięki projektowi można było zrealizować m.in. następujące zadania: organizowano poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne z których skorzystało 243 uczestników projektu; przeprowadzano szkolenia, których celem był trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy z których skorzystało 206 osób; udzielono wsparcia 13 usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w postaci finansowania stancji i czesnego; skierowano i sfinansowano kursy i szkolenia dostosowane do predyspozycji osobistych uczestników projektu, które pozwoliły zdobyć nowe umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe 176 osobom, w tym 52 osoby niepełnosprawne.
W 2012 roku skierowano i sfinansowano 76 osób niepełnosprawnych na indywidualne zajęcia rehabilitacyjne. Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ramach projektu w 2008 roku powstał Punkt Doradczo-Konsultacyjny, w którym bezpłatnie przyjmowali specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i nadal pełni swoje funkcje. W ramach projektu PCPR wydawało Biuletyn Informacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publikacji prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych. Analiza zebranych danych w ocenie zasobów pomocy społecznej dla powiatu łomżyńskiego określa pozytywne efekty działalności powiatowych instytucji pomocy społecznej jak i potrzeby lokalnego systemu zabezpieczenia społecznego. Odzwierciedla prawidłowe zaangażowanie środków finansowych i kadrowych w poszczególne obszary działalności. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w kolejnych latach będzie koncentrowała się na kontynuacji realizowanych zadań, podejmowaniu nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania istniejących problemów społecznych oraz dążeniu do zapewnienia rodzinom potrzebującym pomocy warunków pełnego rozwoju. PCPR pragnie realizować te zadania w taki sposób, aby instytucja pomocy społecznej była w przyszłości jeszcze bardziej skuteczna i efektywna w swoich działaniach.

Irena Przybylak – czy w naszym powiecie są osoby, które oczekują na umieszczenie w placówkach opiekuńczych?

Edward Jarota – takich osób nie ma, jedynie oczekują pensjonariusze na umieszczenie w placówce w Tykocinie, ale nie są mieszkańcy naszego powiatu.

Irena Przybylak – czy jest przeprowadzone rozeznanie na temat potrzeb w zakresie usług domów pomocy społecznej, jeżeli chodzi o nasz powiat?

Edward Jarota – takich badań nie prowadziliśmy, jednak na tworzenie takich nowych domów nie ma środków, ani w naszym budżecie, ani w budżetach centralnych, ewentualnie ze środków pomocowych – Unii Europejskiej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2012.

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – zapoznała zebranych z arkuszem organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2013/2014 (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Reasumując podkreśliła, że arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest analogiczny do ubiegłorocznego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.9 Starosta poinformował, że porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu obejmuje następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013- 2018”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.
12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2012.
13. Sprawozdanie PCPR w Łomży w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w 2012 roku.
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łomżyńskim w roku 2012.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.10 1.) W sprawach różnych Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odpowiadając na pytania radnej – Ireny Przybylak poinformował, że problem dotyczący potrzeby wybudowania chodnika przy skrzyżowaniu w miejscowości Drozdowo – gm. Piątnica – od strony siedziby Muzeum Przyrody jest dość złożony, ponieważ ta inwestycja wymaga przebudowy całego skrzyżowania, łącznie z wybudowaniem przejścia przez kładkę. W innym przypadku nie poprawi bezpieczeństwa pieszych poruszających się na tym odcinku drogi. Wobec tego konieczne jest zaprojektowanie tej inwestycji w roku przyszłym, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Irena Przybylak – stwierdziła, że w takiej sytuacji całość realizacji inwestycji znacznie wydłuży się w czasie.
Janusz Świderski – podkreślił, że wg przyjętych zasad inwestycje są realizowane wyłącznie tam, gdzie samorząd gminy współfinansuje takie przedsięwzięcia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2.) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odpowiadając na kolejne pytania radnej – Ireny Przybylak poinformował, że problem dotyczący wybudowania odwodnienia w miejscowości Kalinowo – gm. Piątnica jest nadal w trakcie rozwiązywania. W tej sprawie odbyły się konsultacje ze wszystkim zainteresowanymi stronami. Podczas tych rozmów ustalono, że zostanie wykonany podział geodezyjny, aby odprowadzić wodę. Mieszkańcy, którzy dotychczas oponowali podjęcie działań w tej materii wystraszyli się odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wypadki, które mogą być spowodowane samowolnym usypaniem grobli. Te ustalenia są wstępne, a szczegółowe decyzje zapadną w najbliższym czasie. W przypadku braku zgody na odpowiednie uregulowanie tej sprawy ustalimy czy groble nie zajmują naszego pasa drogowego i odpowiednio wystąpimy o nałożenie sankcji na sprawców. Sprawa ta była prowadzona przez 6 lat przez Gminę Piątnica i na podstawie pewnych kruczków prawnych sprawcy uniknęli wtedy odpowiedzialności, jednak aktualnie jesteśmy przygotowani do tego, aby całą procedurę przeprowadzić z konsekwencjami dla sprawców nielegalnego usypania grobli.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

3.) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odpowiadając na kolejne pytania radnej – Wiesławy Masłowskiej poinformował, że: jego jednostka aktualnie wykonuje remonty cząstkowe przy użyciu dwóch skrapiarek – aż tyle jest uszkodzeń nawierzchni. ZDP na pewno nie starczy materiałów. Sytuacja na wielu odcinkach naszych dróg jest tragiczna. Mamy kilka przypadków, gdzie woda podmywa drogi – woda wypływająca ze źródeł. Prawdopodobnie nastąpiło nieuprawnione zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu i w takim przypadku źródło wody wybiło.
Na terenie gminy Łomża w jednym przypadku nastąpiło tąpnięcie, w tej chwili droga ta jest zamknięta, ponieważ wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego na tym odcinku.

Radna – Wiesława Masłowska – odnosząc się do problemu dotyczącego potrzeby wybudowania ekranu ochronnego w miejscowości Stara Łomża, na terenie gm. Łomża pragnę podkreślić, że zainteresowani mieszkańcy byli przekonani, iż ZDP na własny koszt zainstaluje te ekrany ochronne.

Janusz Świderski – takie rozwiązanie nie może być zastosowane, ponieważ takich miejsc, gdzie domy lub płoty są opryskiwane z wody zbierającej się na drogach powiatowych, jest co najmniej kilkanaście. Jeżeli stworzymy precedens to we wszystkich takich przypadkach będziemy musieli instalować takie ekrany, a nie stać nas na realizację tego typu inwestycji.
Po naszej stronie jest możliwe jedynie uzgodnienie – dopuszczenie i odebranie montaży takich ekranów.

Radna – Wiesława Masłowska – ten przypadek jest wyjątkowy, ponieważ dom państwa Kamińskich jest położony bardzo nisko, a wyjście jest od strony ulicy.

Starosta – ten przypadek zbadamy jeszcze podczas wizji bezpośredniej nawierzchni dróg, która jest zaplanowana w przyszłym tygodniu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

4.) Radna – Wiesława Masłowska – proszę o przedstawienie stanu prac w zakresie przygotowania j dokumentacji niezbędne do przebudowy odcinka drogi Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo.

Janusz Świderski – złożyliśmy raport do zaopiniowania przez ROŚ i wg wskazówek mamy zapewnić dozór nad przejściem płazów i przelotem ptaków. Wynika z tego, że powinniśmy zatrudnić ornitologa i entomologa, który będzie badał wędrówki płazów i ptaków. My wypełniamy te obowiązki i aktualizujemy projekt. Jak będzie już gotowy raport to Wójt niezwłocznie wyda decyzję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 62-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: wtorek, 4 cze 2013 09:40
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2013 09:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1923 razy