BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 63/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 maja 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.50, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 62-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie trzech uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
4. Sprawy różne:
1) Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej,
2) Informacja nt. wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu celem dokonania oceny stanu dróg powiatowych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 62-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 62-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany w przedłożonym projekcie dotyczą zmniejszenia środków finansowych na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z rezerwy budżetowej „ogólnej”. Sprawa dotyczy kwoty 2.000,00 zł, tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej dla m. Łomża z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na uzupełnienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łomży w dziale 750, rozdziale 75023, § 2710.
Dotacja celowa przeznaczona zostanie na ufundowanie nagrody pieniężnej w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA” organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Środki na sfinansowane nagrody Rada Powiatu Łomżyńskiego przyznała uchwałą nr XXVI/145/2013 z dnia 29 maja 2013 roku. Ponadto zostanie zawarta umowa z Prezydentem Miasta Łomży określająca sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Starosta – w uzupełnieniu dodał, że w poprzednich latach samorząd powiatu również uczestniczył w ufundowaniu nagrody w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA”

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/231/2013 z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany przedstawione w kolejnym projekcie uchwały dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 685.880,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007 o kwotę 651.394,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; oraz § 2009 o kwotę 34.486,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, na podstawie aneksu z dnia 9 maja 2013 roku do umowy nr UDA-POKL.07.01.02-20-004/08-00 zawartej w dniu 23 lipca 2008 roku. Jest to realizowane w ramach kontynuacji projektu, który rozpoczęto w 2008 roku a zakończony zostanie 31 grudnia 2013 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma PCPR.8120.29.2013 z dnia 13 maja 2013 roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/232/2013 z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany przedstawione w trzecim projekcie uchwały dotyczą przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500 zł. Przesunięć tych dokonał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach uprawnień jakie daje stosowna uchwała Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/233/2013 z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1) W sprawach różnych Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że: w przedłożonym projekcie uchwały powołuje się przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Grażyna Głażewska – członek Komisji, Paulina Gałązka – członek Komisji. Zmiany polegają na tym, że w poprzedniej Komisji członkiem była pani Henryka Pezowicz, która nie jest już pracownikiem Starostwa Powiatowego i wobec tego tym samym należy zaktualizować skład Komisji Inwentaryzacyjnej. Jako nowa osoba w składzie Komisji jest proponowana pani Paulina Gałązka, która przejęła zakres czynności po pani Pezowicz.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/234/2013 z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.4 2) Starosta poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie zorganizowane wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu celem dokonania oceny stanu dróg powiatowych, podczas którego – w ciągu dwóch dni – zostaną ocenione najbardziej zdegradowane i najniebezpieczniejsze odcinki dróg powiatowych. Dodał przy tym, że terminy wyjazdów zostaną ustalone i podane w późniejszym czasie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 63-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 12 cze 2013 10:02
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 10:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1835 razy