BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 64/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 czerwca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 63-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o zwiększenie środków finansowych na zakup programu z zestawem komputerowym.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP o zwiększenie środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dróg.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP o wprowadzenie przebudowy przepustu do wykazu zadań inwestycyjnych na 2013.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie dotyczącego wymiany instalacji c.o.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
13. Zapoznanie z porządkiem obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.
Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 63-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 63-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży o omówienie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.

Stanisław Studencki – niniejsza sprawa jest dość skomplikowana, firma która chce wynająć pomieszczenia specjalizuje się w diagnostyce. Ona kontaktuje się ze już od dwóch lat. Jest to duża firma, która ma duże osiągnięcia. W naszym ZPOZ potrzebne są kompleksowe usługi diagnostyczne i obecnie ta firma już spełnia nasze wymogi. Zakupiła ona aparat rentgenowski i planuje zainstalowanie tego sprzętu w ZGLR Nr 3 w Łomży. Wszystkie koszty montażu i adaptacji ma ona pokryć we własnym zakresie. Po 2014 roku, kiedy skończy się nasza umowa ze Szpitalem Wojewódzkim, będziemy musieli wyłonić wykonawcę badań diagnostycznych w ramach konkursu. Na dzień dzisiejszy Szpital Wojewódzki w Łomży, który nas obsługuje w tym zakresie, jest znacznie droższy.
Podmiot zainteresowany wynajęciem pomieszczeń z pewnością wynajmie pomieszczenia na terenie Łomży, jeżeli mnie u nas to w innym miejscu.
Dotychczasowa współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim układała się poprawnie, jednak dbając o nasze interesy powinniśmy rozważyć wynajęcie tych pomieszczeń. Obecnie są one niezagospodarowane (wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy są jakieś merytoryczne argumenty odmowny wynajmu tych pomieszczeń?

Stanisław Studencki – odmówić zawsze można, np. na podstawie współpracy ze Szpitalem i zachowania naszych interesów z tym związanych. Jednak w pobliżu ZGLR Nr 3 w Łomży budują się już dwie placówki zdrowotne, które będą konkurować z nami, między innymi wynajmując pomieszczenia.

Starosta – ile kosztuje rentgen?

Stanisław Studencki – takie, który spełnia wymogi kosztuje od 600.000 do 1 mln zł. Adaptacja pomieszczeń będzie kosztować około 30.000 zł.
Jeżeli wynajmiemy pomieszczenia zainteresowanemu pomiotowi, to nasi pacjenci będą mieli pierwszeństwo przy wykonywaniu badań diagnostycznych.

Wiesława Masłowska – jaka jest różnica w kosztach usług diagnostycznych między Szpitalem a nową firmą, która chce wynająć od nas pomieszczenia?

Stanisław Studencki – o około 20 – 30 %.

Wiesława Masłowska – czy ta firma będzie dysponowała również rezonansem magnetycznym?

Stanisław Studencki – nie, ale będzie prowadziła także diagnostykę bakteriologiczną.

Starosta – czy był analizowany pod względem opłacalności, zakup rentgena przez nasz ZPOZ?

Stanisław Studencki – był, ale stopa zwrotu to około 20 lat, ponadto nie chcemy zrażać swoich pacjentów odpłatnością za świadczone usługi. Należy mieć na uwadze, że obsługa i utrzymanie rentgena także jest dość drogie.
Staraliśmy się zarobkować na usługach USG, jednak te urządzenia są już dość powszechne i nie było dużego zainteresowania w tym zakresie.

Starosta – w jaki sposób zainteresowany podmiot dowiedział się o tym, że mamy wolne pomieszczenia w ZGLR Nr 3?

Stanisław Studencki – podmiot ten złożył ogólne zapytanie, czy dysponujemy wolnymi pomieszczeniami i w związku z tym przedstawiliśmy im naszą wstępną ofertę.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei Starosta zaproponował, aby rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży przełożyć na jedno z następnym posiedzeń Zarządu. Uzasadniając zaznaczył, że sprawa ta wymaga dokładnej analizy i zastanowienia się, ponadto należy mieć na uwadze fakt, że nie jest jeszcze w pełni uregulowana kwestia wynajmu pomieszczeń na potrzeby ZGLR Nr 4, którymi zarządza Szpital Wojewódzki.

W zarządzonym głosowaniu propozycja Starosty została przyjęta 3-ma głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek o zwiększenie środków finansowych na zakup programu z zestawem komputerowym wynika z tego, że przy obecnym natężeniu prac konieczny jest zakup profesjonalnego oprogramowania i sprzętu, na którym zostanie ono zainstalowane. Aktualnie program Autokad pożyczamy od zaprzyjaźnionych instytucji i firm. Jednak w dłuższym okresie czasu takie rozwiązanie nie zdaje egzaminu, ponieważ musimy z tego programu korzystać na bieżąco. Zrealizowanie tych zakupów znacznie usprawni naszą pracę. W programie tym jest wiele możliwości między innymi w zakresie opracowania organizacji ruchu itp., dzięki tym zakupom z pewnością będziemy mieli znacznie mniej skarg (wniosek o zwiększenie środków finansowych na zakup programu z zestawem komputerowym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – taki wniosek powinien być rozpatrywana przy projekcie budżetu, należy pamiętać, że to jest zadanie inwestycyjne. Jeżeli będzie zrealizowany zakup powyżej 3,5 tys. zł to są to zakupy inwestycyjne, podlegające pod kompetencje Rady Powiatu. Ewentualnie te zadania możemy sfinansować z oszczędności, które powstaną po rozstrzygnięciu przetargów.

Janusz Świderski – pierwszy wniosek w tej sprawie składaliśmy już w styczniu br., jednak nie zostało ujęte przy projektowaniu budżetu na 2013 rok.

Starosta – musimy poczekać na rozstrzygnięcia przetargowe, także musimy pamiętać o zakupie ścinacza. Po zakończeniu tych procedur kompleksowo uregulujemy kwestie dotyczące zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Barbara Gorzęba – można także w ramach rezerwy drogowej inwestycyjnej zrealizować wniosek ZDP, w takim przypadku wystarczyłaby uchwała Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZDP o zwiększenie środków finansowych na zakup programu z zestawem komputerowym został zaakceptowany 3-ma głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem o zwiększenie środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZDP o zwiększenie środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych został zaakceptowany 3-ma głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – sprawa przebudowy przepustu w Jarnutach uległą opóźnieniu, ponieważ gmina wg ustaleń miała opracować dokumentację analogicznie do drugiego przepustu – na drodze gminnej, który miał być przebudowany. Te dwa przepusty są równoległe do siebie. Skutki odwodnienia zlewni tej wsi nie będą widoczne, jeżeli te dwa przepusty nie zostaną przebudowane w jednym okresie. Jednak Gmina nie opracowała w takim zakresie dokumentacji jak ustaliliśmy, bowiem zabrakło operatu wodno-prawnego, celu lokalizacji inwestycji i innych elementów.
Na dziś sytuacja jest taka, że Wójt zobowiązał się do opracowania operatu i specyfikacji, natomiast my niezwłocznie wykonamy dalsze czynności (wniosek Dyrektora ZDP o wprowadzenie przebudowy przepustu do wykazu zadań inwestycyjnych na 2013 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Wiesława Masłowska – z informacji, które posiadam jedna z właścicielek działek nie zgadza się na wejście na jej działkę i w związku z tym przebudowa przepustu będzie znacznie utrudniona.

Janusz Świderski – to prawda, jednak ustaliliśmy, że wszystkie szkody, które ewentualnie wyrządzimy na jej działce pokryjemy i działkę przywrócimy do stanu pierwotnego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wprowadzenie przebudowy przepustu do wykazu zadań inwestycyjnych na 2013 został zaakceptowany 3-ma głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.7 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – zapoznała zgromadzonych z wnioskiem dotyczącym sfinansowania wymiany instalacji c.o. (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Elżbieta Parzych – czy nowy piec będzie wymagał całodobowego nadzoru?
Anna Archacka – tak.

Wiesława Masłowska – czy palacze mają inne obowiązki prócz nadzoru nad piecem?

Anna Archacka – tak, jednocześnie są dozorcami i pracownikami gospodarczymi.
Dodam, że dotychczas na zakup materiału na opalanie przeznaczaliśmy na opalanie około 30.000 zł rocznie. Pelet będzie tańszy.

Elżbieta Parzych – czy Muzeum płaci za emisję zanieczyszczeń?

Anna Archacka – nie, ponieważ ta emisja jest zbyt mała.

Wiesława Masłowska – czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, np. dotacji z programów ekologicznych na wymianę pieca c.o.?

Anna Archacka – nie, jedynie można uzyskać kredyt, który w części może zostać umorzony – w wysokości 20 % wartości inwestycji.

Wiesława Masłowska – czy było rozważane przeniesienie siedziby Muzeum do Centrum Edukacji Ekologicznej?

Anna Archacka – tak, ale tamte pomieszczenia nie nadają się na potrzeby administracyjne Muzeum, powierzchnie są zbyt małe i zaprojektowane na inne cele.

Elżbieta Parzych – czy możliwe jest wykonanie jedynie aktualizacji dokumentacji technicznej?

Anna Archacka – niestety nie, ponieważ Muzeum jako obiekt zabytkowy musi mieć wykonaną nową dokumentację.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dodam, że w budżecie powiatu było zaplanowane wykonanie i zamontowanie ogniw fotowolkanicznych, ale zadanie te nie uzyskało akceptacji i nie uzyskane wymagane wsparcia ze środków zewnętrznych. W związku z tym można środki zaplanowane na ten cel przeznaczyć na pokrycie części kosztów zwianych z wymianą instalacji c.o., jednak jest to pula, która nie pozwala na pokrycie całości wskazanych kosztów.
Generalnie jest możliwość sfinansowania zakupu pieca i wymiany linii przesyłowej ze środków ochrony środowiska, jest to kwota 191.834 zł. To jest część wniosku, który wpłynął. Na pozostałe zadania nie mamy środków. W sumie wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie opiewa na kwotę ponad 240.000 zł

Anna Archacka – w najbliższym czasie będziemy realizować zadania dotyczące utworzenia nowej, stałej wystawy. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mamy otrzymać dotację na ten cel opiewającą na prawie 200.000 zł, jednak będziemy musieli zaciągnąć kredyt na ten cel, natomiast później otrzymamy refundację.

Starosta – czy było zrobione rozeznanie ofertowe, który bank przedstawia najkorzystniejszą ofertę?

Anna Archacka – tak, ale odpowiedział nam jedynie Bank Spółdzielczy, pozostałe banki nie są zainteresowane udzielaniem nam kredytu.
Starosta – czy nie można ubiegać się o zaliczkowanie kosztów utworzenia nowej, stałej wystawy?

Anna Archacka – niestety nie ma takiej możliwości.

Starosta – jeżeli w specyfikacji zamówienia określimy, że ma być taki a nie inny piec, czyli nastąpi wskazanie konkretnego pieca spalającego pelet, to czy nie będzie to stanowiło ograniczenia konkurencji? Jest co najmniej jeszcze 4 inne firmy, która proponują podobne piece, a przedstawiona firma nie jest najtańszą.

Anna Archacka – w mojej ocenie nie będzie to ograniczeniem konkurencji. Sporządziliśmy to na podstawie oceny jednej z firm, która handluje piecami c.o.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – dofinansowanie zakupu pieca i wymiana linii przesyłowej ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Aktualnie są wolne środki na tym rachunku w wysokości ponad 191.000 zł. Radca prawny również potwierdził, że na ten cel możemy przeznaczyć środki z ww. Funduszu.

Starosta – czy wybudowanie parkingu można pokryć ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska?

Wacław Sierbiński – w tej sytuacji nie, ponieważ aktualnie nie ma przewidzianego stojaka dla rowerów, a jest to element spełniający ustawowe wymaganie – w postaci wspierania form ekologicznego transportu.

Starosta – w mojej ocenie kwota w wysokości 260 zł za ułożenie 1 m2 kostki to zdecydowanie za duża kwota.

Wiesława Masłowska – jak na sowim podwórku układałam kostkę za kwotę w wysokości 90 zł za 1 m2. Przy większych powierzchniach kwota ta spada nawet do 80 zł za 1 m2. Należy pamiętać, że powinny być rozpatrzone oferty co najmniej kilku firm.

Anna Archacka – to jest tylko kosztorys, natomiast koszty uzależnione są od tego jaka kostka zostanie ułożona, czy będzie to zwykła kostka czy granitowa, ponadto ten koszt obejmuje również ułożenia krawężnika.

Starosta – na tym etapie proponuję rozważnie sfinansowania wykonania zadania w postaci zakupu pieca c.o. i wykonania modernizacji linii przesyłowej – ciepłowniczej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było) zaakceptowali sfinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wykonanie zadania dotyczącego zakupu pieca c.o. i wykonania modernizacji linii przesyłowej – ciepłowniczej w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany w przedłożonym projekcie dotyczą zmniejszenia środków finansowych na zadania własne z rezerwy budżetowej o kwotę 33.845,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818, § 6800 na uzupełnienie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050. 4.140,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1915B, dr. 1914B – Budy Mikołajka na dł. odc. 1,200 km – gm. Piątnica. 3.450,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w m. Dobrzyjałowo na odc. ok. 0,800 km – gm. Piątnica. 8.900,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty do drogi 1834B na odc. Mocarze – Chyliny o dł. ok. 2,23 km – gm. Jedwabne. 10.455,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze dr. 668 o dł. ok. 2,90 km – gm. Jedwabne. 6.900,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do drogi 1962B na odc. Kotowo Plac – Kotowo Stare o dł. ok. 1,76 km – gm. Jedwabne. W związku z tym proponuję zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 51.645,00 zł tytułem pomocy finansowej. 7.590,00 zł to środki z Gminy Piątnica – na podstawie porozumień z 30.01.2013 r., a 44.055,00 zł to środki z Gm. Jedwabne – na podstawie porozumień z dnia 27.02.2013 r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 64/235/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany w przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu dotyczą zmiany załącznika nr 3 uchwały budżetowej dot. zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, który otrzymał brzmienie Załącznika Nr 1 przy niniejszej uchwale, został zmodyfikowany poprzez:
1) Zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania ujętego pod poz. 7 o wartości 2.209.544,00 zł pn. „Przebudowa, remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszki - Jakać Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - na odc. I Szabły Młode - Szabły Stare w km 2-680-4+844 gm. Śniadowo: I etap o wartości 1.458.500,00 zł, który będzie współfinansowany z dotacji z budżetu państwa będzie zaklasyfikowany w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – Poz. 7 wykazu); II etap o wartości 751.044,00 zł, który realizowany będzie wspólnie z Gminą Śniadowo klasyfikuje się w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”- poz. 8 wykazu);
2) Wprowadzenie w poz. 3 kwoty 51.321,00 zł ze środków przeznaczonych na współpracę z gminami w zakresie zadań inwestycyjnych – drogowych (z pozostałej kwoty 53. 478,00 zł);
3) Wprowadzenie poz. 9 i 10, w których zapisano zadania współfinansowane wspólnie z Gm. Piątnica (15.180,00 zł) i Jedwabne (70.310,00 zł) na kwotę 85.490,00 zł (plan został ustalony uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 12 czerwca 2013 roku).
4) Wycofanie z realizacji zadania pn. „ Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, (191.834,00 zł) i przeznaczenie części środków na zadanie opisane w załączniku Nr 4 lit. B (102.231,00 zł) na rzecz Muzeum Przyrody w formie dotacji inwestycyjnej. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych nie został zakwalifikowany do realizacji przez Instytucję dotującą.
II. Załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody” wskazuje deficyt budżetowy, który po zmianach zostaje ustalony w kwocie 3.281.190,00 zł i zostanie pokryty ze środków nadwyżek z lat ubiegłych.
III. Załącznik Nr 3 wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetu, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały poprzez wprowadzenie aktualnych wartości dotacji przyznanych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu.
Zaktualizowano kwotę dotacji w poz.1, 4, 6,7 i 9 po wprowadzonych zmianach uchwałami Zarządu i Rady.
IV. Załącznik Nr 4 wprowadza zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu na zadania własne poprzez zwiększenie o kwotę 125.963,00 zł w tym:
- 121.963,00 zł w dziale 600,rozdziale 60014 w § 4300 i w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w związku z potrzebą uzupełnienia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
- 4.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92118, § 2480 i planie finansowym w Starostwie Powiatowym w Łomży na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na prace przygotowawcze związane z zakupem pieca centralnego ogrzewania.
Na zabezpieczenie planu powyższych wydatków zostaną przeznaczone środki z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 125. 963,00 zł.
a) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 2.157,00 zł na zadania wspólne inwestycyjne z gminami;
b) w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 o kwotę 371.522,00 zł na zadanie zawarte w załączniku Nr 1 – opis zmian powyżej przy Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały; Zmiany opisane w punkcie a i b wprowadzone zostaną w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
c) w dziale 900, rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 191.834,00 zł i w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.522,00 zł z tego:
a) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 371.522,00 zł i w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
b) w dziale 921, rozdziale 92118, § 6220 o kwotę 106.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego Łomży z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. Sprawa ta była omawia na dzisiejszym posiedzeniu w punkcie nr 7 porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 są konsekwencją zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok, po zmianach wprowadzonych w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2013 rok. Zmiany w planie wydatków budżetu na zadania własne wprowadzono:
1) na zadania bieżące poprzez zwiększenie o kwotę 125.963,00 zł z tego w dziale 600, rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 121.963 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 § 2480 o kwotę 4.000 zł.
2) na zadania majątkowe zwiększenia o kwotę 477.522,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenia na 565.513,00 zł, które wynikają ze zmian proponowanych przy uchwale Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 r.
Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2013 rok skutkują zwiększeniem wartości deficytu z kwoty 3.243.218 zł do wysokości 3.281.190,00 zł.
Ponadto wprowadza się uzupełnienie danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 dotyczące prognozy na lata 2014-2016, z wyłączeniem pozycji 1.1.3.1 oraz poz. 11.1. W związku z tym, że po wprowadzonych zmianach w budżecie nastąpi wzrost deficytu o kwotę 37.972,00 zł, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy wprowadzić niniejszą uchwałą Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok.

Ad.12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Ad.13 Starosta poinformował, ze najbliższa sesja rady Powiatu będzie obejmować następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2012 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Ad.14 Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży dotyczy realizacji programu pt.: „Aktywny samorząd”. Przedmiotowe upoważnienie będzie stanowić podstawę do zawierania umów przez Dyrektora PCPR w celu realizacji wspomnianego programu. Reasumując zaznaczył, że jest to kwestia formalna wymagana przy realizacji wszelkiego typu programów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 64/236/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 64-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 21 cze 2013 08:40
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 08:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2044 razy