BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 65/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 czerwca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.10, natomiast zakończenie o godzinie 9.25.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
3. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta poinformował, że zwołał posiedzenie Zarządu Powiatu w trybie pilnym, ponieważ zaszła potrzeba niezwłocznego podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, która jest niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego celem aktywizacji osób bezrobotnych w ramach przeprowadzenia staży absolwenckich. Konkretnie dzięki temu projektowi ma być aktywizacja osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.
Z kolei poprosił Dyrektora PUP w Łomży o omówienie niniejszego projektu uchwały.

Mieczysław Bieniek – stwierdził, że Powiat Łomżyński zamierza przystąpić w Partnerstwie z Powiatami Zambrowskim i Kolneńskim do konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (podkonkurs NR1/POKL/6.a.a/2/2013). Projekt realizowany w imieniu Powiatu Łomżyńskiego będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, zaś w imieniu Partnerów, Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie i Kolnie. Wartość projektu to kwota 1.800,000 zł z tego Powiat Łomżyński otrzymałby 800.000 zł. Powiat Zambrowski i Kolneński po 500.000 zł. Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie o dofinansowaniu zapadnie w ramach rozstrzygnięcia konkursowego.

Wicestarosta – kiedy ma nastąpić rozpoczęcie tego projektu?

Mieczysław Bieniek – od 1 grudnia br.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z klei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (...).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 65-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 21 cze 2013 08:40
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 08:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1438 razy