BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 66/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 czerwca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 64 i 65-ego posiedzenia Zarządu.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci – działka nr 44 – były ośrodek zdrowia.
4. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie współpracy przy realizacji przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 1947B Szczepankowo-Jarnuty-droga 61 w miejscowości Jarnuty gmina Łomża.
5. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
7. Sprawy różne:
• Omówienie sprawy dotyczącej naprawy drogi na odcinku Kalinowo – Drozdowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 64-go lub 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 64-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – zwróciłem się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci – działka nr 44, chodzi oczywiście o były ośrodek zdrowia, ponieważ nie udało nam się sprzedać tej nieruchomości. Mimo obniżenia ceny do maksimum – 40 % wartości oszacowanej, nie znaleźliśmy nabywcy. Jeżeli zaniechamy kontynuowania sprzedaży, to z upływem 6 miesięcy będziemy musieli – przy ponownej próbie sprzedaży – wszcząć procedurę od początku, łącznie z oszacowaniem wartości nieruchomości. Natomiast koszt ogłoszenia to jedynie 60 zł, ponieważ w dużej mierze ogłoszenia zamieszczamy na regionalnych, bezpłatnych portalach internetowych. Dodam, że były pewne zapytania o tę nieruchomość, jednak prawdopodobnie ze względu na lokatorów potencjalny nabywca zrezygnował.
Lokatorom, którzy zamieszkują w nieruchomości w Gaci zaproponowaliśmy przeprowadzkę do wolnych lokali w Marianowie, termin odpowiedzi został określony do 3 lipca br. Jeżeli zgodzą się na przeprowadzkę będzie znacznie łatwiej sprzedać tę nieruchomość. W Marianowie są mniejsze powierzchnie jednak standard wykończenia lokali jest wyższy.
Cenę nieruchomości obniżyliśmy już do minimum, jest to kwota 124.327,60 zł. Staramy się sprzedać tę nieruchomość lub wyprowadzić najemców jeszcze przede sezonem grzewczym.

Irena Przybylak – czy możemy zwrócić się do najemców, aby przyjęli propozycje przeprowadzki do Marianowa, ponieważ w najbliższym sezonie grzewczym budynek w Gaci nie będzie ogrzewany?

Stanisław Kozikowski – raczej takie narzucenie warunków nie jest możliwe, ponieważ mamy zawartą z najemcami określoną umowę, której zapisy nas obowiązują.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – więc jeżeli oni nie spełnią warunków zapisanych w umowie najmu, trzeba wypowiedzieć im te umowy.

Stanisław Kozikowski – tak właśnie czynimy, wysyłając im np. ostateczne wezwanie do uregulowania należności i w takich przypadkach oni regulują należności, co też uniemożliwia nam wypowiedzenie umowy najmu.

Wobec braku dalszych uwag i pytań Starosta zaproponował wystosowanie kolejnego ogłoszenia z ofertą sprzedaży nieruchomości w Gaci – działka nr 44.

Powyższa propozycja została przyjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformowała, że nowelizacja porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie współpracy przy realizacji przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 1947B Szczepankowo-Jarnuty-droga 61 w miejscowości Jarnuty gmina Łomża, wynika z tego, iż wcześniejsze porozumienie nie przewidywało wykonania przez Gminę projektu budowlanego. Brak tego dokumentu opóźnił całą inwestycję, wobec Wójt polecił pani Lipińskiej z Urzędu Gminy, aby niezwłocznie tę sprawę właściwie uregulować.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie współpracy przy realizacji przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 1947B Szczepankowo-Jarnuty-droga 61 w miejscowości Jarnuty gmina Łomża, zostało przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformowała, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo wynika z tego, że Rada Gminy Śniadowo podjęła już stosowną uchwałę o przeznaczeniu środków na inwestycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Śniadowo. Reasumując dodał, że ww. inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo, zostało przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w przedłożonym projekcie uchwały polegają na wprowadzeniu w planie budżetu po stronie dochodów oraz wydatków kwoty 192.840 zł – w ramach realizacji projektu unijnego „Spółdzielnia socjalna szansą na lepsze jutro” .

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/237/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w przedłożonym projekcie uchwały dotyczą przeniesień w planie wydatków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych – zgodnie z upoważnieniem wydanym stosowną uchwałą przez Radę Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/238/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Radna Irena Przybylak – poprosiła o ustosunkowanie się do kwestii dotyczącej naprawy drogi na odcinku Kalinowo – Drozdowo.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że ww. sprawa jest już na etapie realizacji, ponieważ jeszcze w miesiącu czerwcu br. ZDP przystąpi do robót naprawczych – drogi na odcinku Kalinowo – Drozdowo.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 66-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.