BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

nieuregulowany stan prawny
Łomża, 27 czerwca 2013 r.
GN-I.683.1.5.2012

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 stycznia 2012 r., nr GN-I.683.1.5.2012 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Gminy Zbójna, położoną w obrębie ewidencyjnym Gawrychy, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/3 o pow. 0,0054 ha, stanowiącą poprzednio własność spadkobierców Wincentego Cekała i Władysławy Cekała, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie do dnia 26 lipca 2013 r. mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Po tym terminie zostanie podjęta stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość przejętej nieruchomości na kwotę 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych).
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro). w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.
Ponadto zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy, na podstawie art. 36 § 1 kpa wyznaczam termin jej załatwienia na dzień 31 sierpnia 2013 r.

Łomża, 27 czerwca 2013 r.
GN-I.683.1.7.2011

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 07 lutego 2011 r., nr GN-I.683.1.7.2011 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Gminy Łomża, położoną w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 447/1 o pow. 0,0521 ha, stanowiącą poprzednio własność spadkobierców Stanisława Modzelewskiego i Janiny Modzelewskiej, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie do dnia 26 lipca 2013 r. mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Po tym terminie zostanie podjęta stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość przejętej nieruchomości na kwotę 1 717,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemnaście złotych).
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro). w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.
Ponadto zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy, na podstawie art. 36 § 1 kpa wyznaczam termin jej załatwienia na dzień 31 sierpnia 2013 r.


Łomża, 27 czerwca 2013 r.
GN-I.683.1.13.2011

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 07 lutego 2011 r., nr GN-I.683.1.13.2011 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Gminy Łomża, położoną w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501/1 o pow. 0,0290 ha, stanowiącą poprzednio własność spadkobierców Piotra Lutostańskiego, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie do dnia 26 lipca 2013 r. mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Po tym terminie zostanie podjęta stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość przejętej nieruchomości na kwotę 710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych).
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro). w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.
Ponadto zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy, na podstawie art. 36 § 1 kpa wyznaczam termin jej załatwienia na dzień 31 sierpnia 2013 r.


Łomża, 27 czerwca 2013 r.
GN-I.683.8.1.2012

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2012 r., nr GN-I.683.8.1.2012 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Gminy Łomża, położoną w obrębie ewidencyjnym Modzele-Skudosze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/3 o pow. 0,0033 ha, stanowiącą poprzednio własność spadkobierców Mariana Radgowskiego, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie do dnia 26 lipca 2013 r. mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Po tym terminie zostanie podjęta stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość przejętej nieruchomości na kwotę 988,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro). w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.
Ponadto zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy, na podstawie art. 36 § 1 kpa wyznaczam termin jej załatwienia na dzień 31 sierpnia 2013 r.
Data powstania: piątek, 28 cze 2013 13:36
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2013 13:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lip 2013 09:50
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1268 razy