BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 marca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.45.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Funkcje poszczególnych członków Komisji, które zostały ustalone w trakcie pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji - Maria Mrozek przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2011 rok, po czym zachęciła zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2011 rok 6-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok – II kwartał.
2. Analiza sprawozdań finansowych wybranych jednostek organizacyjnych powiatu – cały rok.
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2011 roku – III kwartał.
4. Analiza oraz zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok – IV kwartał.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2011 rok uwzględniono opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowanie doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 4- te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 20 sie 2013 14:55
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2013 14:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 977 razy