BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 marca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Wiesławy Masłowskiej (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Roman Wiktorzak przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2011 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2011 rok 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011 – II kwartał.
2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu – II kwartał.
3. Wizja bezpośrednia inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński – cały rok.
4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego – cały rok.
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2011 roku – III kwartał.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2011 rok zostało uwzględnione wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

Ad.2 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Komisji – Roman Wiktorzak, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: wtorek, 20 sie 2013 14:56
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2013 14:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 982 razy