BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 71/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 września 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 70-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do P.W.K. Projektowanie i Wykonawstwo – Komunikacja Jan Wyrwiński, w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare.
4. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 70-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Barbara Chojnowska – Firma P.W.K. Projektowanie i Wykonawstwo – Komunikacja, którą reprezentuje projektant Jan Wyrwiński zwrócił się z pismem dotyczącym rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare. Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. inwestycji. Zwróciła się ona do Zarządu Powiatu o wyrażenie opinii w zakresie uzgodnienia planu zagospodarowania terenu pod inwestycję.
Zarząd Dróg Powiatowych wnosi do Zarządu Powiatu o wydanie negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie ze względu na liczne braki formalne, niekompletność dokumentu jak i przekroczenie wydanych uprawnień w ramach upoważnienia, które wydał ZDP w celu przygotowania dokumentacji.
Przedstawiona koncepcja jest wstępnym dokumentem nie może ona stanowić projektu, dodatkowo zawiera braki w zakresie zjazdów na nieruchomości, nie ma opisanego problemu odwodnienia, nie zawiera informacji, które przepusty powinny być przebudowane.
Ponadto ww. Firma dopuściła się przekroczenia wydanych uprawnień w zakresie uzyskania dokumentów niezbędnych do opracowania przedmiotowego projektu. Dotyczyło to uzyskania wypisów z rejestru gruntów, wyrysów itp. Jednak p. Jan Wyrwiński uznał, że może podpisywać dokumenty w imieniu Dyrektora ZDP, co jest niezgodne z zawartą umową w niniejszej sprawie. Wobec tego z trybie art. 64 paragraf 2 KPA proponujemy wezwać Firmę p. Jana Wyrwińskiego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia przedłożonego podania bez rozpatrzenia (odpowiedź ZDP w Łomży na wniosek P.W.K. Projektowanie i Wykonawstwo – Komunikacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). .

Starosta – dodam, że Zarząd Powiatu jest kompetentny w zakresie wydania opinii w zakresie zagospodarowania terenu pod inwestycję i stąd zaszła potrzeba zajęcia stanowiska w odniesieniu do przedstawionej sprawy.

Irena Przybylak – jeżeli problemowa Firma nie wywiąże się z zaleconego uzupełnienia braków to jakie będą konsekwencje?

Starosta – będziemy w takiej sytuacji egzekwować odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, natomiast jeżeli to nie poskutkuje to w ostateczności rozwiążemy umowę z wybranym wykonawcą.

Irena Przybylak – kwestia dotycząca kryterium ceny, która jest określona w Prawie zamówień publicznych często jest bardzo szkodliwa, ponieważ taka sytuacja sprawia, że wykonawcy często nie posiadają odpowiednich narzędzi lub doświadczenia umożliwiających wykonanie zadań określonych w zamówieniu publicznym

Barbara Chojnowska – niestety Prawo zamówień publicznych nie pozwala na odrzucenie oferty, która spełniła kryteria dodatkowe. My w swoich ogłoszeniach staramy się wyeliminować firmy, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i umiejętności jednak ta Firma udokumentowała wymagane przez nas doświadczenie i referencje. Mimo to nie wywiązała się z obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli stanowisko wzywające P.W.K. Projektowanie i Wykonawstwo – Komunikacja Jan Wyrwiński do uzupełnienia braków w przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu pod potrzeby rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare (kopia odpowiedzi Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 71-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 11 wrz 2013 12:10
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 12:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1788 razy