BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 72/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 września 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponował przeniesienie punktu dotyczącego przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. Wyjaśniając zaznaczył, że samorząd Gminy jeszcze nie przygotował kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji wspomnianego porozumienia.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do zaproponowanych zmian.

W zarządzonym głosowaniu powyższe zmiany zostały przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 71-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie umowy partnerskiej z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024B w m. Wizna na odcinku od drogi powiatowej Nr 1394B do drogi krajowej Nr 64” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Śniadowie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2014.
11. Zapoznanie z porządkiem obrad XXIX sesji Rady Powiatu.
12.Sprawy różne:
1) Omówienie sprawy dotyczącej możliwości naprawy drogi prowadzącej do miejscowości Modzele Skudosze na terenie gminy Łomża,
2) Informacja o kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 71-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – umowa partnerska z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji dotyczy drogi w samej Wiźnie, która ma styk ze skrzyżowanie z drogą powiatową. Przedstawiona propozycja porządku między innymi zimowe utrzymanie dróg. Większość zadań przypadnie Gminie Wizna. Naszym zadaniem będzie w zasadzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (ww. umowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego umowa partnerska z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024B w m. Wizna na odcinku od drogi powiatowej Nr 1394B do drogi krajowej Nr 64” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, została przyjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie od wielu lat Powiat Łomżyński w ramach otwartego konkursu ofert zleca specjalistycznym placówkom zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pierwszy projekt uchwały dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kownatach. Znajduje się w nim 45 miejsc dziennego pobytu oraz 8 miejsc hotelowych. Zadanie te realizuje w tej placówce Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Wspomniana placówka w Kownatach jest najmłodszą na naszym terenie, powstała ona w kwietniu 2009 roku.
Zadania, które Powiat ma zamiar zlecić mają dwie formy wspierania: po pierwsze sfinansowanie zleconego zadania w formie dotacji lub wspieranie zadania z częściowym finansowaniem zleconego zadania.
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu, że tracą moc umowy zawierane w przedmiotowej sprawie, które obowiązują przez 5 lat. W celu zachowania wymaganej procedury już teraz należy podjąć uchwały przedstawione Państwu.
W ramach tego konkursu ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa, która będzie składać się z 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu i 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które są niezależne – nie otrzymują od nas dotacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/254/2013 z dnia 18 września 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – kolejny projekt uchwały jest analogiczny do poprzedniego, z tym, że dotyczy Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W tej placówce jest 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Podjęcie niniejszej uchwały, podobnie jak w poprzednim przypadku, wynika z faktu, że tracą moc umowy zawierane w przedmiotowej sprawie, które obowiązują przez 5 lat.

Starosta – czy do tego konkursu mogłaby się zgłosić organizacja, która realizuje określone w ogłoszeniu zadania a swoją siedzibie ma terenie np. innego powiatu?

Edward Jarota – tak, jednak jej oferta zostałaby odrzucona, ponieważ nasze ogłoszenie dotyczy realizacji zadań w określonym miejscu, w tym wypadku w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie, a tytuł własności do tego obiektu posiada Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Ewentualnie taka organizacja musiałaby zawrzeć stosowane porozumienie z Caritas dotyczące dzierżawy ww. obiektu, w którym ma być realizowane zadanie.
Dodam, że w ramach tego konkursu ofert zostanie powołana ta sama Komisja Konkursowa, która będzie pracować w przypadku zlecania zadań pozostałym domom pomocy społecznej.
Irena Przybylak – we Włoszech część domów pomocy społecznej jest prowadzona przez spółdzielnie socjalne i warto zastanowić się czy w naszych warunkach nie da się zaadaptować takich rozwiązań.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/255/2013 z dnia 18 września 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta o zabranie głosu ponownie poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – trzeci z projektów uchwały również wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie w ramach otwartego konkursu ofert mamy zlecić specjalistycznym placówkom zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Trzecia placówka to Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. Znajduje się w nim 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku. Podobnie jak w poprzednim przypadku, tu także tracą moc umowy zawarte w przedmiotowej sprawie, które obowiązują przez 5 lat.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/256/2013 z dnia 18 września 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Śniadowie wynika z faktu, że wspólnie z samorządem Gminy Śniadowo realizujemy inwestycję polegającą na wykonaniu parkingu oraz płatu na całości nieruchomości położonej przy naszej placówce zdrowotnej. Wcześniej zgłaszane drzewa zostały już wycięte, natomiast te dwa kolejne przeszkadzają nam w realizacji inwestycji i należy je wyciąć.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – dodam, że przeszkód natury formalno-prawnej nie ma co do podjęcia takiej uchwały, natomiast z punktu merytorycznego Dyrektor ZPOZ uzasadnił takie działania.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/257/2013 z dnia 18 września 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarząd Powiatu pozytywnie wypowiedział się na temat przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie. Działka ta ma być przeznaczona przez Gminę na cele publiczne. Stąd też przez Wójta Gminy Śniadowo został sporządzony projekt podziału tej działki – wg projektu przedstawionego Państwu w materiałach. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował nas, że ten teren jest zbędny do realizacji zadań przez ZPOZ, wobec czego nie ma przeszkód, aby przekazać w formie darowizny ww. działkę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie.

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – sprawa dotycząca skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy (...)” jak co roku jest przedkładana w pierwszej kolejności Zarządowi Powiatu. Program działania w zasadzie nie ulega zmianom, jedynie zwiększone zostaje wsparcie w zakresie kultury do kwoty 27.000 zł i w zakresie promocji do kwoty 7.000 zł. Dofinansowanie zadań z dziedziny sportu pozostaje na tym samym poziomie co w roku bieżącym – czyli w kwocie 34.000 zł. Aktualnie zamierzamy nieco wcześniej uruchomić procedurę, aby móc już na początku roku przeznaczyć środki organizacjom, które zostaną wyłonione.

Wicestarosta – kiedy dokładnie zostaną przeznaczone środki dla tych organizacji, które wyłonimy?

Elżbieta Gosk – w zasadzie będzie można przeznaczać te środki po zapisaniu ich w przyszłorocznym budżecie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/258/2013 z dnia 18 września 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta poinformował, że proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu obejmuje następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012 i przedstawienia Radzie Powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania droga powiatowa 1966B Mocarze – Chyliny gm. Jedwabne i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2013 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad

Irena Przybylak poprosiła, aby sesję Rady Powiatu zwołać o godzinie 1100.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.11 1) Irena Przybylak poinformowała, że droga prowadzącej do miejscowości Modzele Skudosze na terenie gminy Łomża na krótkim odcinku należy do Nadleśnictwa i właśnie ten odcinek jest w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym mieszkańcy tej miejscowości mają bardzo poważne problemy z dojazdami i często uszkadzają swoje pojazdy na uszkodzonym odcinku.
Nawiązując do powyższego porosiła, aby Zarząd Dróg Powiatowych interweniował w problemowej sprawie.

Wicestarosta poinformował, że przedstawiony problem przekaże do rozwiązania Dyrektorowi Zarząd Dróg Powiatowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2) Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zaplanowane w dniu 23 września br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 72-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 14:15
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 14:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1558 razy