BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 73/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 września 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 72-ego posiedzenia Zarządu.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Gać.
4. Zajęcie stanowiska co do dalszego funkcjonowania nieruchomości Gać:
1) przygotowanie budynku do okresu zimowego (dalsze ogrzewanie na dotychczasowych zasadach lub wykonanie zastępczego ogrzewania do lokali zamieszkałych i wyłączeniu z ogrzewania pozostałych części budynku),
2) kwestia dalszego powierzenia zarządu nieruchomością dotychczasowemu lub innemu zarządcy.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny –Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00-km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
9. Przyjęcie porozumienia z Gminą Miastkowo dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Miastkowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012 i przedstawienia Radzie Powiatu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
12. Sprawy różne:
• Rozważenie możliwości przeznaczenia środków z rezerwy drogowej na remont kładki w miejscowości Drozdowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 72-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 i Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – procedowanie sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Gać wynika z tego, że w kolejnym przetargu nie udało się sprzedać tej nieruchomości. W mojej ocenie trudności ze sprzedażą tej nieruchomości nie odnoszą się do ceny, ponieważ nikt z nami nie targuje i nawet nie pyta o cenę. Problemy wynikają z faktu, iż nieruchomość tą zamieszkują mieszkańcy – chodzi o dwóch lokatorów, z którymi są i nadal prawdopodobnie będą pewne trudności w zakresie uzyskiwania należności za naliczany przez nas czynsz.
Uważam, że ofertę sprzedaży należy utrzymać na rynku a z czasem nabywca powinien się znaleźć. Możemy warunki nabycia określić, że spłata nastąpi w ratach.

Wicestarosta – tą nieruchomością staram się zainteresować jedną ze spółdzielni, która w ostatnim czasie otrzymała istotną podwyżkę czynszu za najem dotychczasowych pomieszczeń. Być może uda jej się przeprowadzić do Naszej nieruchomości.

Stanisław Kozikowski – rozważaliśmy inne rozwiązania w zakresie ogrzewania, które generuje największe koszty, jednak wyłączenie jednego poziomu nie wchodzi w grę, ponieważ takie jest rozwiązanie instalacji c.o., które było wykonane w latach 70-tych.
W sumie przez cały rok koszty utrzymania nieruchomości wyniosły ponad 44.000 zł, z tego 16.000 zł to wysokość czynszu naliczonego najemcom. Z tego wynika, że 28.000 zł to czysta strata w ciągu jednego roku.
W tym wynagrodzenie palacza wynosi 8.000 zł, a wywóz popiołu 5.000 zł. Na jeden sezon jest zakupywane około 22 ton węgla.
Irena Przybylak – z przedstawionych danych wynika, że koszty opału w tej nieruchomości są na tym poziomie co koszty c.o. Szkoły Podstawowej w Drozdowie, to jest niewiarygodne.

Stanisław Kozikowski – takie koszty były określone jeszcze jak nieruchomość wynajmował ZPOZ.

Wicestarosta – przerobienie instalacji c.o. i wymiany okien byłyby bardzo wysokie ze względu na przestarzałą instalację.

Irena Przybylak – czy jest możliwość przeniesienia lokatorów na dół?

Starosta – nie ma takiej możliwości, ponieważ na dole mieściły się przychodnie i ten poziom nie jest dostosowany do zamieszkania.

Stanisław Kozikowski – istnieje prawdopodobieństwo, że po sprawdzeniu stanu technicznego tego budynku przez inspektorów nadzoru budowlanego będzie konieczne opuszczenie go przez lokatorów ze względu na zagrożenie zawaleniem.

Wicestarosta – w Marianowie mamy trzy mieszkania i dziś przedstawimy je lokatorom, aby rozważyli zmianę lokali na nieco mniejsze i tańsze. Jeden z lokali jest dwupokojowy i będziemy starali się przeprowadzić do niego lokatora, który nie płaci nam za czynsz.

Starosta – nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie zachować obowiązkowych standardów w zakresie np. c.o., koszenia trawników i generalnie utrzymania całego obiektu, ponieważ narazilibyśmy na wiele negatywnych konsekwencji. Stąd też ponosimy aż tak duże koszty.

Stanisław Kozikowski – przypomnę, że po uzyskaniu nakazu eksmisji, gmina będzie musiała zapewnić lokal zastępczy, jednak jeżeli stwierdzić, iż takiego nie posiada w swoich zasobach, to ewentualnie będziemy mogli ubiegać się od niej zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie lokatorów.
Na dzień dzisiejszy musimy podjąć decyzję co dalszego postępowania w zakresie problemowej nieruchomości, ponieważ kończą się umowy na dostawę mediów i prowadzenie c.o.

Irena Przybylak – co z tym lokatorem, który zakupił mieszkanie, czy zamierza się przeprowadzić?

Stanisław Kozikowski – zamierza się przeprowadzić, jednak prawdopodobnie ze względu na wydłużającą się procedurę w zakresie wydawania pozwoleń w tym roku nie przeprowadzi się do nowego mieszkania.

Irena Przybylak – gdzie pracuje ten lokator, który zalega nam z opłatami za czynsz?

Stanisław Kozikowski – on jest już emerytem. Dodam, że w Zbójnej mamy lokal o pow. ponad 60 m2, gdzie miesięczny koszt wynajmu to zaledwie 170 zł.

Elżbieta Parzych – i te mieszkanie trzeba zaproponować panu Lutostańskiemu. Znam osobiście wiele rodzin, które mają bardzo trudną sytuację, ale starają się same płacić za swoje utrzymanie.
Starosta – uważam, że powinniśmy opublikować w szerokim zakresie ogłoszenie o tym, że przekażemy nieodpłatnie tą nieruchomość organizacjom pożytku publicznego, na realizację celów statutowych.

Elżbieta Parzych – czy to miałoby dotyczyć całej nieruchomości?

Starosta – tak.

Stanisław Kozikowski – taką informację skierowaliśmy do Spółdzielni Socjalnej Alexis, możemy ją szerzej rozpowszechnić i w mojej ocenie równolegle kontynuować procedurę w zakresie sprzedaży nieruchomości w ramach rokowania.

Irena Przybylak – moim zdaniem takie ogłoszenie – o zamiarze nieodpłatnego przekazania nieruchomości właściwej organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego, należy bezpośrednio skierować do podmiotów i organizacji działających na naszym terenie. Może Caritas byłby zainteresowany?

Z kolei Starosta zaprosił na posiedzenie Zarządu Powiatu pana Lutostańskiego – najemcę pomieszczeń w nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w wsi Gać, celem zajęcia przez niego stanowiska co do dalszego najmu pomieszczeń.
Starosta zaznaczył przy tym, że ww. lokator ma duże zaległości w płaceniu czynszu a przy tym umowa najmu pomieszczeń została wypowiedziana i już nie obowiązuje.

Pan Jan Lutostański zabierając głos stwierdził: zamieszkuję ten lokal od około 20 lat, przez ten okres sami remontowaliśmy mieszkanie, teraz jestem na emeryturze i nie stać mnie na płacenie takiego czynszu. Obiecali mi możliwość wykupu tego mieszkania, ale nic z tego nie wyszło. W związku z tym okazuje się, że muszę iść na bruk, ponieważ emeryturę mama w wysokości 1.500 zł. Nie ma gdzie się wyprowadzić. Obecnie mieszkam z córką i małą wnuczką i nie mam możliwości zmienić mieszkania.

Starosta – nie jest to prawdą, że nie otrzymał Pan możliwości wykupu, taka oferta była przez nas Panu przedstawiona i miał się Pan do niej odnieść, ale do dziś nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi.
Ponadto nie ma podstaw, aby Pan twierdził, że ktoś chce Pana wyrzucić na bruk. Między innymi składaliśmy Panu ofertę wynajmu innego tańszego mieszkania w Marianowie.

Jan Lutostański – ale te mieszkanie jest zbyt małe dla nas.

Starosta – mamy także większe mieszkanie w Marianowie, które będzie również jest tańsze od mieszkania w Gaci.

Stanisław Kozikowski – Pan płaci czynsz jedynie w wysokości kosztów utrzymania Pana mieszkania – wg metrażu, który Pan zajmuje. Natomiast jeżeli Pana nie było stać na opłacenie takiego czynszu to zaoferowaliśmy Panu inne tańsze mieszkanie, jednak Pan nie skorzystał z tego mieszkania.

Jan Lutostański – ale z jednym pokojem nie mogę wynajmować mieszkania, ponieważ mieszka ze mną córka z wnuczką.

Stanisław Kozikowski – w takim razie proponujemy Panu inne większe mieszkanie z nieco wyższym czynszem od tego pierwszego – mniejszego mieszkania, ale z czynszem mniejszym od mieszkania w Gaci, z tym, że opłaty za zużycie wody będą odpowiednie do wykazanego zużycia. Nie może Pan liczyć na to, że zadeklaruje Pan jednoosobowy najem, a zużycie będzie odpowiednie do zamieszkania lokalu przez kilka osób. Liczników na wodę nie ma i jest pomiar dzielony przez liczbę mieszkańców.

Jan Lutostański – czy można zainstalować te liczniki na wodę?

Stanisław Kozikowski – oczywiście.

Jan Lutostański – w tej chwili nie jestem w stanie określić, czy te mieszkanie odpowiadałoby mi, musiałbym je obejrzeć.

Irena Przybylak – to jest w Pana interesie i powinien Pan wspólnie z rodziną obejrzeć te mieszkanie.
Z jakiego powodu nie chce Pan kupić tego mieszkania w Gaci?

Jan Lutostański – za taką cenę jak została zaproponowana nie kupię tego mieszkania, ponieważ nie jest tyle warte.

Irena Przybylak – a ile jest Pan w stanie zapłacić za te mieszkanie?

Jan Lutostański – maksymalnie 20.000 zł, i tak tyle nie jest ono warte, jeden pokój nie jest zajmowany, bowiem jest bardzo zagrzybiony.

Wicestarosta – to powinien Pan podjąć działania, aby zmienić lokal i wraz z rodziną mieszkać w lepszych warunkach.

Starosta – musimy Pana poinformować, że ten cały budynek wraz z działką chcemy nieodpłatnie przekazać organizacji pożytku publicznego i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zmieni się właściciel tej nieruchomości.

Jan Lutostański – uważam, że do wiosny wyprowadzimy się z tego lokalu.

Wiesława Masłowska – to niech Pan nas zapewni, że do wiosny się Pan wyprowadzi, a my w takiej sytuacji będziemy wiedzieli co dalej uczynić z tą nieruchomością.

Jan Lutostański – pisemnie takiej deklaracji nie mogę złożyć.

Stanisław Kozikowski – jeżeli byłby Pan zainteresowany to mamy także do wynajęcie mieszkanie po byłym posterunku Policji w Zbójnej, gdzie czynsz jest bardzo niski – zaledwie 170 zł miesięcznie.

Starosta – z jakiego powodu nie brał Pan udziału w rokowaniach, aby negocjować cenę za mieszkanie?

Jan Lutostański – ponieważ i tak byłaby zbyt wysoka.

Stanisław Kozikowski – na dzień dzisiejszy cały budynek z działką oferujemy za 124.000 zł.

Jan Lutostański – wiem o tym, ale to zbyt dużo.

Irena Przybylak – musi mieć Pan świadomość, że tę nieruchomość nieodpłatnie przekażemy innemu właścicielowi, który ewentualnie podpisze z Panem nową umowę.

Stanisław Kozikowski – czy wstępnie możemy umówić się na oględziny mieszkań w Marianowie?

Jan Lutostański – myślę, że tak.

Z kolei Starosta zaprosił do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu innego lokatora mieszkania w gaci – pana Mariusza Kotowskiego, którego poprosił o ustosunkowanie się do kwestii dalszego najmu lokalu.

Pan Mariusz Kotowski stwierdził – obecnie remontuję dom, który kupiłem, jednak w tym roku nie mogę się do niego przeprowadzić ze względu na wydłużające się procedury. Przeprowadzkę planuję na początku przyszłego roku.

Starosta – proszę o przedstawienie propozycji dotyczącej przeprowadzki do innego mieszkania, Dodam, że prawdopodobnie Pana sąsiad – pan Lutostański wyprowadzi się do mieszkania w Marianowie.

Stanisław Kozikowski – proponujemy Panu przeprowadzkę do innych mieszkań w Marianowie, w których koszty czynszu są niższe od mieszkań w Gaci.

Mariusz Kotowski – deklaruję, że opuszczę ten budynek i nie musicie mi ogrzewać pomieszczeń i w związku z tym proszę o zmniejszenie czynszu. Przeprowadzę się do innego mieszkania, jedynie chciałbym tam przechować przez zimę meble.
Natomiast mieszkaniami w Marianowie nie jestem zainteresowany.

Członkowie Zarządu, nie wnosząc dalszych uwag lub pytań, przychylili się do prośby pana Mariusza Kotowskiego – lokatora nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Gać.
Następnie polecili Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wstrzymać procedurę sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Gać oraz inne kwestie związane z decyzjami dotyczącymi dalszego funkcjonowania nieruchomości w miejscowości Gać (przygotowanie budynku do okresu zimowego oraz powierzenia zarządu nieruchomością dotychczasowemu lub innemu zarządcy) do momentu wyjaśnienia sprawy w zakresie wyprowadzenia się lokatorów z ww. nieruchomości.

Z kolei Starosta ogłosił pięciominutową przerwę, po zakończeniu której ponowieni udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ad.5 Stanisław Kozikowski – wpłynął do nas wniosek w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833. Jest to grunt wykorzystywany pod drogę powiatową. Własność tej nieruchomości należy do Skarbu Państwa. PKP jest zwolnione z opłat za użytkowanie wieczyste, natomiast my już nie będziemy zwolnieni z tych opłat. Wobec tego musimy ustalić czy ten grunt jest potrzebny i niezbędny.

Z kolei Naczelnik Wydziału GN zapoznał zebranych z mapka geodezyjną przedstawiającą położenie działki nr 105/2 o pow. 0,0833 (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – na tym odcinku, który chce nam Kolej przekazać są płyty betonowe w bardzo złym stanie technicznym i wymagają one nakładów finansowych, ponadto warto zauważyć, że przekazanie tego odcinka drogi nie rozwiązuje kwestii zapewnienia ciągu drogowego. Jedynie chodzi PKP o to, aby wyremontować ten odcinek drogi.
Nie mamy obowiązku odebrania tego odcinka, szczególnie w sytuacji kiedy wydzielają kawałek drogi, który wymaga pilnego remontu.

Wicestarosta – jeżeli przejmiemy ten wydzielony kawałek to podniesiemy wartość działek należących do kolei.

Starosta – trzeba liczyć się także z tym, że w przyszłości ten odcinek komunikacyjny będzie wymagał kompleksowego uregulowania i nakładów. Jeżeli mamy przejąć ten odcinek to powinna być wydzielona cała część zapewniająca ciągłość dojazdu drogą powiatową.

Z kolei członkowie Zarządu postanowili odmówić nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833.

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – jak Państwo pamiętają inwestycję w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny” przygotowujemy od pewnego czasu. Dofinansowanie tego zadania jest możliwe z NPPDL, o co będziemy się ubiegać. Jest to zamknięcie całego odcinka, który pozostał do przebudowy, co daje nam dodatkowe punkty. Ponadto dokumentacja jest już w zasadzie zakończona. Wartość kosztorysowa to ponad 3 mln 108 tys. zł. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Co istotne, aby uzyskać dodatkowe punkty – od 4 do 6 – nawiązaliśmy współpracę z prywatnym przedsiębiorcą, który zaangażuje się finansowo w tę inwestycję. Oczywiście to będzie wymagało podpisania umów partnerskich i stosownych uchwał, ale warto dodać, że jest to nowatorskie rozwiązanie – jeżeli chodzi o nasz powiat.
Z punktu widzenia, że inwestycja ta stanowi połączenie dwóch dróg wyższego rzędu to w naszej ocenie ma ona duże szanse na dofinansowanie. Złożenie tego wniosku musi odbyć się do 30 września br.

Starosta – uważam, że ten kosztorys inwestorskie jest znacznie zawyżony, przecież na tym odcinku nie ma wielu obiektów inżynierskich.

Janusz Świderski – na pewnej długości drogi – pod warstwą brukową znajduje się warstwa próchniczna, którą trzeba wymienić, która chłonie wodę. Wobec tego konieczna jest jej wymiana. To znacznie podnosi koszty wykonania przebudowy.
Starosta – jak grubość masy będzie wykonana?

Janusz Świderski – 7 + 5 cm, czyli 12 cm.

Elżbieta Parzych – jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania?

Starosta – trudno w tej chwili to ocenić, na pewno nie będzie łatwo, ale środki są zwiększone na program NPPDL, więc szanse są duże.
Czy Gmina Jedwabne otrzymała projekt umowy partnerskiej z prywatnym podmiotem?

Janusz Świderski – tak. Dodam, że Rada Gminy Jedwabne podobnie jak my ma sesję w dniu 27 września br.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.

Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo również ma być wsparte środkami z NPPDL. Wartość zadania to wg kosztorysu nieco ponad 4 mln zł. Ta inwestycja również ma już projekt techniczny na ukończeniu. Jest to ostatni etap zakończenia inwestycji oraz połączenie dwóch dróg wyższego rzędu. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to także 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Wobec tego szanse na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów są duże.
Niepokojące jest to, że Minister Rostowski nosi się z zamiarem obcięcia o połowę środków na lokalne inwestycje drogowe. Jeżeli się to potwierdzi to sytuacja ulegnie dramatycznemu pogorszeniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00-km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Miastkowo dotyczy sfinansowania przebudowy 800 m drogi powiatowej na odcinku Tarnowo – Miastkowo. Gmina w tym przypadku w 100 % finansuje tą inwestycję (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia z Gminą Miastkowo dotyczący sfinansowania przebudowy 800 m drogi powiatowej na odcinku Tarnowo – Miastkowo.

Ad.9 Elżbieta Gosk – poinformowała, że przedłożony projekt uchwały wynika z tego, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 tejże ustawy. Z kolei Elżbieta Gosk kontynuując wypowiedź zapoznała zebranych z ww. sprawozdaniem (sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/259/2013 z dnia 23 września 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.10 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy realizacji przebudowy drogi Śniadowo – Truszki – Jakać Borki (...). W pierwszej wersji było to zaklasyfikowane jako inwestycja, jednak okazało się, że środki na ten cel muszą być przeznaczone w ramach środków na remonty.
Ponadto nastąpiła zmiana w klasyfikacji wydatków w ramach zadania dotyczącego wdrożenia elektronicznych usług dla ludności – w części realizowanej przez nasz Powiat. Są ta jedynie zmiany między paragrafami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/260/2013 z dnia 23 września 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy wprowadzenia do budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków kwoty 330.166 zł w ramach realizacji pilotażowego programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego – podporządkowanego ich potrzebom. Są to środki europejskie oraz z budżetu krajowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/261/2013 z dnia 23 września 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy wprowadzenia do budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków – w planie budżetowym:
• kwoty 15.000 zł – z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Śniadowo i gminy Wizna. Jest to zgodne z decyzją Wojewody Podolskiego z dnia 17 września br.,
• kwot 15.000 zł – jako uzupełnienie planu dotacji na realizację programów korekcyjnych i edukacyjnych, w związku z większą liczbą osób kierowanych na te zajęcia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/262/2013 z dnia 23 września 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zmian co miesiąc wprowadzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych w ramach upoważnienia jakie posiadają. Jest to uchwała porządkowa.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/263/2013 z dnia 23 września 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 W sprawach różnych Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że konieczne jest wykonanie kładki na przepuście drogowym w miejscowości Drozdowo – wg projektu, który został w tej kwestii przygotowany. Wykonanie kładki z prawej strony na pewno nie przekroczy kwoty 40.000 zł (ww. wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali przeznaczenie środków na wykonanie kładki dla pieszych w miejscowości Drozdowo – w ramach puli środków zapisanych w budżetowej rezerwie drogowej.

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 73-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 16 paź 2013 10:54
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 10:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1638 razy