BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 74/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 września 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.50, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie z umową partnerską z Gminą Jedwabne.
3. Zapoznanie z umową partnerską z Gminą Śniadowo.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jedwabne.
5. Rozpatrzenie wniosku ZDP w Łomży o przesunięcie środków w wysokości 10 000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne.
6. Rozpatrzenie wniosku ZDP w Łomży o przeznaczenie środków w wysokości 500,00 zł na wypłatę odszkodowań.
7. Rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie środków z rezerwy budżetowej na stypendia.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
9. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta – umowa partnerska z Gminą Jedwabne dotyczy wsparcia finansowego inwestycji drogowej w ramach NPPDL ulic na terenie miasta Jedwabne. Taka umowa pozwoli na uzyskanie większej liczby punktów przy ocenianiu składanego projektu. Nasz udział będzie wiązał się z wykonaniem oznakowań na tych ulicach. Oczywiście będzie to realizowane o ile złożony wniosek uzyska dofinansowanie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli umowę partnerską z Gminą Jedwabne (ww. umowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta – umowa partnerska z Gminą Śniadowo również dotyczy wsparcia finansowego inwestycji drogowej w ramach NPPDL, w tym przypadku chodzi o drogę powiatową – ulicę Ostrołęcką. Tej inwestycji nie udało się wykonać w ramach środków z programu LIDER, wobec tego wniosek ma być złożony do innego projektu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli umowę partnerską z Gminą Śniadowo (ww. umowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jedwabne dotyczy umowy partnerskiej – zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie w związku z wykonaniem oznakowania na drogach – ulicach gminnych na terenie miasta Jedwabne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jedwabne.

Ad.5 Starosta – przesunięcie środków w wysokości 10 000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne wynika z faktu, że otrzymaliśmy od Wojska Polskiego pojazdy, które zostały przystosowane do potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych. W związku z tym udało się wygenerować pewne oszczędności i jeżeli przeznaczymy dodatkowe 10.000 zł z planu wydatków inwestycyjnych to będzie możliwe dokonanie dodatkowych zakupów – w postaci pługów odśnieżnych. Pługi te mają być zainstalowane i będą wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – są pewne oszczędności i zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu takie przesunięcia środków może wykonać Zarząd Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek ZDP w Łomży o przesunięcie środków w wysokości 10 000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne.

Ad.6 Starosta – wniosek ZDP w Łomży o przeznaczenie środków w wysokości 500,00 zł na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogę powiatową wynika z faktu, że zabrakło środków na wypłatę odszkodowań w ramach zrealizowanej już inwestycji drogowej na terenie gminy Miastkowo. Konkretnie chodzi o przebudowaną ulicę Warszawką w Miastkowie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek ZDP w Łomży o przeznaczenie środków w wysokości 500,00 zł na wypłatę odszkodowań.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek o zabezpieczenie środków z rezerwy budżetowej na stypendia wynika z tego, że w regulaminie wypłacania stypendiów jest zapis, iż stypendia powinny być wypłacane jednorazowo i stąd wynika potrzeba zabezpieczenia dodatkowej kwoty na stypendia (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)..

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o zabezpieczenie środków z rezerwy budżetowej na stypendia.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok dotyczy 40.000 zł na budowę kładki w miejscowości Drozdowo oraz kwot: 500 zł na wypłatę odszkodowań; 3.330 zł oraz kwoty 10.000 zł na pługi do odśnieżania. Sprawy te były już zaaprobowane na posiedzeniu zarządu. Są to przesunięcia między paragrafami i nie mają wpływu na kształt budżetu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/264/2013 z dnia 26 września 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 74-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 16 paź 2013 10:55
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 10:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1641 razy