BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 75/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 października 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 73-ego i 74 -ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu ,,Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu ,,Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego.
9. Zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie rozwiązania umowy użytkowania – dz.475/90 o pow.0,1183 ha w Śniadowie.
10. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na nieruchomości z zasobu powiatu –dz.1188/4 o pow.0,1446 ha w Jednaczewie.
11. Informacja w sprawie rozwiązania umowy najmu z panem Mariuszem Kotowskim lokalu mieszkalnego nr 59/2 w Gaci.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm) w roku 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
14. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2014 rok.
15. Informacja Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży.
16. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 73-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 73-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 74-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 74-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – Wojewódzki Urząd Pracy podpisał konkurs, który ma zwiększyć szanse na zatrudnienie bezrobotnych. Zgodnie z wytycznymi – w ramach naszego subregionu – złożyliśmy wniosek wspólnie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim. W tych trzech powiatach zatrudnienie ma otrzymać 185 osób. Z tego minimum 23 % uczestników ma być powyżej 50 roku życia i minimum 50 % uczestników poniżej 30 roku życia. Ponadto minimum 15 % uczestników ma być z powiatu łomżyńskiego. Będzie to zatrudnienie w ramach staży, na okres sześciu miesięcy. Podjęcie przełożonej uchwały jest wymogiem formalnym, aby uczestniczyć w tym projekcie. Kwota na nasz powiat ma obejmować prawie 800.000 zł.

Starosta – ile osób zaktywizujemy w naszym powiecie?

Mieczysław Bieniek – 82 osoby – w trzech turach.

Irena Przybylak – jaki okres zatrudnienia będzie refundowanych ze środków z projektu?

Mieczysław Bieniek – okres 6 miesięcy, później – po tym okresie pracodawca będzie musiał zatrudnić bezrobotnego z własnych środków na okres 3 miesięcy.

Irena Przybylak – czy ze strony pracodawców jest zainteresowanie takimi formami dofinansowania zatrudnienia?

Mieczysław Bieniek – tak, jest dość duże zainteresowanie, ponieważ na aktywizację bezrobotnych są obecnie przeznaczane bardzo małe środki.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu ,,Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/265/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – kolejny projekt uchwały także jest wynikiem przygotowań do złożenia wniosku dotyczącego uzyskania dofinansowania w związku z realizacją projektu ,,Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją tego projektu może być niezbędne np. w sytuacji kiedy jeden z uczestników projektu zrezygnuje z uczestnictwa w nim i konieczne będzie uzupełnienie o inną osobę. Jest to formalny dokument, który dotychczas był wymagany także przy innych tego typu projektach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu ,,Aktywni i efektywni” (...) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/266/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5, Ad.6 i Ad7 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – pragnę przypomnieć, że Zarząd Powiatu na jednym z wcześniejszych posiedzeń ogłosił konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej. Mam tu na myśli zadania, które dotychczas były realizowane przez Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz Ośrodek Wsparcia w Kownatach – prowadzone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży a także zadania wykonywane przez Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie, który jest prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W roku bieżącym na realizację ww. zadań ofertę złożyły jedynie wspomniane domy pomocy społecznej. Regulamin postępowania komisji konkursowej stanowi załącznik do projektu uchwały.

Starosta – w skład Komisji Konkursowej – jako przedstawiciele Zarządu Powiatu mają wchodzić:
1. Adam Krzysztof Sowa – Przewodniczący Komisji.
2. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.
3. Wiesława Masłowska – członek Komisji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

1) W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/267/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

2) W następnym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/268/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

3) Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/269/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego dotyczy działki 475/90 o pow. 0,1183 ha w Śniadowie, która za zgodą Rady Powiatu została przekazana na rzecz samorządu gminy Śniadowo celem rozszerzenia bazy sportowej. ZPOZ wówczas stwierdził, że ta część działki jest mu zbędna i nie wpłynie na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej. Wobec tego, aby mogło odbyć się skuteczne przekazanie niezbędne jest dołączenie do aktu notarialnego uchwały zarządu Powiatu w niniejszej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/270/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie rozwiązania umowy użytkowania – działka 475/90 o pow. 0,1183 ha w Śniadowie jest dalszym etapem procedowania zawiązanego z przekazaniem w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego w postaci ww. działki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie rozwiązania umowy użytkowania – dz.475/90 o pow.0,1183 ha w Śniadowie (porozumienie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na nieruchomości z zasobu powiatu – działka 1188/4 o pow. 0,1446 ha w Jednaczewie wynika ze zrealizowanej inwestycji drogowej w zakresie poszerzenia drogi powiatowej. Dotyczy to miejsca, w którym droga powiatowa styka się z drogą gminną. W związku z tym, że jest to przekazanie gruntu, który stanowi drogę publiczną, odbywa się to nieodpłatnie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na nieruchomości z zasobu powiatu – działka 1188/4 o pow. 0,1446 ha w Jednaczewie (ww. decyzja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu pan Mariusz Kotowski zgodził się na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 59/2 w Gaci. Obecnie zwrócił się z prośbą o to, aby przechować w wynajmowanym dotychczas lokalu meble, które po okresie zimowym zabierze do swojego mieszkania – znajdującego się w stanie remontu.
Natomiast odnosząc się do drugiego najemy pragnę poinformować, że zwrócił się on z prośbą o to, aby umożliwić mu wynajęcie innego lokalu – w Marianowie. Jednak chce on, aby zawrzeć z nim umowę na okres dłuższy niż 3 miesiące, na co potrzebna jest zgoda Wojewody Podlaskiego. Więc taką procedurę planujemy uruchomić. Aktualnie wyłączyliśmy dopływ prądu na klatce schodowej, aby uniemożliwić nielegalny pobór prądu, który wg Dyrektora ZPOZ miał miejsce we wcześniejszych latach. Budynek ten nie będzie tej zimy ogrzewany i o tym są powiadomieni lokatorzy. Wobec tego jeden z nich wyraził zainteresowani przeprowadzką do naszego lokalu w Marianowie, natomiast drogi lokator zorganizował sobie lokal we własnym zakresie.
Dodam, że pan Kotowski zgodził się na rozwiązanie umowy najmu lokalu z dniem 1-go października br.

Irena Przybylak – jakie postępowanie będziemy stosować jeżeli pan Lutostański nie wyprowadzi się?

Stanisław Kozikowski – w takim przypadku skierujemy sprawę do sadu z wnioskiem o eksmisję, z czym nie powinno być problemu, ponieważ jak Gmina Łomża nie znajdzie lokalu zastępczego to taki lokal my zapewnimy.

Irena Przybylak – czy pan Lutostański wyraził zainteresowanie przeprowadzką do Zbójnej – do lokalu po byłym posterunku policji?

Stanisław Kozikowski – pan Lutostański nie był zainteresowany tym lokalem.

Wiesława Masłowska – w mojej ocenie pan Lutostański powinien teraz zrozumieć, że w dalszym ciągu nie będziemy ponosić kosztów jego utrzymania.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do informacji w sprawie rozwiązania umowy najmu z panem Mariuszem Kotowskim lokalu mieszkalnego nr 59/2 w Gaci.

Ad.12 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – poinformowała, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nadkłada obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 tejże ustawy. Wobec tego przeprowadziliśmy takie konsultacje. W wyniku tego jedna z organizacji – Fundacja Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy, która jest organizacją nowopowstałą, zgłosiła projekt dopisania do Programu punktu nr 5 o treści „Tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa Regionu”, w ramach którego realizowane będą działania takie jak: Stworzenie warunków do prowadzenia działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; Edukacja filmowa dedykowana równym grupom wiekowym w środowisku wiejskim; Audiowizualna promocja regionu.

Starosta – w tej sytuacji należy mieć świadomość, że w tej dziedzinie poruszamy się w oparciu o te same środki, które mieliśmy w latach poprzednich. Ponadto należy pamiętać, że na naszym tereni są także inni twórcy filmowi, którzy byli wspierani przez nasz samorząd, chociażby mam tu na myśli pana Piotra Domalewskiego, który w roku bieżącym miał na swój debiut filmowy i naszym terenie promował swoją twórczość.

Wobec braku innych uwag lub pytań, w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wprowadzenie poszerzenia Programu Współpracy o następujące zapisy:
W sferze 1 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, poszerzyć planowane działania o: a) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; b) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu; c) edukację filmową dedykowaną różnym grupom wiekowym.
W sferze 2 – promocja i upowszechnianie turystyki, poszerzyć planowane działania o: audiowizualną promocję regionu”.

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/271/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.13 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zwiększenia dotacji na zadania rządowe w związku ze zwiększeniem środków na pokrycie kosztów czynszowych i opłat za energię elektryczną w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Marianowie. Sprawa ta dotyczy zwiększenia o kwotę – łącznie – 18.500 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/272/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł, zaplanowanych w ramach projektu pn. „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”. Przesunięcie te ma być wykonane w związku z zakupem inwestycyjnym – tj. kupnem kserokopiarki na potrzeby ww. projektu. Zmiany te dotyczą jedynie przesunięć między paragrafami i nie mają wpływu na kształt budżetu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/273/2013 z dnia 16 października 2013 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na wstępie zaznaczyła, że bardziej szczegółowe dane będą przygotowana pod koniec października br. Kontynuując stwierdziła, że zamknąć budżet było bardzo trudno, przy kwotach jakie zaplanowało dla powiatu Ministerstwo Finansów, ponieważ subwencje nie są wyższe a nawet niższe o 24.411,00 zł od tegorocznych. Na udziały w takiej wysokości jaką zaplanowało Ministerstwo trudno polegać, gdyż jest to mało realne, że mogą być osiągnięte. Udziały od podatku CIT w tej chwili nawet są bardzo niskie a nawet są sytuacje, że zmuszeni jesteśmy do zwrotu zaliczek na rzecz urzędów skarbowych. Analizując udziały w podatku od osób fizycznych na podstawie wykonania na dzień 30 września br., które przy planie 3.350.000 zł wynoszą 2.685.076 zł , mogą być wykonane na poziomie 3.600.000 zł a udziały w podatku od osób prawnych na plan 50.000 zł na dzień 30 września br.– 12.044,87 zł mogą być nie wykonane.
Wstępnie dochody oszacowane zostały na poziomie 17.278.037 zł są one niższe od wielkości którą podałam. Ponieważ po przesłaniu materiałów dla Państwa, ukazały się na stronie MF wskaźniki dla Powiatu do budżetu na 2014 r. Dochody są niższe o 24.411 zł, ponieważ wstępnie planowana subwencja jest niższa od subwencji tegorocznej.
Dochody prognozowane to kwotą 17.278.037 zł, zaś planowane wydatki to kwota 18.305.538 zł, co powoduje wynik ujemny tz. deficyt na kwotę 1.027.501 zł. Przy środkach z nadwyżki budżetowej na kwotę 344.074,15 zł, należy uzyskać wolne środki tzn. oszczędności z rozliczenia tego roku. Analizując plan dochodów i wydatków z wykonaniem na 30 września ufam, że uzyskamy nieco wyższe dochody i oszczędności na wydatkach.
Planowane dochody przedstawiłam w materiałach, które Państwo otrzymaliście. Zestawienie wydatków zgłoszonych przez jednostki i propozycje w nawiązaniu do możliwości są przedstawione w formie tabeli.

Z kolei Barbara Gorzęba omówiła wydatki opisane w ww. tabeli, wg działalności i wg działów budżetowych, zgodnych z klasyfikacją budżetową. Dodała przy tym, że dane te są tylko propozycjami, które po akceptacji Zarządu, zostaną przekazane jednostkom, na podstawie których zaplanują one swoje wydatki z podziałem na paragrafy (powyższa tabela stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Na zakończenie podkreśliła, że w rozdziale 85333, na utrzymanie PUP w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 2.714.428 zł – z trzech źródeł finansowania:
1) Urząd Miasta Łomża – 1.342.838 zł (zwiększenie o 55.703zł)
2) Środki z Funduszu Pracy – 306.785 zł (429.500 zł)
3) Środki Powiatu – 1.064.805 zł (40.000 zł)
Następnie wyjaśniając dodała, że sytuacja PUP w Łomży jest trudna, w ciągu dwóch lat z roku na rok przechodzą zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych około 40.000 zł, co wcześniej było sygnalizowane. Sytuację dodatkowo może pogorszyć zmiana zasad finansowania z Funduszu Pracy, z którego co roku przyznawana była kwota na zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych. Po analizie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostkę wynika, że pracownicy zatrudnienie na czas nieokreślony byli finansowani ze środków FP. W ciągu 2013 roku były zatrudnione nowe 4 osoby (115.000 w skali roku bez składek) a dla jedenastu osób były przyznane podwyżki płac średnio około 200 zł. To zwiększa zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia i stanowi zagrożenie w sytuacji, gdy środki z FP ulegną zmniejszeniu. Na spotkaniu ze Skarbnikiem Miasta Łomża , w którym uczestniczyła Pani Główna Księgowa PUP, ustalone było tyle ile można było na tym poziomie decyzyjności i tak kwota dofinansowania zwiększy się o 55.703 zł, a w sprawie uregulowania zobowiązań do wysokości subwencji, jaką Miasto otrzymuje na utrzymanie urzędu pracy wrócimy na początku nowego roku. Uzależnione jest to od ustalenia odpowiedniego wskaźnika zadłużenia Miasta na 2014 rok. Ponadto zostało przekazane pismo do Prezydenta o zabezpieczenie całej kwoty należnej powiatowi. Wydatki rzeczowe ustalone zostały na poziomie 239.865 zł i są niższe od planowanych na 2013 rok o 6.218 zł.

Starosta – uzupełniając podkreślił, że w sprawie finansowania PUP w Łomży przygotowaliśmy wystąpienie do Prezydenta Miasta Łomża przypominające, iż wg obowiązujących zasad finansowania powiatowych urzędów pracy Urząd Miejski jest zobowiązany do współfinansowania działalności tej jednostki.
Dodał przy tym, że problem stanowi fakt, że na działalność urzędów pracy przekazywana jest subwencja a nie dotacja, która to musiałaby być w całości przeznaczana na utrzymania urzędów pracy. Natomiast w obecnej sytuacji prawnej niektóre samorządy, w tym samorząd Miasta Łomża wykorzystuje taką lukę i nie przekazuje w całości środków na utrzymanie urzędu pracy.

Starosta ponadto podkreślił, że jeżeli Prezydent Miasta Łomża nie będzie respektował konieczności przekazywania w całości subwencji na urzędy pracy, to Powiat Łomżyński zostanie zmuszony do weryfikacji porozumień dotyczących współfinansowania innych zadań, między innymi z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz prowadzenia biblioteki powiatowej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2014 rok.

Ad.15 Starosta zapoznał zebranych z informacją Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży nt. zmiany na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie (ww. informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.16 1) W sprawach różnych Starosta zaprosił zebranych do uczestnictwa w obchodach 120-lecia Kolei Nadnarwiańskiej. Uzupełniając dodał, że w ramach obchodów będzie możliwość odbycia wycieczki szynobusem.

Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS – ponadto poinformowała szynobus wyjedzie z Łap o godzinie 9:00 i do Łomży przyjedzie o godz. 13:05. Po trasie zatrzyma się na dziesięciominutowe postoje na stacjach w Sokołach, Kuleszach Kościelnych, Kołakach, Czerwonym Borze i Śniadowie. Przyjadą nim delegacje m.in. z Łap, Kulesz, Kołak, Śniadowa i Zambrowa.
Nawiązując do powyższego zachęciła do przejazdu szynobusem na trasie Łomża – Śniadowo – Łomża. W tą trasę pociąg wyruszy o godz. 13:20 z Łomży i w Śniadowie powinien być o godz. 14:15. Około godz.14:30 wyruszy w drogę powrotną i do naszego miasta powróci o godz.15:25. Nieodpłatne bilety dla mieszkańców na przejazd tą trasą od środy będą rozdysponowywały redakcje lokalnych mediów: TV Narew, Gazety Współczesnej, Tygodnika Kontakty, Portalu Mylomza, Studia Skorpion. Natomiast w drogę powrotną szynobus wyruszy z Łomży o godz. 15:40 i do Łap wróci o godz. 19:12.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.
Ad.16 2) W sprawach różnych Irena Przybylak – po raz kolejny na posiedzeniu Zarządu Powiatu poruszyła problem dotyczący braku odwodnienia na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowo – gmina Piątnica. Zaznaczyła, że obecnie w tym miejscu woda zalega na całej szerokości drogi, na odcinku o długości przekraczającej 100 m. Dodatkowo we wskazanym miejscu droga jest w bardzo złym stanie technicznym, znajdują się na niej liczne ubytki i wyrwy. W jej ocenie taki stan nawierzchni stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego, natomiast w przypadku wystąpienia przymrozków niebezpieczeństwo na tej drodze będzie jeszcze większe.

Starosta – nawiązując do powyższego poprosił przygotowanie wystąpienia do Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie niezwłocznego udzielenia wyjaśnień i informacji nt. podjętych działań w niniejszej sprawie.


Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 75-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 23 paź 2013 10:56
Data opublikowania: środa, 23 paź 2013 10:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1762 razy