BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 76/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 października 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 75-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego włączenia Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Podlaskiego jako podmiotu uprawnionego do aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie na lata 2014-2020.
4. Sprawy różne:
• Informacja nt. wykonania odwodnienia na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowo – gmina Piątnica,
• Informacja nt. możliwości uzyskania dodatkowych oszczędności zużycia energii elektrycznej Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 75-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 75-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta – wyrażenie stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego włączenia Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Podlaskiego jako podmiotu uprawnionego do aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie na lata 2014-2020 wynika z tego, że obecnie trwają prace naszego Rządu oraz władz wojewódzkich nad kształtem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przede wszystkim zależy nam na odpowiednim kształcie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Sytuacja jest niepokojąca jeżeli chodzi o nasz powiat i generalnie powiatów jako jst. Rozwój Polski Wschodniej, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej, będzie niestety nakierowany na miasta wojewódzkie, te które są stolicami województw.
Z kolei Starosta zacytował piąty akapit projektu stanowiska i podkreślił przy tym, że ten fragment oddaje istotę problemu, który jest poruszany.
Następnie Starosta dodał: miasta wojewódzkie, przy obecnym kształcie programów pomocowych, o których wspominamy w stanowisku, decydują o tym, iż miasta wojewódzkie są skazane na sukces inwestycyjny. Podobne stanowisko jest wypracowywane przez powiat suwalski. Gminy będą w nieco lepszej sytuacji, ponieważ będą mogły korzystać z programu PROW, w którym będzie mniej środków o 2 mln zł, a ta pula zmniejszy się z jedynie z 17 do 19 mld Euro – w skali kraju. W przedłożonym projekcie stanowiska Zarządu podkreślamy, że przyjęte założenia dotyczące programów pomocowych spowodują utrwalenie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami naszego województwa. Z panem Marszałkiem Województwa Podlaskiego staramy się spotkać od dłuższego czasu, jednak nic z tego nie wychodzi, nasze zabiegi w tym zakresie nie przynoszą żadnych rezultatów, podobnie jak kwestia konsultacji społecznych – do których albo nie dochodzi, albo też wnioski samorządowców nie są brane pod uwagę.

Edyta Zawojska – naczelnik Wydziału PRS – uzupełniając zaznaczyła, że na mapie inwestycyjnej województwa podlaskiego w zakresie modernizacji i budowy dróg, region łomżyński w zasadzie nie istnieje

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego włączenia Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Podlaskiego jako podmiotu uprawnionego do aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie na lata 2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 76/274/2013 z dnia 23 października 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – nawiązując do powyższego poprosił o przesłanie ww. stanowiska między innymi do wszystkich radnych województwa podlaskiego oraz parlamentarzystów.

Ad.4 1) Starosta w sprawach różnych – w odpowiedzi na wniosek pani Ireny Przybylak – poinformował, że do dnia 10 listopada br. zostanie wykonane odwodnienie na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowo – gmina Piątnica. Zaznaczył przy tym, że te zadanie Zarząd Dróg Powiatowych wykona własnymi siłami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 2) Irena Przybylak – poprosiła o zwrócenie uwagi Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie, że w celu uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej warto rozważyć zmniejszenie liczby lamp oświetleniowych, które są włączone przez całą noc.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.


Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 76-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 25 paź 2013 12:56
Data opublikowania: piątek, 25 paź 2013 12:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1657 razy