BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności..."

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 226015 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Część I: - zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 1 uczestnika projektu pn.Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część II: Kurs dogoterapii dla osoby prowadzącej zajęcia z dogoterapii dla 1 uczestnika projektu pn.Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część I: zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 1 uczestnika projektu - wykonywania świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Termin wykonania usługi: do 30 listopada 2013 Miejsce wykonania usługi: Stare Kupiski, 18-400 Łomża Przewidywana liczba godzin rehabilitacyjnych: 25 Wykonawca w cenie usługi musi uwzględnić: Dojazd do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej Usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej m. in: ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia mobilizacji i manipulacji stawów, nauka chodzenia o kulach, ćwiczenia równoważne, nauka czynności lokomocyjnych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, wykonujące działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Dodatkowym atutem jest posiadanie przez rehabilitanta umiejętności prowadzenia terapii Kaltenborn-Evjenth. Część II: Kurs dogoterapii dla osoby prowadzącej zajęcia z dogoterapii. Ilość uczestników: 1 Termin realizacji usługi: do 30 listopada 2013 Miejsce realizacji usługi: cała Polska Organizacja szkolenia: wykonawca może dołączyć uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, zajęcia powinny być skumulowane po kilka godzin szkoleniowych dziennie i odbywać się w trybie weekendowym Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: Minimum jedno spotkanie z szkoleniowcem psów reprezentującym jedno ze służb państwowych np. z straży pożarnej, policji, straży granicznej itp. Minimum 8 godzin praktycznych realizowanych w oddziale szpitalnym (np. dziecięcym, psychiatrycznym). Udział w szkoleniu grupy ratowniczo poszukiwawczej, która wykorzystuje podczas akcji ratunkowych psy. Praktyczne techniki dogoterapii wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wizyta w klinice weterynaryjnej wraz z prezentacją nowoczesnych technik diagnostycznych. Przeprowadzenie zajęć z bezpiecznego przewożenia psów samochodem. Praktyczne przeprowadzanie testów predyspozycji psa do pracy w dogoterapii. Udział uczestnika kursu wraz z psem w otwartej imprezie edukacyjnej z udziałem psów, (np festyn. piknik, event) prowadzonej przez organizatora kursu. Metodyka szkolenia psów. Wymagania stawiane wykonawcom: Wykonawca powinien posiadać zgodę na realizację szkoleń w danym zakresie, a program i czas trwania szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wytycznymi. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sali dydaktycznej, specjalistycznej pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osprzętu i odzieży ochronnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Ponadto każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć. Uczestnik podczas szkolenia musi mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości. Uczestnikowi szkolenia każdego dnia należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche lub sztukowe (różnego rodzaju), kanapki. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budynek i sale szkoleniowe muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia ( musza też zawierać logotypy POKL, EFS oraz informacje o realizowanym projekcie). Kurs niekończący się egzaminem państwowym musi kończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.). Po zakończeniu każdego kursu uczestnik otrzyma 2 zaświadczenia: zaświadczenie, które w treści musi zawierać w szczególności: dane osobowe uczestnika - absolwenta kursu (z datą i miejscem urodzenia), nazwę organizatora kursu, termin realizacji kursu, cel kursu, miejscowość i datę wydania zaświadczenia, podpis i pieczęć Wykonawcy uprawnionego do wydania zaświadczenia, nazwę zajęć edukacyjnych i wymiar godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie poszczególnych modułów kursu oraz zaświadczenie zawierające dane wymienione w pkt. a wraz z umieszczonymi oznaczeniami Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja: Projekt Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca sporządzi protokół z egzaminu kończącego kurs. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r. 1Ponadto wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do tydzień po rozpoczęciu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem) kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w przypadku kursu, w którym warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik badań. Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem): kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi, czytelnymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, kserokopię protokołu egzaminacyjnego, komplet materiałów dydaktycznych, ankiety ewaluacyjne, sprawozdanie z przeprowadzonego kursu oraz dokumentację fotograficzną zajęć kursu oraz zajęć rehabilitacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu ramowego rozkładu Zajęć..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 85.12.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponować co najmniej 1 osobą uprawnioną do przeprowadzania kursu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 1 uczestnika projektu pn.Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 1 uczestnika projektu - wykonywania świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Termin wykonania usługi: do 30 listopada 2013 Miejsce wykonania usługi: Stare Kupiski, 18-400 Łomża Przewidywana liczba godzin rehabilitacyjnych: 25 Wykonawca w cenie usługi musi uwzględnić: 1. Dojazd do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej 2. Usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej m. in: ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia mobilizacji i manipulacji stawów, nauka chodzenia o kulach, ćwiczenia równoważne, nauka czynności lokomocyjnych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, wykonujące działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Dodatkowym atutem jest posiadanie przez rehabilitanta umiejętności prowadzenia terapii Kaltenborn-Evjenth..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs dogoterapii dla osoby prowadzącej zajęcia z dogoterapii dla 1 uczestnika projektu pn.Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs dogoterapii dla osoby prowadzącej zajęcia z dogoterapii. Ilość uczestników: 1 Termin realizacji usługi: do 30 listopada 2013 Miejsce realizacji usługi: cała Polska Organizacja szkolenia: wykonawca może dołączyć uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, zajęcia powinny być skumulowane po kilka godzin szkoleniowych dziennie i odbywać się w trybie weekendowym Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: Minimum jedno spotkanie z szkoleniowcem psów reprezentującym jedno ze służb państwowych np. z straży pożarnej, policji, straży granicznej itp. Minimum 8 godzin praktycznych realizowanych w oddziale szpitalnym (np. dziecięcym, psychiatrycznym). Udział w szkoleniu grupy ratowniczo poszukiwawczej, która wykorzystuje podczas akcji ratunkowych psy. Praktyczne techniki dogoterapii wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wizyta w klinice weterynaryjnej wraz z prezentacją nowoczesnych technik diagnostycznych. Przeprowadzenie zajęć z bezpiecznego przewożenia psów samochodem. Praktyczne przeprowadzanie testów predyspozycji psa do pracy w dogoterapii. Udział uczestnika kursu wraz z psem w otwartej imprezie edukacyjnej z udziałem psów, (np festyn. piknik, event) prowadzonej przez organizatora kursu. Metodyka szkolenia psów..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2013 17:03
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2013 17:06
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2022 razy