BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 77/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 76-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o podjęcie działań w celu poprawy stanu budżetu PUP na 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 r.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie przyznania kwoty 10.000 zł na opłacenie kosztów podziału działek.
9. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Śniadowo.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
11. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu na 2014 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2014 rok.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
13. Wprowadzenie zmian do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2013/2014.
14. Zatwierdzenie listy laureatów wytypowanych do nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w roku 2013 wraz z proponowaną wysokością nagrody.
15. Podział środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych.
16. Sprawy różne:
• Informacja nt. wykonania odwodnienia na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowo – gmina Piątnica,
• Informacja nt. planowanego remontu drogi powiatowej we wsi Konarzyce.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 76-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 76-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – wniosek o podjęcie działań w celu poprawy stanu budżetu PUP na 2014 rok jest wynikiem ustaleń, które zapadły podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 października br. Dodam, że pewne zmiany budżetowe wynikają także ze zmiany wysokości puli w ramach Funduszu Pracy, który aktualnie będzie skalkulowany na poziomie 5 %, wcześniej było to 7 %. Pozostałe 2 % ma być przeznaczane dla wyróżniających się urzędów pracy. Z pewnością duży wpływ na kondycję naszej jednostki ma przekazywana subwencja przez Urząd Miejski, która jest uszczuplana. Taki proceder ma miejsce od 2011 roku. Łącznie ta subwencja została uszczuplona o około 300.000 zł.
Z tych 7 % procent dotychczas zatrudniałem sprzątaczki, natomiast wobec zmniejszenia tych środków wypowiedziałem sprzątaczkom umowy o pracę i mam zamiar zlecić te zadania firmom zewnętrznym. Dotychczasowym sprzątaczkom również zaproponowałem złożenie oferty na sprzątanie urzędu i aktualnie rozważają one założenie swoich firm przy wsparciu środków na aktywizację bezrobotnych lub środków na tworzenie spółdzielni socjalnych.
Warto zauważyć, że w sprawach sądowych dotyczących zwrotu części nieprzekazywalnej subwencji na utrzymanie urzędów pracy zapadają orzeczenia na korzyść organów prowadzących te jednostki (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o podjęcie działań w celu poprawy stanu budżetu PUP na 2014 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Starosta – Prezydent Miasta Łomża obiecał, że przychylnie rozpatrzy wniosek, który omawiamy. Dodatkowo zwracał uwagę na to, że Miasto Łomża finansuje niektóre wspólne zadania w ramach podpisanych porozumień. Subwencja powinna w całości trafiać do organów prowadzących powiatowe urzędy pracy. Nasze wystąpienie, które Państwo otrzymaliście, dokładnie przedstawia nasze zdanie na ten temat. Nie zgadzamy się na to, aby Miasto zarabiało na przekazywaniu subwencji. Będziemy zabiegać na różnych szczeblach, aby takie współfinansowanie urzędów pracy zmienić.

Mieczysław Bieniek – Powiat Radomski wysadził wraz z odsetkami różnicę w przekazywanej subwencji w ramach współfinansowania urzędów pracy.
Nasz urząd stara się prowadzić racjonalną gospodarkę finansową, oszczędzamy na wszelkich mediach, aby zapewnić płynność finansową.
Marianna Ciszewska – dodała, że PUP wejdzie w przyszły rok ze zobowiązaniami, ale te zobowiązania nie będą miały charakteru wymagalnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli ww. wniosek.

Ad.4. Ad.5 i Ad.6 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – przypomnę, że w dniu 24 października br. Komisja powołana przez Starostę Łomżyńskiego dokonała oceny formalnej i merytorycznej na prowadzenie: powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach, domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie, domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży. Dodam, że oferty złożyły tylko te podmioty, które dotychczas realizowały ww. zadania, czyli na każde zadanie publiczne wpłynęła jedna oferta.
Ponadto chciałbym podkreślić, że w Ośrodku w Kownatach mamy zgłoszonych kolejnych pensjonariuszy, w tym dwoje jest z Kolna, czyli będzie już pełna obsada.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/275/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/276/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W trzecim głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/277/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 r. dotyczy uchwały, która musi być podejmowana przez Zarząd kwartalnie, co wynika z ustawy o finansach publicznych. Generalnie realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Wydatki w g naszych przewidywań będą zrealizowane w całości, natomiast dochody w niewielkim stopniu mogą być ponadplanowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/278/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że wniosek w sprawie przyznanie kwoty 10.000 zł na opłacenie kosztów podziału działek dotyczy inwestycji drogowej we wsi Wagi – gm. Przytuły, przygotowywanej do realizacji w roku następnym. Wójt Gminy Przytuły w pełni opłacił wykonanie projektu technicznego. Natomiast, aby można były wykonać inwestycję potrzebne jest przygotowania pasa drogowe i stąd wynika nasz wniosek (ww. wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie przyznania kwoty 10.000 zł na opłacenie kosztów podziału działek.

Ad.9 Starosta – poinformował, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo podobnie jak w poprzednim przypadku dotyczy opłacenia kosztów podziału działek w ramach inwestycji drogowej na odcinku drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 667 do miejscowości Zagroby.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży uzupełniając poinformował, że w ramach odbytego spotkania z mieszkańcami okolicznych miejscowości w sprawie wyrażenia zgody na wykup ich działek ZDP uzyskał taką zgodę. Natomiast aktualizacja dokumentacji to 8.000 zł, koszty te mają być podzielone na oba samorządy po 50 %. Natomiast wykup działek to koszt szacunkowy w wysokości 32.000 zł. Gmina ma pokryć koszt w wysokości 20.000 zł, a Powiat koszt w wysokości 12.000 zł.
Reasumując podkreślił, że ta inwestycja musi być wykonana ze względu na podtapianie, natomiast koszty bieżącego utrzymania tego odcinka bez remontu przekraczają 50.000 zł rocznie (projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo.

Ad.10 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych. Konkretnie w projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 885.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, z tego o 357.500,00 zł w § 2710 - dochody bieżące, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 27 września 2013 r. o pomocy finansowej z Gminy Miastkowo dla Powiatu Łomżyńskiego oraz o 527.500,00 zł w § 6300 - dochody majątkowe, w związku z zawartym porozumieniem nr 12/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. o pomocy finansowej z Gminy Wizna na wspólnie realizowaną inwestycję na drodze powiatowej Nr 1964B.
Ponadto w projekcie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 572.729,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r.

Starosta – dodał, że zmniejszenie środków wynika z tego, że pierwotnie planowana dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 1.459.296 zł, a po przetargu dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 50% to wartość 886.567 zł.

Barbara Gorzęba – kontynuując stwierdziła, że w projekcie uchwały dokonuje się także przeniesienia wydatków bieżących – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z 17 października 2013 roku, na kwotę 72.881,00 zł w planie finansowym PCPR w Łomży w ramach działu 852. Zmiany te powstały w związku z przewidywanym brakiem środków w rozdziale 85201 oraz przewidywaną nadwyżką środków w rozdziale 85204. Występujące braki spowodowane są wyższą liczbą dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych niż przewidywano.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/279/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dotyczy dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.175,00 zł w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i mają uzupełnić wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/280/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Ad.10 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dotyczy przeniesienia z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” kwoty 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, co jest skutkiem wniosków Dyrektora ZDP, które zostały zaakceptowane na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/281/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok jest kwestią formalną. Zarząd Powiatu co kwartał podejmuje takie uchwały porządkowe, które są wynikiem decyzji kierowników jednostek organizacyjnych wprowadzających zmiany w planie finansowych tych jednostek. Są to jedynie zmiany między paragrafami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/282/2013 z dnia 30 października 2013 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że wstępne założenia do budżetu na 2014 rok uwzględniające planowane dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2014 rok, w porównaniu z pierwotnymi założeniami tymi, które były omawiane na poprzednim posiedzeniu Zarządu, różnią się jedynie pod względem pozycji dotyczącej informatyki – „Wdrożeni usług informatycznych przez Powiat”. Wydatki w tym zakresie po przetargu wydatki zwiększyły się i wszystkie jednostki, które uczestniczyły w tym projekcie – a było ich 129 – muszą zaakceptować takie zwiększenie wydatków. Nasz udział ma zwiększyć się o ponad 17.000 zł (wstępne założenia do budżetu na 2014 rok uwzględniające planowane dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2014 rok stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu)..

Starosta – jeżeli nie będzie zgody wszystkich jednostek uczestniczących w tym projekcie na zwiększenie swojego udziału to Zarząd Województwa rozważą rezygnację z jednego z komponentów – dotyczącego szkół.

Barbara Gorzęba – kontynuując dodała, że dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały w dużym stopniu okrojone, w największym stopniu zostały zmniejszone dotacje na zadania geodezyjne – o ponad 553.000 zł. Ponadto w roku bieżącym roku zabraknie już środków na składki zdrowotne.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych była podjęta w 2010 roku i obecnie – po konsultacji z radcą prawnym – wymaga pewnych aktualizacji. Między innymi zmiany dotyczą wyeliminowania zapisu „dwukrotnego postępowania komorniczego”, ponieważ drugie postępowanie komornicze wiąże się jedynie z dodatkowymi kosztami komorniczymi, które w tym przypadku ponosiłby Powiat, natomiast opłaty komornicze są znaczne. Ponadto w paragrafie 2 ust. 4 wprowadzono zmiany porządkowe. Z kolei zmiany dotyczą wprowadzenia zwiększenia możliwości zmian między paragrafami, które wprowadzane są przez kierowników jednostek – z kwoty 5.000 do kwoty 10.000 zł. Także zmiany dotyczą zwiększenia do kwoty 50.000 zł, która może być umorzona przez Zarząd Powiatu – w przypadkach kiedy postępowanie sądowe oraz komornicze nie przyniosło oczekiwanych skutków i wierzyciela nie da się już pociągnąć do odpowiedzialności. Takie dwa przypadku mamy aktualnie, pierwszy dotyczy firmy, która przestała już istnieć, a nie wywiązała się z umowy o wykonanie dokumentacji technicznej dla nas. Druga sprawa dotyczy baru „Alicja”, który także przestał już istnieć i nie mamy żądnych możliwości formalnych do ściągnięcia należności.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Ad.13 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – wprowadzenie zmian do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2013/2014 wynika z Wniosku Dyrektora tej placówki, która wobec wzrostu prac administracyjnych zwróciła się o zwiększenie wymiaru zatrudnienia o ½ etatu.

Starosta – dodał, że subwencja oświatowa, która jest przekazywana na działalność Poradni w pełni wystarcza na pokrycie zwiększenia wymiaru zatrudnienia o ½ etatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali zmiany do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2013/2014.

Ad.14 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – poinformowała, że Kapituła powołana w ramach konkursu na nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w roku 2013 wytypowała:
1. Panią Barbarę Turowską – kustosza Muzeum Przyrody w Drozdowie – za całokształt działalności i osiągnięć w dziedzinie kultury.
2. Pana Adama Frączka – Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży – za całokształt działalności i osiągnięć w dziedzinie sportu.
3. Pana Zbigniewa Zdanowicza – Prezesa Zarządu Głównego TPZŁ – za całokształt działalności i osiągnięć w dziedzinie inicjatywa społeczno-gospodarcaza.
Elżbieta Gosk podkreśliła przy tym, że nagrody Starosty dla laureatów zostały zaproponowane przez kapitułę w wysokości – po 2.000 zł (lista laureatów wytypowanych do nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w roku 2013 wraz z proponowaną wysokością nagrody stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali listę laureatów wytypowanych do nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w roku 2013 wraz z proponowaną wysokością nagrody.

Ad.15 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – poinformowała, że na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych została przyznana subwencja w wysokości 8.703,50 zł. W powiecie łomżyńskim funkcjonują obecnie dwa schroniska, z tym że w schronisku w Wiźnie nikt nie skorzystał z noclegów, natomiast w schronisku w Drozdowie wykorzystano 50 miejsc noclegowych (proponowany podział środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali zaproponowany podział środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Ad.16 1) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży w sprawach różnych – w odpowiedzi na zapytanie członka Zarządu Powiatu – pani Ireny Przybylak poinformował, że najpóźniej do dnia 15 listopada br. zostanie wykonane odwodnienie na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowo – gmina Piątnica. Zaznaczył przy tym, że te zadanie będzie miało kilkudniowe opóźnienie, ponieważ wymogi proceduralne się wydłużyły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.16 2) Wiesława Masłowska – członek Zarządu Powiatu poprosiła o przedstawienie informacji nt. planowanego remontu drogi powiatowej we wsi Konarzyce.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że ww. odcinek drogi – o długości około 250 m zostanie utwardzony, aby zachować jego przejezdność, natomiast kwestia wykonania projektu technicznego na przebudowę tej drogi jest otwarta i jeżeli te zadanie ma być pokryte ze środków Powiatu Łomżyńskiego to decyzję musi w pierwszej kolejności podjąć Zarząd Powiatu, a jeżeli ma być sfinansowane ze środków Gminy to jest to decyzja Wójta i Rady Gminy.

Wiesława Masłowska – nawiązując do powyższego poprosiła Dyrektora ZDP w Łomży o skierowanie wniosku do Wójta Gminy Łomża z prośbą o zarezerwowanie środków na wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej we wsi Konarzyce.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 77-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 5 lis 2013 15:30
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2013 15:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1598 razy