BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 79/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 78-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci na rzecz Fundacji Rady Lokalnej.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania nieruchomości w Gaci wobec nieopuszczenia budynku przez lokatora.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie naliczania czynszu za bezumowne korzystanie z lokalu 59/3 w Gaci.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża w ilości 157 szt.
17. Zapoznanie z porządkiem obrad XXX Sesji Rady Powiatu.
18. Sprawy różne:
• rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w sprawie przeznaczenia ponadplanowych dochodów na zakupy,
• przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły dotyczące zmiany porozumienia,
• przyjęcie porozumienia z Gminą Piątnica dotyczące zmiany porozumienia,
• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 78-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 78-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży proponuje dwie zmiany, które zostały wymuszone ustawą z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej. Pierwsza dotyczy zmiany nazewnictwa, nazwa Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ma zmienić się na Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży. Status naszej jednostki będzie określony jako podmiot leczniczy, natomiast wszystkie nasze pozostałe ośrodki będą nazywać się przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego.
Poza tym w celach Zakładu dopisujemy zadanie pod nazwą opieka długotrwała oraz medycyna szkolna. Te zadania realizujemy natomiast cele w statucie dotychczas nie zawierały tych elementów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej została przeprowadzona na podstawie corocznej kontroli wykonanej przez naszą jednostkę. Kontrola ta nie wniosła zastrzeżeń. Pozytywnie oceniono wszystkie kontrolowane elementy, w tym także postępy osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej finansowo zasilane są w wysokości 90 % kosztów funkcjonowania z pfron i w 10 % z budżetu powiatu.
Warsztaty terapii powinny w ciągu kilku lat, maksymalnie 5-6 lat, przygotować osoby niepełnosprawne do pracy w zakładach chronionych. Jednak od lat są już tzw. przechowalniami, bowiem w zasadzie nie ma takich zakładów pracy. Klika osób w naszych wtz-tach posiada już umiejętności, które kwalifikują je do pracy w zakładach chronionych, jednak nie ma takiego zapotrzebowania.

Starosta – czy te osoby uzyskały umiejętności do pracy w wyniku pracy w warsztatach?

Edward Jarota – takie umiejętności posiadały one, jednak warsztaty wyeksponowały te umiejętności, bez pracy w warsztatach raczej takiej zdolności by się nie ujawniły.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/287/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – uchwała, którą proponujemy zmienić jest wynikiem tegorocznych zaleceń pokontrolnych RIO, która wskazała, że w dotychczasowej uchwale nie ma określonych zasad najmu w sytuacji, kiedy nastąpi śmierć najemcy. Wobec tego w nowym rozdziale – nr 4 zawarliśmy te zapisy. Warto przy tym zaznaczyć, że takich przypadków w naszym powiecie jeszcze nie było, więc z tego powodu nie zostały przewidziane regulacje dotyczące niniejszej sprawy. Dokładnie rzecz biorąc w paragrafie 1 wprowadza się następującą zmianę: po Rozdziale III – Zamiany lokali mieszkalnych dodaje się Rozdział IV – Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, w brzmieniu określonym w § 8:
„1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
2. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu, wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
3. Jeżeli wezwanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie odnosi skutku, występuje się do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.”

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.
Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – kolejna uchwała, którą proponujemy zmienić również jest wynikiem zaleceń pokontrolnych RIO, która wskazała, że w dotychczasowej uchwale nie ma uregulowań co do wynajmu i wydzierżawiania lokali na okres dłuższy niż 3 lat a szczególnie na okres nieoznaczony. Dotychczas stosowaliśmy sformułowanie – na okres 3 lat i powyżej 3 lat, jednak RIO poleciło nam doprecyzowanie tych zapisów. Konkretnie w paragrafie 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony”,
2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dzierżawy oraz najmu nieruchomości i lokali na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dokonuje się z zastrzeżeniem ust. 4 w trybie przetargowym.”

Elżbieta Parzych – większość samorządów w ten sposób regulowało zasady wydzierżawiania i wynajmu lokali, natomiast RIO takie zalecenia stosuje podczas kontroli w tych samorządach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata.

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci na rzecz Fundacji Rady Lokalnej wynika z faktu, że kolejny raz nikt nie zgłosił się do rokowań. W związku z tym Zarząd Powiatu uznał, że należy przygotować sprzedaż nieruchomości w Gaci w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na takie ogłoszenie odpowiedziała Fundacja Rady Lokalnej Zakonu Rycerzy Kolumba.
Z kolei Naczelnik Wydziału GN wymienił zadania, które realizuje ww. Rada. Zadania te nie są związane z działalnością zarobkową.
Reasumując dodał, że sprzedaż w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości musi odbyć się za zgodą Rady Powiatu a wartość obniżenia może sięgać 99 % ceny.

Starosta – Fundacja Rady Lokalnej Zakonu Rycerzy Kolumba działająca przy Łomżyńskiej Katedrze zwróciła się o sprzedaż w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci. Zapewnili mnie, że posiadają środki, które będą mogli przeznaczyć na remont tej nieruchomości. Moim zdaniem jest to duża szansa na zagospodarowanie tego obiektu, który próbujemy sprzedać od około 2 lat. Należy podkreślić, że nieruchomość ta generuje duże koszty, które ponosimy z budżetu powiatu. Uważam, że działalność tej organizacji jest bardzo szlachetna i trwa od wielu lat w różnych krajach zajmując się wspieraniem osób defaworyzowanych z różnych względów, między innymi ze względu na problemy z uzależnieniami itp.

Irena Przybylak – osobiście bardzo wysoko oceniam działalność Fundacji Rady Lokalnej Zakonu Rycerzy Kolumba, której członkiem jest między innymi były Starosta Łomżyński – pan Wojciech Kubrak.
Poza tym chciałabym zapytać, czy Fundacja planuje tam zlokalizować swoje biuro, czy też będzie tam organizować bezpośrednio pomoc dla osób defaworyzowanych?

Starosta – w nieruchomości w Gaci Fundacja planuje zorganizowanie opieki i wsparcia dla osób potrzebujących.
Na pewno będziemy musieli zlecić wycenę nieruchomości i określić rząd wielkości kwoty, którą będzie musiała nam zapłacić Fundacja – po obniżce.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali sprzedaż w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci na rzecz Fundacji Rady Lokalnej.

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania nieruchomości w Gaci wobec nieopuszczenia budynku przez lokatora związane jest działaniami, które Zarząd Powiatu podejmuje od kilku miesięcy a dotyczą one dalszego funkcjonowania ww. nieruchomości. Lokator – pan Kotowski już rozwiązał z nami umowę najmu i tylko w okresie zimowym będzie przechowywał swoje meble, które później zabierze.
Natomiast drugi z najemców nie uregulował należności na kwotę ponad 3.000 zł, wobec tego, zgodnie z przysługującym nam prawem wypowiedzieliśmy mu umowę najmu i zaproponowaliśmy inny lokal. Odmówił on wynajem tego lokalu, ponieważ był w jego ocenie zbyt mały. Więc zaproponowaliśmy mu inne lokale do wynajęcia, które także odrzucił. Mimo nakazu opuszczenia lokalu pan Lutostański nie opuścił go. Wcześniej wystosowaliśmy do niego pismo z informacją, że budynek nie będzie ogrzewany tej zimy oraz że odłączymy dopływ energii elektrycznej na klatce schodowej. Z tego powodu pan Lutostański wystosował zawiadomienie do Prokuratury, że rzekomo naruszyliśmy art. 231 paragraf 1 k.k., który mówi o przekroczeniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Byliśmy już w tej sprawie przesłuchani, mam tu na myśli także panią Paulinę Gałązkę. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Musimy także pamiętać o tym, że za utrzymywanie 600 m2, z których zajmowanych jest jedynie około 60 m2, może być uznane przez służby kontrolujące za niegospodarność. Sprawa w sądzie, która odbędzie się na nasz wniosek została wyznaczona na 4 grudnia br. Jeżeli sąd orzeknie o bezprawnym zajmowaniu lokalu to eksmisja nastąpi po zapewnieniu lokalu zastępczego przez Gminę. Oczywiście, aby przyspieszyć procedurę możemy wskazać swój lokal. Dodam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami eksmisji „na bruk” nie można zarządzić do końca marca.
Radca prawny także wypowiedział się, że pan Lutostański bezprawnie zajmuje lokal w Gaci, ponieważ nie świadczy nam należności za czynsz. W związku z tym my także nie mamy obowiązku świadczyć mu usług najmu lokalu.
Mamy także podejrzenie, że lokatorzy opalają włamując się do kotłowni. Rozważamy zawiadomienie odpowiednich służb o tej sprawie. Pani, która tłumaczyła nasze wątpliwości stwierdziła, że właśnie paliła śmieci na podwórku i stąd tyle dymu, ale mamy obawy, że było inaczej.

Elżbieta Parzych – jak ten lokator jest oceniany w swoim środowisku.

Stanisław Kozikowski – trudno nam to ocenić.

Starosta – możemy stwierdzić, że na pewno był w poważnym konflikcie z innym lokatorem, który rozwiązał z nami umowę najmu i już opuścił nieruchomość w Gaci – mam na myśli pana Kotowskiego.
Chciałbym zapytać, jaki jest system obiegu wody w tej nieruchomości?

Stanisław Kozikowski – jest to obieg grawitacyjny. Dodam, że używanie instalacji elektryczne przy wykorzystaniu urządzeń domowych o dużej mocy grozi pożarem i z tego tytułu odcięliśmy dopływ energii na klatce schodowej, o czym wcześniej powiadomiliśmy pana Lutostańskiego. Na dzień dzisiejszy budynek nie jest opalany i nie jest zarządzany, nie wiem czy mamy umowę zarządu ponownie zawierać.

Starosta – czy w związku z tym, że pan Lutostański nielegalnie przebywa w naszej nieruchomości możemy go wymeldować z tej nieruchomości?

Elżbieta Parzych – dopóki tam przebywa nie mamy prawa go wymeldować.

Starosta – jeżeli nie mamy obowiązku ogrzewania tego budynku to nie powinniśmy ponosić kosztów ogrzewania. Należy teraz poczekać do wyroku sądu, pierwsza rozprawa odbędzie się już za kilka dni, może sąd zdoła ustalić jakieś istotne fakty w problemowej sprawie.

Elżbieta Parzych – powinniśmy także powiadomić Gminę, że w tej nieruchomości, która nie jest ogrzewana, przebywa rodzina i warto przeprowadzić wywiad środowiskowy, czy rodzina pana Lutostańskiego nie potrzebuje pomocy z Gminy. W tych sprawach sami nie możemy nic ustalić, bowiem Gmina ma zadania z zakresu opieki społecznej.

Starosta – jakie ma zaległości wobec nas pan Lutostański – na dzień dzisiejszy?

Stanisław Kozikowski – około 4.000 zł. Ten lokator wpłaca co jakiś czas kwoty, które w jego ocenie są odpowiednie.

Starosta – jakie są koszty czynszu tego lokalu?

Stanisław Kozikowski – 758 zł / 1 m-c.

Irena Przybylak – czy pan Lutostański jest zainteresowany kupnem tej nieruchomości?

Starosta – zainteresowany jest, z tym, że dotychczas ani razu nie przystąpił do negocjacji czy rokowań.

Stanisław Kozikowski – generalnie w tej sprawie toczą się aż 4 postępowania. W mojej ocenie jesteśmy na dobrej pozycji, ponieważ zachowaliśmy zasady gospodarności i także zaoferowaliśmy najemcy kilka innych lokali. Ponadto pan Lutostański skierował skargę do Wojewody Podlaskiego.
Oczywiście sąd może uznać, że np. powinniśmy zwrócić lokatorowi koszty poniesione na ogrzewanie, o ile takie koszty zostaną udokumentowane.

Starosta – z pewnością może nam ktoś zarzucić, że w okresie zimowym nie ogrzewamy budynku, w którym przebywają ludzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili powiadomić Gminę o tym, że w nieruchomości położonej we wsi Gać przebywa rodzina i należy przeprowadzić wywiad środowiskowy, czy ta rodzina nie potrzebuje pomocy z Gminy, bowiem ma problemy i zamieszkuje obiekt, który nie jest ogrzewany.
Członkowie Zarządu postanowili także, że dalsze postępowanie w problemowej sprawie zostanie ustalone po pierwszej rozprawie sądowej – w dniu 4 grudnia br.
Ponadto Starosta poprosił Naczelnika Wydziału GN o przeprowadzenie rozeznania w zakresie rozwiązań, które w podobnej sytuacji były zastosowane przez samorządy.

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci wynika z tego, że ostatnie rokowania również nie powiodły się i nieruchomość nie została sprzedana. Natomiast wg procedury kolejne rokowania muszą odbyć się do końca marca 2014 roku.

Starosta – zaproponował wstrzymać procedurę do momentu zakończenia sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci na rzecz Fundacji Rady Lokalnej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili wstrzymać procedurę do momentu zakończenia sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci na rzecz Fundacji Rady Lokalnej.

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – wprowadzając do tematu dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie naliczania czynszu za bezumowne korzystanie z lokalu 59/3 w Gaci zapoznał zgromadzonych z wyliczeniami kosztów naliczania czynszu zaznaczył, że jeżeli bierze się pod uwagę fakt, iż pan Lutostański zajmuje lokal bezumownie, to należy się na rzecz powiatu wypłacenie odszkodowania. Miesięcznie strata powiatu z tytułu bezumownego zajmowania lokalu wynosi 225,76 zł – bez kosztów ogrzewania oraz światła na klatce schodowej. Kwota ta mogłaby być naliczana od 1 września br., czyli okresu, w którym nie ogrzewaliśmy lokalu. Natomiast stawka czynszu do 31 sierpnia br. byłaby ustalona na poziomie określonym w umowie najmu. Wg wyliczeń rozliczenie sezonu grzewczego 2012-2013 dla najemcy Jana Lutostańskiego (lokal mieszkalny nr 59/3 w miejscowości Gać) w zakresie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku przedstawia się następująco: zakup węgla od początku sezonu grzewczego do 31 grudnia 2012 r. 8 862,49 zł; zakup węgla od 1 stycznia 2013 r. do końca sezonu grzewczego 13 325,00 zł; wynagrodzenie palacza w sezonie grzewczym 1 136,39 zł x 7 = 7 954,73 zł; dzierżawa kontenera i wywóz popiołu 778,50 zł x 7 = 5 449,50 zł; suma: 35 591,72 zł. Koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej w całym sezonie grzewczym 2012-2013 wyniósł 92,28 zł (35 591,72 zł /385,67 m2). Koszt ogrzania lokalu nr 59/3 o pow. uzyt. 68,62 m2 wyniósł 6 332,25 zł (92,28 zł x 68,62 m2). Koszty za ogrzewanie naliczone najemcy od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wyniosły 1 294,16 zł. ([410,00 zł – 51,46 zł – 35,00 zł] x 4) 35,00 zł koszty zarządu – zaliczka na koszty eksploatacyjne 51,46 zł – czynsz najmu. Od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. wyniosły 4 139,20 zł (517,40 zł x 8). Suma to 5 433,36 zł. Wobec tego różnica do zapłaty na rzecz powiatu łomżyńskiego: 898,89 zł (6 332,25 zł – 5 433,36 zł). Zaległość na koniec listopada 2013 r., według stawki 758,26 zł miesięcznie wynosi 5 060,86 zł. Natomiast zaległość na koniec listopada 2013 r., według stawki 225,76 zł miesięcznie wynoszą 4 362,25 zł (3463,36 zł + 898,89 zł). W związku z tym od 1 września 2013 r. powinno być naliczane odszkodowanie za bezumowne korzystanie w wysokości 225,76 zł miesięcznie, natomiast sezon grzewczy 2012-2013 powinien być rozliczony w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Elżbieta Parzych – uważam, że te rozwiązanie jest właściwe i wg tej kalkulacji powinien być naliczany czynsz dla pana Lutostańskiego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili naliczać od 1 września 2013 r. odszkodowanie za bezumowne korzystanie w wysokości 225,76 zł miesięcznie, natomiast sezon grzewczy 2012-2013 postanowili rozliczyć w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. – wg poziomu określonego w umowie najmu.

Ad.11 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – wprowadzając do tematu dotyczącego uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego poinformował, że wg zaleceń pokontrolnych RIO należy dostosować Statut w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych. Dotyczyło to kwestii zmian w zakresie odwoływania i powoływania sekretarza powiatu.
Dodatkowo przy tej okazji proponowane jest wprowadzenie zmian wynikających z innych uwarunkowań. Zalecane jest przyjęcie Statutu w wersji jednolitej, bowiem na przestrzeni ostatnich lat był on już pięciokrotnie nowelizowany. Z kolei zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu, że Powiat posiada herb i flagę, które podlegają ochronie prawnej. Wcześniej takiego zapisu nie było.

Starosta – czy ten zapis nie powinien obejmować także sztandaru?

Wiesław Jemielity – radca prawny zalecił wprowadzenie zapisu, że Powiat posiada herb i flagę, które podlegają ochronie prawnej.
Kolejną zmianą jest zmiana przepisu prawnego – na kodeks wyborczy.
Następnie zmodyfikowany został zapis w zakresie zwoływania pierwszego posiedzenia rady powiatu – czyli wpisujemy w statucie pierwszą sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborczych, co jest zgodne z nowymi uregulowaniami w tej kwestii.
Ponadto została wprowadzona zmiana zapisu w postaci Wydział Organizacyjny i Kadr, wcześniej była używana w niektórych przypadkach nazwa zlikwidowanego wydziału – Biuro Obsługi Rady Zarządu i Komisji.
Inną zmianą jest zlikwidowanie zapisu, że protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza Sekretarz Komisji, ponieważ był to martwy zapis. W dotychczasowych sytuacjach protokół zawsze sporządzał pracownik obsługujący Komisję Rewizyjną – robiąc to na tzw. zlecenie Komisji.
Poza tym proponujemy zapis zmieniający nazewnictwo z odniesienia do tajemnicy państwowej na ochronę informacji niejawnych i ochrony danych osobowych – zgodnie z obowiązującą aktualnie nomenklaturą.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

Ad.12 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży dotyczy zmiany porządkującej podległość staroście Powiatowego Urzędu Pracy, co było realizowane w zasadzie od początku kadencji. Ponadto w projekcie uchwały proponowane jest podporządkowanie i nadzorowanie wicestaroście pracy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Trzecia zmiana dotyczy przesunięcia podległości pełnomocnika ochrony informacji niejawnych bezpośrednio pod starostę, bowiem taki jest prawidłowy podział nadzoru.

Ad.13 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały proponowane jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, z czego: zwiększa się plan dochodów budżetu o 38.000 zł w tym: o kwotę 3.000,00 zł w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok; oraz o kwotę 35.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok. Ponadto zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 142.000 zł, z czego: o kwotę 70.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w dotacjach celowych na 2013 rok, w tym: o kwotę 65.000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01005, § 2110 oraz o kwotę 5.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75045, § 2110, natomiast o kwotę 72.000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w dotacjach celowych na 2013 rok. Dodatkowo zgodnie z pismem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży z dnia 18 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesień na kwotę 6.800,00 zł w danej jednostce w ramach działu 710, rozdziału 71015, i tak zwiększa się plan wydatków w § 4020 o kwotę 6.800 zł i jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków. Przeniesień dokonuje się celem urealnienia planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/288/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest rozwiązanie rezerwy budżetowej „ogólnej” – wydatki bieżące w celu zmniejszenia środków finansowych na zadania własne z rezerwy budżetowej „ogólnej” z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży, z czego: w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 3.500,00 zł, na bieżącą działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i w dziale 921, rozdziale 92118, § 2480 o kwotę 3.500,00 zł, na bieżącą działalność Muzeum Przyrody w Drozdowie. Środki przeznaczono na wniosek pisma Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych z dnia 19 listopada 2013 roku.
Poza tym proponowane jest przeniesienie w planie wydatków bieżących zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dnia 19 listopada 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu i w planie finansowym PCPR w Łomży, w ramach działu 852, poprzez przeniesienie z rozdziału 85206, § 3020 kwoty 11.000,00 zł do rozdziału 85204,§ 3110. Przeniesień dokonuje się w celu urealnienia planu na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/289/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.13 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym, co odnosi się do wydatków bieżących gdzie dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok pomiędzy paragrafami w rozdziałach opisanych w załączniku do projektu uchwały. Przesunięcia zostały wykonane na kwotę 196.256 zł w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz w ramach zadań własnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/290/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 są proponowane zmiany, które są konsekwencją zmiany w planie dochodów budżetu na 2013 rok, zapisanych w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2013 rok. Zmiany w planie dochodów na zadania własne poprzez zwiększenia o kwotę 127.000,00 zł z czego dochody bieżące o 3.098,00 zł oraz dochody majątkowe o 123.902,00 zł. Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2013 rok skutkują zmniejszeniem wartości deficytu z kwoty 3.528.937,00 zł do wysokości 3.401.937,00 zł. Zmiany wpływające na wynik budżetowy, skutkują zmianą Wieloletnie Prognozy Finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.

Ad.15 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok w załącznikach od nr-u 1 do nr-u 5 opisane zostały zmiany o charakterze porządkowym. Natomiast w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu w zakresie zadań własnych poprzez zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł, w tym o kwotę 3.098,00 zł – dochodów bieżących i 123.902,00 zł – dochodów majątkowych. Te zmiany w planie dokonywane są w związku z przyznaniem dla powiatu łomżyńskiego środków na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszar D programu pn. „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna”. Beneficjentem jest Gmina Wizna. Kwota dofinansowania stanowi do 60% kosztów realizacji projektu. Środki na w/w zadanie zostały przekazane przez PFRON na rachunek wyodrębniony w dniu 23 października 2013 roku. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku, zgodnie z zapisami umowy zawartej 15 października 2013 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Białymstoku a Powiatem Łomżyńskiem.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Ad.16 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zwrócił się do Zarządu Powiatu z pismem Wójt Gminy Łomża w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża w ilości 157 szt. Zarząd Dróg Powiatowych w przedmiotowej sprawie nie ma żadnych przeciwwskazań i wydał pozytywna opinię.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża w ilości 157 szt. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/291/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Starosta poinformował, że porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu przewiduje następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
16. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Łomży nt. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego.
17. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej przyjętych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Zarządem Powiatu Łomżyńskiego.
18. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2013 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
19. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2013 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
20. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2012/2013.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do proponowanego porządku obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

Ad.18 1) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zwróciłem się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie przeznaczenia ponadplanowych dochodów na zakupy, które dotyczą dwóch spraw: zakupu kosiarki rotacyjnej i pompy do wody. Kosiarka rotacyjna obecnie użytkowana nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Wymaga ona remontu kapitalnego, który przekracza wartość tej kosiarki.
Natomiast druga kwestia dotyczy zakupu pompy do wypompowania wody ze studzienek. Proponujemy taki zakup, ponieważ jedna usługa MPWiK w tym zakresie opiewa nawet na ponad 1.000 zł. Ten zakup szybko zwróci się.
Zakup tych urządzeń planujemy z dochodów z tytułu zajęć pasa drogowego i odszkodowań.

Starosta – jaka kwota jest potrzeba na ww. zakupy?

Janusz Świderski – jest to kwota około 42.000 zł. Brakuje nam na te zakupy 7.000 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – od 2010 roku wspomniane przez Dyrektora ZDP dochody nie są już dochodami własnymi jednostki. Te dochody wchodzą w skład dochodów ogólnie, które stanowią wpływy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Niektóre jednostki nie wykonają zaplanowanych dochodów i nie możemy w ten sposób podchodzić, żeby wypłacać wypracowane dochody przez daną jednostkę tej jednostce.

Janusz Świderski – pan Starosta i Zarząd Powiatu starał się nas mobilizować do pozyskiwania tych dochodów i zapewniał, że będziemy mogli te środki przeznaczać na swoje potrzeby.

Barbara Gorzęba – takie przesunięcia środków i zmiany w budżecie mogą być dokonywane uchwałą Rady Powiatu, czyli w mojej ocenie już w tym roku nie zdążymy dokonać tych zmian.

Starosta – te dochody mogą przejść na kolejny rok jako nadwyżka i wówczas możemy zapisać ich przeznaczanie na zakup kosiarki rotacyjnej i pompy wodnej. Dziś możemy przegłosować zasadność tych zakupów i urządzeń, które zrealizujemy w roku przyszłym.
Dodam, że takie bodźce do pozyskiwania dochodów „własnych” – wypracowanych przez poszczególne jednostki były stosowane wobec wszystkich wydziałów i jednostek, które mogą wypracowywać dochody.

Barbara Gorzęba – dodam, że w rezerwie inwestycyjnej ZDP jest jeszcze 77.000 zł i jeżeli nie będzie zapotrzebowania w tym roku to można z tej rezerwy przeznaczyć środki. Taka zmiana przeznaczenia środków powinna być zaakceptowana przez Komisję Budżetu Rady Powiatu.

Janusz Świderski – w najbliższym tygodniu będziemy w stanie określić, czy będą inne potrzeby jeszcze w tym roku. Lada dzień odbieramy inwestycje w Bronowie i Kotach, więc rozliczenie będziemy posiadać lada dzień.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, uznali zasadność wniosku w sprawie przeznaczenia ponadplanowych dochodów na zakupy na rzecz ZDP w Łomży: kosiarki rotacyjnej i pompy wodnej.

Ad.18 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły dotyczącego zmiany porozumienia wynika z zaproponowanej zmiany porozumienia z kwietnia br. w zakresie przebudowy drogi w m. Supy. Generalnie inwestycja nie mogła być zrealizowana w roku bieżącym, ale jest opracowana dokumentacja techniczna i należy tą inwencję wykonać w roku 2014. Partycypacja obu samorządów w tej inwestycji wynosi po ponad 301.000 zł (kopia ww. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie realizacji inwestycji w m. Wagi – gm. Przytuły.

Ad.18 3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przyjęcie porozumienia z Gminą Piątnica dotyczącego zmiany porozumienia w zakresie przebudowy drogi powiatowej na terenie gm. Piątnica w wyniku braku wykonania projektu technicznego. Projekt nie został wykonany, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z postanowień umownych. Stąd zachodzi konieczność zmiany porozumienia. Oba samorządy w tej inwestycji partycypują po 50 % wysokości kosztów zadania (kopia ww. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie realizacji inwestycji w m. Wagi – gm. Przytuły.

Ad.18 4) Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Zastępca Dyrektora PUP w Łomży – przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który Państwu został przedłożony, ma charakter konkursu zamkniętego. Na 3 powiaty ma być przeznaczone ponad 2 mln zł. Mam tu mam myśli powiaty: zambrowski, kolneński i łomżyński. Środki te byłyby przeznaczone na staże, które są bardzo korzystne dla pracodawców i bezrobotnych. Powiat ziemski ma otrzymać większość środków na aktywizowanie swoich bezrobotnych – będzie to 85 %, powiat grodzki otrzyma 15 % środków. W sumie dzięki temu projektowi algorytm w przyszłym roku przekroczyłby 3 mln zł. Projekt będzie nosił nazwę „Twoje życie – twój wybór”.

Wicestarosta – ile będzie to osób w naszym przypadku?

Elżbieta Olejniczak – Bazydło – będzie to 117 bezrobotnych.

Elżbieta Parzych – w jakim wieku będą aktywizowane osoby bezrobotne?

Elżbieta Olejniczak – Bazydło – większość będzie skierowana do osób poniżej 30 roku życia, część środków do osób powyżej 50 roku życia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 79-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 5 gru 2013 14:24
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2013 14:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1881 razy