BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 80/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło po zakończeniu XXX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego – o godzinie 13.25, natomiast zakończenie o godzinie 13.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 79-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
4. Sprawy różne:
• przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczące utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Jedwabne,
• przyjęcie porozumienia z Gminą Nowogród dotyczące utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 79-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 79-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta, z prośbą o przedstawienie kwestii ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego, udzielił głosu głównemu specjaliście w Wydziale PRS.

Elżbieta Gosk – organ administracji publicznej zgodnie z ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie – art. 13 może zlecić realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu – po ogłoszeniu terminu otwartego konkursu ofert. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni, ogłoszenie powinno być opublikowane w biuletynie informacji publicznej. W tym przypadku ogłoszenie będzie zamieszczone od 5 do 27 grudnia br. w BIP na tronie internetowej powiatu łomżyńskiego i również w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/292/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – w sprawach różnych poinformował, że projekt porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczy utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Jedwabne w zamian za wybudowania i naprawę chodników na terenie tej gminy. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zadanie te ma wykonać w oku 2014 – własnymi siłami w ramach remontów bieżących. Remonty mają dotyczyć naprawy i wybudowania 150 metrów bieżących. Burmistrz już podpisał niniejsze porozumienie (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Jedwabne dotyczące utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Jedwabne.

Ad.4 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że projekt porozumienia z Gminą Nowogród, podobnie jak w poprzednim przypadku dotyczy utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród w zamian za wybudowania i naprawę chodników na terenie tej gminy. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zadanie te ma wykonać w oku 2014 – własnymi siłami w ramach remontów bieżących. Remonty mają dotyczyć naprawy i wybudowania 200 metrów bieżących chodnika. Burmistrz już podpisał niniejsze porozumienie (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy ulica Łomżyńska w Nowogrodzie jeszcze nie ma wykonanego chodnika?

Janusz Świderski – jest tam tylko w części wykonany chodnik.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Nowogród dotyczące utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.
Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 80-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 5 gru 2013 14:24
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2013 14:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1528 razy