BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 81/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900, natomiast zakończenie o godzinie 1020.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponuje wykreślenie tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. Wyjaśniając poinformował, że temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Z kolei nawiązując do powyższego stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 80-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w latach 2014-2015 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków nie wygasających w 2013 roku.
12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie środków na 2014 rok na dokumentację projektową dwóch dróg w Gminie Łomża.
13. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXI sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:
- przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931 Stryjaki-Karwowo-Wszebory o dł. ok. 2,25 km.
- przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia Nr 1/2013 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1915B, drogi 1914B- Budy-Mikołajka na dł. odc. 1,200 km.
- podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego,

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 80-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 80-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta, z prośbą o przedstawienie kwestii upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór”, udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek – przedłożony Państwu projekt uchwały dotyczy wsparcia bezrobotnych w ramach realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, natomiast obecnie potrzebne jest upoważnienie mnie oraz dyrektorów pup w Zambrowie i Kolnie do zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie. Można uznać, że poważnienie te jest kwestią formalną. Przedmiotowa sprawa była już omawiana na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/293/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały również dotyczy realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w tym przypadku odnosi się do upoważnienia dyrektorów pup do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją tego projektu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/294/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi PCPR w Łomży.

Edward Jarota – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu wynika z tego, że PUP w Łomży ma niewykorzystane środki z rehabilitacji zawodowej i można je przesunąć na rehabilitację społeczną, którą realizuje PCPR. Kwota ta na dzień dzisiejszy wynosi 8.019 zł. Przesunięcie środków umożliwi zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka oraz zakup protezy podudzia lewego i pielucho-majtek.

Starosta – czy te zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku?

Edward Jarota – tak, mamy już przygotowanych kilka wniosków od niepełnosprawnych, dzięki temu nie będziemy musieli zwracać środków do PFRON.

Starosta – jak przedstawia się zapotrzebowanie na pomoc niepełnosprawnym?

Edward Jarota – dość dużo osób oczekuje na turnusy rehabilitacyjne, jednak w pierwszej kolejności staramy się zapewnić bardziej podstawowe potrzeby tych osób. Dodam, że np. jedna proteza kosztuje około 25.000 zł. Wobec tego w kolejce jest jeszcze kilka osób.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad.6 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi PCPR w Łomży.

Edward Jarota – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały dotyczy projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest realizowany przez PCPR od 2008 roku. Obecnie niezbędne jest wystosowanie upoważnienia dla Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją tego projektu. Jest kwestia formalna potrzeba do bieżącej realizacji zadań wynikających z ww. projektu, który będzie realizowany do 2015 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w latach 2014-2015 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/295/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Karolin Przybyłek – na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
W dniu 5 września 2013r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Poz. 704 z dnia 1 sierpnia 2013 r. obowiązujące w 2014 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu
Wobec powyższego mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Starosta – w powiecie łomżyńskim najczęstsze przypadki dotyczą jakich sytuacji?

Karolin Przybyłek – najczęściej dotyczą usunięcia pojazdów po kolizji drogowej oraz sytuacji kiedy pojazdem kierowała osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Starosta – w jakim stopniu zostały podniesione przedmiotowe opłaty?

Karolin Przybyłek – stopień wzrostu został zaplanowany na poziomie przewidywanej inflacji, czyli ponad 2 %. Jest to niewielki wzrost.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Ad.8 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy projektu unijnego realizowanego przez PUP w Łomży. Odnosi się on do przesunięcia i rozdysponowania kwoty ponad 21.900 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora PUP. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/296/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Konkretnie dotyczy kwoty 19.674 zł, z czego 3.000 zł ma być przeznaczone przez PUP na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych, z pozostała kwota ma być uzupełnieniem planu na zadania realizowane przez PCPR – w zakresie domów pomocy społecznej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/297/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 25.705 zł, która zawiera pomoc finansową dla naszego powiatu otrzymaną z Gminy Śniadowo – 16.000 zł oraz kwoty 9.705 zł, która ma być rozdysponowana na zadania zgodnie z wnioskiem PCPR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/298/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy realizacji zadań w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pt.: „Spółdzielnia socjalna szansą na lepsze jutro”. Chodzi w tym przypadku o urealnienie wydatków mi przesunięcia środków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/299/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 jest pochodna zmian jakie były wprowadzane do budżetu od dnia 4 grudnia do chwili obecnej, wobec czego obowiązkiem jest dokonanie urealnienia wydatków wraz z końcem roku. W związku z tym nastąpiło urealnienie planu zadań w załączniku inwestycyjnym. Zmiany w WPF mają charakter porządkowy, gdyż obejmują zmiany jakie były wprowadzone w ww. okresie. Przede wszystkim są to zmiany, poprzez wprowadzenie aktualnych wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie. W konsekwencji tych zmian wynik finansowy zmniejszył się z kwoty 3.401.937,00 zł do wysokości 3.020.157,00 zł. Jak wynika z wielkości deficytu, Powiat poniósł niższe wydatki na planowane zadania inwestycyjne o kwotę 381.157,00 zł. Załącznik nr 1 stanowi zmienioną WPF na lata 2013-2016.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników - załączniki od 1 do 5 są to zaktualizowane załączniki, do uchwały budżetowej na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian, które wprowadzane były Uchwałami Zarządu od momentu podjęcia ostatniej zmiany budżetu na Sesji Rady tj. od 4 grudnia 2013 r. Załącznik nr 6 zawiera zapisy dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie poprzez jego zmniejszenie, po stronie dochodowej na kwotę 285.682,00 zł, zaś po stronie wydatkowej – 666.839,00 zł. W związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych, wprowadzono faktyczne koszty tych zadań. Wydatki poniesione na realizacje zadań wskazanych w załączniku w poz. 1-3 są niższe. W wyniku tego mniejsza się plan o kwoty powyżej podane. W załączniku nr 7 zawarto uzasadnienie do zmian proponowanych w przedstawionym projekcie uchwały rady powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Zostały złożone dwa wnioski o ujęcie zadań do wydatków niewygasających z końcem 2013 roku. Jeden złożył Pań Dyrektor ZDP w Łomży o wprowadzenie do planu wydatków niewygasających zadania pn. nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. Nr 1874B we wsi Supy o wartości 298.674,00 zł i wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na drodze pow. nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy: 4.140,00 zł oraz na drogę pow. nr 1915B Budy Mikołajki – 3.450,00 zł Drugi wniosek został złożony przez Naczelnika Wydziału Geodezji na wartość 145.834,41 zł z czego 134.559,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Zbójna i Przytuły, zaś 11.275,41 zł na wykonanie dwóch regałów jezdnych i jednego stacjonarnego na potrzeby Wydziału Geodezji. Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających tych zadań jest zasadne, ponieważ zostały lub zostaną zawarte umowy na podstawie zapisów zamówień publicznych. Wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z procedurami zamówień publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków niewygasających w 2013 roku.

Ad.12 Starosta – temat dotyczący rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków na 2014 rok na dokumentację projektową dwóch dróg w Gminie Łomża obejmuje sprawę zgłoszoną przez pana Piotra Kłysa – radnego Gminy Łomża. Dotyczy ona:
- wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej na odcinku: Jednaczewo – Szablak – Nowogród, o długości 2,7 km na odcinku zabudowanym przez wieś Jednaczewo, co miałoby być sfinansowane z przyszłorocznego budżetu powiatu łomżyńskiego,
- wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej na odcinku Konarzyce – Łochtynowo – Jarnuty, co także miałoby być sfinansowane z przyszłorocznego budżetu powiatu łomżyńskiego.
Starosta kontynuując wypowiedź dodał, że ww. wniosek zawiera uzasadnienie, natomiast sprawę tę przekazał do ZDP w Łomży, w celu dokonania analizy technicznej, która ma być przedłożona Zarządowi Powiatu. Pierwsza dokumentacja będzie szacunkowo kosztowała około 40.000 zł, natomiast druga sprawa dotyczy wykonania aktualizacji projektowej za kwotę około 15.000 zł (dokumenty dotyczące ww. sprawy stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Poza tym Starosta poinformował, że: termin składania wniosków o umieszczenie inwestycji i wydatków w projektowanym budżecie muszą być składane do dnia 30 września, mimo tego dotychczas takie inwestycje jak opracowanie dokumentacje technicznej były finansowane przy zaangażowaniu samorządów gminnych, nawet w 100 % przez gminy. W projekcie przyszłorocznego budżetu mamy zapisane na współpracę z gminami kwotę 370.000 zł. Po konsultacji z Wójtem Gminy Wizna oraz Dyrektorem ZDP proponuję w przyszłorocznym budżecie zaplanować wydatki na przebudowę mostu w miejscowości Konarzyce. Wynika to z tego, że stan tego mostu jest krytyczny. Most ten został poważnie uszkodzony podczas objazdów stosowanych podczas przebudowy przepustu na drodze wojewódzkiej. W związku z tym możemy ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 1%-towej rezerwy Ministra, która jest przeznaczana na takie cele. Natomiast wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej na odcinku: Jednaczewo – Szablak – Nowogród, o długości 2,7 km na odcinku zabudowanym przez wieś Jednaczewo wiąże się z wysokimi nakładami. Ten odcinek – w złym stanie technicznym, w większości znajduje się w terenie zabudowanym – wsi Jednaczewo, pozostała część jest w dobrym stanie technicznym. Musimy sobie zdawać sprawę, że mamy kilka projektów z poprzedniej kadencji, które nie zostały zrealizowane. Uważam, że nie możemy sobie pozwolić na marnowanie środków na projekty, ważne zaledwie dwa lata, które nie zostaną zrealizowane.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że Wójt zwrócił się do Rady Gminy o zabezpieczenie środków na inwestycję dotyczącą przebudowy mostu w miejscowości Konarzyce. Wartość inwestycji to wg kosztorysu 1,4 mln zł, z czego z rezerwy Ministra Transportu byłoby pokryte w 50 % i po 25 % z budżetu gminy i budżetu powiatu. Rzeczywistą wartość rozstrzygnie przetarg. Długość dojazdów do mosty zakładamy na około 150 i 100 metrów.
Natomiast wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej na odcinku: Jednaczewo – Szablak – Nowogród, o długości 2,7 km to koszt jest znacznie większy, my poszerzyliśmy wniosek radnego o odcinek 1,4 km, aby przebudowywać cały odcinek, bowiem takie działania mają sens. Jednak w tym przypadku nie mamy możliwości pozyskać środków ze źródeł zewnętrznych. Ważne przy tym, aby mieć perspektywę realizacji inwestycji, ponieważ wykonanie dokumentacji, która będzie leżała na półce nie ma sensu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli propozycję Starosty w zakresie: podpisania porozumienia z W wójtem Gminy Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy mostu w miejscowości Konarzyce.

Ad.13 Starosta zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 1) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – w sprawach różnych poinformował, że projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931 Stryjaki-Karwowo-Wszebory o dł. ok. 2,25 km, został zaproponowany przez Burmistrza i przedłożony już Radzie Gminy do zaaprobowania. Środki na ten cel zabezpiecza Gmina.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931 Stryjaki-Karwowo-Wszebory o dł. ok. 2,25 km (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.14 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia Nr 1/2013 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1915B, drogi 1914B- Budy-Mikołajka na dł. odc. 1,200 km, wynika z konieczności przedłużenia terminu wykonania dokumentacji technicznej, co został uwarunkowane warunkami określonymi w decyzji środowiskowej. RDOŚ skierowała dość dużo nowych warunków i to zmusiło nas do okresu wydłużenia wymowy na wykonanie ww. dokumentacji. Środki na ten cel zabezpiecza Gmina oraz Powiat – po 50 %.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie w sprawie zmiany porozumienia Nr 1/2013 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1915B, drogi 1914B- Budy-Mikołajka na dł. odc. 1,200 km (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.14 3) Starosta udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały dotyczy sprzętu komputerowego jednostkom i podmiotom, które wystąpiły o takie przekazanie sprzętu. Zaznaczył przy tym, że przekazywany sprzęt nie jest już wykorzystywany przez PUP w Łomży i można go przekazać podmiot, które potrzebują takiego wyposażenia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/300/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 81-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 8 sty 2014 12:18
Data opublikowania: środa, 8 sty 2014 12:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1664 razy