BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 82/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.45, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 81-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie (dwóch) uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych Powiatu Łomżyńskiego.
5. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 81-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 81-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy przesunięć między rozdziałami w ramach jednego działu budżetowego. Sprawa ta została zgłoszona przez Dyrektora PUP w Łomży. Konkretnie w ramach powstałych oszczędności w funduszu płac w wyniku zwolnienia lekarskiego jednego z pracowników PUP w Łomży, możliwe jest przesunięcie środków na rzecz pokrycia deficytu w punkcie dotyczącym składek ubezpieczeniowych dla bezrobotnych. Takie działanie w zakresie zmian budżetu przewiduje przedłożony dokument.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/301/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zmian wprowadzanych co miesiąc przez kierowników jednostek organizacyjnych, w ramach upoważnienia jakie daje uchwała Rady Powiatu, bez zwiększeń dotyczących wynagrodzeń majątkowych i na wynagrodzenia. Zmiany te mają charakter porządkowy, projekt uchwały jest elementem zbiorczym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/302/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy umorzenia należności cywilnoprawnych Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz ze sprawą prowadzoną w związku z najmem pomieszczeń pani Chojnowskiej – w tym przypadku chodzi o umorzenie kwoty 31.047,72 zasądzonej prawomocnym Sądu Rejonowego w Łomży. Tym dłużnikiem jest pani Małgorzata Chojnowska. W przedmiotowej sprawie, po zakończeniu procedur sądowych, w postępowanie wkroczył komornik, jednak 17 listopada br. przedłożył nam postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczność. Z posiadanych informacji, że pani Chojnowska przebywa poza granicami kraju i niestety ze względu na długą listę wierzycieli nie udało nam się pozyskać środków ze zlicytowanego mieszkania tej pani. Dalsze postępowanie w tej sprawie generowałoby jedynie nam koszty.
Druga sprawa dotyczy wniosku, jaki złożył Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży w zakresie naliczonych kar umownych w kwocie 48.839,40 zł, w ramach niewykonania dokumentacji technicznej przez jedną z firm, z którą umowę w tej kwestii Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Sprawa po wyczerpaniu postępowania sądowego została skierowana do komornika, jednak także w tym przypadku stwierdzono bezskuteczność egzekucji.
Przypomnę, że Zarząd Powiatu w ramach zadań własnych morze umarzać kwoty do wysokości 50.000 zł.

Starosta – w przypadku sprawy dotyczącej niewykonania dokumentacji technicznej zamówionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie było możliwości egzekwowania długu, natomiast dług, który powstał w związku z najmem pomieszczeń przez panią Chojnowską mógł być odzyskany, ale podjęte działania nie przyniosły rezultatu. Co zadecydowało o tym?

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – w przypadku długu za najem pomieszczeń, które wynajmowała pani Chojnowska udało nam się ustalić nieruchomość należącą do tej osoby, jednak kwota wylicytowana za te mieszkanie wystarczyła tylko na pokrycie roszczeń finansowych Urzędu Skarbowego, Banku który posiadał hipotekę pod te mieszkanie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wg obowiązującego prawa te instytucje są brane w pierwszej kolejności przy spłacie zadłużenia i te podmioty skorzystały z tego, że my odnaleźliśmy powyższe wymieszanie.

Starosta – czy dług pani Chojnowskiej obejmuje także opłaty za zużyte media?

Wiesław Jemielity – tak, są to koszty które poniosło Starostwo Powiatowe.

Irena Przybylak – czy ten dług istniał przez dłuższy czas, czy też narósł w ostatnim okresie wynajmu pomieszczeń?

Wiesław Jemielity – pani Chojnowska, która miała Bar Alicja regularnie opłacała wystawiane przez nas rachunki, jednak przez ostatnie kilka miesięcy przed rozwiązaniem przez nas umowy przestała opłacać rachunki. Trudno było nam przewidzieć, że powstaną takie kłopoty z egzekwowaniem należności.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/303/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 82-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 9 sty 2014 09:01
Data opublikowania: czwartek, 9 sty 2014 09:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1565 razy