BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 84/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 83-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
5. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 83-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 83-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – poinformował, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, który sprawuje nadzór prawny nad placówkami podstawowej opieki zdrowotnej zalecił wprowadzenie zmian do Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ostatnie zmiany były wprowadzane w grudniu ubiegłego roku jednak organ nadzorczy nie zgodził się z naszymi propozycjami i zalecił nam pewne zmiany. Zmiany te są opisane w paragrafie 10, w którym to określono kim są organy ZPOZ – czyli Dyrektor i rada Społeczna ZPOZ. Natomiast w paragrafie 12 uszczegółowiono kwestię struktury organizacyjnej ZPOZ. W tym przypadku określiliśmy co jest podmiotem leczniczym i co należy do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W paragrafie 13 wprowadziliśmy określenie, kiedy i w jakich warunkach możemy odwołać członka Rady Społecznej ZPOZ. Ponadto zostały zmienione zapisy informujące o tym, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego, czyli Dyrektor ZPOZ.

Wicestarosta – czy te zmiany będą już w pełni spełniać kryteria i wymogi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku?

Stanisław Studencki – tak, propozycję w tej sprawie uzgodniliśmy za pośrednictwem drogi mailowej, gdzie nasze zmiany zostały już zaakceptowane.

Wicestarosta – po jakim czasie niezdolności do pełnienie funkcji można będzie odwołać członka Rady Społecznej ZPOZ?

Stanisław Studencki – jeżeli nie będzie uczestniczył w pracach rady powyżej 12-tu miesięcy. Dodam, że Rada Społeczna najczęściej obraduje jedynie raz w roku kalendarzowym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Ad.4 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty 1.330.102 zł w ramach realizacji projektu „Aktywni i efektywni” przez nasz urząd pracy i przy współpracy z PUP w Zambrowie i PUP w Kolnie. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 185 osób bezrobotnych, 111 kobiet i 74 mężczyzn zarejestrowanych w PUP w Łomży, PUP w Kolnie i PUP w Zambrowie do 30 czerwca 2015 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Szczegółowo na temat tego projektu rozmawialiśmy już na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/310/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty 88.800 zł na kontynuację zadań w ramach projektu pn. „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży”. Powiat Łomżyński będzie realizował zadania w projekcie jako Partner, zaś Fundacja Edukacji i Twórczości jako Lider. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie min. 30 osób z powiatu łomżyńskiego do końca stycznia 2014 roku, poprzez założenie i prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany przez okres od 1 listopada 2012 roku do 31 stycznia 2015 roku. Ogólna wartość projektu to kwota 893.081,90 zł, po stronie Powiatu Łomżyńskiego jako Partnera 182.500 zł. Podziału środków dokonano na podstawie pisma z wydziału finansowego Starostwa Powiatowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/311/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały dotyczy propozycji Dyrektora ZDP w Łomży, w którym to – w ramach delegacji którą posiadają kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu – dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000 zł w zakresie zadań własnych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z czego zmniejszono o daną kwotę plan wydatków w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, zwiększając w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 4.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/312/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta – przechodząc do spraw różnych udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału PRS.

Elżbieta Gosk – w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki dokonano wyboru ofert i podmiotów je, które zgłosiły do konkursu ogłoszonego w tej sprawie. Niestety w zakresie promocji i upowszechniania turystyki nie wpłynęła żadna oferta.
Komisja, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaproponowała następujący podział zaplanowanych środków:
1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Piosenka jest dobra na wszystko – cykl festiwali tematycznych w kwocie 3.500 zł;
2. Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy w zakresie realizacji zadania: Człowieczy Los – Film dokumentalny cz. II w kwocie 3.400 zł;
3. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Spotkanie Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej poświęcone konferencji pt.„Przedstawiciele elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX w.” w kwocie 3.200 zł;
4. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2014 w kwocie 2.500 zł;
5. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania: Złoty wiek – ciekawy i radosny w kwocie 2.200 zł;
6. Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania:
Ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu „Językowa przeszłość
i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów” w kwocie 2.100 zł;
7. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w zakresie realizacji zadania: Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży 2014 w kwocie 1.800 zł;
8. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania: Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów w kwocie 1.500 zł;
9. Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie w zakresie realizacji zadania pt.: Wystawa ceramiki pn.: „Opowieść o tym, jak powstają gliniane anioły” w kwocie 1.000 zł;
10. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „BONUM” w zakresie realizacji zadania: Tradycyjne zapusty w gminie Śniadowo w kwocie 1.000 zł;
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania: Dbajmy o tradycję w kwocie 800 zł.
Natomiast w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Komisja proponuje podział wg poniższego układu:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania: Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 22.000 zł;
2. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania: Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie 12.000 zł;
3. Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA
w zakresie realizacji zadania: Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym w kwocie 1.000 zł.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia wyboru ofert do publicznej wiadomości nastąpi w biuletynie Informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/313/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 84-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 29 sty 2014 15:20
Data opublikowania: środa, 29 sty 2014 15:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1603 razy