BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 85/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 lutego 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 84-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego do zarządu powiatu łomżyńskiego.
6. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.
7. Sprawy różne:

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 84-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 84-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie jest wynikiem tego, że zainteresowanie korzystaniem z noclegów oferowanych przez schronisko znacznie spadło, w zasadzie w ostatnich latach takiego zainteresowania w ogóle nie było. O takim przebiegu decyduje przede wszystkim dobrze zorganizowana sieć prywatnych ofert, w ramach lokalnych gospodarstw agro-turystycznych. Natomiast w myśl postanowień ustawy o systemie oświaty organ prowadzący, którym w tym przypadku jest powiat łomżyński, powinien z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem rozpocząć działania mające na celu likwidację schroniska, o co wnioskuje pani Dyrektor – Mariola Reling. Dodam, że schronisko mieści się przy Szkole Podstawowej w Wiźnie.

Starosta – uważam, że w uzasadnieniu warto podkreślić, iż to Dyrektor Schroniska wnioskuje o likwidację schroniska.

Elżbieta Gosk – ten projekt uchwały jest informacją o zamiarze likwidacji, natomiast w następnej kolejności zostanie przygotowany projekt, w którym podkreślimy, iż to Dyrektor Schroniska wnioskuje o likwidację schroniska, ze względu na brak zainteresowania ofertą noclegową.

Irena Przybylak – jeżeli nie ma zainteresowania schroniskiem to należy jest likwidować, między innymi ze względu na dużo pracy związanej ze sprawozdawczością, którą wymaga Główny Urząd Statyczny. Programy do przesyłu sprawozdań nie są kompatybilne ze sobą i przede wszystkim to powoduje wiele trudności.

Starosta – kiedy były ostatnio robione zakupy inwestycyjne na potrzeby schroniska?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – takie wydatki schronisko w Wiźnie poniosło w 2011 roku.

Irena Przybylak – czy zostało zawiadomione Polskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych o tym zamiarze likwidacji schronisk?

Elżbieta Gosk – na tą chwilę nie, ponieważ takiego formalnego wymogu nie ma, natomiast ze względu na współpracę te Stowarzyszenie niebawem zawiadomimy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie.

Ad.4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – złożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński jest wynikiem wymogów ustawy Karta Nauczyciela, który obliguje organ prowadzący do analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym oraz struktury zatrudnienia nauczycieli wg poszczególnych grup awansu zawodowego. Wg sprawozdania średnia wynagrodzeń od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia – w ubiegłych 4 latach zmieniała się – rosła. Natomiast w roku 2013 średnia wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie uległa zmianie. Natomiast w przypadku nauczyciela mianowanego i innych stopni awansu średnia wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży była wyższa, wobec czego nie zaszła potrzeba wyrównania tych wynagrodzeń (sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński znajduję się w aktach Wydziału Promocji, Rozwoju i sprawa Społecznych).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w roku bieżącym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansowców o sprawozdawczości budżetowej, które w paragrafie 12 jest zawarte wskazanie, że sposób przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego należy do ustalenia przez zarządu powiatu. W związku z tym, aby wyeliminować problemy do końca lutego br. jest jeszcze możliwość przekazywania w wersji papierowej sprawozdawczości, natomiast od 1 marca br. będzie to realizowane tylko droga elektroniczną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego do zarządu powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/314/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta poinformował, że proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu obejmuje następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
11. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 W sprawach różnych członek Zarządu Powiatu – Irena Przybylak poinformowała, że dwie mieszkanki gminy Piątnica – ulicy Włościańskiej zwróciły się do niej z problemem dotyczącym naliczania od pewnego czasu przez Gminę podatku tzw. drogowego. Natomiast na tym odcinku drogi, który miał być remontowany i modernizowany przez ZDP w Łomży i który w części miał być wykupiony pod drogę, niestety nadal znajduje się we własności prywatnych mieszkańców, którzy niesłusznie zostali obciążeni dodatkowym – wyższym podatkiem. W tej sprawie wspomniane mieszkanki złożyły wniosek w kancelarii Starostwa Powiatowego.

Starosta – od kilku lat gminy zostały obarczone obowiązkiem naliczania podatku za grunty pod drogami dojazdowymi do pól uprawnych i odprowadzania tego podatku swojej kasy. Stawka tego podatku jest określana przez rady gmin, w związku z tym jest ona na ogół bardzo niska. Stąd też wynikł problem zgłoszony przez mieszkanki. Na złożony wniosek otrzymają one szczegółową odpowiedź.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 85-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 21 lut 2014 11:30
Data opublikowania: piątek, 21 lut 2014 11:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1538 razy