BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 87/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 marca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30 (zmiana czasu rozpoczęcia posiedzenia wynikała z pogrzebu byłego członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego) natomiast zakończenie o godzinie 9.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 86-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o przekazanie środków na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizacje w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI-INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 86-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 86-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – zapoznała zebranych z wnioskiem o przekazanie środków na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że niniejsza dokumentacja jest niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.

Irena Przybylak – zaproponowała wykorzystanie filmu o Witoldzie Lutosławskim, który niedawno został wyemitowany przez TVP Kultura.
Ponadto zapytała czy zaplanowane zadania dotyczą nowych koncepcji zwiedzania i realizacji wystaw?

Anna Archacka – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco. Dodała przy tym, że ważnym zadaniem będzie odnowienie i przebudowa pewnych części budynków Muzeum. Całość kosztów – obu etapów, szacowana jest na około 3 mln zł.

Irena Przybylak – wykonanie remontów w Muzeum jest bardzo potrzebne, szczególnie instalacji elektrycznej, która zagraża bezpieczeństwu.

Starosta – poprosił Skarbnika Powiatu o przestawienie możliwości finansowych opracowania dokumentacji technicznej remontu budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Barbara Gorzęba – sfinansowanie ww. zadania będzie musiało być potwierdzone uchwałą Rady Powiatu, Muzeum ze zwrotu podatku otrzymało kwotę 19.965 zł i w trakcie roku otrzymamy jeszcze z tego tytułu ponad 24 tys. zł. Natomiast całość kosztów wykonania dokumentacji technicznej to kwota 64.837 zł, czyli udział Powiatu – z naszego budżetu będzie wynosił około 20.000 zł, oczywiście na tym etapie realizacji zadania.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przekazanie środków na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2014 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 843.052 zł. Jest to o 7.293 zł mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2014 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Samorządu Powiatu Łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON nr WF/109w/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie (art.35a ust. 1 pkt 8) określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji (...) dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2014 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie wtz na 2014 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł, z tego: kwota 32.880 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu; kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez Miasto Łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Łomży; kwota 1.644 zł zostanie przekazana przez Powiat Kolneński na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Powiatu Kolneńskiego. Po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON – dot. zobowiązań dotyczące działania WTZ, pozostaje kwota w wysokości 325.192 zł.

Starosta – poprosił o przedstawienie proponowanego rozdysponowania ww. środków.

Edward Jarota – zgodnie z ww. ustawą środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 100.000 zł tj. na:
• dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ,
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
• refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,
Natomiast na rehabilitację społeczną ma być przeznaczona kwota 225.192 zł, tj. na:
• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
• dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wiesława Masłowska – zapytała, ile razy w roku obraduje Społeczna Rada ds. Niepełnosprawnych?

Edward Jarota – średnio około dwóch razy w ciągu roku. Jest to gremium o charakterze społecznym i z tego wynika taka częstotliwość spotkań.

Wicestarosta – zapytał, czy kwota w wysokości 100.000 zł na rehabilitację zawodową został zaakceptowana przez Urząd Pracy?

Edward Jarota – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, dodał przy tym, że Urząd Pracy na rehabilitację zawodową może pozyskiwać środki z kilku innych źródeł.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizacje w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – stwierdził, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 01.07.2008 r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Nasza jednostka zamierza również w latach 2014 -2015 kontynuować to przedsięwzięcie. W sumie wartość projektu na lata 2014 - 2015 wyniesie około 1.000.000 zł. Decyzji co do przyznania kwoty na kontynuację projektu jeszcze nie mamy, ale Dyrektor Departamentu złożył nam deklarację w tej sprawie. W kolejnym etapie zamierzamy objąć wsparciem 172 osoby, natomiast na przestrzeni lat z tego projektu ma skorzystać ponad 1.000 osób.

Starosta – zapytał, jaki rodzaj pomocy będzie oferowany potrzebującym?

Edward Jarota – poinformował, że będzie to pomoc analogiczna do poprzednich lat, czyli rehabilitację społeczną i zawodowa, kursy zawodowe, turnusy rehabilitacyjne. Generalnie pomoc będzie dostosowywana do potrzeb zainteresowanych i rynku pracy, a oceny będą dokonywać doradcy zwodowi, psychologowie i radcy prawni.

Irena Przybylak – zapytała, jak przedstawia się efektywność tego rodzaju pomocy?

Edward Jarota – poinformował, że za ubiegły rok ewaluacja nie została wykonana, natomiast w roku 2011 było to na poziomie około 20 % - tylu uczestników znalazło zatrudnienie po ukończeniu projektu.
Podkreślił przy tym, że w ramach projektu są organizowane także trzymiesięczne staże u pracodawców.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności-integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu pn. Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/319/2014 z dnia 12 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje: Budżet powiatu na 31 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodowej – 31 168 870,56 zł, a po stronie wydatkowej – 34 189 650,56 zł. Dochodów osiągnięto na kwotę – 30 178 447,92 zł tj. 96,82 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 31 337 257,46 zł tj. 91,66 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach przedstawionych w załączniku. Z danych tych wynika między innymi to, że rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym w wysokości -1.158 809,54 zł, bo o taką kwotę zrealizowano niższe dochody („razem”) od wykonanych wydatków („razem”). W oparciu o sprawozdania złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu stwierdza się, iż na koniec 2013 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności. Nadto oznajmia się, że powiat nie ma czynnych rozliczeń z tytułu pożyczek i kredytów. Nie jest też związany nawet potencjalną odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń nie udzielono żadnemu podmiotowi. Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2013 roku w ramach limitów i środków Państwowego Funduszu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) wykorzystano na realizację projektów w ramach programów operacyjnych na kwotę 2 825 096,43 zł z ogólnej wartości zrealizowanych projektów o wartości 4 252 235,00 zł z tego: 308 .908,80 zł ze środków krajowych z budżetu państwa; 2.401.527,83 zł na 10 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; 114 659,80 zł ze środków powiatu jako wkład własny w projektach: „Razem ku samodzielności – 78 868,90 zł, „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – podniesienie jakości usług rynku pracy” – 35.790,90 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/320/2014 z dnia 12 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w ramach zadań własnych w załączniku nr 1 – Rozwiązanie rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” – wydatki majątkowe zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej celowej na „inwestycje drogowe” z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 o kwotę 108.500,00 zł na uzupełnienie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050, z czego:
1) 31.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo na dł. ok. 1250 mb”, gm. Nowogród;
2) 12.500,00 zł na „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1952B w m. Truszki”, gm. Śniadowo;
3) 15.000,00 na „Podział nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1915B, dr. 1914B Budy – Mikołajka na dł. odc. 1,33 km”, gm. Piątnica;
4) 2.500,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1934B w m. Niewodowo”, gm. Piątnica;
5) 35.000,00 na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki –Pietrasze dr. woj. 668 o dł. ok. 2,90 km” (22.000,00 zł) oraz „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo – Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do dr. 1962B na odcinku Kotowo – Plac – Kotowo Stare o dł. ok. 1,76 km” (13.000,00 zł), gm. Jedwabne;
6) 12.500,00 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dobrylas – Dębniki w m. Poredy, gm. Zbójna.
W załączniku nr 2 pkt. A – dochody majątkowe zwiększa się plan dochodów budżetu na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 65.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gmin: Piątnica (na podstawie porozumień z 26.02.2014 r.), Jedwabne (na podstawie porozumienia z dnia 26.02.2014 r.) i Zbójna (na podstawie porozumienia z 26.02.2014 r.).
W załączniku nr 2 pkt. B – wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków budżetu na zadania własne i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na podział nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, w tym:
1) 17.500,00 zł – 50% wkładu na wspólnie realizowane zadania przeznacza na podstawie porozumień z 26.02.2014 r. Gmina Piątnica;
2) 35.000,00 zł – 50% wkładu przeznacza Gmina Jedwabne na podstawie porozumienia z dnia 26.02.2014 r.;
3) 12.500,00 – 50% wkładu na wspólnie realizowane zadania przeznacza na podstawie porozumień z 26.02.2014 r. Gmina Zbójna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/321/2014 z dnia 12 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 W sprawach różnych Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3 organizacje pozarządowe złożyły oferty na realizację zadania publicznego tj.: Fundacja sztuk i Dialogu „ 30 lat Muzeum Przyrody w Drozdowie – promocja turystyki przyrodniczej”; Fundacja DR OTIS „Poznajemy nasz powiat z NUTKĄ”; „JA i TY” Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Kurpiowszczyzna w obiektywie”. Oferty zawierały dane pozwalające określić zakres rzeczowy, termin, miejsce realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów zadania, informację o wcześniejszej działalności oraz posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych podmiotu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego z dziedziny działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, przyznaje się Fundacji Sztuk i Dialogu, Fundacji DR OTIS oraz „JA i TY” Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnie Naznaczonych dotację celową na dofinansowanie powyższych zadań. Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie ma otrzymać 3.000 zł, natomiast pozostałe po 1.500 zł. Termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/321/2014 z dnia 12 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 87-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 19 mar 2014 15:31
Data opublikowania: środa, 19 mar 2014 15:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1294 razy