BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 88/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 marca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 11.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 87-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi Powiatowej.
6. Rozpatrzenie wniosków finansowych Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
7. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
10. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.
11. Sprawy różne:
1) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, położonej w obrębie Gać,
2) zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad, (obejmujący zaproponowane przez Starostę zmiany) został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 87-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 87-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2013 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że należy uznać, iż miniony rok był dobry dla Muzeum, w zasadzie pierwszy raz udało się uzyskać tak dobry wynik finansowy, na co znaczący wpływ miała także liczba odwiedzających placówkę oraz podjęte działania – przy jednoczesnym bardzo dużym wsparciu Starosty Łomżyńskiego, co pozwoliło na uzyskanie znaczących, dodatkowych środków zewnętrznych.

Starosta – stwierdził, że wystawa stała "Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi" znalazła się w gronie dwudziestu ośmiu finalistów konkursu Podlaska Marka Roku 2013. nawiązując do powyższego zachęcił zebranych do głosowania na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie w ramach ww. konkursu, gdzie przyznawana jest nagroda – najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom oraz najlepszym produktom, których wspólnym mianownikiem jest obszar ich realizacji, czyli województwo podlaskie. Głosowanie na ostatecznych zwycięzców konkursu odbywać się będzie w dniach 14 - 27 marca br.

Wicestarosta – zapytał czy są kontynuowane prace związane z zamontowaniem billboard-u przy zjeździe z trasy krajowej w Piątnicy, który będzie informował i zachęcał podróżnych do odwiedzin Muzeum Przyrody w Drozdowie?

Anna Archacka – poinformowała, że w ww. zakresie prace są nadal prowadzone i w najbliższym czasie billboard zostanie już zainstalowany.

Starosta – poprosił Skarbnika Powiatu o ustosunkowanie się do analizowanego tematu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że Muzeum Przyrody w Drozdowie prawidłowo sporządziło całość – wszystkie elementy sprawozdania finansowego za rok 2013.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Muzeum Przyrody w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 88/323/2014 z dnia 19 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jadwiga Sawicka – księgowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym jednostki za 2013 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że należy uznać, iż miniony rok był umiarkowany – pod względem wyników finansowych, bowiem odnotowano niewielką stratę – w wysokości 3.200,00 zł, gdzie jako jednostka kultury – z natury niedochodowa – w jej ocenie uzyskała satysfakcjonujący wynik finansowy.

Z kolei Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – wręczył zgromadzonym płytę DVD z zapisem dorobku kulturalnego jednostki, która została wydana z okazji 60-lecia placówki.

Starosta – podkreślił, że pracownica ROK – pani Agnieszka Rzemek uzyskała stypendium Marszałka Województwa, natomiast czterej inni pracownicy uzyskali wyróżnienie ministerialne za dotychczasowy wkład w rozwój i upowszechnianie kultury na ziemi łomżyńskiej.

Irena Przybylak – zachęciła do popularyzowania uczestnictwa w Zespole Pieśni i Tańca Łomża wśród gimnazjalistów.

Jarosław Cholewicki – podsumowując podziękował Staroście Łomżyńskiemu za wsparcie na rzecz uzyskania dodatkowych środków zewnętrznych w ramach różnych projektów.

Starosta – ponadto poinformował, że dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Niemen władze powiatu podpisały umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013. Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do 31 sierpnia br. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania się, do aktywnej współpracy służącej budowaniu wzajemnego zaufania, tolerancji i zrozumienia. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wiedza uzyskana w ramach bezpośrednich spotkań uczestników projektu. Projekt skierowany jest do polsko-litewskiej grupy młodych ludzi zainteresowanych pogłębianiem i rozwijaniem wzajemnych relacji a także chcących przełamywać wzajemne niechęci i stereotypy poprzez poznanie kultury, tradycji czy języka sąsiada. Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży oraz Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury w Niemenczynie zrealizujemy m.in. warsztaty z tańca ludowego, na których to zespoły przygotują program artystyczny. Program ten będzie można obejrzeć m.in. podczas tegorocznych Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Zorganizowany zostanie także Dzień Polsko-Litewski, podczas którego zaprezentujemy najciekawsze tradycje litewskie. Wydarzenie to połączone będzie z wystawą rękodzieła, kulinariami, prezentacjami tanecznymi obu krajów. Wartość projektu to 24.446 Euro.

Irena Przybylak – przypomniała, że Szkoła Podstawowa w Drozdowie – w ramach schroniska młodzieżowego dysponuje dobrze wyposażonymi pokojami gościnnymi, które za stosunkowo niewielką odpłatnością można wynająć np. na potrzeby zagranicznych gości.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 88/324/2014 z dnia 19 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że uchwała w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi Powiatowej jest wynikiem planowanych przez Powiat Zambrowski zmian kategorii dróg. W tym przypadku chodzi o drogę wewnętrzną na terenie Gminy Zambrów, która ma być zaliczona do kategorii drogi powiatowej.
Reasumując podkreślił, że ZDP nie ma żadnych zastrzeżeń, co do planowanych w tym zakresie przez Powiat Zambrowski zmian, wobec czego wydał pozytywną opinię w niniejszej sprawie. Konkretne odcinki przedmiotowych dróg i działki, na których się znajdują zostały wyszczególnione w paragrafie 1projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi Powiatowej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 88/325/2014 z dnia 19 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że złożył wniosek nawiązujący do sprawy omawianej na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu w zakresie modernizacji drogi na odcinku Jankowo – Młodzianowo na terenie gminy Nowogród, bowiem aktualnie potrzebna jest zmiana w zakresie długości odcinka, który ma być przebudowany – z 1,250 km na 1,450 km. Jest to konieczne, bowiem taki wynik został ustalony po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian (kopia wniosku dot. modernizacji drogi na odcinku Jankowo – Młodzianowo na terenie gminy Nowogród stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek dot. modernizacji drogi na odcinku Jankowo – Młodzianowo na terenie gminy Nowogród.

Ad.6 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że kolejny wniosek dotyczy Starej Łomży – od granicy miasta Łomża i odnosi się do wybudowania i remontu chodnika – własnymi siłami ZDP – na długości około 120 mb, w ramach istniejącego krawężnika. Podkreślił przy tym, że stan chodnika jest bardzo zły i ze względu bezpieczeństwa remont ten jest niezbędny (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek dot. wybudowania i remontu chodnika – własnymi siłami ZDP – na długości około 120 mb w miejscowości Stara Łomża.

Ad.6 3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że kolejny wniosek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę parkingu i chodnika przy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie. Podkreślił przy tym, że stan obecnego chodnika jest bardzo zły i ze względu bezpieczeństwa remont ten jest niezbędny, natomiast parkingu w tamtym miejscu w ogóle nie ma, a liczba osób parkujących przy siedzibie Urzędzie Gminy jest bardzo duża, co dodatkowo potęguje zagrożenie dla uczestników ruchu. W tym rejonie znajdując także podmioty gospodarcze, które regularnie są odwiedzane przez interesantów. Projekt techniczny będzie obejmował całość przedsięwzięcia, natomiast w pierwszym etapie będzie wykonany tylko parking i część chodnika – ze względu na środki, którymi aktualnie dysponuje Gmina. Projekt techniczny będzie kosztował 7.500,00 zł (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – to będzie w ramach środków inwestycyjnych czy bieżących?

Janusz Świderski – w ramach środków inwestycyjnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek dot. opracowania dokumentacji technicznej na budowę parkingu i przebudowę chodnika przy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie.

Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy pilnego remontu drogi na odcinku przez wieś Kramkowo – o długości 600 mb. Źródło finansowania zostało zapewnione przez Gminę, wobec czego realizacja przez nas tego porozumienia jest w pełni zasadna (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017 są konsekwencją proponowanych zmian ujętych w załącznikach Nr 1,5,6 i 7 do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2014 rok. Zmiany w zakresie zadań własnych powiatu polegają na: zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 123.902,00 zł; zwiększeniu planu dochodów bieżących o 171.939,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 3.098,00 zł; zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 196.304,00 zł i jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o 833.390,00 zł; zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 845.918,00 zł. Zmiany te zawarte są w zapisach uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok, a szerzej w załącznikach wspomnianej uchwały. Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2014 rok skutkują zwiększeniem wartości deficytu z kwoty 1.184.621,00 zł do wysokości 2.622.686,00 zł. Zwiększenie deficytu w wysokości 1.438.065,00 zł znajdzie pokrycie ze środków z nadwyżek z lat ubiegłych. W związku z tym, że po wprowadzonych zmianach w budżecie nastąpi zwiększenie deficytu o kwotę 1.438.065,00 zł, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy wprowadzić niniejszą uchwałą Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w załącznik Nr 1 – załącznik nr 3 uchwały budżetowej dot. zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, który otrzymał brzmienie załącznika Nr 1 przy niniejszej uchwale, został zmodyfikowany poprzez:
1) skreślenie z poz. 1 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odc. Osobne – Śniadowo o długości 2800,00 m Gm. Śniadowo o wartości 1.002.959,00 zł i wprowadzenie nowych zadań: w poz. 1 – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B dr. 677 Zagroby – Żebry – gm. Śniadowo – wartość 581.071,00 zł (zabezpieczenie 50 % udziału powiatu na realizację wspólną zadania z gm. Śniadowo); w poz. 5 – „Przebudowa drogi pow. nr 1936B we wsi Wagi – odc. dł. 438,67 m gm. Przytuły – wartość – 237.693,00 zł (50% udział powiatu we wspólnej inwestycji z gm. Przytuły); w poz. 8 – koszty podziału nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1914B – Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w m. Dobrzyjałowo na dług. około 0,800 km – gmina Piątnica – 15.500,00 zł – wniosek nr ZDP.3.301.112.2014 z 17 lutego 2014 roku przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 marca 2014 roku);
2) zmniejszenie w poz. 3 środki na wkład własny powiatu o kwotę 12.609,00 zł na uzupełnienie udziału powiatu we wspólnej inwestycji wskazanej w poz. 5;
3) wprowadzono nowe zadania w poz. 6,7,9,10,11 i 12, na które środki będą uruchomione w wyniku rozwiązania rezerwy budżetowej – drogowej na kwotę 108.500 zł (uchwała Nr 87/321/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2014 roku);
4) nowe zadanie w poz. 4 pn. „Przebudowa drogi pow. nr 1915B i 1914B - Budy Mikołajki na odc. 1,33 km wraz z podziałem nieruchomości prywatnych do celów drogowych - gm. Piątnica – Zapisy dot. zabezpieczenia udziału powiatu w inwestycji na kwotę 693.722,00 zł (50% wartości inwestycji ), która jest planowana wspólnie z gm. Piątnica. Udział powiatu zabezpieczony zostanie ze środków nadwyżki z lat ubiegłych.
5) wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny w poz. 13 „ Zakup kosiarki i pompy na wodę„ o wartości 42.000 zł – wniosek ZDP z 25 listopada 2013 roku w przedmiotowej sprawie;
6) zwiększenie wkładu własnego powiatu na realizację zadania z poz. 16 o kwotę 17. 831,00 zł. Zgodnie z pismem DI.III.433.11.1.2014 z 25 lutego 2014 roku Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego wkład własny powiatu należy zwiększyć z kwoty 125.899,00 zł do wysokości 143.730,00 zł na sfinalizowanie projektu , który realizowany jest w ramach Projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
Ogólna wartość zadań ujętych z w załączniku nr 1 stanowi kwotę 3.242.034, 00 zł, która wzrosła w stosunku do załącznika o tej samej nazwie przy uchwale budżetowej o 745.749,00 zł. Wzrost wydatków majątkowych znajdzie pokrycie ze środków nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 – „Przychody i rozchody” wskazuje deficyt budżetowy, który po zmianach zostaje ustalony w kwocie 2.622.686,00 zł, tj. zwiększony o 1.438.065,00 zł i zostanie pokryty ze środków nadwyżek z lat ubiegłych. Załącznik Nr 3 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Europejskiego”, został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po podpisaniu umów i pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych. Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2014 r.”– wprowadzono zmiany dotacji jednostek sektora finansów publicznych od momentu podjęcia uchwały budżetowej (dotacja z poz. 7 i 8 – projekt unijny oraz dotacja inwestycyjna dla Muzeum Przyrody w Drozdowie – poz. 13 niniejszego załącznika tj. Nr 4). Załącznik Nr 5 – Dochody – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 171.939,00 zł z tego: w dziale 710, rozdziale 71095, § 0970 na kwotę 134.559,00 zł na zadania własne na realizację zadań z 2013 roku, które należy wprowadzić ponownie do budżetu na 2014 rok (wydłużenie terminu wykonania zadań); w dziale 750, rozdziale 75020, § 0970 na kwotę 19.665,00 zł wprowadzenie do planu środków, które zostały zwrócone w miesiącu lutym 2014 roku przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego; w dziale 758, rozdziale 75801§ 2920 o kwotę 17.715,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok; i jednocześnie zmniejsza się o 3.098,00 zł plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85311, § 2440, ponieważ są to środki, które wpłynęły w 2013 roku i stanowią część nadwyżki z roku 2013.
Z kolei w projekcie uchwały zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 853, rozdziale 85311, § 6260 o kwotę 123.902,00 zł, analogicznie jak powyżej, środki te wpłynęły w 2013 roku i są częścią nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego.
W załączniku Nr 6 i 7 Wydatki budżetu zmniejsza się plan wydatków budżetu na zadania własne o kwotę 196.304,00 zł i jednocześnie zwiększa 1.679.308,00 zł z czego w załączniku Nr 6 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 833.390,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o 196.304,00 zł z tego:
a) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 zmniejsza się o kwotę 196.304,00 zł (przesunięcie kwoty 150.000 zł na planowany remont drogi powiatowej nr 1962B, która ma być realizowane wspólnie z Gm. Wizna, po podpisana porozumienia oraz o kwotę 46.304,00 zł, która zmniejszy planowany deficyt, po rozwiązaniu poz. 1 załącznika Nr 1) i jednocześnie zwiększa się o 708 722,00 zł w/w związku z proponowanymi zmianami w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały;
b) w dziale 600,rozdziale 60014, § 6060 zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki i pompy do wody. Wniosek w przedmiotowej sprawie z 25 listopada 2013 roku nr ZDP.3.301.13.998/2013 został zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27 listopada 2013 roku.
b) w dziale 720, rozdziale 72095, § 6069 o kwotę 17.831,00 zł w związku ze zwiększeniem wkładu własnego powiatu na realizację projektu pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”;
c) w dziale 921, rozdziale 92118, § 6220 o kwotę 64.837,00 zł na współfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na ten cel Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało kwotę 80.000 zł.
Natomiast w załączniku Nr 7 zwiększenie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 845.918,00 zł z czego: kwotę 561.359,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych powiatu w wysokości 10% od 01 stycznia 2014; kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi pow. nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odc. Srebrowo – Mrówki – o dł. 1000 m. gm. Wizna; kwotę 134.559,00 zł na pokrycie wydatków, ze środków przeniesionych z wydatków niewygasających w 2013 roku. Pismo nr GN.I.3020.2.2014 z 12 marca 2014 roku w przedmiotowej sprawie.
Zmiany w planie wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
a) w dziale 600,rozdziale 60014 o kwotę 317.000,00 zł, z tego: w § 4010 – 137.800,00 zł; § 4110 – 26.200,00 zł; § 4120 – 3.000,00 zł ( na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom ZDP w Łomży);
w § 4270 – 150.000,00 zł na remont drogi pow. nr 1962B na odc. Srebrowo – Mrówki – o dł. 1000m. gm. Wizna – są to środki z zadania wycofanego z poz. 1 wykazu zadań inwestycyjnych),
b) w dziale 710, rozdziale 71013, § 4300 o kwotę 134.559,00 zł na realizację zadań niewykonanych w 2013 roku;
c) w dziale 750, rozdziale 75020 o kwotę 264.218,00 zł z czego: w § 4010 – 220.425,00 zł; § 4110 – 39.682,00 zł; § 4120 – 4.111,00 zł (na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom Starostwa Powiatowego w Łomży;
d) w dziale 852,rozdziale 85218 o kwotę 35.343,00 zł z czego: § 4010 – 29.077,00 zł; § 4110 – 5.691,00zł; § 4120 – 575,00 zł (na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom PCPR w Łomży);
e) w dziale 853, rozdziale 85333 o kwotę 89.620,00 zł z tego: § 4010 – 73.989,00 zł; § 4110 – 13.681,00 zł; § 4120 – 1.950,00 zł – na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom PUP w Łomży w części dot. udziału powiatu w finansowaniu zadań urzędu pracy.
f) w dziale 854,rozdziale 85406 o kwotę 5.178,00 zł z czego na: § 4010-4.328,00 zł; § 4110 – 744,00 zł; § 4120 – 106,00 zł (na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom administracyjnym PPP nr 1 w Łomży).

Starosta – stwierdził, że po raz pierwszy zdarzyło się, że samorząd miasta Łomża będzie przeznaczał większe środki na współfinansowanie PUP w Łomży, bowiem otrzymał zmniejszoną subwencję na ten cel. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż Ministerstwo postanowiło zredukować środki przekazywane samorządom grodzkim, które przeznaczały mniejsze środki na utrzymanie pup-ów od subwencji otrzymywanej z budżetu państwa. Pragnę przypomnieć, ze skali kraju odbywała się debata nt. redukowania środków przez powiaty grodzkie, które winny być przekazywane na finansowanie pup-ów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

Ad.10 Starosta poinformował, że najbliższa sesja obejmować ma następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pn.,, Razem ku samodzielności- integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2013.
12. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łomżyńskiego za 2013 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.11 1) Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czy poprosił Naczelnika Wydziału GN o przybliżenie historii związanej z procedowaniem zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, położonej w obrębie Gać stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Stanisław Kozikowski – ww. nieruchomość została przejęta do zasobu nieruchomości powiatu protokołem zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 30 marca 2012 roku w związku z likwidacją od 1 stycznia 2012 roku ośrodka zdrowia w Gaci na podstawie uchwały nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie częściowej likwidacji zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ponadto wynika to z rozwiązania z dniem 31 marca 2012 roku umowy z dnia 2 listopada 2001 roku użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci na podstawie Porozumienia nr 23/12 z dnia 29 marca 2012 roku zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Nieruchomość ta jest zbędna dla Powiatu Łomżyńskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. W związku z tym Uchwałą Nr XIX/91/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, została przeznaczona do sprzedaży. Trzy przetargi oraz dwa rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu, mimo obniżenia ceny do wysokości 40 % jej wartości. Nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia najemcy lokali, którzy w okresie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, byli najemcami lokali. Obecnie w budynku po byłym ośrodku zdrowia nie ma najemców, co do których najem został nawiązany na czas nieoznaczony i przysługuje im pierwszeństwo w jego nabyciu. Z jednym najemcą rozwiązano umowę najmu na jego wniosek z dniem 30 września 2013 roku, drugiemu wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 roku z powodu zalegania w opłatach czynszu. Pomimo to Pan Jan Lutostański zajmuje lokal mieszkalny na zasadzie bezumownego korzystania. W Sądzie rejonowym w Łomży toczy się sprawa o eksmisję. Dnia 31 października 2013 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłosił o możliwości sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Gaci za obniżoną cenę na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego lub przekazana nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych realizujących cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na ogłoszenie odpowiedziała Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego, która jest zainteresowana pozyskaniem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego o charakterze charytatywnym i integracji społecznej grup de faworyzowanych, co określiła w stosownym wniosku złożonym do naszego samorządu. Przedstawiciele tej Organizacji są obecni na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Natomiast ze względu na to, że nieruchomość jest zbędna dla Powiatu do wykonywania zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, a do tego generuje koszty jej utrzymania, najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
z udzieloną bonifikatą od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Starosta – zapytał, jaka jest cena tej nieruchomości – wg aktualnego operatu szacunkowego?

Stanisław Kozikowski – odpowiedział, że cena ta wynosi ponad 307.199,00 zł, jest to wartość oszacowana – wyjściowa, od której możemy zakładać bonifikatę. Z tym, że maksymalna wysokość bonifikaty nie może sięgać 100 %, musi być niższa od tego wskaźnika.

Starosta – na najbliższej sesji Rady Powiatu planujemy przedłożyć stosowny projekt uchwały dotyczący zbycia tej nieruchomości na rzecz Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego. Wobec tego proszę przedstawicieli Fundacji o przedstawienie założeń, na jakie cele ma być przeznaczona ta nieruchomość.

Wiesław Grala – przedstawiciel Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego, chciałabym zapytać, czy poprzednia wartość tej nieruchomości – wg operatu szacunkowego. Kształtowała się na innym poziomie?

Stanisław Kozikowski – rzeczoznawca potwierdził, że wartość tej nieruchomości nadal jest dokładnie na tym samym poziomie.

Wiesław Grala – na wstępie chciałbym podkreślić, że nasza Fundacja jest zainteresowana przejęciem nieruchomości, ale jedynie w sytuacji kiedy będzie to pustostan, natomiast nie możemy angażować się w ewentualny proces eksmisji lokatorów, to nie może być przyjęte że względu na charakter działalności naszej Organizacji. Stąd też pragnę Państwa zapytać, na jakim etapie jest kwestia porozumienia z lokatorem zamieszkującym w przedmiotowej nieruchomości?

Starosta – tak jak wspominał Naczelnik Wydziału GN, sprawa toczy się w postępowaniu przed sądem powszechnym, natomiast kiedy zapadnie rozstrzygnięcie, tego nie wiemy. Dla rodziny zamieszkującej tą nieruchomość zostały zaproponowane dwa inne lokale, jednak trudno o porozumienie z tym najemcą, w związku z tym sprawa musiała trafić do sądu.

Wiesław Grala – czy w tym postępowaniu sądowym pomocne byłoby wystąpienie z informacją, iż jest zainteresowany nabywca tej nieruchomości.

Starosta – trudno to ocenić, jak zareaguje sąd na taką informację.

Stanisław Kozikowski – ogólnie nie wiemy jak sąd zachowa się, uważamy, iż strategiczną informacją jest fakt, że oferujemy najemcy inne lokale o podobnym standardzie i kosztach najmu.

Wiesław Grala – jesteśmy w trakcie spotkań i pertraktacji, dotyczących pozyskania środków na modernizację i przystosowanie tej nieruchomości. Nasza Organizacja skupia ponad 2 mln mężczyzn i ma ponad 16 tysięcy oddziałów. Poproszę ks. Adama o przybliżenie naszej historii.

Ks. Adam Izbicki – poinformował, że Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy. Historia Zakonu wskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego proces kanonizacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizja księdza McGivneya przyczyniła się do stworzenia organizacji, która stała się wiodącą katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy na świecie. Zakon pomaga rodzinom osiągnąć zabezpieczenie finansowe poprzez ubezpieczenie na życie, renty dożywotnie i długoterminowe programy ubezpieczeniowe, a także wszędzie na świecie poświęca wiele czasu i energii służbie społeczeństwu. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącej kilku członków do kilkunastu tysięcy rad około 2 mln członków między innymi w: USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan, oraz w Polsce i Ukrainie. Godło przedstawia tarczę umieszczona na tle krzyża „Formee”, a litery „KOFC” oznaczają Rycerzy Kolumba. Kotwica stanowi symbol marynarski Krzysztofa Kolumba, patrona Zakonu, podczas gdy sztylet stanowił broń używaną przez Rycerzy w misjach miłosierdzia. W ten sposób, tarcza wyraża Katolickie Rycerstwo w zorganizowanej akcji miłosierdzia,
W naszej diecezji członkami jest już około 300 osób. Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego jest częścią największej międzynarodowej organizacji męskiej świeckich katolików i jako organizacja: wspiera obchody społecznego wolontariatu, pomaga osobom borykającym się z problemami mieszkaniowymi, zwalcza głód, dostarcza posiłki osobom nie mogącym opuszczać swojego miejsca zamieszkania, pomaga w zaspokajaniu potrzeb psychicznych i rekreacyjnych osób starszych, wspiera grupy, które pomagają emerytom, chorującym lub przykutym do łóżka osobom starszym, osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom, zapewnia środki transportu osobom starszym uczęszczającym na mszę, robiącym zakupy, odwiedzającym krewnych, umówionych na wizytę u lekarza, oferuje pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym, angażuje się w programy ukierunkowane na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, podejmuje działania zapobiegające narkomanii i nadużywania alkoholu, prowadzi szkolenia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wobec tego planujemy w przedmiotowej nieruchomości uruchomić ośrodek dla osób uzależnionych, dla których terapią ma być praca i modlitwa. Nie będziemy zatrudniać terapeutów i lekarzy a osoby, które wyzwoliły się z nałogów i swoją osobą i postępowaniem będą świadczyć o tym, że możliwe jest przezwyciężenie wszelkich nałogów. Ludziom, którzy opuszczają takie domy zapewniamy jakiś byt, w czym bardzo wspiera nas Jastrzębska Spółka Węglowa. Będziemy tworzyć warunki na rzecz osób uzależnionych być może podobny do monarów, ale przede wszystkim na wzór ośrodków, które nasza Organizacja prowadzi we Włoszech – Domy Wspólnoty Czynkolo. Dowodzimy przez swoją działalność i postępowanie naszych podopiecznych, że modlitwą i pracą można wyzwolić się z najtrudniejszych zniewoleń.
O środki zabiegamy także w Niemczech i aplikujemy do różnych źródeł, przede wszystkim skierowanych na pomoc uzależnionej młodzieży.
Mimo to nie możemy – na chwilę obecną – pozwolić sobie na duże środki przeznaczone na remont przedmiotowej nieruchomości. Jednak na pewno w wymiarze podstawowym – w pierwszym etapie – będzie nas stać na przeprowadzenie remontu.

Wiesław Grala – jeżeli mogę to proszę o udostępnienie operatu szacunkowego, który z pewnością zawiera zdjęcia przestawiające poszczególne elementy nieruchomości. Chciałbym przedstawić te materiały na spotkaniu z Jastrzębską Spółką Węglową.
Starosta – ile osób będzie korzystać z tej placówki i kiedy Państwa zamierzają uruchomić swój działalność w Gaci?

Ks. Adam Izbicki – na początku planujemy zorganizować pomoc dla kilkunastu osób potrzebujących, a działalność moglibyśmy rozpocząć już za kilka miesięcy.
Dodam, że ta inicjatywa będzie przedmiotem działań nie tylko naszej Rady, ale także innych rad z naszej diecezji. Nasza Rada ma niebawem uzyskać status Rady Diecezjalnej, co także będzie pomocne w organizacji analizowanego przedsięwzięcia.

Stanisław Kozikowski – dodam, że niniejszej bonifikaty można udzielić pod trzema warunkami: sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby prawnej, do prowadzenia działalność charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie poprzez jednorazową wpłatę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, Nabywca nieruchomości poniesie wszystkie koszty związane z jej nabyciem, w szczególności koszty sporządzenia aktu przeniesienia własności. Natomiast określenie wysokości i warunków udzielania bonifikaty, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym ww. nieruchomości – zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia, jest możliwe na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który stanowi: „Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana między innymi: osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.”

Starosta – w jakiej wysokości Państwo chcielibyście otrzymać bonifikatę?

Wiesław Grala – nie ukrywam, że liczymy na bonifikatę w maksymalnej wysokości, czyli 99 % wartości oszacowanej.

Andrzej Szamański – przedstawiciel Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego, chciałabym zauważyć, że dla Państwa też jest ważne, aby ta nieruchomość była jak najlepiej zagospodarowana i nie generowała dalszych kosztów.

Wiesław Grala – prowadzimy rozmowy z miastem Łomża i Prezydent ma wesprzeć naszą inicjatywę, bowiem jeżeli uda nam się osiągnąć wyznaczony cel, to z pewnością będziemy przyjmować także mieszkańców miasta Łomża.
Jestem przekonany, ze ten ośrodek – jeżeli powstanie – to na pewno się utrzyma, ponieważ ludzi dobrej woli i hojnych w naszej Organizacji nie brakuje. Ponadto mamy czynne wsparcie JE Ks. Biskupa Stepnowskiego.
Starosta – czy byłaby ewentualnie możliwość, aby Rada Fundacji włączyła się w negocjacje z lokatorami. My proponujemy im mieszkania w lepszych warunkach i lepszej lokalizacji, jednak nie możemy ich przekonać.

Ks. Adam Izbicki – poinformował, że Rada Fundacji zrobiła rozeznanie nt. lokatorów, którzy tam zamieszkują, i opinia była przestawiona w ten sposób, iż ci lokatorzy są na tyle trudni i uparci, że negocjacje z nimi raczej nic nie dadzą. Niemniej jednak takie działania podejmiemy.
Poza tym chciałbym dodać, że nie zamierza rozgłaszać tego, że planujemy tam zorganizować pomoc dla osób z nałogami, bowiem środowiska różnie reagują na takie informacje, natomiast po upływie około 1-go roku sami przekonują się do tego typu pomoc i sami pomagają oraz wspierają naszą działalność.

Wicestarosta – z pewnością ludzie mogą tak zareagować, jednak z czasem przekonają się, że taka działalność jest bardzo ważna i potrzebna, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Starosta – obecnie musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pewne rozstrzygnięcia, między innymi sądu powszechnego.

Ks. Adam Izbicki – poinformował, że Zarząd Powiatu niezwłocznie otrzyma wiadomość nt. efektów rozmów i negocjacji z Jastrzębską Spółką Węglową w zakresie wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

Z kolei Starosta podziękował gościom za przybycie na posiedzenie Zarządu Powiatu, po czym poprosił o zgłaszanie propozycji w zakresie wysokości bonifikaty na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Irena Przybylak – zaproponowała udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Z kolei Starosta – zaproponował udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wobec innych propozycji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 4-ma głosami „przeciw” i 1-ym „za” odrzucili” udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % wartości przedmiotowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (głosów wstrzymujących się nie było),

W kolejnym głosowaniu, członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” 1-ym „wstrzymującym się” (głosów przeciwnych nie było), zaakceptowali udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % wartości przedmiotowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Następnie, w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, położonej w obrębie Gać

Ad.11 2) Starosta przypomniał, że w sprawie dalszego procedowania nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej, Zarząd Powiatu powinien zająć kolejne stanowisko. Nawiązując do powyższego udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – aby temat ten uregulować kompleksowo należy określić kwestie dotyczące przejęcia tej nieruchomości. Po pierwsze powinniśmy przejąć całość odcinka niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i uczynić to w trybie administracyjnym – co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów notarialnych. Polskie Koleje Państwowe S.A. na być może zgodzą się na przekazanie w tej formie nieruchomości na rzecz Powiatu Łomżyńskiego. Uważam, ze możemy takie działania podjąć, co też proponuję. W takim przypadku na własny koszt będziemy musieli dokonać jedynie podziału działki – o co wnioskuje PKP. Natomiast jeżeli PKP nie zgodzą się przekazać nieruchomości bez wypłaty odszkodowania to możemy podjąć działania w zakresie wystąpienia do Ministra Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji o prawie użytkowania wieczystego. Jest to dość skomplikowana sprawa, ale możliwa do wykonania.

Starosta – w związku z powyższym proponuję wystosować wystąpienie dotyczące: nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej, jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych. Przy tym nasz samorząd pokryje koszty wykonania podziału działki i koszty sporządzenia aktu notarialnego. W uzasadnieniu należy przypomnieć, że dotychczas to zarządca drogi, czyli nasz samorząd przez cały czas utrzymywał ten odcinek drogi i ponosił koszty z tym związane.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli ww. propozycję.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 88-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2014 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2014 08:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1580 razy