BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXX/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 4 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.30.Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na początku sesji obędzie się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Łomżyńskiego uczniom i studentom osiągających znaczące sukcesy artystyczne, naukowe i sportowe. Nawiązując do powyższego o zabranie porosił głównego specjalistę w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – młodzież z terenu z powiatu łomżyńskiego jest uzdolniona wszechstronnie. Przekonaliśmy się o tym niejednokrotnie podczas różnych konkursów, festiwali i koncertów. Talent jest wartością bezcenną a ideą działań powiatu łomżyńskiego było wspieranie młodych ludzi w rozwoju swoich talentów kreatywności. Od 2009 roku Powiat Łomżyński prowadzi politykę wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. W 2012 roku formuła wspierania uzdolnionej młodzieży została poszerzona o dwie dziedziny. Stało się to na mocy uchwały nr 24/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego. Jak już wspomniałam zakres wsparcia uzdolnionej młodzieży został poszerzony o 2 nowe dziedziny: sportowa i naukową. Zgodnie z treścią cytowanej wyżej uchwały stypendium może zostać przyznane uczniowi/studentowi, zamieszkującemu teren powiatu łomżyńskiego, osiągającemu wysokie wyniki w nauce i jednocześnie dzięki talentowi, pasji i pracy odnoszącemu znaczące sukcesy artystyczne, naukowe jak i sportowe. Stypendia mają pomóc w realizacji pasji, dążeniu do kolejnych sukcesów i służyć dalszemu rozwojowi talentów a także budować dumę lokalną i poczucie przynależności Stypendystów z macierzystą społecznością, miejscem z którego się wywodzą. W wyniku szczegółowej oceny złożonych wniosków Komisja stypendialna zarekomendowała, a Zarząd Powiatu przyjął decyzję o przyznaniu stypendium Starosty w trzech dziedzinach następującym osobom: w dziedzinie sportowej – Karolinie Karwowskiej, gm. Jedwabne; w dziedzinie naukowej – Katarzynie Ochramowicz, gm. Piątnica; w dziedzinie artystycznej – Piotrowi Komorowskiemu, gm. Piątnica. Każdy ze stypendystów otrzymał stypendium w wysokości 2 tys. zł.
Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie nauki otrzymała Katarzyna Ochramowicz – absolwentka Szkoły Podstawowej w Kisielnicy a obecnie uczennica Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. Katarzyna Ochramowicz jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną, o szerokich zainteresowaniach i licznych pasjach. Znajduje to potwierdzenie w postaci Jej sukcesów w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W roku szkolnym 2012/2013 roku laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego oraz wojewódzkiego konkursu matematycznego. Jest również zeszłoroczną i tegoroczną laureatką i stopnia z wyróżnieniem 17 i 18 edycji konkursu olimpiada wiedzy matematyka – oxford plus, gdzie zdobyła maksymalna liczbę 100 punktów oraz laureatką i stopnia z wyróżnieniem 19 edycji olimpiada wiedzy Archimedes plus matematyka plus, gdzie również zdobyła maksymalna liczbę 100 punktów. W 2012 roku przyznano jej Dyplom za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W 2013 roku zdobyła wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz w V Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”. Jest również zdobywczynią I miejsca w Szkolnym Konkursie Czytelniczym, I miejsca w Konkursie ortograficznym.
Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej otrzymała Karolina Karwowska – studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zawodniczka paraujeżdżania, członkini Kadry Narodowej Polski w Paraujeżdżaniu, medalistka Mistrzostw Polski, uczestniczka międzynarodowych zawodów w Anglii, instruktorka jeździectwa. Dotychczas startowała w barwach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Kisielnicy, w roku 2013 zmieniła klub na Jeździecki Klub Sportowy Jagodne, w którym współpracuje z nową trenerką Natalią Kozłowską zawodniczką Kadry Narodowej Polski w ujeżdżaniu oraz jej koniem Kabaretem Jagodne. Osiągnięcia w latach 2010-2012: II miejsce w programie indywidualnym juniorów w Otwartych zawodach Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżaniu w 2010 roku; VIII miejsce w Zawodach Kontrolnych w Paraujeżdżaniu Cavaliada Poznań 2011; Najlepszy Junior na VII Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w 2011; I miejsce na poziomie III w VII Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnyuch w 2011; Brązowy medal w VII Mistrozstwach Poslki Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżaniu w 2011; II i IV w VII Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w 2011 w Międzynarodowym Programie Dowolnym w 2011; VI miejsce w VIII Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżaniu w 2012; VII miejsce w Halowym Pucharze Polski w Paraujeżdżaniu Cavaliada Poznań 2012. Najbliższe cele: udział w Mistrzostwach Świata w 2014 roku oraz start w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.
Stypendystą, który otrzymał stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie artystycznej jest Piotr Komorowski – student klasy akordeonu na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Piotr jest utalentowanym artystycznie instrumentalistą. Został dostrzeżony i wysoko oceniony przez jury makroregionalnych konkursów. Jego sukcesy artystyczne to m.in. zdobycie II miejsca w Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym w Olecku i III miejsca w III Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym w Suwałkach, a także wyróżnienie specjalne za piękną grę na IX Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej. Piotr Komorowski jest kreatywnym i poszukującym muzykiem. Koncertuje jako solista i kameralista w trakcie Piątków Muzycznych organizowanych przez Bibliotekę Społecznego Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”. Bierze udział w koncertach muzyki współczesnej – Muzyki naszych czasów. Koncertuje także ze studentami klas gitary i akordeonu Akademii Muzycznej w Gdańsku. Cieszy fakt, iż w czasie kiedy muzyka akordeonowa przeżywa swój renesans, z terenów Powiatu Łomżyńskiego pochodzi Student, który jest jej znakomitym wykonawcą.
Następnie Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta – Adam Sowa złożyli stypendystom gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, kolejnych medali i kolejnych zwycięstw w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz laurów na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Przekazali również pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uroczystości wystąpił Pan Piotr Komorowski, który swoją grą zachwycił uczestników uroczystości.
Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski reasumując dodatkowo pogratulował rodzicom stypendystów oraz wszystkim najbliższym nagrodzonych osób. Podkreślił przy tym, że Katarzyna Ochramowicz jest najmłodszą laureatką, a Piotr Komorowski jest najbardziej znanym laureatem, którego występy wielokrotnie można było usłyszeń między innymi na terenie powiatu łomżyńskiego. Natomiast Karolina Karwowska jest stypendystką, która ma szanse na igrzyska olimpijskie do Rio de Janeiro, jednak musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów kwalifikacyjnych, co też wiąże się z koniecznością uczestnictwa w wielu imprezach sportowych poza granicami kraju. Są to kosztowne wyjazdy i pani Karolina potrzebuje znacznie większego wsparcia finansowego. W związku z tym zwracam się do Państwa o rozważenie możliwości udzielenia pani Karolinie sponsoringu.
Z kolei została zarządzona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, poinformował, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwaliny oraz radnego Krzysztofa Kozickiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
16. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Łomży nt. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego.
17. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej przyjętych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Zarządem Powiatu Łomżyńskiego.
18. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2013 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
19. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2013 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
20. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2012/2013.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIX-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – poinformował, że od XXIX zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 27 września 2013 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. W dniu 16 października 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał:
- w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskimi Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu ,,Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013,
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu ,,Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
- w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego,
- w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
- w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego,
- w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014,
- 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
Ponadto Zarząd przyjął porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie rozwiązania umowy użytkowania – dz.475/90 o pow.0,1183 ha w Śniadowie; podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na nieruchomości z zasobu powiatu – dz.1188/4 o pow.0,1446 ha w Jednaczewie; Przyjął informację w sprawie rozwiązania umowy najmu z Panem Mariuszem Kotowskim lokalu mieszkalnego nr 59/2 w Gaci; Zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2014 rok, oraz informacją Caritas Diecezji Łomżyńskiej o zmianie na stanowisku dyrektora DPS w Tykocinie.
W dniu 23 października br. podczas drugiego posiedzenia Zarządu Powiatu przyjął stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie włączenia subregionu/-ów województwa podlaskiego jako podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020; oraz zapoznał się z informacją nt. wykonania odwodnienia na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowo.
W dniu 30 października br. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o podjęcie działań w celu poprawy stanu budżetu PUP na 2014 rok; podjął 5 uchwał: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej; w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży; w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 r,; oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. Poza tym zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu na 2014 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2014 rok; przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Z kolei Zarząd wprowadził zmiany do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2013/2014; zatwierdził listy laureatów wytypowanych do nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w roku 2013 wraz z proponowaną wysokością nagród oraz dokonał podziału środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych.
W dniu 15 listopada br. odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za III kwartał 2013 r.; rozpatrzono wnioski Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na zakup sondy CONVEX do ultrasonografu oraz o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży; rozpatrzono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 i projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 i uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok; podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok; przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok; zapoznano się z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie naprawy ul. Młynarskiej w Konarzycach.
W dniu 27 listopada br. odbyło się piąte posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego przyjęto projekty 9 uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną,
- zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata,
- w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego,
- w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016,
- w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok,
Ponadto podjęto 5 uchwał:
- w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej,
- w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża w ilości 157 szt.,
- oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
Zajęto stanowiska w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną nieruchomości w Gaci na rzecz Fundacji Rady Lokalnej; funkcjonowania nieruchomości w Gaci wobec nieopuszczenia budynku przez lokatora; dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci; oraz w sprawie naliczania czynszu za bezumowne korzystanie z lokalu 59/3 w Gaci.
Na tym posiedzeniu zapoznano się również z porządkiem obrad XXX Sesji Rady Powiatu; rozpatrzono wniosek Dyrektora ZDP w sprawie przeznaczenia ponadplanowych dochodów na zakupy; przyjęto porozumienie z Gminą Przytuły dotyczące zmiany porozumienia oraz przyjęto porozumienie z Gminą Piątnica dotyczące zmiany porozumienia.
Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Pragnę jednocześnie poinformować Państwa o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni członkowie Zarządu Powiatu lub też oddelegowani przedstawiciele naszego samorządu:
28.09.2013r. – Uroczyste obchody stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego,
29.09.2013r. – „7 Gmin w Jednej Krainie” zorganizowane przez Urząd Miejski w Stawiskach,
30.09.2013r. – XIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa podlaskiego,
01.10.2013r. – Spotkanie dotyczące kolei Nadnarwiańskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Łapy – uczestniczyła,
02.10.2013r. – Posiedzenie kapituły konkursu przyznającej nagrody Starosty za promocję powiatu w kategoriach kultura, sport i inicjatywa społeczno-gospodarcza.
03.10.2013r. – Spotkanie patriotyczne „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…” związane z promocją książki „Prezydentowa Karolina Kaczorowska”,
04.10.2013r. – Spotkanie w sprawie omówienia 120 rocznicy kolei Nadnarwiańskiej oraz Odpust ku czci św. Franciszka z Asyżu oraz 15 lat istnienia DPS w Tykocinie. Ponadto tego dnia uczestniczyliśmy w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
06.10.2013r. – Uroczystości inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży oraz wydarzenie kulturalne pt.: „Wytnij Hołubca” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży.
07.10.2013r. – Uroczyste otwarcie nowych obiektów uczelni i 10 Inauguracja
Roku Akademickiego 2013/2014 oraz posiedzenie dot. rozpoczęcia inwestycji w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr. 1904B na odcinku Łomża-Jednaczewo-Szablak- Nowogród,
08.10.2013r. – Podsumowanie spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego oraz 57 Wystawa- Sprzedaż Ogierów,
09.10.2013r. – Spotkanie organizacyjne dot. 120-lecia kolei Nadnarwiańskiej,
10.10.2013r. – Spotkanie poświęcone tematyce Łomżyńskiego obszaru Funkcjonalnego,
11.10.2013r. – Konferencja dot. Współpracy międzynarodowej „Spółdzielnia socjalna- szansą na lepsze jutro” oraz Msza św. w dniu 20-lecia Zarządu Łomżyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych,
12.10.2013r. – Uroczysty koncert Galowy Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica” Mesjasz,
15.10.2013r. – Wernisaż Wystawy jubileuszowej XX-lecia Galerii N,
16.10.2013r. – Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Seminarium Duchownego w Łomży,
17.10.2013r. – Konferencja inaugurująca- rekrutacyjna projektu „Moja firma-własna prac”,
18.10.2013r. – Wręczenie Nagród i Medali Zygmunta Glogera oraz sesja naukowa pt.: „Plaga Celebrytów”,
19.10.2013r. – Koncert w Muzeum Przyrody w Drozdowie pt. „Między tradycją a współczesnością – świat muzyki Witolda Lutosławskiego,
20.10.2013r. – Obchody Jubileuszu 120-lecia kolei Nadnarwiańskiej oraz Dzień Ratownika Medycznego,
22.10.2013r. –Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP w Augustowie,
23.10.2013r. – Forum zorganizowane przez PWSIiP pt.: „Edukacja-Promocja-Przedsiębiorczość”,
25.10.2013r. – Uroczystości związane z 25-leciem Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży oraz uroczysta Inauguracja Akademii 6 latka 2013/2014 (IV edycja) PWSIiP oraz uroczyste otwarcie Leśnej Izby Edukacyjnej im. Władysława Lepszy. Ponadto tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku Banku Spółdzielczego w Łomży (oddział w Śniadowie),
28.10.2013r. – Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży,
29.10.2013r. – Uroczystości ślubowania klas I oraz obchody 100 Rocznica Urodzin Witolda Lutosławskiego oraz otwarcie wystawy „ Ziołowe tajemnice, Rośliny lecznicze Doliny Narwi”,
30.10.2013r. – Spotkanie dotyczące podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywni i Efektywni”,
07.11.2013r. – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom PWSIiP,- Koncert „ PARTITA” Lutosławski i jego inspiracje.
08.11.2013r.– Uroczystości Patrona Szkoły – Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży oraz VII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej,
09.11.2013r. – Uroczystości z okazji Złotych Godów w gminie Śniadowo,
11.11.2013r. – Obchody w 95. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uroczystość wręczenia nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu,
13.11.2013r. – Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wieczornica Patriotyczna – spotkanie pokoleń „W hołdzie żołnierzom Armii krajowe” w Jeziorku,
14.11.2013r. – Ogólnopolska konferencja „Samorządy lokalne a UE w przeddzień 10-lecia akcesji” oraz spotkanie informacyjno-rekrutacyjne projektu „Technik geodeta – twój wymarzony zawód”,
15.11.2013r. – IV edycja Powiatowego Konkursu plastycznego „Hanka Bielicka w oczach dzieci”,
18.11.2013r. – Konferencja „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego”,
21.11.2013r. – Uroczystości związane z obchodami święta szkoły w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katania w Piątnicy, spotkanie grupy ds. realizacji idei e-podlaskie oraz Jubileusz 35-lecia Orkiestry,
22.11.2013r. – Uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa,
23.11.2013r. – XXI Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, uroczystości z okazji Międzynarodowego dnia Wolontariusza pt. „Wolontariusz Twoim Przyjacielem” oraz Podlaskie Forum Bydła w Piątnicy,
25.11.2013r. – Uroczyste podpisanie umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej. Informowaliśmy o tym również na naszej stronie internetowej. Wspólnie z kilkoma innymi samorządami, naszymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami wynegocjowaliśmy umowę na zakup energii elektrycznej, która będzie o około 25 % tańsza od dotychczasowego zakupu energii,
28.11.2013r. – Oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem przestawnym w Chmielenie,
29.11.2013r. – Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej Grzymały-Sławiec oraz 60-lecie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
03.12.2013r. – Konferencja dotycząca „Polityki spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” oraz podsumowanie sezonu lekkoatletycznego 2013,
04.12.2013r. – Posiedzenia komisji: Budżetu; Komisja Rozwoju Gospodarczego; Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1) Radny Andrzej Piotrowski – poprosił o przedstawienie informacji nt. sytuacji pracowników sprzątających, którzy zostali zwolnieni z Powiatowego Funduszu Pracy w Łomży.

2) Radny Andrzej Piotrowski – poprosił także o przedstawienie informacji nt. postępów w zakresie realizacji inwestycji na drodze powiatowej w miejscowości Supy – na terenie gminy Przytuły.
1) Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do poruszanej na ostatniej sesji kwestii dotyczącej zmiany projektu technicznego na drodze powiatowej Stara Łomża – Siemień, która miała obejmować uwzględnienie ścieżek rowerowych na tej trasie, zapytał na jakim etapie jest aktualizacja ww. projektu technicznego i czy zostało to uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim?

2) Z kolei radny Sławomir Łomotowski – poprosił o przedstawienie sytuacji dwóch odcinków dróg powiatowych, które w ramach ogłoszonego konkursu z NPPDL miały uzyskać wsparcie finansowe na ich modernizację.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 21 porządku obrad.

Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 dotyczy zmian, które były wprowadzone od 24 lipca br. Przede wszystkim zmian, które miały wynik na kształt budżetu. Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2013 rok skutkują zmniejszeniem wartości deficytu. W związku z tym, że po wprowadzonych zmianach w budżecie nastąpi zmniejszenie deficytu określonego w załączniku do przedłożonego projektu, zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej należy wprowadzić niniejszą uchwałą Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/162/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zmian wyszczególnionych w załącznikach od numeru 1 do numeru 7. Załączniki od 1 do 5 dotyczą zmian wprowadzonych od 24 lipca br. Załącznik nr 6 dotyczy wprowadzenia po stronie dochodowej kwoty 127.000 zł z PFRON-u, są to dochody bieżące i majątkowe, które dopiero w 2014 roku będą zrealizowane przez Gminę Wizna – na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych. Załącznik nr 7 zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt kolejnej uchwały wynika z faktu, że dotychczasowa praktyka prowadzonych postępowań egzekucyjnych – komorniczych w stosunku do dłużników wykazała, iż ponowienie postępowania egzekucyjnego – dwukrotność jego prowadzenia, jako warunku umorzenia należności cywilno-prawnej, jest bezcelowe. Generuje to jedynie dodatkowe koszty uiszczane na rzecz komornika prowadzącego egzekucję. Koszty, które nie podlegają zwrotowi z uwagi na fakt, iż dłużnik jest niewypłacalny, tym samym nie ma możliwości ich ściągnięcia. Praktyka potwierdziła, iż jeżeli dłużnik raz jest niewypłacalny, to wznowienie do niego egzekucji nie ma sensu, stan taki trwa, bowiem nadal i rodzi skutki tylko w postaci wyżej wspomnianej, tj. generowania dodatkowych kosztów. Częste są wyjazdy dłużników, w tym za granicę, a wtedy nie tylko, że nie ma, co ściągnąć, to nie ma jeszcze od kogo. Pozostałe zmiany mają na celu urealnienie kwot poprzez ich podniesienie, co prowadzi do usprawnienia procesu realizacji uchwały i dostosowania do obecnych warunków. Zmiana wartości z 5.000 zł na 10.000 zł oraz z 20.000 zł do 50.000 zł odnosi się do kwot należności, jakie mogą w zakresie zadań własnych umarzać, odraczać, rozkładać na raty odpowiednio kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, a także Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. Z powyższych względów podjęcie uchwały jest niezbędne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/164/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – uchwała, którą proponujemy zmienić jest wynikiem tegorocznych zaleceń pokontrolnych RIO, która wskazała, że w dotychczasowej uchwale nie ma określonych zasad najmu w sytuacji, kiedy nastąpi śmierć najemcy. Wobec tego w nowym rozdziale – nr 4 zawarliśmy te zapisy. Warto przy tym zaznaczyć, że takich przypadków w naszym powiecie jeszcze nie było, więc z tego powodu nie zostały przewidziane regulacje dotyczące niniejszej sprawy. Dokładnie rzecz biorąc w paragrafie 1 wprowadza się następującą zmianę: po Rozdziale III – Zamiany lokali mieszkalnych dodaje się Rozdział IV – Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, w brzmieniu określonym w § 8:
„1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
2. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu, wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
3. Jeżeli wezwanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie odnosi skutku, występuje się do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.”

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji RGGWOŚiL poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – kolejna uchwała, którą proponujemy zmienić również jest wynikiem zaleceń pokontrolnych RIO, która wskazała, że w dotychczasowej uchwale nie ma uregulowań co do wynajmu i wydzierżawiania lokali na okres dłuższy niż 3 lat a szczególnie na okres nieoznaczony. Dotychczas stosowaliśmy sformułowanie – na okres 3 lat i powyżej 3 lat, jednak RIO poleciło nam doprecyzowanie tych zapisów. Konkretnie w paragrafie 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony”,
2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dzierżawy oraz najmu nieruchomości i lokali na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dokonuje się z zastrzeżeniem ust. 4 w trybie przetargowym.”

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji RGGWOŚiL poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Tak jak w latach ubiegłych prowadzone były konsultacje społeczne w sprawie tego programu. W wyniku tych konsultacji nasz program został wzbogacony o nowy zapis, bowiem jedna z organizacji – Fundacja Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy, która jest organizacją nowopowstałą, zgłosiła projekt dopisania do Programu punktu nr 5 o treści „Tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa Regionu”, w ramach którego realizowane będą działania takie jak: Stworzenie warunków do prowadzenia działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; Edukacja filmowa dedykowana równym grupom wiekowym w środowisku wiejskim; Audiowizualna promocja regionu. Wprowadzenie poszerzenia Programu Współpracy konkretnie dotyczy: w sferze 1 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, poszerzyć planowane działania o: a) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; b) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu; c) edukację filmową dedykowaną różnym grupom wiekowym. W sferze 2 – promocja i upowszechnianie turystyki, poszerzyć planowane działania o: audiowizualną promocję regionu”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia programu z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/167/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował, że: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży proponuje dwie zmiany, które zostały wymuszone ustawą z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej. Pierwsza dotyczy zmiany nazewnictwa, nazwa Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ma być zmieniona na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży. Status naszej jednostki będzie określony jako podmiot leczniczy, natomiast wszystkie nasze pozostałe ośrodki będą nazywać się przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego. Poza tym w celach Zakładu dopisane zostało zadanie pod nazwą opieka długotrwała oraz medycyna szkolna. Te zadania realizujemy natomiast cele w statucie dotychczas nie zawierały tych elementów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/168/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – poinformował, że Statutu Powiatu Łomżyńskiego był uchwalony przed 14-ma laty i był nowelizowany 5-krotnie, także wg zaleceń pokontrolnych RIO należy dostosować Statut w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych. Dotyczyło to kwestii zmian w zakresie odwoływania i powoływania sekretarza powiatu. Dodatkowo przy tej okazji proponowane jest wprowadzenie zmian wynikających z innych uwarunkowań. Zalecane jest przyjęcie Statutu w wersji jednolitej, bowiem na przestrzeni ostatnich lat był on już pięciokrotnie nowelizowany. Z kolei zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu, że Powiat posiada herb i flagę, które podlegają ochronie prawnej. Wcześniej takiego zapisu nie było. Kolejną zmianą jest zmiana przepisu prawnego – na kodeks wyborczy.
Następnie zmodyfikowany został zapis w zakresie zwoływania pierwszego posiedzenia rady powiatu – czyli wpisujemy w statucie pierwszą sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborczych, co jest zgodne z nowymi uregulowaniami w tej kwestii. Ponadto została wprowadzona zmiana zapisu w postaci Wydział Organizacyjny i Kadr, wcześniej była używana w niektórych przypadkach nazwa zlikwidowanego wydziału – Biuro Obsługi Rady Zarządu i Komisji.
Inną zmianą jest moja propozycja dotycząca zlikwidowania zapisu, że protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza Sekretarz Komisji, ponieważ był to martwy zapis. Dotychczas nie było przypadku, aby sekretarz komisji sporządzał protokół. W dotychczasowych sytuacjach protokół zawsze sporządzał pracownik obsługujący Komisję Rewizyjną – pracownik Wydziału ORiK, robiąc to na tzw. zlecenie Komisji.
Poza tym proponujemy zapis zmieniający nazewnictwo z odniesienia do tajemnicy państwowej na ochronę informacji niejawnych i ochrony danych osobowych – zgodnie z obowiązującą aktualnie nomenklaturą.

Radny Andrzej Piotrowski – chciałbym, aby wprowadzić w punkcie 51 pkt 2 zapis w tym Statucie dotyczący liczby radnych, którzy mogą utworzyć klub radnych. W pierwszej kadencji Rady Powiatu ustalono, że ta liczba radnych wynosi 7-miu, jednak wówczas Rada liczyła 25-ciu radnych, natomiast obecnie ustawowy skład rady liczy 17-tu radnych. Wobec tego wnoszę o zmianę w tym zakresie, aby klub radnych mógł być tworzony już przez 4-ch radnych. Tę kwestię poruszałem już na jednej z poprzednich sesji.

Starosta – zgadzam się, że ta sprawa była już poruszana na innej sesji – na wniosek radnego pana Andrzeja Piotorowskiego, jednak Zarząd Powiatu nie potraktował tego jako formalny wniosek.

Radny Andrzej Piotrowski – wobec tego zgłaszam ww. poprawkę jako wniosek formalny.

Radny Kazimierz Polkowski – chciałbym zapytać co taka zmiana wniesie pozytywnego do pracy Rady Powiatu.

Radny Andrzej Piotrowski – jeżeli jest taka możliwość to powinno to być wprowadzone, radni mogą zrzeszać się w kluby i należy to im umożliwiać, a liczba 7-miu radnych w obecnych realiach jest nieodpowiednia. Nie widzę żadnych przeszkód, aby wprowadzić taką zmianę.

Przewodniczący Rady – proszę o wypowiedzenie się radcy prawnego.

Mecenas Dariusz Wąsowski – ustawa o samorządzie powiatowym narzuca obowiązek uregulowania tej sprawy, jednak nie określa liczby radnych, którzy mają tworzyć klub radnych. Ta kwestia należy do ustalenia przez poszczególne rady powiatu.

Przewodniczący Rady – proszę o to, aby uzasadnić liczbę – 4-ch radnych.

Radny Andrzej Piotrowski – PSL i PiS mają obecnie po 4-ch radnych i stąd moja propozycja.

Z kolei została zarządzona 5-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego poprawka w punkcie 51 pkt 2 o treści: „Klub może utworzyć co najmniej 4 radnych”, została odrzucona 4-ma głosami „za”, 9-ma głosami przeciwnymi i 1-ym wstrzymującym się, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (w wersji przedstawionej przez Sekretarza Powiatu), została podjęta 10-ma głosami „za”, 3-ma głosami przeciwnymi i 1-ym wstrzymującym się, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży dotyczy zmiany porządkującej podległość staroście Powiatowego Urzędu Pracy, co było realizowane w zasadzie od początku kadencji. Ponadto w projekcie uchwały proponowane jest podporządkowanie i nadzorowanie wicestaroście pracy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Trzecia zmiana dotyczy przesunięcia podległości pełnomocnika ochrony informacji niejawnych bezpośrednio pod starostę, bowiem taki jest prawidłowy podział nadzoru. Pozostałe zapisy są bez zmian.

Przewodniczący Rady – w kwestii formalnej należy zmienić zapis dotyczący nazewnictwa ZPOZ – zgodnie z przyjętym w uchwale na dzisiejszej sesji.

Sekretarz Powiatu – potwierdził zasadność powyżej zmiany.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, została podjęta 11-ma głosami „za”, i 3-ma wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXX/170/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Zastępca Dyrektora PUP w Łomży – przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który Państwu został przedłożony, ma charakter konkursu zamkniętego. Na 3 powiaty ma być przeznaczone ponad 2 mln zł. Mam tu mam myśli powiaty: zambrowski, kolneński i łomżyński. Środki te byłyby przeznaczone na staże, które są bardzo korzystne dla pracodawców i bezrobotnych. Powiat ziemski ma otrzymać większość środków na aktywizowanie swoich bezrobotnych – będzie to 85 %, powiat grodzki otrzyma 15 % środków. W sumie dzięki temu projektowi algorytm w przyszłym roku przekroczyłby 3 mln zł. Projekt będzie nosił nazwę „Twoje życie – twój wybór”. W naszym przypadku będzie to dotyczyć 117 bezrobotnych. Projekt będzie skierowany przede wszystkim do osób poniżej 30 roku życia, a część środków do osób powyżej 50 roku życia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Wiesław Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Robert Górecki – Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Łomży nt. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego (prezentacja multimedialna).

Starosta – czym się kieruje Policja podczas umiejscawiania patroli?

Robert Górecki – przede wszystkim po przeprowadzonej analizie zagrożeń staramy się umiejscawiać i kierować poszczególne patrole w miejsca szczególnie niebezpieczne. Staramy się przez to likwidować np. złe nawyki kierowców. Kierujemy swoje siły tam gdzie występuje najwięcej wypadków i innych zagrożeń.

Radna Barbara Zalewska – uważam, że przy niektórych wykroczeniach drogowych powinny być częściej stosowane pouczenia.

Robert Górecki – staramy się stosować pouczenia, jednak większość wykroczeń, ze względu na swój ciężar, musi mieć większą dolegliwość.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Krystyna Sobocińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji zadań biblioteki powiatowej przyjętych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Zarządem Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.18 i Ad.19 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2013 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży oraz informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2013 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzony czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do ww. tematów (przedmiotowe informacje stanowią załącznik nr 14 i nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

Ad.20 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży omówiła najistotniejsze elementy sprawozdania z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2012/2013 (przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.21 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono kilka interpelacji. Wobec powyższego poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, Zastępcę Dyrektora PUP w Łomży oraz Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi bądź też ustosunkowanie się pisemnie do zgłoszonych problemów.

1) Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Zastępca Dyrektora PUP w Łomży – odpowiadając na interpelację w sprawie sytuacji pracowników sprzątających, którzy zostali zwolnieni z Powiatowego Funduszu Pracy w Łomży pragnę poinformować, że faktycznie w tym roku trzy panie sprzątające zakończą pracę u nas. Dwie umowy wygasną, ponieważ są na czas określony, a jedna umowa została rozwiązana na mocy kodeksu pracy. Sytuacja taka powstała, bowiem została wprowadzona zmiana finansowania pracowników pup. Ze środków funduszu pracy obecnie mogą być finansowani tylko pracownicy kluczowi, tj. doradcy indywidualni oraz instytucjonalni naszych klientów.
Jednak te panie nie zostały pozostawione same sobie, staramy się im w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu pomóc utworzyć własną firmę, jednej pani przysługuje już zasiłek przedemerytalny.

Radny Andrzej Piotrowski – poprosił o przedstawienie informacji nt. skutków uszczuplania subwencji na działalność PUP w Łomży, co wg doniesień medialnych było jedną z przyczyn zwolnienia pań sprzątających.

Elżbieta Olejniczak – Bazydło – PUP w Łomży obsługuje dwa powiaty, jednak miasto Łomża nie przekazuje pełnej subwencji, którą otrzymuje na utrzymanie pup. Nie jest to odosobnione jeżeli chodzi o praktyki w naszym kraju.

Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – uzupełniając pragnę dodać, że PUP w Łomży powinien utrzymywać się z subwencji, które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rzecz samorządów: miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.
Porozumienie z 2005 roku określa, że Prezydent miasta Łomża przekazuje środki na utrzymanie PUP w Łomży, jednak te środki nie są datacją i nie podlegają rozliczeniu. Prezydent wywiązuje się z tego porozumienia, ale mówiąc wprost zarabia na PUP w Łomży, bowiem nie przekazuje w całości subwencji, jednak to robi zgodnie z prawem.
Były prowadzone starania, aby organ prowadzący pup-y otrzymywał w całości subwencję na te jednostki, jednak na szczeblu parlamentu taka inicjatywa nie przeszła.
W ciągu ostatnich 3 lat subwencja ta została uszczuplona przez Prezydenta o około 300.000 zł. W ramach podjętych przez nas działań i negocjacji, w tym roku Prezydent zgodził się zwiększyć przekazywaną subwencję o dodatkowe 50.000 zł.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odpowiadając na interpelację w sprawie realizacji inwestycji na drodze powiatowej w miejscowości Supy – na terenie gminy Przytuły informuję, że sytuacja jest taka, że mamy wydane pozwolenie na budowę. W tym miesiącu mamy otwarcie ofert na wykonanie inwestycji, jednak pan Ramotowski ponownie zgłosił odwołanie i nie wiemy czy nasza decyzja zostanie utrzymana w mocy czy zostanie unieważniona. Jeżeli zostanie utrzymana w mocy to nie będzie przeszkód na podpisanie umowy z wykonawcą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odpowiadając na interpelację w sprawie projektu technicznego na drodze powiatowej Stara Łomża – Siemień, która miała obejmować uwzględnienie ścieżek rowerowych na tej trasie pragnę poinformować, że w urzędzie miasta Łomża odbyły się trzy spotkania poświęcone trasom rowerowym. Otrzymaliśmy akceptację odcinka Stara Łomża – Pniewo, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i obecnie sprawa jest na etapie uzgodnień z inwestorem. Dysponujemy już decyzją środowiskową, raportem oddziaływania na środowisko i innymi dokumentami. Zaawansowanie prac w mojej ocenie jest znaczne. W najbliższym czasie powinniśmy dokonać ustaleń z projektantami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

4) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odpowiadając na interpelację w sprawie sytuacji dwóch odcinków dróg powiatowych, które w ramach ogłoszonego konkursu w ramach NPPDL miały uzyskać wsparcie finansowe na ich modernizację pragnę poinformować, że w dniu 29 października br. Rada Ministrów ogłosiła zmiany dotyczące realizacji inwestycji przy wsparciu z NPPDL. Mianowicie jednostka, czyli np. powiat może korzystać maksymalnie z dofinansowania jednego wniosku. Wcześniej Wojewoda informował nas, że dopuszcza się dofinansowanie dwóch wniosków. Stąd też jeden nasz wniosek uznano za pozalimitowy.
Poza tym punktacja naszych wniosków na liście rankingowej z dnia 30 października br. w naszej ocenie była nieadekwatna i złożyliśmy odwołanie. Nasze wnioski zostały ocenione – po tych działaniach – wyżej, jednak znalazły się na pozycji nr 9 i nr 26 – czyli były pozalimitowe. W tej chwili możemy czekać na rozstrzygnięcie przetargów i oszczędności, które pozwolą na realizację większej liczby wniosków.
Dodam, że żadna z naszych gmin nie zakwalifikowała się do dofinansowania przedłożonych inwestycji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.22 1) W wolnych wnioskach głos zabrał radny Rafał Kołakowski – który stwierdził – poruszając kwestię odnoszącą się do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowej w zakresie dokończenia przebudowy tzw. szlaku nadbiebrzańskiego, czy to do programów NPPDL czy też innych, co było realizowane już od pierwszej kadencji naszego samorządu, w ramach tzw. schetynówek, rezerwy ministerialnych itp., uważam, że skoro współpraca z Burmistrzem układa się tak dobrze to powinniśmy wykonać modernizację nie 2 km drogi w oparciu o środki, których nie możemy pozyskać od wielu lat, a w oparciu o własne środki i Gminy przebudować np. 1 km. Takie środki powinniśmy zabezpieczyć w budżecie na 2014 rok. Nie powinniśmy łudzić mieszkańców, że może za którymś razem się uda i ponownie odkładać tę inwestycję.

Przewodniczący Rady zaproponował poruszyć ww. sprawę na posiedzeniach komisji – podczas opiniowania projektu budżetu na 2014 rok.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.22 1) Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji branżowych o ustalenie terminów posiedzeń celem zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.23 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 9 kwi 2014 15:21
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 15:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1416 razy