BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 89/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 marca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.10 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 88-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o zgodę na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie i podjęcie uchwały w tej sprawie.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo”.
7. Przyjęcie porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
8. Przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
9. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
10. Przyjęcie 3 porozumień z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
11. Sprawy różne:
• Omówienie bieżącej działalności ZPOZ w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad, (obejmujący zaproponowane przez Starostę zmiany) został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 88-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 88-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – poinformował, że wniosek o zgodę na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie wynika z tego, iż wspólnie z Burmistrzem Nowogrodu planujemy zagospodarowanie terenu wokół ww. placówki. Natomiast drzewa, które znajdują się na tej działce zagrażają bezpieczeństwu ludzi a także uszkodzeniem budynku ośrodka zdrowia, bowiem są stare i zmurszałe. Wobec powyższego został złożony wniosek o wycinkę 12-tu drzew. Są to głównie lipy i drzewka owocowe (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – czy po wycince starych drzew planowane jest nasadzenie nowych drzewek?

Stanisław Studencki – tak, w ogóle teren zostanie bardzo ciekawie zagospodarowany, tak jak wspomniałem w tej kwestii współpracujemy z Burmistrzem.

Irena Przybylak – czy zdążycie uzyskać pozwolenie na wycinkę. Niebawem rozpocznie się okres lęgowy ptaków.

Stanisław Studencki – uważam, że zdążmy, bynajmniej mamy takie zapewnienia ze strony Urzędu Miasta i Gminy Nowogród, który będzie wydawał decyzję w niniejszej sprawie.

Monika Domurat – główny specjalista w Wydziale GN – poinformowała, że w sprawie wycinki drzew nie ma przeciwwskazań formalno-prawnych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek o zgodę na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie.

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwunastu drzew z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/326/2014 z dnia 31 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Przedłożone sprawozdanie składa się z części opisowej, tabelarycznej i informacji dotyczącej mienia komunalnego powiatu Łomżyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności finansowej naszych instytucji kultury i ZPOZ–u. W części opisowej zawarto dane z wykonania budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków wg zapisów ustawy o finansach publicznych i klasyfikacji budżetowej. Zawarto dane w formie opisowej, tabelarycznej i postaci wykresu. Budżet Powiatu na 2013 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku w formie uchwały Rady nr XXIV/124/2012. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 31.168.870,56 zł a po stronie wydatków na kwotę 31.168.870,56 zł . Tym samym plan dochodów powiększono o kwotę 7.095.265,56 zł netto, a plan wydatków o 8.504.417,56 zł. W związku z tym deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 1.409.152,00 zł i ukształtował się ostatecznie na poziomie 3.020.780,00 zł. Realizacja budżetu za 2013 rok przebiegała bez większych zakłóceń i zakończyła się wynikiem finansowym korzystniejszym, niż był planowany, bowiem deficyt powstał niższy i wyniósł 1.158.809,54 zł. Ponadto należy uznać budżet za poprawny, w związku z wykonaniem dochodów budżetu w 96,82 % (dochodów bieżących – 99,89 %, zaś wydatki w 91,66 %. Środki z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych po pokryciu deficytu za 2013 rok, zostaną wykorzystane w kwocie 2.622.686,00 zł na zrównoważeniu budżetu na 2014 rok. W nadwyżce pozostaną środki uzyskane z wpływów z korzystania ze środowiska i środki europejskie do wykorzystania w 2014 roku. Należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2013 roku wymagalne zobowiązania. Porównując dochody uzyskiwane w latach 2010-2011-2012- 2013 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania nie ulega zmianie. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji (8.157.490 – 8.128.328 – 7.902.226 – 7.914.000 bez subwencji oświatowej). Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, jednak od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były wysokie. Jednakże w 2013 roku udziały w podatku CIT uzyskano na kwotę 15. 759,02 zł, wyższe o 12.858,22 zł , chociaż są to w dalszym ciągu bardzo małe wpływy. W roku 2010 wyniosły 141.735,00 zł, w 2011 już tylko 41.840,56 a w 2012 roku 2.900,80 zł, zaś w 2013 roku – 15.759,02 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie a w niektórych przypadkach zmniejszających się, nadwyżka z lat ubiegłych maleje w szybkim tempie, co jest niepokojące. Sytuacja w naszych dochodach się nie poprawia, ponieważ wydatki bieżące niebezpiecznie zbliżają się do uzyskiwanych dochodów bieżących. Będzie coraz trudniej zabezpieczyć bieżące wydatki, nie mówiąc już o inwestycjach. Powiat w chwili obecnej nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono.
Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu jak już wspomniano zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania. Dane dotyczące mienia komunalnego zostały przedstawione zgodnie z wymogami art. 267 Ustawy o finansach publicznych. W informacji o mieniu komunalnym nr (załącznik Nr 5) zawarto wartości dotyczące jednostek budżetowych i osób prawnych, stan mienia na dzień 31 grudnia 2013 roku i zmiany, jakie wystąpiły w omawianym roku budżetowym. Jednostki budżetowe to: Starostwo Powiatowe w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży. Natomiast osoby prawne to dwie instytucje kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i ZPOZ w Łomży. Zmiany w trakcie roku wpłynęły na zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 5.286.814,56 zł. Osób prawnych 665.324,97 zł, jednostek budżetowych – 4.631.489,59 zł, przede wszystkim są to wartości dróg jakie zostały przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane w trakcie 2013 roku – 4.423.857,76 zł.
Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały uzyskane w wysokości 341.639,46 zł przy planie 312.400,00 zł, co daje 109,36% planu rocznego. Tabele w formie załączników do informacji sporządzone są na podstawie danych, jakie zostały zawarte w bilansach poszczególnych jednostek powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/327/2014 z dnia 31 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – wniosek w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo” dotyczy pilnej sprawy, bowiem pojawiał się szansa na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków na ww. inwestycję. Projekt porozumienia przewiduje, że do końca sierpnia 2015 roku trzeba będzie wykonać całość inwestycji. Wobec tego zaszła pilna potrzeba aktualizacji dokumentacji, co jak Państwa pamiętają wynika z decyzji środowiskowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo”.

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt pierwszej uchwały dotyczy rozwiązania rezerwy drogowej na dwie inwestycje: w kwocie 107.500,00 zł – pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo” oraz w kwocie 7.500,00 zł w związku z planowaną przebudową chodnika w Nowogrodzie – przy ul. Łomżyńskiej.
Ponadto projekt uchwały przewiduje zaangażowanie kwoty 6.500,00 zł – 50 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z modernizacją – remontem drogi powiatowej na odcinku Stare Szabły – Jakać – Borki – etap III. Takie przesuniecie środków jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady – czyli Komisji Budżetu. Taka akceptacja została wydana przez Komisję w dniu 26 marca br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/328/2014 z dnia 31 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejna uchwała dotyczy comiesięcznej sprawy –uporządkowania i wskazania zmian budżetowych, jakie w tym okresie wprowadzali kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych – pomiędzy poszczególnymi paragrafami budżetowymi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/329/2014 z dnia 31 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczy wspólnej inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Budy – Mikołajka na terenie gminy Piątnica. Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie po stronie obu samorządów kwoty 693.721,84 zł – czyli po 50 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z modernizacją – remontem drogi powiatowej na odcinku Budy – Mikołajka.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły dotyczy wspólnej inwestycji na drodze powiatowej we wsi Wagi na terenie gminy Przytuły, o długości około 439 m. Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie po stronie obu samorządów kwoty 237.692,74 zł – czyli po 50 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z modernizacją – remontem ww. drogi powiatowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy wspólnej inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Wizna – Srebrowo – Mrówki na terenie gminy Wizna, o długości około 1 km. Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie po stronie obu samorządów kwoty 150.000,00 zł – czyli po 50 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z modernizacją – remontem ww. drogi powiatowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna (ww. dokument stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 1) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – pierwszy projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy wspólnej inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Zagroby – Zebry na terenie gminy Śniadowo, o długości około 1,60 km. Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie po stronie obu samorządów kwoty 581.070,62 zł – czyli po 50 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z modernizacją – remontem ww. drogi powiatowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo – na odcinku Zagroby – Zebry (ww. dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 2) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – drugi projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy wspólnego opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Stare Szabły – Borki na terenie gminy Śniadowo. Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie po stronie obu samorządów kwoty 6.500,00 zł – czyli po 50 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ww. dokumentacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo – dotyczący opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Stare Szabły – Borki (ww. dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 3) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – trzeci projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy pokrycia kosztów remontu chodników w miejscowości Strzeszewo w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Śniadowo. Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie po stronie samorządu Gminy kwoty 100.000,00 zł – czyli po 100 % wartości zadania, na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ww. inwestycji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo – dotyczący remontu chodników w miejscowości Strzeszewo w ciągu drogi powiatowej (ww. dokument stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.11 W sprawach różnych Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – zapoznał zebranych z tematyką dotyczącą bieżącej działalności Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży oraz Ośrodka Zdrowia w Drozdowie.

Irena Przybylak – poprosiła o pomalowanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Drozdowie.

Starosta – nawiązując do powyższego polecił wykonanie ww. zadania.

Stanisław Studencki – oznajmił, że zakupi niezbędne materiały w celu pomalowanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Drozdowie, natomiast nie ma zatrudnionych osób, które mogłyby wykonać takie zadanie.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – oznajmił, że pracownicy gospodarczy Starostwa Powiatowego, po zakupieniu przez ZPOZ materiałów, wykonają ww. pracę.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 89-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 10 kwi 2014 09:34
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2014 09:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1357 razy