BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 90/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 89-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie bilansu za rok 2013 oraz planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego na 2014 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 ZPOZ w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosku Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z pieczy zastępczej za rok 2013.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w powiecie łomżyńskim.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
8. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w sprawie przesunięcia środków budżetowych.
9. Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie rezerwy na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
14. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIV-ej sesji Rady Powiatu.
15. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad, (obejmujący zaproponowane przez Starostę zmiany) został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 89-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 89-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – poinformował, że: miniony rok był już 14-tym rokiem działalności Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku Zakład nie posiadał żadnych zobowiązań długoterminowych i zostały także wypłacone wszystkie zobowiązania pracownicze oraz wobec Skarbu Państwa. Przychody udało się osiągnąć na poziomie wyższym od zakładanego o 0,25 %, a koszty zmniejszono o 0, 25 % planu. Wobec tego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 53.980,82 zł. W 2013 roku ZPOZ nie brał kredytów. W ubiegłym roku Zakład realizował dwa podstawowe kontrakty.
Częste zmiany przepisów i próby przejmowania – odebrania pacjentów ZPOZ przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ w ramach systemu EWUŚ, znacząco utrudniały prowadzenie działalności, jednak osiągnięty wynik finansowy jest zadawalający (bilans za rok 2013 oraz plan rzeczowo-finansowy i inwestycyjny na 2014 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – jak zapowiada się kolejny rok działalności ZPOZ?

Stanisław Studencki – niestety zapowiada się bardzo niekorzystnie, szczególnie ze względu na to, że podstawowa opieka zdrowotna ma być jeszcze bardziej obciążona. Osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby w ramach reformy zdrowia pielęgniarki miały wypisywać recepty. Poza tym są planowane inne niekorzystne zmiany.

Starosta – czy są szanse na zatrudnienie nowych lekarzy?

Stanisław Studencki – udało się nam zatrudnić jednego lekarza na miejsce osoby, która w ostatnim czasie zmarła, jednak niezwłocznie zatrudnilibyśmy nawet czterech lekarzy, ale na tą chwilę nie ma zainteresowanych.

Starosta – czy było prowadzone rozeznanie w zakresie zainteresowania zatrudnieniem lekarzy z terenów Wschodniej Europy.

Stanisław Studencki – poza granicami kraju nie szukaliśmy chętnych lekarzy, ponieważ nie mamy takich kontaktów, jednak jeżeli pojawi się taka możliwość z chęcią zatrudnimy takie osoby. Na pewno lekarze ze wschodu musieliby nostryfikować dyplomy, które zostały wydane poza Unią Europejską.
Obecnie staramy się doprowadzić do tego, aby móc prowadzić w naszym Zakładzie lekarzy stażystów i jeżeli powiedzie się nam to sprawa z zatrudnieniem lekarzy znacznie się zmieni.

Alina Mocarska – księgowa ZPOZ – podkreśliła, że w Szpitalu czasami robione są sztuczne kolejki, aby pacjenci korzystali z prywatnej praktyki lekarskiej i ponosili odpłatność za usługi medyczne, natomiast w ZPOZ np. badania USG robione są w zasadzie tego samego dnia od zarejestrowania.

Stanisław Studencki – to jest właśnie największy problem w polskiej służbie zdrowia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 ZPOZ w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/330/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Alina Mocarska – księgowa ZPOZ w Łomży – jak wcześniej Pan Dyrektor wspominał, ubiegły rok był bardzo trudny, ale udało nam się uzyskać bardzo dobry wynik finansowy. Dyrektor świetnie prowadził i zarządzał naszym Zakładem, pozyskiwał duże środki z zewnątrz. Natomiast od 3 lat nie mieliśmy podwyżek i dodatkowa gratyfikacja może odbywać się na podstawie nagrody i premii. Premie otrzymują pracownicy, natomiast o nagrodę dla Dyrektora wnioskuje Rada Społeczna Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, co osobiście także w pełni popieram (ww. wniosek Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – Rada Społeczna, wzorem lat poprzednich wnioskuje o przyznanie tej nagrody w wysokości 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/331/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z pieczy zastępczej za rok 2013 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Z kolei podkreślił, że na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonują 33 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 70 dzieci. Nie wszystkie dzieci są z terenu powiatu łomżyńskiego. W rodzinach zastępczych z innych powiatów przebywa 24 dzieci z naszego powiatu. W dwóch rodzinach zawodowych, które istnieją na naszym terenie wychowuje się 9 dzieci.
Natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży i Zambrowie wychowuje się 14 dzieci. Łączny koszt umieszczenia w tych dwóch placówkach dzieci w 2013 roku wyniósł 455.000 zł. Jedna z wychowanek w Zambrowie urodziła dziecko i także powiat płaci na utrzymanie tego dziecka. Jeżeli wychowanek uczy się to do ukończenia 25 roku życia musimy ponosić takie opłaty. Ponadto w ramach pieczy zastępczej dzieci otrzymują pomoc na usamodzielnienie się. W naszym powiecie jeszcze nie ma koordynatora pieczy zastępczej, co będziemy musieli wykonać w roku bieżącym. W dwóch naszych gminach – Łomżą i Zbójna pracowali już asystenci rodziny.
Otrzymujemy wsparcie od Centrum Pieczy Zastępczej, oczywiście za odpłatnością. Rocznie ten koszt wynosi około 15.000 zł.

Starosta – z jakiej gminy są te dwie zawodowe rodziny zastępcze?

Edward Jarota – ze Śniadowa.

Wicestarosta – chciałbym podkreślić, że niektóre rodziny zastępcze podejmują bardzo trudne wyzwania, np. wychowują dzieci o znacznej niepełnosprawności. Uważam, że są godne podziwu. Warto, aby nasi radni mogli zapoznać się z ich pracą.

Edward Jarota – jeżeli te rodziny wyrażą zgodą, to na sesji przedstawimy prezentację nt. ich bardzo ciężkiej pracy.
Dodam, że w naszym województwie jest 1025 rodzin zastępczych,

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w powiecie łomżyńskim (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że w powiecie łomżyńskim są 2 domy pomocy społecznej, które aktualnie mają 80 miejsc dla podopiecznych. Zatrudnionych jest w tych dwóch domach 52 osoby. Ponadto PCPR zatrudnia 7 osób oraz 4 osoby są zatrudnione w ramach projektów. Natomiast ze względu na ograniczenie środków i jednoczesny wzrost liczby potrzebujących w roku bieżącym będzie konieczne ustalenie nowych zasad wspierania i przyznawania pomocy. Dodam, że duże koszty funkcjonowania ww. placówek, szczególnie tych, które mają podopiecznych na pobycie dziennym, generują koszty dowozu podopiecznych.

Irena Przybylak – czy możliwe jest pozyskanie środków przez szkoły na opłacenie zewnętrznego sprzętu rehabilitacyjnego?

Edward Jarota – tak, wniosek w tej sprawie trzeba złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wynika z wytycznych ustawy o samorządzie powiatowym, która także wskazuje skład tej Komisji – określony w przedłożonym Państwu dokumencie. Komisja ta jest organem opiniodawczym w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym, że ubiega 3-letnia kadencja tej Komisji jest potrzeba powołania nowej Komisji i dlatego też przygotowaliśmy projekt uchwały, w którym to Rada Powiatu na najbliższej sesji zgłosi swoich przedstawicieli do tej Komisji – w liczbie dwóch radnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w sprawie przesunięcia środków budżetowych wynika z tego, że została podpisana umowa rotacyjna z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu pn. „Podlaskie w europie, 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej”. Wobec tego zgodnie z umowa mamy zabezpieczyć 25 % wartości projektu, czyli 25.000 zł i stąd potrzeba przesunięcia środków, w ramach działach budżetowych, na co powala właściwa uchwała Rada Powiatu. Projekt ten będzie dotyczy przeprowadzenia badania aktualnego nastawienia mieszkańców naszego powiatu do członkostwa w Unii Europejskiej (ww. wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta – powiat łomżyński był jednym z czołowych, w których mieszkańcy licznie głosowali przeciw wejściu Polski do Unii Europejskiej. To było 10 lat temu, natomiast w ramach obecnego projektu będzie możliwe zbadanie i zdiagnozowania aktualnego nastawienia mieszkańców naszego regionu do członkostwa w Unii Europejskiej. Projekt ten przewiduje także zorganizowanie konferencji, w której będą uczestniczyć między innymi delegacje polskie i niemieckie, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciel kraju aspirującego do Unii Europejskiej – Turcji. Konferencja ta zostanie zorganizowana w PWSIiP w Łomży w dniu 13 czerwca br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w sprawie przesunięcia środków budżetowych.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek o rozwiązanie rezerwy na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy” jest wynikiem uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/157/2013 z 24 lipca 2013 roku, w której Rada wyraziła zgodę na przystąpienie i współfinansowanie tego projektu. W dniu 17 marca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Niemen a Powiatem Łomżyńskim na realizację Małego Projektu. Wartość projektu to 24.446 euro. Dotacja, jaką Powiat pozyska na realizację tego zadnia ustalona została na kwotę 20.779,10 euro tj. 85% całkowitej wartości. Natomiast 15% wkładu własnego projektu w wysokości 3.666,90 euro – 15.292,00 zł zostanie zabezpieczone ze środków rezerwy budżetowej „ogólnej” – 14.222,00 zł i w wyniku przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 92195 działu 921 –1.070,00 zł). Zadanie ma być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014 roku. Ostateczne rozliczenie musi nastąpić do 31 grudnia 2014 roku, łącznie z przekazaniem środków na dotację, po złożeniu wniosku o płatność. Głównym celem projektu jest pogłębienie lokalnej współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi organizacjami i instytucjami. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań: ludowe warsztaty taneczne, warsztaty tańca współczesnego, udział w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej, udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego oraz w Dniu Polsko- Litewskim (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Starosta – dodał, że warsztaty zespołów tanecznych z Polski i Litwy już zostały przeprowadzone, na których to ZPiT Łomża uczył się tańców wileńskich a Zespół Taneczny Wileńszczyzna uczył się tańców kurpiowskich. Ponadto w Studio Wokalnym odbędą się warsztaty wokalne artystów z Polski I Litwy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek o rozwiązanie rezerwy na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.

Ad.10 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie wynika z tego, że została już wydana wymagana opinia w tej sprawie przez Kuratorium Oświaty. Wcześniej była podjęta uchwała o zamiarze likwidacji tego schroniska, co Kurator zaopiniował pozytywnie, wobec czego nie ma już żadnych przeciwwskazań co do kontynuacji działań na rzecz likwidacji tego schroniska.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.

Ad.11 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie jest przygotowywany co rocznie, bowiem powiaty maja obowiązek prowadzenia biblioteki powiatowej. Natomiast nasz powiat w zasadzie od początku powierza te zadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Projekt porozumienia w tej sprawie został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łomża. Na ten rok kwota za powierzenie zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży wynosi 46.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.

Ad.12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na podstawie ustawy o finansach publicznych już trzeci rok z kolei jest przygotowywany uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2013 rok. Sprawozdanie finansowe powiatu za 2013 rok, które składa się z: bilansu z wykonania budżetu powiatu, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i start obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/332/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.13 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 100.000 zł na zadania własne w dziale 750, rozdziale 75095, w § 2130 w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadań z projektu „Podlaskie w Europie, Europa w Podlaskiem – 10 lat członkostwa w UE”.
Natomiast zmiany w planie wydatków budżetu powiatu i planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży dotyczą zwiększenia o kwotę 125.000 zł i jednoczesne zmniejszenie poprzez przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł – kwoty stanowiącej wkład własny w projekcie. Środki na pokrycie dodatków do wynagrodzeń na zadania objęte projektem zostały przesunięte z rozdziału 75020, gdzie wystąpiły oszczędności oraz z rozdziału 75075 na wydatki zgodne z budżetem projektu w ramach wkładu własnego. Projekt złożony przez Zarząd Powiatu otrzymał dotację jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Celem głównym projektu jest rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do kluczowego wydarzenia z najnowszej historii Polski tj. 10 lat członkostwa Polski w UE oraz wyborów do PE, co jest zgodne z założeniami polskiej polityki zagranicznej i priorytetami komunikacyjnymi MSZ na 2014 rok. Projekt jest realizowany przez okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Temat ten był już wstępnie omawiany w punkcie nr 8 porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/333/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały dotyczy:
• zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 86.658,00 zł na zadania własne w dziale 921, rozdziale 92195, § 2007* tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
• zmniejszenia środków finansowych na zadania własne z rezerwy budżetowej „ogólnej” z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 o kwotę 14.222,00 zł na utworzenie planu finansowego Starostwie Powiatowym w Łomży w związku z realizacją projektu „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.
• zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu na zadania własne i planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 86.658,00 zł w dziale 921, rozdziale 92195 tzw. płatności części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
• przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu i planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży kwoty 1.070,00 zł w dziale 921, rozdziale 92195,
Zmian dokonuje się, w związku z realizacją projektu „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy” na wniosek Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży dnia 11 kwietnia 2014 roku. Temat ten był omawiany w punkcie nr 9 porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/334/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Starosta poinformował, że porządek obrad XXXIV-ej sesji Rady Powiatu przewiduje następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatowa bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w powiecie łomżyńskim.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.15 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 90-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 25 kwi 2014 10:15
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2014 10:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1256 razy